Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share nghị quyết triển khai thực hiện nghị quyết của quốc hội về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
Post to MySpace! MySpace

nghị quyết triển khai thực hiện nghị quyết của quốc hội về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

Lượt xem: 313 Tin đăng ngày: 24/08/2016 Bởi:

Nghị quyết triển khai thực hiện nghị quyết của quốc hội về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, được Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội thông qua ngày 24/08/2016 với số hiệu 234/NQ-UBTVQH14

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

----------------

Số: 234/NQ-UBTVQH14

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------     

 Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2016

 

 

NGHỊ QUYẾT

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

- Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

- Căn cứ Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Ban hành kèm theo Nghị quyết này Bảng phân công cơ quan trình, cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội các tháng cuối năm 2016 và năm 2017 và Dự kiến tiến độ Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội các tháng cuối năm 2016 và năm 2017.

 

Điều 2

1. Cơ quan trình, cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra và cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện đúng các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, những biện pháp được nêu trong Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

2. Giao Ủy ban pháp luật chủ trì phối hợp với Hội đồng dân tộc, các cơ quan khác của Quốc hội giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội theo dõi, đôn đốc và định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:

- UBTVQH;

- Chính phủ và các cơ quan trình dự án;

- TT. HĐDT, các UB của QH;

- VPTƯ Đảng, VPQH, VPCP, VPCTN;

- Bộ Tư pháp;

- Các ban của UBTVQH, Viện NCLP;

- Các Đoàn đại biểu Quốc hội;

- Lưu: HC, PL;

- E-pas: 58803.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 BẢNG PHÂN CÔNG CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN SOẠN THẢO, CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM TRA, CƠ QUAN THAM GIA THẨM TRA CÁC DỰ ÁN  LUẬT, PHÁP LỆNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA QUỐC HỘI CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2016 VÀ NĂM 2017

 

STT

Tên dự án

Cơ quan trình

Ban soạn thảo (BST)

Cơ quan chủ trì thẩm tra

Cơ quan             tham gia                 thẩm tra

Ghi chú

I.

Các dự án trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trong các tháng cuối năm 2016

 

Các dự án trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2016)

1

Luật về hội

Chính phủ

CP giao              Bộ Nội vụ  thành lập

UBPL

HĐDT và các                          Ủy ban của QH

 

2

Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Chính phủ

CP giao              Bộ Nội vụ        thành lập

UBVHGD TNTN&NĐ

HĐDT, UBPL, UBQP&AN,             UBCVĐXH

 

3

Luật đấu giá tài sản

Chính phủ

CP giao              Bộ Tư pháp        thành lập

UBKT

HĐDT và các                          Ủy ban của QH

 

4

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

Chính phủ

BST do UBTVQH  thành lập

UBTP

HĐDT và các                          Ủy ban của QH

Đã thành lập Ban soạn thảo

5

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao              chủ trì soạn thảo thành lập

UBTCNS

UBPL, UBKT

Xem xét,             thông qua theo quy trình 1                   kỳ họp

 

Các dự án trình Quốc hội lần đầu tại kỳ họp thứ 2 - tháng 10/2016 (thông qua tại kỳ họp thứ 3 - tháng 5/2017)

1

Luật Công an xã

Chính phủ

CP giao             Bộ Công an thành lập

UBQP&AN

UBPL               HĐDT, UBTP, UBCVĐXH, UBTCNS

 

2

Luật đường sắt         (sửa đổi)

Chính phủ

CP giao             Bộ Giao thông Vận tải              thành lập

UBKHCN&MT

UBPL, UBKT, UBTCNS, UBQP&AN, UBCVĐXH

 

3

Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Chính phủ

CP giao             Thanh tra CP thành lập

UBTP

HĐDT và các                         Ủy ban của QH

 

4

Luật quản lý ngoại thương

Chính phủ

CP giao             Bộ Công Thương thành lập

UBKT

UBPL, UBĐN

 

