Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share đời sống văn hoá của dân tộc mông ở tỉnh hà giang hiện nay lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
đời sống văn hoá của dân tộc mông ở tỉnh hà giang hiện nay

Ngày đăng: 15/03/2017 Lượt xem: 191 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf - doc

Luận văn thạc sĩ: Đời sống văn hoá của dân tộc Mông ở tỉnh Hà Giang hiện nay. Luận văn làm rõ lý luận về đời sống văn hóa và vai trò của công tác xây dựng đời sống văn hoá đối với sự phát triển kinh tế-xã hội; Khảo sát đánh giá thực trạng đời sống văn hoá của đồng bào Mông ở Hà Giang từ năm 2000 đến nay; Đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển văn hoá của đồng bào thiểu số nói chung và dân tộc Mông nói riêng, phát huy hơn nữa vai trò của văn hoá đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng giao lưu văn hóa.

HỌC TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

 

LUẬN VĂN CAO HỌC - CHUYÊN NGÀNH VĂN HOÁ

ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ CỦA DÂN TỘC MÔNG Ở TỈNH HÀ GIANG HIỆN NAY

 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

 

Trải qua lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã hun đúc truyền thống văn hoá tốt đẹp, làm nên sức sống trường tồn đưa đất nước vượt qua bao thăng trầm của lịch sử, bảo vệ nền độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Trong quá trình đó, văn hoá dân tộc thiểu số nói chung và văn hoá dân tộc Mông nói riêng có vị trí rất quan trọng trong đời sống tinh thần, cố kết cộng đồng bền vững của 54 dân tộc, góp phần tạo nên nền văn hoá Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

 

Chúng ta đang xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong xu thế hội nhập và phát triển, văn hoá có vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực để phát triển kinh tế- xã hội. Bảo tồn, phát huy và phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số được khẳng định là một trong mười nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng, hiện đại hoá nền văn hoá Việt Nam, như Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương (khoá VIII) Đã khẳng định:

 

Coi trọng và bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống, xây dựng và phát triển những giá trị mới về văn hoá, văn học, nghệ thuật của các dân tộc thiểu số, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, mở rộng mạng lưới thông tin, thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế-xã hội ở vùng dân tộc thiểu số.. . [11, tr. 65-66].

 

Xây dựng tốt đời sống văn hoá ở cơ sở là bước đi ban đầu, nhằm phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện phát triển văn hoá gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế xã hội, làm cho văn hoá thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Chính vì vậy mà việc phát huy vai trò của văn hoá đối với sự phát triển của các tỉnh miền núi, biên giới và những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được hết sức coi trọng, vì vấn đề đó có ý nghĩa chiến lược cơ bản lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

 

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 39/1998/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 1998 của Chính phủ Về việc đẩy mạnh công tác văn hoá - thông tin ở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, sự nghiệp văn hoá - thông tin ở miền núi và vùng dân tộc thiểu số đã có bước phát triển trên một số lĩnh vực. Bản sắc văn hoá các dân tộc được coi trọng, mức hưởng thụ về văn hoá ở một số nơi được nâng lên, thông tin, tuyên truyền phát triển với nhiều hình thức, nội dung thiết thực. Công tác sưu tầm, nghiên cứu, phát huy văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số đã được chú trọng. Các đơn vị văn hoá - nghệ thuật của Nhà nước đã hướng về phục vụ miền núi và đồng bào các dân tộc thiểu số nhiều hơn. Bên cạnh đó, việc đầu tư các phương tiện văn hoá - thông tin có khá hơn, ở nhiều nơi đã xuất hiện một số mô hình hoạt động văn hoá - thông tin thích hợp, có hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số làm văn hoá - thông tin ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên, công tác văn hoá - thông tin ở miền núi và vùng các dân tộc thiểu số vùng cao, biên giới, vùng sâu còn nhiều hạn chế, mức hưởng thụ văn hoá còn thấp. Nội dung và hình thức của những sản phẩm văn hoá, thông tin đưa đến các vùng này còn nghèo nàn hoặc chưa thật phù hợp. Đặc biệt, ở một số nơi rất thiếu thông tin cập nhật về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Những chính sách, biện pháp cụ thể để bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số chưa được ban hành kịp thời. Một số chính sách đã ban hành chưa thật phù hợp, hoặc đã phù hợp nhưng chưa được thực hiện nghiêm túc.

