Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share Tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến cây chè tỉnh lâm đồng lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
Tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến cây chè tỉnh lâm đồng

Ngày đăng: 09/05/2012 Lượt xem: 924 Người Upload: Dungcomay
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Luận văn thạc sĩ địa lý học: Tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến cây chè tỉnh lâm đồng...Cây chè có vị trí đặc biệt quan trọng đối với đời sống của người dân Việt Nam nói chung và người dân Lâm Đồng nói riêng. Nó không chỉ là thức uống quen thuộc và không thể thiếu trong nhiều gia đình mà còn có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế - xã hội. Từ lâu, cây chè đã gắn bó với đời sống của người dân, góp phần tích cực vào xóa đói giảm nghèo, tạo môi trường sinh thái bền vững, góp phần thực hiện công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở vùng trung du - miền núi nước ta.

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÝ HỌC
Chuyên ngành : Địa lý học
 

TỔ CHỨC LÃNH THỔ TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN CÂY CHÈ TỈNH LÂM ĐỒNG
 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. MAI HÀ PHƯƠNG

NGƯỜI THỰC HIỆN: NGUYỄN ĐỨC HẠNH

 

 

MỞ ĐẦU

 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

 

Cây chè cùng với cao su, cà phê, tiêu là những cây công nghiệp lâu năm đem lại giá trị kinh tế cao ở nước ta. Lịch sử cây chè ở nước ta có từ thời Hùng Vương, nhưng chỉ được khai thác và phát triển mạnh trong khoảng 50 năm nay.

 

Cây chè có vị trí đặc biệt quan trọng đối với đời sống của người dân Việt Nam nói chung và người dân Lâm Đồng nói riêng. Nó không chỉ là thức uống quen thuộc và không thể thiếu trong nhiều gia đình mà còn có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế - xã hội. Từ lâu, cây chè đã gắn bó với đời sống của người dân, góp phần tích cực vào xóa đói giảm nghèo, tạo môi trường sinh thái bền vững, góp phần thực hiện công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở vùng trung du - miền núi nước ta.

 

Lâm Đồng là tỉnh có nhiều điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội thuận lợi cho sản xuất nhiều loại cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tế cao, trong đó có cây chè. Hiện nay, Lâm Đồng là tỉnh có diện tích chè lớn nhất cả nước. Trồng và chế biến chè đã góp phần vào tăng trưởng GDP của tỉnh, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, xóa đói giảm nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc. Cây chè đã và đang góp phần tích cực vào sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, đẩy nhanh công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở địa phương..

 

Tuy nhiên, tình hình trồng và chế biến chè ở tỉnh Lâm Đồng trong những năm gần đây đã và đang phải đối mặt với những thách thức lớn. Sự mở rộng quá nhanh diện tích chè không theo quy hoạch dẫn đến hiện tượng đất bị thoái hoá; Năng suất, sản lượng tăng nhưng chất lượng sản phẩm chưa cao, sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế còn thấp; Môi trường sinh thái trong vùng trồng và chế biến chè ngày càng bị ô nhiễm và mất tính ổn định, bền vững; Sự liên kết hay tổ chức lãnh thổ giữa trồng và chế biến chưa đạt hiệu quả cao,… gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của người dân trồng chè.

 

Với lý do trên, tôi đã chọn đề tài “Tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến cây chè ở tỉnh Lâm Đồng” để làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình, mong được góp phần mình vào sự phát triển của ngành chè ở địa phương.

 

2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

 

2.1. Mục đích nghiên cứu

 

Trên cơ sở đánh giá tiềm năng và phân tích thực trạng tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến chè ở tỉnh Lâm Đồng, đề xuất định hướng tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến chè ở địa phương đến năm 2020 và các giải pháp thực hiện để phát triển bền vững cây chè, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh Lâm Đồng.

 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

 

Đề tài tập trung vào giải quyết những nhiệm vụ chủ yếu sau:

 

- Tổng quan cơ sở lý luận về tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến chè.

 

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến chè ở tỉnh Lâm Đồng.

 

- Phân tích thực trạng tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến chè ở tỉnh Lâm Đồng giai đọan 2000-2011.

 

- Đề xuất định hướng tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến chè đến năm 2020 và các giải pháp thực hiện.

 

3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

 

3.1. Về không gian

 

Nghiên cứu trên diện tích toàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, tập trung nghiên cứu vùng chè trọng điểm: Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh, Đà Lạt.

 

3.2. Về thời gian

 

- Phân tích thực trạng tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến cây chè giai đọan 2000-2011.

