Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh đắc lắk lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh đắc lắk

Ngày đăng: 05/10/2015 Lượt xem: 906 Người Upload: Tuphuthuy
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Luận văn thạc sĩ địa lí học với đề tài: Chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh đắc lắk. Mục đích nghiên cứu của luận: Trên cơ sở vận dụng lí luận và thực tiễn trong nước và trên thế giới về chất lượng cuộc sống dân cư, luận văn tập trung nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng và thực trạng chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh Đắk Lắk. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống tỉnh nhà.

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ HỌC

 

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG DÂN CƯ TỈNH ĐẮK LẮK

 

Nguyễn Thị Thùy Linh

Chuyên ngành: Địa lí học

Mã số: 60 31 05 01

 

 

MỞ ĐẦU

 

1. Lí do chọn đề tài

 

Con người là động lực chính cho sự phát triển, đồng thời con người cũng chính là mục tiêu cần hướng tới cho mọi hoạt động KT – XH. Vì vậy việc cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống người dân là điều kiện cần thiết nhất đảm bảo cho sự phát triển kinh tế bền vững của đất nước. Nhưng chất lượng cuộc sống dân cư là gì? Dựa vào những tiêu chí nào để đánh giá chất lượng cuộc sống? Làm gì để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và tạo điều kiện để mọi người đều được sống trong tình thương và trách nhiệm? Đó là những đòi hỏi đặt ra cần phải giải quyết về cả mặt lí luận và thực tiễn. Vì tính cấp thiết của vấn đề mà nhiều nhà khoa học trên thế giới và ởViệt Nam quan tâm nghiên cứu tìm hiểu chất lượng cuộc sống.

 

Con người là tài sản thực sự của quốc gia. Mục tiêu cơ bản của phát triển nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho con người sống lâu, luôn khoẻ mạnh và sáng tạo. Điều này như là một sự thật đơn giản. Tuy nhiên, sự thật này thường bị lãng quên trong các mối quan tâm đến tích luỹ hàng hoá, của cải tài chính.

 

Trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản ViệtNam họp từ ngày 12 2011 đến ngày 19 2011 tại Thủ đô Hà Nội: “Tập trung giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tạo bước tiến rõ rệt về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm tỉ lệ hộ nghèo; Cải thiện điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân”. Chính vì lẽ đó, luận văn khẳng định sự cần thiết phải nghiên cứu về vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, trong bối cảnh của Việt Nam trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

 

Đắk Lắk là một tỉnh miền núi, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá và an ninh quốc phòng của cả nước, đặc biệt đây là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, cùng với sự chuyển đổi chung của nền kinh tế cả nước, Đắk Lắk đã có những thay đổi đáng kể về kinh tế - xã hội, nhìn chung đời sống của nhân dân đang từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, nếu so sánh với các địa phương khác trong cả nước và với các nước khác trong khu vực thì chất lượng cuộc sống của người dân tỉnh Đắk Lắk còn thấp. Đặc biệt là ở một số bản, làng vùng sâu, cuộc sống dân cư còn quá thấp. Do đó, nghiên cứu thực trạng chất lượng cuộc sống của dân cư và tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống đối với địa phương là vấn đề cấp thiết được đặt ra. Vì vậy, nghiên cứu đề tài “Chất lượng cuộc sống của dân cư tỉnh Đắk Lắk”  không chỉ góp phần làm sáng tỏ thêm về vấn đề chất lượng cuộc sống mà còn chỉ ra những tồn tại, bất cập, hạn chế; Từ đó đề xuất những định hướng, giải pháp mang tính khoa học, khả thi.

 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

 

2.1. Mục đích

 

Trên cơ sở vận dụng lí luận và thực tiễn trong nước và trên thế giới về chất lượng cuộc sống dân cư, luận văn tập trung nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng và thực trạng chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh Đắk Lắk. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống tỉnh nhà.

