Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 29/11/2018

Ngày 29/11/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2019. Đối với các cơ quan, tổ...Ngày đăng: 29/11/2018

Ngày 29/11/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống thiên tai. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Nghị định này thay thế Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai.Ngày đăng: 28/11/2018

Ngày 28/12/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 159/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 01 năm 2019. Công tác nạo vét duy tu theo hình thức khoán duy trì chuẩn tắc trong khoảng thời gian xác định thực hiện từ năm 2020. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 32 Nghị định số...Ngày đăng: 22/11/2018

Ngày 22/11/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2019, thay thế Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính nhà nước.Ngày đăng: 16/11/2018

Ngày 16/11/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hết...Ngày đăng: 16/11/2018

Ngày 16/11/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này.Ngày đăng: 12/11/2018

Nghị định này bãi bỏ một số điều trong một số văn bản, quy định thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm: Nghị định số 67/2016/NĐ-CP; 15/2018/NĐ-CP; Thông tư số 15/2012/TT-BYT; 16/2012/TT-BYT;26/2012/TT-BYT; 30/2012/TT-BYT; 47/2014/TT-BYT. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2016/NĐ-CP; 15/2018/NĐ-CP; 54/2017/NĐ-CPNgày đăng: 09/11/2018

Ngày 9/11/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ khoa học và công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều...Ngày đăng: 09/11/2018

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 12 năm 2018 và thay thế Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Bãi bỏ một số điều của Quyết Định 53/2006/QĐ-TTg; 75/2006/QĐ-TTg; 77/2006/QĐ-TTgNgày đăng: 08/11/2018

Ngày 8/11/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số: 31/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.


Nghị Định Chính Phủ|Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

chỉ thị số 31/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 353
Hôm nay:12684
Hôm qua: 50287
Trong tháng 839523
Tháng trước1623933
Số lượt truy cập: 116854302