 

Chính điều đó đã làm cho đời sống văn hoá vùng các dân tộc thiểu số tuy có điều kiện mới để phát triển, nhưng vẫn tồn tại nguy cơ tụt hậu và mất dần bản sắc văn hoá của dân tộc mình.

 

Hà Giang là tỉnh biên giới, nơi địa đầu của Tổ quốc, có 22 dân tộc anh em cùng sinh sống. Là một trong những tỉnh có nhiều thế mạnh về tự nhiên cũng như xã hội, đặc biệt là thế mạnh về đa dạng văn hoá. Từ xa xưa, đây là địa bàn sinh sống của nhiều lớp cư dân cổ đại, với một hệ văn hoá tiền sử liên tục, nơi có bộ sưu tập trống đồng nhiều nhất trong cả nước, có hệ thống di sản văn hoá phong phú và đa dạng về cả di sản văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể. Người Mông là dân tộc thiểu số đông nhất ở Hà Giang hiện nay, với số dân trên 200.000 người, chiếm 1/3 số người Mông của cả nước. Người

 

Mông là dân tộc có truyền thống văn hoá lâu đời, độc đáo, đặc sắc. Có thể nói hiện nay, so với các dân tộc thiểu số khác ở Việt Nam, người Mông là dân tộc ít bị đánh mất bản sắc nhất. Trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, đời sống văn hoá của dân tộc Mông cũng có những biến đổi tích cực; Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá dân tộc Mông trong nền văn hoá thống nhất mà đa dạng của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên việc đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá của dân tộc Mông còn chưa thoả đáng.

 

Nhiều di sản văn hoá dân tộc Mông chưa được khảo sát, đánh giá, nhất là chỉ mới chú ý đến lưu giữ, mà chưa khai thác, phát huy vì sự phát triển. Cơ sở vật chất cho văn hoá còn nghèo nàn, trình độ quản lý còn yếu. Nhiều vùng dân tộc tộc thiểu số trong đó có vùng đồng bào Mông sinh sống còn thiếu các nội dung hoạt động văn hoá và các sản phẩm văn hoá phù hợp. Nhiều loại hình văn hoá còn hoạt động cầm chừng, đội ngũ cán bộ làm văn hoá vừa thiếu, vừa yếu. Chất lượng xây dựng đời sống văn hoá chưa cao. Chính vì thế mà nghiên cứu đời sống văn hoá của dân tộc Mông ở Hà Giang, trên đất nước ta trong quá trình vận động, phát triển hiện đang là vấn đề cấp thiết. Điều đó không những có ý nghĩa đối với việc bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc văn hoá của các dân tộc Mông, mà còn có ý nghĩa phát huy vai trò của văn hoá đối với phát triển kinh tế-xã hội ở tỉnh Hà Giang hiện nay. Đó là những lý do để tôi chọn vấn đề “Đời sống văn hoá của dân tộc Mông ở tỉnh Hà Giang hiện nay” làm luận văn tốt nghiệp hề đào tạo cao học, chuyên ngành Văn hoá học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

 

2. Tình hình nghiên cứu

 

Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung, văn hoá dân tộc Mông nói riêng, luôn là đề tài hấp dẫn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển miền núi, về chính sách bảo tồn và phát triển di sản văn hoá của các đồng bào dân tộc thiểu số, thì lĩnh vực này càng được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động văn hoá. Chính vì vậy mà đã có rất nhiều công trình nghiên cứu vấn đề này trên các phương diện:

 

Thứ nhất, nghiên cứu về những thành tựu phát triển kinh tế và văn hoá trong những năm đổi mới của vùng miền núi Việt Nam nói chung, vùng Tây Bắc nói riêng, tiêu biểu như các công trình:

 

- Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách liên quan đến mối quan hệ dân tộc hiện nay, Nxb CTQG, H, 2001, Phan Hữu Dật.

 

- Miền núi Việt Nam thành tựu và phát triển những năm đổi mới, uỷ ban Dân tộc, Nxb Nông nghiệp, H, 2002.

 

- Văn hoá các dân tộc Tây Bắc - Thực trạng và những vấn đề đặt ra, Trần Văn Bính chủ biên (Nhà xuất bản CTQG, H, 2004).

 

Thứ hai, các công trình nghiên cứu khái quát về dân tộc Mông ở Việt Nam, tiêu biểu như:

 

- Dân tộc Mèo- Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Bắc), Nxb KHXH, H, 1978 của Bế Viết Đẳng.

 

- Dân tộc H’Mông ở Việt Nam, Nxb Văn hoá Dân tộc, H, 1996, của nhà nghiên cứu Cư Hoà Vần và Hoàng Nam.

