Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 19/09/2017

Ngày 19/9/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014) và bãi bỏ khoản 7 điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2017.Ngày đăng: 22/08/2017

Ngày 22/8/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 88/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 15/08/2017

Ngày 15/8/2017 Bộ Tào chính ban hành Thông tư số: 86/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 15/08/2017

Ngày 15/8/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 85/2017/TT-BTC quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn...Ngày đăng: 15/08/2017

Ngày 15/8/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 84/2017/TT-BTC hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 9 năm 2017.Ngày đăng: 15/08/2017

Ngày 15/8/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 87/2017/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 và thay thế Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp...Ngày đăng: 15/08/2017

Ngày 15/8/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 82/2017/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017 và thay thế Thông tư số 99/2013/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư...Ngày đăng: 09/08/2017

Ngày 9/8/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 81/2017/TT-BTC quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 02/08/2017

Ngày 2/8/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất. Thông...Ngày đăng: 01/08/2017

Ngày 1/8/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 79/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tiết b1 điểm b khoản 4 điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.


Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành

thông tư số 79/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 360
Hôm nay:30598
Hôm qua: 68020
Trong tháng 1299538
Tháng trước2025149
Số lượt truy cập: 86344851