Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share vận dụng tư tưởng hồ chí minh về văn hoá vào việc giữ gìn và phát huy di sản văn hoá của dân tộc êđê ở đắk lắk trong giai đoạn hiện nay lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
vận dụng tư tưởng hồ chí minh về văn hoá vào việc giữ gìn và phát huy di sản văn hoá của dân tộc êđê ở đắk lắk trong giai đoạn hiện nay

Ngày đăng: 15/03/2017 Lượt xem: 375 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá vào việc giữ gìn và phát huy di sản văn hoá của dân tộc Êđê ở Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay. Luận văn nghiên cứu và trình bày một cách có hệ thống những quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hoá, cung cấp thêm luận cứ khoa học của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể tỉnh Đắk Lắk trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá nhằm thực hiện có hiệu quả việc giữ gìn và phát huy di sản văn hoá của dân tộc Ê đê ở Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay.

LUẬN VĂN CAO HỌC

 

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ VÀO VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HOÁ CỦA DÂN TỘC ÊĐÊ Ở ĐẮK LẮK TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 

 

 

Mở đầu

 

1. Tính cấp thiết của đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng, nhà lý luận thiên tài của cách mạng ViệtNam. Toàn bộ di sản tư tưởng của Người là một kho báu văn hoá của dân tộc, hàm chứa nhiều lĩnh vực rộng lớn và phong phú, đặc sắc và sáng tạo. Trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Người thì tư tưởng về văn hoá chiếm một vị trí quan trọng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá là một hệ thống các quan điểm lý luận mang tính khoa học và cách mạng về văn hoá và xây dựng nền văn hoá Việt Nam. Nó chắt lọc, tổng hợp và kết tinh những giá trị văn hoá phương Đông và phương Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, trong đó cốt lõi là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với tinh hoa và bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam.

 

Khi phân tích mối quan hệ biện chứng giữa văn hoá và cơ sở hạ tầng, văn hoá với kinh tế - chính trị, Hồ Chí Minh đã khẳng định: Văn hoá là một kiến trúc thượng tầng, những cơ sở hạ tầng của xã hội có kiến thiết rồi, văn hoá mới kiến thiết được và có đủ điều kiện để phát triển, có thực mới vực được đạo, xã hội thế nào thì văn hoá thế ấy. Nhưng mặt khác, đến lượt mình, văn hoá là động lực của sự phát triển xã hội và “văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi”.

 

Đối với nước ta hiện nay, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, song đó phải là sự phát triển bền vững, hài hoà giữa kinh tế và văn hoá. Vì vậy, chúng ta không chỉ xây dựng nền kinh tế mới mà còn phải xây dựng nền văn hoá “tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Đắk Lắk là một trong những cao nguyên giàu đẹp, sông suối hùng vĩ với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và nhiều khu rừng nguyên sinh độc đáo, là một tỉnh miền núi nằm giữa các cao nguyên miền Tây Trung Bộ, mang trong mình nhiều bản sắc văn hoá độc đáo, tinh tế, để rồi hình thành nên ba dòng văn hoá giàu bản sắc dân tộc:

 

- Văn hoá bản địa của các dân tộc Trường sơn - Tây Nguyên

 

- Văn hoá các dân tộc thiểu số phía Bắc

 

- Văn hoá các dân tộc Việt Nam mang đủ sắc thái ba miền: Bắc - Trung - Nam. Cả ba dòng văn hoá ấy tiêu biểu cho nền văn hoá Việt Nam hiện đang có mặt và ngày càng phát triển, giao thoa, đan xen, bồi đắp cho nhau, tạo nên nét đặc sắc của văn hoá

 

Đắk Lắk phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong sự đa dạng, phong phú ấy, phải kể đến văn hoá của hai dân tộc bản địa: Ê đê và M’nông. Đây là hai dân tộc cư trú trên cao nguyên Đắk Lắk từ bao đời nay. Với bản lĩnh kiên cường, bất khuất gắn với canh tác nương rẫy, sống nhờ rừng là chính, đồng bào Êđê, M’nông đã tạo nên một dòng văn hoá độc đáo, giàu bản sắc. Nó biểu hiện cho khí phách, khát vọng và sức sống kỳ diệu của hai dân tộc Êđê và M’nông trên cao nguyên Đắk Lắk.

 

Tuy vậy, trong những năm qua, do ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường, do ảnh hưởng của văn hoá phương Tây, sự lợi dụng dân tộc và tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm phá hoại nền văn hoá các dân tộc bản địa Đăk lăk nên đã nảy sinh lối sống hướng ngoại, lối sống thực dụng, phủ nhận văn hoá dân tộc.. . Đã làm cho văn hoá các dân tộc bản địa Đắk Lắk đang đứng trước những thử thách nghiệt ngã và có nguy cơ bị mai một dần.