 

Thứ ba, các công trình nghiên cứu sâu về văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng của dân tộc Mông ở Hà Giang, tiêu biểu:

 

- Văn hoá H’Mông, Nxb Văn hoá Dân tộc, H, 1996, của Trần Hữu Sơn

 

- Văn hoá tâm linh của người H’Mông ở Việt Nam - Truyền thống và hiện đại, Nxb Văn hoá Thông tin - H, 2006, của Vương Duy Quang

 

- Văn hoá dân tộc Mông Hà Giang, 1996, của Trường Lưu và Hùng Đình Quý (chủ biên) - Viện Văn hoá và Sở Văn hoá - Thông tin Hà Giang.

 

- Văn hoá truyền thống đồng bào H’Mông Hà Giang, của Dương Thị Phương (Sách: “Giữ gìn và phát huy tài sản văn hoá các dân tộc ở Tây Bắc và Tây Nguyên, NxbKHXH, H,1998).

 

- Văn hoá người Mông ở Hà Giang trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá của Tiến sĩ Vũ Ngọc Kỳ - Sách “Văn hoá các dân tộc Tây Bắc thực trạng và những vấn đề đặt ra” - Nxb CTQG, H, 2004.

 

Thứ tư, là một số luận văn, luận án có liên quan đến dân tộc Mông như:

 

- Giải quyết vấn đề dân tộc qua việc thực hiện tự do tín ngưỡng tôn giáo ở vùng dân tộc H’Mông hiện nay, Luận án tiến sỹ của Nông Văn Lưu- Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Mác- Lênin, 1994.

 

- Vấn đề đạo Tin lành trong dân tộc Mông các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay - Luận án tiến sĩ của Phan Viết Phong, 2003, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 2003).

 

Ngoài ra còn có khá nhiều bài viết về văn hoá của dân tộc Mông đăng trên các báo, tạp chí, báo điện tử.

 

Các công trình nói trên đã dựng nên bức tranh chung về điều kiện địa lý tự nhiên, môi trường kinh tế, văn hoá, trình bày những quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với phát triển miền núi và vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là vấn đề bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá của các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Văn hoá truyền thống các dân tộc được trình bày trong sự vận động biến đổi của các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể. Vấn đề bảo tồn cũng được nhìn nhận từ góc độ phát triển, trong sự nghiệp phát triển văn hoá các dân tộc. Có thể nói đây là những nghiên cứu có tính khái quát nhất có liên quan đến vấn đề đời sống văn hoá hiện nay của các dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Mông nói riêng.

 

Những công trình nghiên cứu trên không những có thái độ rất trân trọng đối với truyền thống văn hoá, mà còn là sự tổng kết, kế thừa những thành tựu nghiên cứu khoa học trong nước về văn hoá các dân tộc thiểu số, tiếp tục nghiên cứu, trình bày một cách có hệ thống những đặc điểm của văn hoá và đời sống văn hoá tinh thần của dân tộc Mông từ truyền thống đến hiện đại. Một số công trình đã bàn đến những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng đời sống văn hoá tinh thần của dân tộc Mông hiện nay ở một vùng cụ thể (tỉnh Lào Cai) …

 

Nhìn chung các công trình nghiên cứu đã cho thấy rõ: Phương diện văn hoá tộc người, quá trình hình thành, lịch sử di cư và những đặc điểm chính trong đời sống văn hoá dân tộc Mông; Xem xét các giá trị di sản văn hoá của người Mông bao gồm các giá trị di sản văn hoá vật thể và phi vật thể nói chung; Phương diện văn hoá tôn giáo, tín ngưỡng của dân tộc Mông; Các giải pháp bảo tồn và phát huy vai trò của văn hoá các dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Mông nói riêng trong quá trình phát triển Điều đáng lưu ý, phần lớn những kết quả nghiên cứu trên đây gắn với giai đoạn đầu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Những thành tựu nghiên cứu đã có hệ thống, khái quát những nét cơ bản về quá trình vận động phát triển của văn hoá các dân tộc thiểu số và văn hoá dân tộc Mông. Tuy nhiên cho đến nay.

 

Đề tài nghiên cứu của chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung những thành quả nghiên cứu trên đây. Các công trình nghiên cứu đó sẽ là những gợi mở hết sức quan trọng cả về lý luận và thực tiễn để chúng tôi tiến hành nghiên cứu về đời sống văn hoá của dân tộc Mông ở Hà Giang trong những năm gần đây.

