Quy Định về hỏi đáp của Bạn.

1. Bạn cần có Tài khoản/Acount tại Trang AMBN.vn. Việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và được tặng 100P, tại đây

2. Nên kiểm tra câu hỏi bạn định hỏi đã có ai hỏi/trả lời chưa, nếu chưa có câu hỏi tương tự, bạn hãy đăng câu hỏi mới.

3. Chỉ hỏi các vấn đề thuộc về kiến thức/học tập.Hiểu biết về xã hội,văn hóa,luật pháp Việt nam cũng như thủ tục quốc tế.

4. Các câu hỏi:

- Khi bạn đặt 1 câu hỏi theo quy định hiện nay bạn bị trừ 1P trong tài khoản.

- Khi trả lời 1 câu hỏi Bạn được 1P. Khi câu trả lời là hay nhất bạn được 2P

- Khi bạn trả lời, nhiều lần ở các câu hỏi với mục đích Spam, gian lận điểm thì sẽ bị AMBN đình chỉ hoạt động của tài khoản.

5. Các câu hỏi hay trả lời phải căn cứ trên quy định pháp luật nhà nước, không được phép bóp méo lịch sử. Làm sai sự thật. Gây mất đoàn kết dân tộc, phá hoại hòa hình và ổn định của đất nước. Nếu vi phạm, sẽ bị Dừng boạt động của tài khoản.

6. AMBN quy định 5 mức đánh giá vai trò của người tham gia hỏi đáp:

Mức 1: Stone bạn mới tham gia, để đạt mức kế tiếp bạn cần 5 câu trả lời được cộng đồng đánh giá hay nhất.

Mức 2. Bronze bạn đã thực sự là người có trả lời chuẩn mực và xứng đáng được tôn trọng. Khi đó bạn cần 45 câu trả lời được cộng đồng đánh giá là hay nhất để lên mức kế tiếp.

Mức 3. Silver đây là mức đánh giá thực sự bạn là người có uy tín trong việc hỏi đáp, câu trả lời của bạn sẽ được mọi người đánh giá cao hơn nhờ uy tín sẵn có và hiểu biết rộng rãi. Vượt qua mức này, bạn có thể kiếm tiền nhờ sự chi trả từ AMBN với việc bạn bỏ công sức thời gian và sự nghiêm túc trí tuệ cho phát triển cộng đồng chúng tôi sẽ xem xét cho bạn khi bạn ở mức kế tiếp. Bạn cần thêm 450 câu trả lời được cộng đồng thừa nhận để lên mức ấy.

Mức 4. Gold cộng đồng thực sự thán phục sự bác học của bạn, cũng như sự chăm chỉ miệt mài vì cộng đồng của bạn. Chúng tôi sẽ xem xét trả thưởng và thù lao cho bạn hàng tháng (Chúng tôi đang xem xét cơ chế, nhưng bạn hãy tin rằng chúng tôi muốn có thêm một người bạn như bạn về lâu dài). Nhưng chúng tôi sẽ đãi ngộ bạn cao hơn, nếu như bạn đạt thêm 4500 câu trả lời được mọi người thừa nhận là hay nhất

Mức 5. Diamond Chúng tôi sẽ có sự đãi ngộ dành cho bạn cao hơn mức Gold, đây là mức cuối cùng và là cao nhất mà AMBN dành sự tôn trọng cho bạn. Chúng tôi sẽ chẳng tiếc điều gì trong khả năng có thể. Những chính sách đãi ngộ liên quan đến  tài chính, chúng tôi sẽ hoàn thiện, bình xét  và bắt đầu chi trả từ năm 2016.

Lưu ý: Ngay từ trong cách trình bày trang AMBN chúng tôi đã gắng loại trừ phong cách quá coi trọng thương mại hay spam chính vì vậy hỏi đáp của bạn không nên có đường Link của một trang web khác vào AMBN. Chúng tôi rất kỵ điều đó, vì vậy nếu cực chẳng đã, phải dẫn chứng nguồn thì bạn nên thay vì đề http//:ambn.vn hoặc www. ambn.vn thì các bạn nên thay thế bằng ambn   .vn. Hoặc ở cấp độ cao hơn từ mức 3 trở đi chúng tôi dần cung cấp cho bạn quyền được chèn Link. Nhưng trên tất cả bạn nhớ đừng lạm dụng nó, kẻo khi bị phát hiện và cho là SPAM hoặc quảng cáo chứ không phải vì mục đích cộng đồng thì tài khoản của bạn sẽ bị đánh tụt một cách rất đáng tiếc hoặc thậm chí là ngừng vĩnh viễn, các bài viết của bạn cũng có thể bị tháo bỏ.

 

========================================================================================

Policy FAQ's You


1. You need an account  at AMBN.vn. Registration is completely free and give 100P, Here

2. The first, You check your question in topics asking. if anyone has asked / answered yet, if not the same question, please post a new question.

