Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
024.62.97.0777
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share vai trò của mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
vai trò của mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ

Ngày đăng: 13/12/2009 Lượt xem: 307 Người Upload: Dungcomay
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Luận văn thạc sĩ lịch sử: vai trò của mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ (1960 – 1968).Đoàn Luyến. Mục đích luận văn là: bài học rất bổ ích cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công cuộc Đổi mới của nước ta hiện nay...

LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ

 

VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (1960 – 1968)

 

Đoàn Luyến

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Mã số: 60 22 54

 

MỞ ĐẦU

 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) Nhân dân Việt Nam phải đối đầu với đế quốc Mỹ, một kẻ thù hung bạo và nham hiểm nhất thế giới. Muốn chiến thắng, nhân dân Việt Nam phải tiến hành cuộc kháng chiến trên cả ba mặt trận: Quân sự, chính trị và ngoại giao.

Muốn cho cuộc đấu tranh trên cả ba mặt trận đạt được thắng lợi, một điều kiện quan trọng là phải động viên và tập hợp lực lượng toàn dân tộc, phải xây dựng cho được Mặt trận dân tộc thống nhất để bao vây đế quốc Mỹ xâm lược và chiến thắng chúng.

Sau năm 1954, đất nước ta tạm thời chia làm hai miền với hai nhiệm vụ khác nhau. Nhân dân cả hai miền đều phải làm nghĩa vụ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Song ngoài nhiệm vụ chung đó ra, mỗi miền còn làm nhiệm vụ chiến lược cách mạng riêng thích hợp với điều kiện của mình. Miền Bắc làm cách mạng XHCN: Cải tạo XHCN và xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Miền Nam làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, quét sạch đế quốc Mỹ xâm lược và đánh đổ bè lũ tay sai của chúng, giành độc lập dân tộc và dân chủ nhân dân. Do đó, mỗi miền có một mặt trận riêng, có cương lĩnh thích hợp để tranh thủ và đoàn kết các giới đồng bào [9, tr. 21]. Toàn dân Việt Nam phải triệu người như một, cùng đứng trong Mặt trận dân tộc thống nhất, kiên trì đẩy mạnh kháng chiến, đập tan âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta của đế quốc Mỹ. Thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân của Đảng, chúng ta đã xây dựng ba tầng Mặt trận thống nhất. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời cùng với Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, nhân dân Đông Dương và nhân dân thế giới bao vây đế quốc Mỹ.

Mặt trận DTGPMNVN ra đời, cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam thực sự khởi động một cách độc đáo và khôn khéo, thể hiện bãn lĩnh Việt Nam trong quá trình tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng.

Mặt trận vừa làm nhiệm vụ của một đoàn thể kêu gọi nhân dân miền Nam đứng lên lật đổ ách gông xiềng đế quốc và tay sai, vừa làm nhiệm vụ của một chính quyền cách mạng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ khi ta chưa xây dựng được chính quyền cách mạng.

Hoạt động của Mặt trận trên lĩnh vực chính trị, quân sự và ngoại giao thể hiện ý chí tiến công của cách mạng, thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cách mạng là giành độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Vai trò của Mặt trận DTGPMNVN trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vô cùng to lớn.

Xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn đề tài: “Vai trò của Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ” (từ 1960 đến 1968) Làm đề tài luận văn.

Mặt trận DTGPMNVN ra đời ngày 20 1960 và kết thúc ngày 4 1977, Mặt trận đã cùng với nhân dân cả nước làm nên một kỳ tích trong lịch sử dân tộc: Đánh thắng đế quốc Mỹ, một đế quốc hùng mạnh nhất thế giới trong thời hiện đại. Nội dung hoạt động của Mặt trận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vô cùng phong phú, Tác giả luận văn chỉ giới hạn nghiên cứu vai trò của Mặt trận từ 1960 đến 1968, đây là giai đoạn cả nước chống “chiến tranh đặc biệt”  “chiến tranh cục bộ”, là giai đoạn đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh ởViệt Nam. Nhân dân Việt Nam muốn thắng Mỹ phải đoàn kết xung quanh “ngọn cờ đoàn kết, ngọn cờ cách mạng, ngọn cờ chiến thắng của miền Nam anh hùng”.

