Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share Quyết định số 4147/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ dự án cải tạo,mở rộng ngõ 381,phố nguyễn khang(từ phố thành thái đến phố nguyễn khang),tỷ lệ 1/500 địa điểm quận cầu giấy,hà nội. lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
Post to MySpace! MySpace

Quyết định số 4147/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ dự án cải tạo,mở rộng ngõ 381,phố nguyễn khang(từ phố thành thái đến phố nguyễn khang),tỷ lệ 1/500 địa điểm quận cầu giấy,hà nội.

Lượt xem: 628 Tin đăng ngày: 29/07/2016 Bởi:

Ngày 29/07/2016 Quyết định số 4147/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ dự án cải tạo,mở rộng ngõ 381,phố nguyễn khang(từ phố thành thái đến phố nguyễn khang),tỷ lệ 1/500 địa điểm quận cầu giấy,hà nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4147/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

 

[-] Mục Lục

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ DỰ ÁN CẢI TẠO, MỞ RỘNG NGÕ 381, PHỐ NGUYỄN KHANG (TỪ PHỐ THÀNH THÁI ĐẾN PHỐ NGUYỄN KHANG), TỶ LỆ 1/500
Địa điểm: quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

 

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

 

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị;

 

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 31/12/2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (từ phố Thành Thái đến phố Nguyễn Khang);

 

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

 

Căn cứ Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

 

Căn cứ Quyết định số 6631/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị H2-2, tỷ lệ 1/2.000;

 

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 3804/TTr-QHKT-P7 ngày 12/7/2016,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ chỉ giới đường đỏ Dự án cải tạo, mở rộng Ngõ 381, phố Nguyễn Khang (từ phố Thành Thái đến phố Nguyễn Khang), tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập và hoàn thành tháng 6/2016, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định với các nội dung chính như sau:

 

1. Vị trí và hướng tuyến đường:

 

- Vị trí tuyến đường: Tuyến đường có chiều dài khoảng 368m, thuộc địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 

- Điểm đầu tuyến (điểm 1): tại nút giao với tuyến đường quy hoạch B=50m thuộc khu đô thị mới Dịch Vọng, quận cầu Giấy.

 

- Điểm cuối tuyến (điểm 4): tại nút giao với đường dọc sông Tô Lịch (đường Nguyễn Khang).

 

2. Cấp hạng tuyến đường: Đường cấp khu vực

 

3. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường: Bề rộng mặt cắt ngang đường điển hình B=21,25m, gồm: lòng đường xe chạy rộng 11,25m; vỉa hè hai bên rộng 2x5m.

 

Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường cụ thể sẽ được xác định chính xác theo dự án đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

4. Tim đường và Chỉ giới đường đỏ tuyến đường:

 

- Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, 2, 3, 4 được xác định bởi bằng tọa độ, các điểm khống chế, bán kính đường cong bằng và thông số kỹ thuật ghi trực tiếp trên bản vẽ. Điểm 2’ là điểm chuyển hướng tim đường.

 

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy trực tiếp theo bản vẽ.

 

5. Các nút giao thông trên tuyến và đường ngang:

 

- Trên tuyến có 02 nút giao thông chính tổ chức giao nhau cùng mức bao gồm: Nút giao với tuyến đường quy hoạch B=50m thuộc khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy và nút giao với đường dọc sông Tô Lịch (đường Nguyễn Khang). Phương án tổ chức giao thông và chỉ giới đường đỏ của các nút giao này sẽ được xác định cụ thể theo dự án riêng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

- Các nút giao với các đường ngang còn lại dự kiến theo quy hoạch cũng được tổ chức giao cùng mức. Chỉ giới đường đỏ nút giao với các đường ngang thể hiện trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

 

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

 

- Giao UBND quận Cầu Giấy chủ trì tổ chức công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc theo chỉ giới đường đỏ tuyến đường được duyệt và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa; Kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch thu hồi, sử dụng các ô đất dọc hai bên tuyến đường không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng và lập phương án thiết kế cải tạo chỉnh trang mặt tiền đô thị toàn tuyến theo quy định đồng bộ với tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường.

 

- Giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thông báo cho các cá nhân, đơn vị đã được cung cấp hồ sơ chỉ giới đường đỏ dọc tuyến đường này nếu có khác với hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này và cung cấp lại chỉ giới đường đỏ để các cá nhân, đơn vị giải quyết các công việc có liên quan.

 

- Chủ tịch UBND quận cầu Giấy, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc giới, quản lý việc xây dựng các công trình hai bên đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt. Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các PCT UBND TP;
- VPUB: CVP, các PCVP; TKBT, TH, KT, ĐT;
- Lưu: VT, QHv.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

[-] Mục Lục

 

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ chỉ giới đường đỏ Dự án cải tạo, mở rộng Ngõ 381, phố Nguyễn Khang (từ phố Thành Thái đến phố Nguyễn Khang), tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập và hoàn thành tháng 6/2016, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định với các nội dung chính như sau:

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Keyword:download,quyet dinh so 4147/qd-ubnd ve viec phe duyet chi gioi duong do du an cai tao,mo rong ngo 381,pho nguyen khang(tu pho thanh thai den pho nguyen khang),ty le 1/500 dia diem quan cau giay,ha noi.

 

Các bài đã đăng
 • Bình luận
  Liên hệ
  Tìm kiếm
  Tương tự
  Viết bình luận
  Họ tên*:
  Email*:
  Nội dung*:
  Mã bảo vệ*:
     
  Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

  Quyết định số 4147/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ dự án cải tạo,mở rộng ngõ 381,phố nguyễn khang(từ phố thành thái đến phố nguyễn khang),tỷ lệ 1/500 địa điểm quận cầu giấy,hà nội.

  Quyết định số 4147/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ dự án cải tạo,mở rộng ngõ 381,phố nguyễn khang(từ phố thành thái đến phố nguyễn khang),tỷ lệ 1/500 địa điểm quận cầu giấy,hà nội.

  Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 426
  Hôm nay:43013
  Hôm qua: 47669
  Trong tháng 964410
  Tháng trước1623933
  Số lượt truy cập: 116979189