3. Just ask the matter of knowledge / learning tap.Hieu about social, cultural and Vietnamese law and international procedures.

4. The question:

- When you  put a question, your account will plus,reduce 1Point.

- When you answer a question,Your account will increase 2Point. When The replying is the best answer, your account increase 5P.

- When you answer, several times in question for the purpose of Spam, Fraud point, AMBN suspend your account activity.

5. Questions or answers must be based on international law, not allowed to distort history. Making false the truth. Cause of national disunity, undermining peace and stability in the world. If violated, your account will be locked.

========================================================================================================

Политика Вопросы и ответы, вы


1. Вам необходимо зарегистрироваться на AMBN.vn. Регистрация абсолютно бесплатна и дать 100P, Здесь

2.Во-первых, Вы проверяете свой вопрос в темах спрашивать. если кто спросил / ответил все же, если не тот же самый вопрос, пожалуйста, напишите новый вопрос.

3. Просто спросите вопрос знаний / обучения tap.Hieu о социальных, культурных и вьетнамским законодательством и международными процедурами.

4.Вопрос:

- Если вы поставите вопрос, ваш счет будет плюс, снизить 1Point.

- Когда вы отвечаете на вопрос, ваш счет будет увеличиваться 2Точки. При ответе является лучшим ответом, ваш счет увеличения 5P.

- Когда вы отвечаете, несколько раз в вопросе с целью спама, мошенничества точки, AMBN приостановить ваш счет активности.

5. Вопросы и ответы должны быть основаны на международном праве, не допускается, чтобы исказить историю. Дача заведомо ложных правду. Причина национальному расколу, подрыв мира и стабильности в мире. Если нарушены, ваш аккаунт будет заблокирован.

============================================================================================

Votre guide faq


1. Vous devez avoir un compte à AMBN.vn. L'inscription est totalement gratuite et donne 100P, ici

2. La première, vous vérifiez votre question dans les sujets des questions. si quelqu'un a demandé / répondu encore, si ce n'est pas la même question, s'il vous plaît envoyer une nouvelle question.

3. Il suffit de demander la question de la connaissance / apprentissage tap.Hieu sur le droit social, culturel et vietnamien et procédures internationales.

4. La question:


- Lorsque vous posez une question, votre compte sera ainsi, réduire 1Point.

- Lorsque vous répondez à une question, votre compte sera augmenter 2Point. Lorsque la réponse est la meilleure réponse, votre compte hausse 5P.

- Lorsque vous répondez à plusieurs reprises en question dans le but de Spam, point de fraude, AMBN suspendre l'activité de votre compte.


5. Les questions ou les réponses doivent être fondées sur le droit international, pas le droit de déformer l'histoire. Faire une fausse la vérité. Cause de la désunion nationale, ce qui compromet la paix et la stabilité dans le monde. Si violés, votre compte sera bloqué.

===========================================================================================

方針あなたのよくある質問

1。あなたがAMBN.vn.でアカウントが必要登録は完全に無料であり、ここでは、100P与える

2。最初に、あなたは尋ねるトピックであなたの質問を確認してください。誰も尋ね/しない同じ質問なら、まだ答えている場合は、新しい質問を投稿してください。

3。知識の問題/、社会的、文化的、ベトナムの法律および国際手続についてtap.Hieuを学習だけでお願いします。

4。質問:


- あなたが質問を出した時、あなたのアカウントがプラス、1ポイントが減少します。

- あなたが質問に答えるときに、あなたのアカウントが2点増加します。返信が最良の答えである場合は、アカウントの増加5P。

- あなたが応答すると、スパムの目的は、不正ポイントの質問に何回かは、あなたのアカウントアクティビティを中断AMBN。


5。質問や回答は、歴史を歪曲することはできません国際法に基づいている必要があります。真実は偽を作る。世界の平和と安定を損なう、国家分裂の原因。違反した場合、アカウントがロックされます。

===========================================================================================

引导您答疑解惑


1。您需要一个帐户AMBN.vn.注册是完全免费的,并给100P,这里

2。首先,你检查一下你的问题的主题要求。如果有人已问/回答,但如果没有同样的问题,请交的一个新问题。

3。只要问此事知识/学习有关社会,文化和越南的法律和国际程序tap.Hieu。

4。问题:


- 当你把一个问题,您的帐户将加,减少分1分。

- 当你回答一个问题,你的账户将增加两点。当回答是最好的答案,您的帐户增加5P。

- 当你回答问题,几次为目的的垃圾邮件,诈骗点,AMBN暂停您的帐户活动。


5。必须根据国际法,不得歪曲历史的问题或答案。制作虚假的真相。导致国家分裂,破坏世界的和平与稳定。如果违反,您的帐户将被锁定。