 

........... luận văn có 140 trang với nội dung như sau:

 

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục chữ viết tắt

Danh mục bảng số liệu

Danh mục biểu đồ

Danh mục các hình

MỞ ĐẦU

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHẤT LƯỢNGCUỘC SỐNG

DÂN CƯ

1.1. Cơ sở lí luận

1.1.1. Khái niệm chất lượng cuộc sống

1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống dân cư

1.1.3. Các tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống cấp tỉnh

1.2. Cơ sở thực tiễn

1.2.1. Khái quát chất lượng cuộc sống dân cư Việt Nam

1.2.2. Khái quát chất lượng cuộc sống dân cư vùng Tây Nguyên

Tiểu kết chương 1

Chương 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG DÂN CƯ TỈNH ĐẮK

LẮK

2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống dân cư Đắk Lắk

2.1.1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

2.1.2. Trình độ phát triển kinh tế

2.1.3. Dân số, thành phần dân tộc:

2.1.4. Giáo dục, y tế

2.1.5. Y tế và chăm sóc sức khoẻ

2.1.6. Cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật

2.1.7. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

2.2.1. Về kinh tế

2.2.2. Về giáo dục

2.2.3. Về y tế, chăm sóc sức khoẻ

2.2.4. Về hưởng thụ phúc lợi

2.3. Đánh giá tổng hợp chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh Đắk Lắk

2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá tổng hợp chất lượng cuộc sống của dân cư tỉnh Đắk Lắk

2.3.2. Đánh giá tổng hợp chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh Đắk Lắk

2.4. Những thành tựu và hạn chế về chất lượng cuộc sống của dân cư Đắk Lắk

Tiểu kết chương 2

Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC

SỐNG DÂN CƯ TỈNH ĐẮK LẮK

3.1. Căn cứ xây dựng

3.2. Định hướng và mục tiêu kinh tế - xã hội nhằm nâng cao CLCS dân cư

3.2.1. Các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

3.2.2. Một số định hướng phát triển kinh tế - xã hội

3.3. Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư

3.3.1. Nhóm giải pháp về cải thiện và nâng cao thu nhập

3.3.2. Nhóm giải pháp về giáo dục, đào tạo, lao động và việc làm

3.3.3. Nhóm giải pháp về y tế, chăm sóc sức khoẻ, nâng cao tuổi thọ

3.3.4. Nhóm giải pháp về phúc lợi

3.3.5. Nhóm giải pháp về công tác DS-KHHGĐ

3.3.6. Công tác xoá đói giảm nghèo, ổn định định canh định cư

3.3.7. Thực hiện tốt chính sách dân tộc và các chính sách xã hội khác, bảo đảmcông bằng xã hội

Tiểu kết chương 3

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo hằng năm của Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc (2010), Báo cáo chỉ số phát triển con người, Liên Hợp Quốc.

2. Đặng Quốc Bảo, Trương Thị Thuý Hằng (2005), Chỉ số tuổi thọ trong HDI – một số vấn đề thực tiễn ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

3. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Chuẩn nghèo giai đoạn 2006 – 2010 và 2011 – 2015, Hà Nội.

4. Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2001), Niên giám thống kê tỉnh Đắk Lắk năm 2000, NXB thống kê, Đắk Lắk.

5. Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2001), Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Đắk Lắk năm 2000 (2001), Đắk Lắk.

6. Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2012), Báo cáo mức sống dân cư tỉnh Đắk Lắk, Đắk Lắk.

7. Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2012), Niên giám thống kê tỉnh Đắk Lắk năm 2012, NXB thống kê, Đắk Lắk.

8. Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2013), Số liệu khảo sát mức sống dân cư tỉnh Đắk Lắk năm 2012, Đắk Lắk.

9. Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2013), Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Đắk Lắk năm 2012 (2013), Đắk Lắk.

10. Nguyễn Đình Cử (1997), Giáo trình dân số và phát triển, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

11. Nguyễn Hoàng Hải (2013), Chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai). Thực trạng trạng và giải pháp, Luận văn thạc sĩ, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

12. Vũ Tự Lập (2010), Địa lí tự nhiên Việt Nam 1 – phần đại cương, NXB Giáo dục, Hà Nội.

13. Đặng Duy Lợi (chủ biên) (2010), Địa lí tự nhiên Việt Nam 2 – phần khu vực, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. 12414. Bùi Vũ Thanh Nhật (2008), Chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh Bình Thuận. Hiện trạng và giải pháp, Luận văn thạc sĩ, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

15. PGS. TS Hồ Sĩ Quý (2007), Con người và sự phát triển con người, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

16. Đặng Văn Phan, Nguyễn Minh Hiếu (2013), Địa lí kinh tế-xã hội Việt Nam thời kì hội nhập, Trường Đại học Cửu Long, Vĩnh Long.

17. Sở Điện lực tỉnh Đắk Lắk (2013), Báo cáo cung ứng điện năm 2012.

18. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk (2013), Báo cáo tổng kết năm học 2012 – 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2013 – 2014.