 

- Đề xuất những định hướng và giải pháp tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến chè đến năm 2020.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

3. Phạm vi nghiên cứu

3.1. Về không gian

3.2. Về thời gian

3.3. Về nội dung

4. Các quan điểm và phương pháp nghiên cứu chủ yếu

4.1. Quan điểm nghiên cứu

4.1.1. Quan điểm tổng hợp lãnh thổ

4.1.2. Quan điểm hệ thống

4.1.3. Quan điểm lịch sử viễn cảnh

4.1.4. Quan điểm kinh tế - sinh thái

4.1.4. Quan điểm phát triển bền vững

4.2. Phương pháp nghiên cứu

4.2.1. Phương thu thập và xử lý tài liệu

4.2.2. Phương pháp thống kê toán học

4.2.3. Phương pháp bản đồ

4.2.4. Phương pháp dự báo

4.2.5. Phương pháp phân tích - tổng hợp

4.2.6. Phương pháp so sánh

4.2.7. Phương pháp khảo sát thực địa

5. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

6. Cấu trúc của luận văn

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN CHÈ

1.1. Các khái niệm

1.1.1. Tổ chức lãnh thổ

1.1.2. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

1.1.3. Liên kết nông - công nghiệp

1.2. Một số vấn đề lý luận về tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến chè

1.2.1. Quan niệm về tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến chè

1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến chè

1.3. Lược sử về trồng và chế biến chè trên thế giới, Việt Nam

1.3.1. Lược sử về trồng và chế biến chè trên thế giới

1.3.2. Lược sử về trồng và chế biến chè Việt Nam

Chương 2. TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC LÃNH THỔ TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN CHÈ Ở TỈNH LÂM ĐỒNG

2.1. Tổng quan về tỉnh Lâm Đồng

2.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên

2.1.2. Khái quát về kinh tế - xã hội

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến chè

2.2.1. Điều kiện tự nhiên

2.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội

2.3. Thực trạng tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến chè tỉnh Lâm Đồng

2.3.1. Vị trí và vai trò của cây chè trong nền kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng

2.3.2. Thực trạng trồng chè giai đoạn 2000-2011

2.3.3. Tình hình chế biến và tiêu thụ chè

2.3.3. Sự kết hợp giữa trồng và chế biến chè

2.3.4. Đánh giá chung về thực trạng tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến chètỉnh lâm Đồng giai đoạn 2000-2011

Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC LÃNH THỔ TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN CHÈ TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

3.1. Định hướng tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến chè đến năm 2020

3.1.1. Cơ sở đề xuất định hướng

3.1.2. Định hướng

3.2. Các giải pháp thực hiện

3.2.1. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm cây chè

3.2.2. Giải pháp về chọn giống; Kỹ thuật canh tác và chế biến chè

3.2.3. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

3.2.4. Giải pháp về đầu tư

3.2.5. Giải pháp về thị trường

3.2.6. Giải pháp về tổ chức không gian sản xuất – chế biến chè

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN

2. KIẾN NGHỊ

2.1. Đối với chính phủ, bộ ban ngành

2.2. Đối với tỉnh Lâm Đồng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

ketyword: download luan van thac si, dia ly hoc, chuyen nganh  dia ly hoc, to chuc lanh tho trong, va che bien cay che, tinh lam dong, nguyen duc hanh

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 Tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến cây chè tỉnh lâm đồng AMBN(St) nguyen duc hanh 151tr Download file Tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến cây chè tỉnh lâm đồng 500
 • nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và mô hình thuỷ văn thuỷ lực để thành lập bản đồ ngập lụt lưu vực sông kôn – hà thanh, tỉnh bình định

 • nghiên cứu địa tầng và trầm tích của cát đỏ khu vực phan thiết và đánh giá tiềm năng khoáng sản liên quan

 • nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ (0 – 30m nước) tỉnh sóc trăng

 • nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố u, th và k khu vực xã đông cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ

 • nghiên cứu đề xuất giải pháp điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất mang lại tại một số dự án ở thành phố việt trì- tỉnh phú thọ

 • giao thông vận tải tỉnh an giang: hiện trạng và định hướng phát triển

 • phát triển các khu công nghiệp tỉnh bà rịa – vũng tàu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 • chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

 • nghiên cứu hiện trạng phát triển và phân bố đô thị ở tỉnh bà rịa – vũng tàu

 • tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh phú yên

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  Tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến cây chè tỉnh lâm đồng

  Tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến cây chè tỉnh lâm đồng

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 1460
  Hôm nay:102521
  Hôm qua: 173949
  Trong tháng 1757393
  Tháng trước1648941
  Số lượt truy cập: 119421114