5

Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Chính phủ

CP giao             Bộ Công an thành lập

UBQP&AN

UBPL, UBTCNS, UBCVĐXH

 

6

Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chính phủ

CP giao             Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập

UBKT

UBPL,  UBTCNS, UBCVĐXH

 

 

7

Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)

Chính phủ

CP giao             Bộ Tài chính thành lập

UBTCNS

UBKT, UBPL

 

8

Luật thủy lợi

Chính phủ

CP giao             Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    thành lập

UBKHCN&MT

HĐDT, UBKT, UBPL, UBTCNS, UBQP&AN, UBCVĐXH

 

9

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

Chính phủ

CP giao             Bộ Tư pháp thành lập

UBPL

UBKT, UBTCNS, UBTP,             UBCVĐXH

 

10

Luật cảnh vệ

Chính phủ

CP giao             Bộ Công an thành lập

UBQP&AN

UBPL, UBCVĐXH, UBTP

 

11

Luật du lịch              (sửa đổi)

Chính phủ

CP giao             Bộ Văn hóa,       Thể thao và             Du lịch thành lập

UBVHGD TNTN&NĐ

HĐDT, UBPL, UBKT, UBTCNS, UBQP&AN, UBCVĐXH

 

12

Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Chính phủ

CP giao              Bộ Tư pháp thành lập

UBPL

HĐDT và các                          Ủy ban của QH

 

13

Luật quy hoạch

Chính phủ

CP giao             Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập

UBKT

HĐDT và các                          Ủy ban của QH

 

14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

Chính phủ

CP giao             Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập

UBKHCN&MT

UBPL, UBKT, UBQP&AN, UBĐN, UBVHGDTNTN&NĐ

 

 

Các dự án trình Ủy ban thường vụ Quốc hội trong năm 2016

1

Pháp lệnh giống cây trồng (sửa đổi)

Chính phủ

CP giao             Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn          thành lập

UBKHCN&MT

UBPL, UBKT, UBTCNS,            HĐDT, UBCVĐXH

Trình UBTVQH tháng 9/2016, thông qua tháng 12/2016

2

Pháp lệnh giống vật nuôi (sửa đổi)

Chính phủ

CP giao             Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn          thành lập

UBKHCN&MT

UBPL, UBKT, UBTCNS,            HĐDT, UBCVĐXH

3

Pháp lệnh án phí,          lệ phí Tòa án

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì soạn thảo thành lập

UBTCNS

UBPL, UBTP

Trình UBTVQH tháng 11/2016, thông qua tháng 12/2016

4

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao  chủ trì soạn thảo thành lập

UBCVĐXH

UBPL, UBKT, UBTCNS, UBQP&AN

II.

Các dự án trình Quốc hội trong năm 2017

 

Các dự án trình Quốc hội lần đầu tại kỳ họp thứ 3 - tháng 5/2017

(thông qua tại kỳ họp thứ 4 - tháng 10/2017)

1

Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

Ủy ban thường vụ Quốc hội

 

UBPL

HĐDT và các                        Ủy ban của QH

Xem xét,             thông qua theo quy trình 1                   kỳ họp

2

Luật bảo vệ bí mật nhà nước

Chính phủ

CP giao                    Bộ Công an thành lập

UBQP&AN

UBPL, UBTP, UBĐN, UBVHGD TNTN&NĐ   

 

3

Luật cạnh tranh  (sửa đổi)

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao             chủ trì soạn thảo thành lập

UBKT

UBPL, UBTP, UBTCNS, UBĐN

 

4

Luật quản lý nợ công (sửa đổi)

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì soạn thảo thành lập

UBTCNS

HĐDT và các                         Ủy ban của QH

 

5

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

Chính phủ

 

BST do cơ quan được CP giao chủ trì soạn thảo thành lập

UBCVĐXH

HĐDT và các                          Ủy ban của QH

 