 

 

Mục lục

 

Mở đầu

Chương 1: Quan niệm về đời sống văn hoá và vai trò của việc xây 9dựng đời sống văn hoá đối với phát triển kinh tế - xã hộivùng dân tộc mông tỉnh hà giang

1.1. Quan niệm đời sống văn hoá và cấu trúc của đời sống văn hoá

1.2. Vai trò của việc xây dựng đời sống văn hoá với sự phát triển kinh tế -xã hội vùng dân tộc Mông tỉnh Hà Giang

Chương 2: Thực trạng đời sống văn hoá dân tộc Mông ở tỉnh Hà Giang hiện nay

2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến đời sống văn hoá dân tộc Mông tỉnh Hà Giang trong những năm qua

2.2. Thực trạng đời sống văn hoá dân tộc Mông tỉnh HÀGiang trong nhữngnăm qua

2.3. Đánh giá chung

Chương 3: Phương hướng, giải pháp xây dựng đời sống văn hoá dântộc Mông ở tỉnh Hà Giang trong thời kỳ mới

3.1. Những nhân tố tác động đến đời sống văn hoá Mông trong những nămtới

3.2. Định hướng xây dựng và phát triển văn hoá vùng đồng bào dân tộcthiểu số (dân tộc Mông) Của Đảng, Nhà nước

3.3. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hoávùng dân tộc Mông ở Hà Giang trong thời gian tới 99kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo

 

 

 

Danh mục tài liệu tham khảo

1. Ban Tuyên giáo Trung ương (2008), Những giải pháp thúc đẩy phong trào toàn dân đonà kết xây dựng đời sống văn hoá, đưa Kết luận Hội nghị Trung ương 10 (khoá IX) Về văn hoá đi nhanh vào cuộc sống, Hà Nội.

2. Trần Văn Bính (chủ biên) (2004), Văn hoá các dân tộc Tây Bắc: Thực trạng và những vấn đề đặt ra, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

3. Trần Văn Bính (chủ biên) (2006), Đời sống văn hoá các dân tộc thiểu số trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

4. Bộ Văn hoá Thông tin, Cục Bảo tồn và bảo tàng Hồ Chí Minh (1996), 50 năm bảo tồn di sản văn hoá dân tộc, Hà Nội.

5. Cục Thống kê tỉnh Hà Giang (2007), Niên giám thống kê năm 2000-2006.

6. Cục Thống kê tỉnh Hà Giang (2007), Niên giám thống kê 2007.

7. Phan Hữu Dật (2001), Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách liên quan đến mối quan hệ dân tộc hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

8. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 51, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

9. Đảng Cộng sản Việt Nam (1992), Nghị quyết Đại hội lần thứ V, tập I, Nxb Sự thật, Hà Nội.

10. Đảng Cộng sản Việt Nam (1992), Một số văn kiện về chính sách dân tộc miền núi, Nxb Sự thật, Hà Nội.

11. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

12. Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Kết luận Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương khoá IX ngày 20 tháng 7 năm 2004.

13. Lê Duy Đại, Triệu Đức Thanh (2004), Các dân tộc ở tỉnh Hà Giang, Nxb Thế giới, Hà Nội.

14. Bế Viết Đẳng (1978), Dân tộc Mèo, Sách Dân tộc Mèo, Sách “Các dân tộc ít người ở Việt Nam-các tỉnh phía Bắc”, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội., Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

15. Nguyễn Khoa Điềm (chủ biên) (2001), Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

16. Nguyễn Khoa Điềm-Nông Quốc Chấn (2001), Bảo tồn phát huy văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

17. Phạm Văn Đồng (1995), Văn hoá và đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

18. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh-Viện văn hoá và phát triển (2004), Văn hoá và phát triển ở Việt Nam-Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

19. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2005), Tập bài giảng lý luận dân tộc và chính sách dân tộc, Hà Nội.

20. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh-Viện Văn hoá và phát triển (2005), Giáo trình lý luận văn hoá và đường lối văn hoá của Đảng, hệ cử nhân chính trị, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

21. Hội đồng dân tộc của Quốc hội (2001), Chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về dân tộc, Nxb Văn hoá dân tộc, Hà Nội.

22. Nguyễn Thị Hương (2007), “Sự biến đổi văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam trước tác động truyền thông toàn cầu”, Tạp chí Lý luận chính trị, (7), tr. 78.

23. Http: //vietnamnet. Vn/vanhoa/vandekhac.. ., Bản sắc văn hoá dân tộc Mông, Hội thảo bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Mông.