 

 

 

 

DANH MỤC VIẾT TẮT

- Mặt trận DTGPMNVN: Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam

- LMCLLDTDC & HBVN: Liên minh các lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Việt Nam

- MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Tạp chí NCLS: Tạp chí Nghiên cứu lịch sử

- Nxb: Nhà xuất bản

- XHCN: Xã hội chủ nghĩa

- KHXH: Khoa học xã hội

- QĐND: Quân dội nhân dân

- TP. HCM: Thành phố Hồ Chí Minh

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

DANH MỤC VIẾT TẮT

CHƯƠNG 1. MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM RA ĐỜI

CHƯƠNG 2. HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN DTGPMNVN TỪ 1960 ĐẾN 1965

CHƯƠNG 3. HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN DTGPMNVN TỪ 1965 ĐẾN 1968

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Pierre Asselin (2005), Nền hoà bình mong manh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

2. Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (2000), Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 Thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

3. Ban chỉ đạo và Ban biên tập truyền thống Tây Nam Bộ (2000), Tây Nam Bộ 30 năm kháng chiến (1945-1975).

4. Nguyễn Đình Bin chủ biên (2002), Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

5. Nguyễn Thị Bình chủ biên (2004), Mặt trận Dân tộc Giải phóng, Chính phủ Cách mạng lâm thời tại Hội nghị Paris về Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

6. Nguyễn Công Bình (1963), Mặt trận Dân tộc thống nhất trong cách mạng Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học, Hà Nội.

7. Nguyễn Công Bình-Cao Văn Lượng-Bùi Hữu Khánh (1964), Ngọn cờ chiến thắng của miền Nam anh hùng, Nxb Khoa học, Hà Nội.

8. Phạm Thanh Biền-Nguyễn Hữu Nghĩa (2004), Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội.

9. Trường Chinh (1975), Về công tác mặt trận hiện nay, Nxb Sự Thật, Hà Nội.

10. Thomas J Mc Cormick (2004), Nước Mỹ nửa thế kỷ, Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong và sau Chiến tranh lạnh, Nxb Chính trị Quốcgia, Hà Nội.

11. PGS. TS. Trần Đức Cường chủ biên (2006), Biên niên lịch sử chính phủ Việt Nam 1945-2005, tập 5, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội.

12. Lê Duẫn (1970), Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới, Nxb Sự Thật, Hà Nội.

13. Lê Duẫn (1993), Về chiến tranh nhân dân Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

14. Lê Duẫn (1985), Thư vào Nam, Nhà xuất bản Sự Thật, Hà Nội.

15. Nguyễn Anh Dũng (1990), Về chiến lược quân sự toàn cầu của đế quốc Mỹ, Nxb Sự Thật, Hà Nội.

16. Văn Tiến Dũng (2005), Về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội.

17. TS. Phạm Huy Dương-ThS. Phạm Bá Toàn (2005), Ba mươi năm chiến tranh giải phóng-Những trận đánh đi vào lịch sử, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

18. Trần Bạch Đằng chủ biên (1993), Chung một bóng cờ (Về MTDTGPMNVN), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

19. Trần Bạch Đằng chủ biên (1995), Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, cả nước tôn vinh Anh, Nxb Văn học, Hà Nội.

20. Daniel Ellsberg (2006), Những bí mật về chiến tranh Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

21. Trần Văn Giàu (1964), Miền Nam giữ vững thành đồng, tập 1, Nxb Khoa Học xã hội, Hà Nội.

22. Trần Văn Giàu (1966), Miền Nam giữ vững thành đồng, tập 2, Nxb Khoa Học xã hội, Hà Nội.

23. Trần Văn Giàu (1968), Miền Nam giữ vững thành đồng, tập 3, Nxb Khoa Học xã hội, Hà Nội.

24. Trần Văn Giàu (1970), Miền Nam giữ vững thành đồng, tập 4, Nxb Khoa Học xã hội, Hà Nội.

25. Trần Văn Giàu (1978), Miền Nam giữ vững thành đồng, tập 5, Nxb Khoa Học xã hội, Hà Nội.

26. Nguyễn Thanh Hải (1997), Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960-1975), luận văn Thạc sĩ Lịch sử, Trường ĐH. Khoa học xã hội và nhân văn TP. HCM.

27. Lê Mậu Hãn chủ biên (1998), Đại cương lịch sử Việt Nam, tập III, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

28. Goerge C. Herring (2004), Cuộc chiến đấu dài ngày của nước Mỹ và Việt Nam (1950 -1975), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội.

29. Lê Phụng Hoàng (2007), Lịch sử quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai, tập 1, khoa Lịch sử trường ĐHSP TP. HCM.