5

Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì soạn thảo thành lập

UBKHCN&MT

HĐDT và các                          Ủy ban của QH

 

6

Luật thủy sản (sửa đổi)

Chính phủ

CP giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển               nông thôn               thành lập

UBKHCN&MT

UBPL, UBKT, UBTCNS, UBCVĐXH

 

7

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì soạn thảo thành lập

UBPL

HĐDT và các                         Ủy ban của QH

 

8

Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện

Tòa án nhân dân tối cao

BST do TANDTC  thành lập

UBTP

HĐDT, UBPL, UBKT, UBTCNS, UBCVĐXH

 

 

 

Các dự án trình Quốc hội lần đầu tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2017)

1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì soạn thảo thành lập

UBĐN

UBPL, UBKT, UBTCNS, UBQP&AN

Xem xét,             thông qua theo quy trình 1 kỳ họp

2

Luật quốc phòng (sửa đổi)

Chính phủ

CP giao            Bộ Quốc phòng thành lập

UBQP&AN

UBPL, HĐDT, UBĐN, UBTCNS, UBCVĐXH

 

3

Luật an ninh mạng

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao           chủ trì soạn thảo thành lập

UBQP&AN

UBPL, UBKHCN&MT, UBVHGDTN TN&NĐ

 

4

Luật hành chính công

Đại biểu Quốc hội

BST do UBTVQH  thành lập

UBPL

HĐDT và các                        Ủy ban của QH

 

5

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao

Chính phủ

CP giao               Bộ Văn hóa,  Thể thao và                     Du lịch thành lập

UBVHGD      TNTN&NĐ

UBPL, UBCVĐXH, UBQP&AN

 

6

Luật lý lịch tư pháp (sửa đổi)

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì soạn thảo thành lập

UBTP

UBPL, UBQP&AN, UBĐN.

 

7

Luật đo đạc và bản đồ

Chính phủ

CP giao                       Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập

UBKHCN&MT

UBPL, UBQP&AN

 

 

 

  

DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT CÁC DỰ ÁN THUỘC                CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA QUỐC HỘI                                                 CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2016 VÀ NĂM 2017

Phiên họp UBTVQH

UBTVQH cho ý kiến đối với        dự án trình lần đầu hoặc               thông qua tại 1 kỳ họp

UBTVQH cho ý kiến về việc               giải trình, tiếp thu trước khi trình thông qua

Ghi chú

THÁNG 08/2016

1.      Luật Công an xã

2.      Luật cảnh vệ

 

Trình QH tại kỳ 2 (10/2016)

THÁNG 09/2016

1.      Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 (lần 1)[1]

2.      Luật quy hoạch

3.      Luật đường sắt (sửa đổi)

4.      Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

5.      Luật quản lý ngoại thương

6.      Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

7.      Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

8.      Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)

9.      Luật thủy lợi

10.  Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

11.  Luật du lịch (sửa đổi)

12.  Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

13.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

1.      Luật về hội (lần 1)

2.             Luật tín ngưỡng, tôn giáo (lần 1)

3.      Luật đấu giá tài sản

Trình QH tại kỳ 2 (10/2016)

14.      Pháp lệnh giống cây trồng (sửa đổi)

15.      Pháp lệnh giống vật nuôi (sửa đổi)

 

UBTVQH thông qua tháng 12/2016

THÁNG 10/2016

1.      Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp[2]

1.      Luật về hội (lần 2)

2.             Luật tín ngưỡng, tôn giáo (lần 2)

3.      Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13  (lần 2)

Trình QH tại kỳ 2 (10/2016)

THÁNG 11/2016

1.      Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án

2.      Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

 

UBTVQH thông qua tháng 12/2016

THÁNG 12/2016

 

1.              Pháp lệnh giống cây trồng (sửa đổi)

2.             Pháp lệnh giống vật nuôi (sửa đổi)

3.      Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án

4.      Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

UBTVQH thông qua tháng 12/2016

THÁNG 01/2017

 