24. Http: // na. Gov.vn/sach-qh/chinhsachpl/phan2/.. ., Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác văn hoá-thông tin ở miền núi và đồng bào các dân tộc thiểu số.

25. Http: // hanoimoi. Com. Vn/vn/vn/43/11494, Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39 của Thủ tướng Chính phủ về công tác văn hoá thông tin vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

26. Http: // vnagenncy. Com. Vn/.. . Cập nhật ngày 28 tháng 08 năm 2006, Đời sống văn hoá của nhiều dân tộc thiểu số đã khởi sắc.

27. Http: // vovnews. Vn/? Page=109&ni=9780.. ., Giữ gìn văn hoá các dân tộc thiểu số.

28. Http: //vietnamnet. Vn/bandocviet/2006 tháng 02 năm 544476/.. ., Coi trọng văn hoá các dân tộc thiểu số.

29. Http: // haiphong. Gov.vn/cdcdhp/vn/index. Asp? Menuid=542& parent, Đào tạo tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ công tác ở vùng dân tộc, miền núi.

30. Http: //viet. Vietnamembassy. Us/tintuc/story.. ., Vấn đề dân tộc có vị trí chiến lược lớn.

31. Http: // sggp. Org. Vn/thoisu/2006 tháng 8 năm 58720/.. ., Bốn dự án lớn về đời sống văn hoá của các dân tộc thiểu số.

32. Http: //vi. Wikipedia. Org/wiki/HHimC3%B4ng, Người Mông.

33. Http: //news. Vnu. Edu. Vn/ttsk/Vietnamese.. ., Chính sách giáo dục

 ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam: Kinh nghiệm ổn định xã hội để phát triển ở một số quốc gia ASEAN.

34. Phạm Mai Hùng (2003), “Giữ gìn và phát huy di sản văn hoá dân tộc”, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội.

35. Hoàng Đạo Kính (2002), “Di sản văn hoá bảo tồn và trùng tu”, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội.

36. Phan Huy Lê (), Truyền thống dân tộc trong công cuộc đổi mới và hiện đại hoá đất nước Việt Nam, Đề tài KX-07/02.

37. Trường Lưu-Hùng Đình Quý (1996), Văn hoá dân tộc Mông Hà Giang, Viện Văn hoá, Sở Văn hoá Thông tin Hà Giang.

38. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

39. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

40. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

41. Phạm Xuân Nam (1998), Văn hoá vì phát triển, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

42. Nhiều tác giả (2004), Văn hoá và sự phát triển các dân tộc ở Việt Nam, Nxb Văn hoá dân tộc, Hà Nội.

43. Đỗ Thị Nhung (2005), Di sản văn hoá các dân tộc ở tỉnh Hà Giang trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội hiện nay, Luận văn cao cấp lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

44. Lò Giàng Páo (1996), Trống đồng cổ với các dân tộc người Hà Giang, Nxb Thế giới, Hà Nội.

45. Dương Thị Phương (1998), Văn hoá truyền thống đồng bào H’Mông ở Hà Giang, Sách “Giữ gìn và phát huy tài sản các dân tộc ở Tây Bắc và Tây Nguyên”, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

46. Vương Duy Quang (2006), Văn hoá tâm linh của người H’mông ở Việt Nam. Truyền thống và hiện tại, Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội.

47. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2001), Luật Di sản văn hoá, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

48. Sắc thái văn hoá địa phương và tộc người trong chiến lược phát triển đất nước (1998), Đề tài KX06.

49. Trần Hữu Sơn (1996), Văn hoá H’mông, Nxb Văn hoá dân tộc, Hà Nội.

50. Sở Công an Hà Giang (2002), Báo cáo của Phòng PA38 ngày 15 tháng 5 năm 2002.

51. Sở Văn hoá Thông tin Hà Giang (1994), Văn hoá truyền thống các dân tộc Hà Giang.

52. Sở Văn hoá Thông tin Hà Giang (2000), Hà giang thời tiền sử, Hà Giang.

53. Sở Văn hoá Thông tin Hà Giang (2001), Ngành văn hoá thông tin Hà Giang 55 năm xây dựng và phát triển (1946-2001).

54. Sở Văn hoá Thông tin Hà Giang (2006), Hồ sơ khảo sát văn hoá cổ truyền tộc người Mông, thuộc dự án KX-HG-03 (04), Hà Giang.