 

Xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn đề tài: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá vào việc giữ gìn và phát huy di sản văn hoá của dân tộc Êđê ở Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay” làm đề tài luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Hồ Chí Minh học.

 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá là một đề tài có sức hấp dẫn lớn đối với nhiều nhà nghiên cứu dưới các góc độ khác nhau. Hiện nay, việc giữ gìn và phát huy văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số là vấn đề cấp thiết, đã và đang thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều nhà khoa học trên các lĩnh vực khác nhau…

 

Đến nay, đã có một số công trình nghiên cứu được công bố về chủ đề này: Một là, những công trình nghiên cứu của nhiều tác giả về “Tư tưởng văn hoá Hồ Chí

 

Minh”, trong đó hầu hết các tác giả đề cập tới các quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hoá, chức năng, vai trò của văn hoá, sự kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống, sự thống nhất trong đa dạng của văn hoá như: - Đỗ Huy: “Tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh” Nxb CTQG, Hà Nội, 1997. - Đinh Xuân Lâm - Bùi Đình Phong: “Hồ Chí Minh - Văn hoá và đổi mới” Nxb lao động, Hà Nội, 1998. - Đào Phan: “Hồ Chí Minh - danh nhân văn hoá”, Nxb VHTT, Hà Nội 2000.

 

- Đỗ Huy: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển nền văn hoá mới ởViệt Nam”, Nxb KHXH, Hà Nội, 2000.

 

- Bùi Đình Phong: “Đỉnh cao tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá” Nxb Lao động, Hà Nội, 2001. - Phan Minh Hạc: “Tư tưởng Hồ Chí Minh - phương pháp luận nghiên cứu con người”, Nxb KHXH, Hà Nội, 2003. - Song Thành: “Hồ Chí Minh - nhà tư tưởng lỗi lạc” Nxb LLCT, Hà Nội 2005. - Đỗ Thị Minh Thuý, “Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề văn hoá trong phát triển”, Nxb VHTT và Viện văn hoá, Hà Nội, 2006. - Đinh Xuân Lâm - Bùi Đình Phong: “Văn hoá và triết lý phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Nxb CTQG, Hà Nội, 2008. Hai là, các công trình nghiên cứu, giới thiệu và tuyên truyền quan điểm chỉ đạo của Đảng về văn hoá thông qua việc trình bày và phân tích những tư tưởng cơ bản của Đảng

 

Cộng sản Việt nam về bản chất, nội dung, vai trò của văn hoá trong sự phát triển xã hội, về xây dựng và phát triển văn hoá cũng như việc góp phần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hoá hiện nay, điển hình là các tác phẩm như: - Học viện chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - khoa văn hoá Xã hội chủ nghĩa “Văn hoá dân tộc trong quá trình mở cửa ở nước ta hiện nay”, Nxb CTQG, Hà Nội,1996. - Nguyễn Phú Trọng “Vì một nền văn hoá Việt nam dân tộc, hiện đại”, Nxb VHTT, Hà Nội, 2002. - Đỗ Thị Minh Thuý “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc - thành tựu và kinh nghiệm”, Viện văn hoá, NxbVHTT, Hà Nội, 2004.

 

- Hoàng Thị Hạnh “Góp phần tìm hiểu tư tưởng cơ bản của Đảng Cộng Sản ViệtNam về vai trò của Văn hoá trong sự phát triển xã hội”, Nxb CTQG, Hà Nội, 2005.

 

Ba là, các công trình nghiên cứu khoa học của các tập thể, cá nhân về vấn đề văn hoá của các dân tộc thiểu số nói chung và ở Tây nguyên (Đắk Lắk) Nói riêng. Nổi bật là các tác phẩm của các tác giả:

 

- Ngô Đức Thịnh “Văn hoá dân gian Êđê”, Nxb VHTT Đắk Lắk, 1995.

 

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phân viện Đà Nẵng “Giữ gìn và phát huy giá trị Văn hoá Tây nguyên”, Nxb CTQG, Hà Nội, 1996

 

- Chu Thái Sơn “Hoa văn cổ truyền Đắk Lắk”, NxbKHXH, Hà Nội, 2000.

 

- Hồ Bá Thâm “Bản sắc văn hoá dân tộc”, Nxb VHTT, Hà Nội, 2003

 

- Trương Bi: “Vận dụng luật tục Êđê vào việc xây dựng gia đình, buôn, thôn văn hoá”, Sở Văn hoá Thông tin Đắk Lắk, 2003.