1.              Luật Công an xã (lần 1)

2.      Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) (lần 1)

3.      Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) (lần 1)

4.              Luật quy hoạch (lần 1)

Trình QH tại kỳ 3 (05/2017)

THÁNG 02/2017

1.      Luật bảo vệ bí mật nhà nước

2.      Luật cạnh tranh (sửa đổi)

1.      Luật đường sắt (sửa đổi)

2.       Luật quản lý ngoại thương (lần 1)

3.      Luật cảnh vệ

4.      Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) (lần 1)

Trình QH tại kỳ 3 (05/2017)

THÁNG 03/2017

1.      Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

2.      Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)

3.      Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện

1.      Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (lần 1)

2.      Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (lần 1)

3.      Luật du lịch (sửa đổi)

4.      Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

5.      Luật thủy lợi

Trình QH tại kỳ 3 (05/2017)

THÁNG 04/2017

1.      Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018[3]

2.      Luật quản lý nợ công (sửa đổi)

3.      Luật thủy sản (sửa đổi)

4.      Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo

1.       Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

2.       Luật Công an xã (lần 2)

3.       Luật quản lý ngoại thương (lần 2)

4.      Luật quy hoạch (lần 2)

Trình QH tại kỳ 3 (05/2017)

THÁNG 05/2017

 

1.      Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) (lần 2)

2.      Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (lần 2)

3.      Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (lần 2)

4.      Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) (lần 2)

5.      Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) (lần 2)

Trình QH tại kỳ 3 (05/2017)

THÁNG 07/2017

1.      Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài[4]

1.      Luật quản lý nợ công (sửa đổi) (lần 1)

2.      Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động (lần 1)

Trình QH tại kỳ 4 (10/2017)

THÁNG 08/2017

1.      Luật quốc phòng (sửa đổi)

2.      Luật hành chính công

3.      Luật lý lịch tư pháp (sửa đổi)

1.      Luật bảo vệ bí mật nhà nước (lần 1)

2.      Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) (lần 1)

3.      Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện

Trình QH tại kỳ 4 (10/2017)

THÁNG 09/2017

1.      Luật an ninh mạng

2.      Luật đo đạc và bản đồ

3.      Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao

1.       Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo

2.       Luật cạnh tranh (sửa đổi) (lần 1)

3.      Luật thủy sản (sửa đổi)

Trình QH tại kỳ 4 (10/2017)

THÁNG 10/2017

 

1.      Luật bảo vệ bí mật nhà nước (lần 2)

2.       Luật quản lý nợ công (sửa đổi) (lần 2)

3.      Luật cạnh tranh (lần 2)

4.      Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động (lần 2)

5.       Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) (lần 2)

Trình QH tại kỳ 4 (10/2017)

 

 

 

 

[1] Trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 theo quy trình tại 1 kỳ họp.

[2] Trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 theo quy trình tại 1 kỳ họp.

[3] Trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 3 theo quy trình tại 1 kỳ họp.

[4] Trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 4 theo quy trình tại 1 kỳ họp.

 

Keywords:nghi quyet,trien khai thuc hien nghi quyet cua quoc hoi ve dieu chinh chuong trinh xay dung luat,phap lenh nam 2016 va chuong trinh xay dung luat,phap lenh nam 2017,so 234nq ubtvqh14

Các bài đã đăng
 • Bình luận
  Liên hệ
  Tìm kiếm
  Tương tự
  Viết bình luận
  Họ tên*:
  Email*:
  Nội dung*:
  Mã bảo vệ*:
     
  Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

  nghị quyết triển khai thực hiện nghị quyết của quốc hội về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

  nghị quyết triển khai thực hiện nghị quyết của quốc hội về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

  Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục liên quan
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 664
  Hôm nay:68897
  Hôm qua: 73545
  Trong tháng 1678916
  Tháng trước2013734
  Số lượt truy cập: 97777370