55. Phan Trung Tá (2002), “Về khái niệm đời sống văn hoá ở nông thôn”, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, (4), tr. 102.

56. Tô ngọc Thanh (2001), Văn hoá các dân tộc thiểu số, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

57. Nguyễn Hữu Thức (2007), Một số kinh nghiệm quản lý và hoạt động tư tưởng-văn hoá, Nxb Văn hoá Thông tin, Viện Văn hoá, Hà Nội.

58. Nguyễn Trùng Thương (2000), “Công tác văn hoá thông tin Hà Giang trong thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật.

59. Lưu Trần Tiêu (2002), “Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá Việt Nam”, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật.

60. Tỉnh uỷ Hà Giang (2000), Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2000-2005, Hà Giang.

61. Tỉnh uỷ Hà Giang (2004), Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2005-2010, Hà Giang.

62. Tỉnh uỷ Hà Giang (2007), Tài liệu Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) Về việc cưới, việc tang và lễ hội (1998-2007), Hà Giang.

63. Trường Cao đẳng Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh (2002), Công tác xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội.

64. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang (2004), Báo cáo tổng kết Chỉ thị 45/CT-TW về một số công tác vùng dân tộc Mông ngày 6 tháng 8 năm 2004.

65. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang-Sở Giáo dục và Đào tạo (2008), Thống kê giáo viên và học sinh theo các dân tộc năm học 2007-2008.

66. Uỷ ban Quốc gia về thập kỷ thế giới phát triển văn hoá (1992), Thập kỷ thế giới phát triển văn hoá, Bộ Văn hoá thông tin và thể thao ấn hành, Hà Nội.

67. Uỷ ban Quốc gia về thập kỷ thế giới phát triển văn hoá (1993), Phương pháp luận về vai trò của văn hoá trong phát triển, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

68. Cư Hoà Vần-Hoàng Nam (1994), Dân tộc Mông ở Việt Nam, Nxb Văn hoá Dân tộc, Hà Nội.

69. Hoàng Vinh (1997), Một số vấn đề bảo tồn và phát triển di sản văn hoá dân tộc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

70. Hoàng Vinh (1999), Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng văn hoá ở nước ta, Nxb Văn hoá-Thông tin, Hà Nội.

 

Keywords:Download hoc tai hoc vien chinh tri,hanh chinh quoc gia ho chi minh,luan van cao hoc - chuyen nganh van hoa,doi song van hoa cua dan toc mong o tinh ha giang hien nay

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 doi song van hoa cua dan toc mong o tinh ha giang hien nay.Pdf HVCTHCQGHCM AMBN(St) 121 Trang Download file đời sống văn hoá của dân tộc mông ở tỉnh hà giang hiện nay 611
2 doi song van hoa cua dan toc mong o tinh ha giang hien nay.Doc HVCTHCQGHCM AMBN(St) 121 Trang Download file đời sống văn hoá của dân tộc mông ở tỉnh hà giang hiện nay 1211
 • nghiên cứu sự biến đổi một vài thông số tâm sinh lý của sinh viên miền bắc việt nam trong phòng thí nghiệm nhiệt ẩm

 • tập quán, nghi lễ trong sinh đẻ và nuôi dạy trẻ nhỏ của người hmông hoa ở xã lùng phình, huyện bắc hà, tỉnh lào cai

 • tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người tày ở tuyên quang hiện nay

 • trang phục nữ người dao quần trắng xã hùng đức huyện hàm yên tỉnh tuyên quang

 • tranh cổ động biểu đạt tình quân dân ở bảo tàng lịch sử quân sự việt nam

 • tri thức dân gian trong đánh bắt hải sản hiện nay của cư dân ven biển xã ngư lộc, huyện hậu lộc, tỉnh thanh hóa

 • ứng xử của người cơ lao với tài nguyên thiên nhiên trong hoạt động mưu sinh

 • tổ chức và hoạt động của ủy ban kháng chiến hành chính khánh hòa từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 12 năm 1946

 • vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mường ở tỉnh hòa bình hiện nay

 • hòa nhập xã hội của trẻ em trong các gia đình nghèo ở thành phố hồ chí minh (nghiên cứu trường hợp quận 7, thành phố hồ chí minh)

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  đời sống văn hoá của dân tộc mông ở tỉnh hà giang hiện nay

  đời sống văn hoá của dân tộc mông ở tỉnh hà giang hiện nay

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 339
  Hôm nay:62870
  Hôm qua: 62237
  Trong tháng 2065146
  Tháng trước2605503
  Số lượt truy cập: 103390323