19. Lê Bá Thảo (2002), Việt Nam lãnh thổ và các vùng địa lí. NXB Thế giới. Hà Nội.

20. Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Minh Đức (1996), Dân số, tài nguyên, môi trường. NXB Giáo dục Hà Nội.

21. Nguyễn Thị Kim Thoa (2004) “Phân tích chất lượng cuộc sống dân cư thành phố Hải phòng”, Luận án tiến sĩ Địa lí, Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

22. Lê Thông (chủ biên) (2010), Địa lí các tỉnh, thành phố Việt Nam, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

23. Tổng cục Thống kê (2000), Niên giám thống kê 2000, Nxb Thống kê, Hà Nội.

24. Tổng cục Thống kê (2000), Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 1999 (2000). NXB thống kê, Hà Nội.

25. Tổng cục Thống kê (2010), Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2008 (2010). Nxb Thống kê, Hà Nội.

26. Tổng cục Thống kê (2012), Kết quả chủ yếu từ khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2012, Nxb Thống kê, Hà Nội.

27. Tổng cục Thống kê (2012), Niên giám thống kê 2012, Nxb thống kê, Hà Nội.

28. Tổng cục Thống kê (2012), Tư liệu kinh tế-xã hội 63 tỉnh, thành phố Việt Nam. Nxb thống kê 2012, Hà Nội.

29. Tổng cục Thống kê (2013) Báo cáo điều tra lao động việc làm (2012), Hà Nội.

30. Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Văn Lê (1996), Dân số hoc đại cương, Hà Nội.

31. PGS. TS Nguyễn Minh Tuệ, Tập bài giảng Cao học Địa lí năm 2012, Hà Nội.

32. PGS. TS Nguyễn Minh Tuệ “Dân số sự phát triển kinh tế-xã hội”, Hà Nội.

33. PGS. TS Nguyễn Minh Tuệ (2012), Tập bài giảng Cao học Địa lí, Hà Nội.

34. Phạm Ngọc Thuỳ Văn (2013), Chất lượng cuộc sống dân cư Thành phố Hồ Chí Minh. Thực trạng trạng và giải pháp, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

35. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (1990), Dân số, tài nguyên, môi trường và chất lượng cuộc sống. R. C. Sharmar, Hà Nội.

36. Viện Khoa học Thống kê (2010), Báo cáo phát triển con người Việt Nam năm 2009, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

37. Viện Nghiên cứu Quản lí kinh tế trung ương (2013), Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập tổ chức thương mại thế giới, Nxb Tài chính, Hà Nội.

38. http: //chinhphu. vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu

39. http: // who. int/en/

40. http: // undp. org/content/undp/en/home. html

41. http: // gso. gov.vn/default. aspx? tabid=444

42. daklak. Gov.vn/portal/page/portal/daklak/daklak/quyhoach-phattrien

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 Chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh đắc lắk.pdf AMBN(St) N..T.T.Linh 140 tr Download file chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh đắc lắk 890
 • nghiên cứu sự biến đổi một vài thông số tâm sinh lý của sinh viên miền bắc việt nam trong phòng thí nghiệm nhiệt ẩm

 • tập quán, nghi lễ trong sinh đẻ và nuôi dạy trẻ nhỏ của người hmông hoa ở xã lùng phình, huyện bắc hà, tỉnh lào cai

 • tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người tày ở tuyên quang hiện nay

 • trang phục nữ người dao quần trắng xã hùng đức huyện hàm yên tỉnh tuyên quang

 • tranh cổ động biểu đạt tình quân dân ở bảo tàng lịch sử quân sự việt nam

 • tri thức dân gian trong đánh bắt hải sản hiện nay của cư dân ven biển xã ngư lộc, huyện hậu lộc, tỉnh thanh hóa

 • ứng xử của người cơ lao với tài nguyên thiên nhiên trong hoạt động mưu sinh

 • tổ chức và hoạt động của ủy ban kháng chiến hành chính khánh hòa từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 12 năm 1946

 • vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mường ở tỉnh hòa bình hiện nay

 • hòa nhập xã hội của trẻ em trong các gia đình nghèo ở thành phố hồ chí minh (nghiên cứu trường hợp quận 7, thành phố hồ chí minh)

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh đắc lắk

  chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh đắc lắk

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 384
  Hôm nay:48219
  Hôm qua: 56358
  Trong tháng 972995
  Tháng trước1750591
  Số lượt truy cập: 115363836