30. Hội đồng biên soạn lịch sử Nam Trung Bộ kháng chiến (1995), Nam Trung Bộ kháng chiến (1945-1975), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

31. Hội đồng chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng bộ miền Đông Nam Bộ (2003), Lịch sử Đảng bộ miền Đông Nam Bộ lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

32. TS. Trần Thị Thu Hương (2003), Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh chống phá “quốc sách” ấp chiến lược của Mỹ-nguỵ ở mìên Nam Việt Nam (1961-1965), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

33. PGS. TS. Trần Thị Thu Hương chủ biên (2006), Đảng Cộng sản Việt Nam chặng đường qua hai thế kỷ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

34. Tường Hữu (2005), Sự thật về cuộc chiến tranh Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

35. Hồ Khang (2005), Tết Mậu Thân 1968 bước ngoặc lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nxb Công an nhân dân, Tp. Hồ Chí Minh.

36. Cao Văn Lượng, Pham Quang Toàn, Quỳnh Cư (1981), Tìm hiểu phong trào Đồng khởi ở miền Nam Việt Nam, Nxb KHXH, Hà Nội.

37. Cao Văn Lượng (1993), “Về cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt Tết Mậu Thân 1968”, Tạp chí NCLS, (1/1993), tr. 1 – 6.

38. Cao Văn Lượng chủ biên (1996), Lịch sử Việt Nam 1954-1965, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.

39. Cao Văn Lượng chủ biên (2002), Lịch sử Việt Nam 1965-1975, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

40. Lê Hồng Lĩnh (2005), Cuộc đồng khởi kỳ diệu ở miền Nam Việt Nam, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng.

41. Hồ Chí Minh (1967), Về nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước, Nxb Sự Thật, Hà Nội.

42. Hồ Chí Minh (1970), Vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự Thật, Hà Nội.

43. Hồ Chí Minh (1972), Về Mặt trận dân tộc thống nhất, Nxb Sự Thật, Hà Nội

44. Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (1978), Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Hà Nội.

45. Hoàng Vĩ Nam (1970), “Sự ra đời của Mặt trận DTGPMNVN “, Tạp chí NCLS, (135), tr 41-58.

46. Trần Nhâm (1978), Nghệ thuật biết thắng từng bước, Nxb KHXH, Hà Nội

47. Nguyễn Phúc Nghiệp (2007),” Chiến thắng Ấp Bắc (1963) Trong sự phát triển của cách mạng miền Nam Việt Nam”, tạp chí NCLS, (369), tr. 10-19.

48. Trần Thục Nga chủ biên (1987), Lịch sử Việt Nam 1945-1975, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

49. Nguyễn Tấn Phát chủ biên (2004), Giáo dục cách mạng ở miền Nam giai đoạn 1954-1975, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

50. PGS. TS. Nguyễn Trọng Phúc chủ biên (2003), Tìm hiểu lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam qua các đại hội và hội nghị trung ương (1930-2002), Nhà xuất bản Lao Động, Hà Nội.

.......

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 vai trò của mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ AMBN(St) AMBN(St) 148Tr Download file vai trò của mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ 400
 • nghệ thuật chạm khắc tại đền thờ vua đinh, vua lê

 • giáo dục phổ thông huyện văn yên, tỉnh yên bái từ năm 1991 đến năm 2015

 • chuyển biến kinh tế, xã hội huyện duy tiên tỉnh hà nam từ năm 1996 đến năm 2015

 • giáo dục phổ thông huyện văn yên, tỉnh yên bái từ năm 1991 đến năm 2015

 • giáo dục phổ thông huyện ứng hòa, tỉnh hà tây từ năm 1991 đến năm 2008

 • chuyển biến kinh tế, xã hội huyện tân yên tỉnh bắc giang từ năm 1997 đến năm 2015

 • chuyển biến kinh tế, xã hội huyện duy tiên tỉnh hà nam từ năm 1996 đến năm 2015

 • thủy xá, hỏa xá trong lịch sử việt nam

 • Vùng đất Hà Tiên thế kỷ XVIII- XIX

 • Những chuyển biến kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận từ năm 1991 đến năm 2001

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  vai trò của mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ

  vai trò của mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 740
  Hôm nay:6062
  Hôm qua: 63627
  Trong tháng 1065054
  Tháng trước1685751
  Số lượt truy cập: 111911866