 

- Trần Văn Bính “Văn hoá các dân tộc Tây nguyên; Thực trạng và những vấn đề đặt ra” NxbCTQG, Hà Nội, 2004.

 

- Ngô Đức Thịnh “Những mảng màu văn hoá Tây Nguyên”, Nxb Trẻ, Hà Nội, 2007.

 

Các tác phẩm trên đã phân tích một cách tương đối, toàn diện, khách quan thực trạng đời sống văn hoá các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên trong công cuộc đổi mới, đồng thời dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp cơ bản mang tính cấp bách nhằm tiếp tục phát triển đời sống văn hoá các dân tộc Tây Nguyên dưới tác động của quá trình thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã chủ nghĩa.

 

Bốn là, một số luận văn nghiên cứu về đề tài văn hoá hoặc quan điểm chỉ đạo của Đảng ta về xây dựng và phát triển văn hoá như:

 

- Vũ Thị Kim Nga “Tìm hiểu đường lối của Đảng về xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Luận văn thạc sĩ lịch sử, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 1998.

 

- Bùi Thị Kim Chi “Những quan điểm cơ bản về văn hoá của Đảng trong thời kỳ đổi mới”, Luận văn thạc sỹ văn hoá học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2006.

 

- Nguyễn Thị Thu Hiền “Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về tính dân tộc của văn hoá nghệ thuật vào xây dựng nền văn hoá nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta hiện nay”, Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,2008.

 

Nhìn chung, những công trình nghiên cứu trên đã tập hợp được nhiều tư liệu và trình bày một cách có hệ thống các quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hoá và các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng ta về việc xây dựng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đánh giá thực trạng đời sống văn hoá của các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên,…Tuy nhiên, chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu việc “vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh về văn hoá vào việc giữ gìn và phát huy những di sản văn hoá của dân tộc Ê Đê ở Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay” như là một công trình nghiên cứu có tính hệ thống và chuyên biệt.

 

Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của những người đi trước, luận văn sẽ tiếp tục đi sâu phân tích để góp phần làm rõ hơn nữa vấn đề như đã nêu trên.

 

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn

 

3.1. Mục đích của luận văn

 

- Làm sáng tỏ quan điểm: “Giữ gìn và phát triển văn hoá dân tộc gắn liền với việc tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại của Hồ Chí Minh”.

 

- Từ thực trạng đời sống văn hoá của dân tộc Ê Đê ở Đắk Lắk hiện nay, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần vào việc giữ gìn và phát huy di sản văn hoá của dân tộc Ê Đê ở Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay.

 

3.2. Nhiệm vụ của luận văn

 

Để đạt được mục đích nêu trên, luận văn cần tập trung giải quyết các nhiệm vụ chủ yếu sau:

 

- Trình bày một cách có hệ thống một số nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí

 

Minh về văn hoá. Đặc biệt trong đó luận văn tập trung chủ yếu vào quan diểm của Hồ Chí

 

Minh về giữ gìn và phát huy văn hoá dân tộc gắn liền với việc tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

 

- Phân tích, đánh giá thực trạng di sản văn hoá của dân tộc Êđê ở Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay.

 

- Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hoá dân tộc Ê Đê trong giai đoạn từ 2010 đến 2015.

 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn

 

4.1. Đối tượng nghiên cứu

 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá trong đó chủ yếu tập trung vào quan điểm của Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát triển văn hoá dân tộc gắn liền với việc tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

 

- Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về công tác giữ gìn, phát huy di sản văn hoá dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

 

- Thực trạng văn hoá dân tộc Ê Đê ở Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay.

 

4.2. Phạm vi nghiên cứu

 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá có phạm vi rất rộng, trong luận văn này, tác giả chủ yếu tập trung nghiên cứu quan điểm của Hồ Chí Minh về “giữ gìn và phát triển văn hoá dân tộc gắn liền với việc tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại”.

 

- Giữ gìn và phát huy di sản văn hoá dân tộc Ê Đê ở Đăk lăk trong thời gian 1998 - 2015.

 

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn

 

5.1. Cơ sở lý luận

 

Luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng

 

Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hoá của các dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk hiện nay.

 

5.2. Phương pháp nghiên cứu

 

Luận văn được thực hiện trên cơ sở sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu là: Kết hợp phương pháp lịch sử với lôgíc, phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp so sánh và hệ thống…

 

.................

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

 

- Về mặt lý luận: Luận văn góp phần làm sáng tỏ quan điểm của Hồ Chí Minh về: “giữ gìn và phát triển văn hoá dân tộc gắn liền với việc tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại”, những chủ trương, giải pháp của Đảng bộ tỉnh Đăk lăk trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá vào việc giữ gìn và phát huy di sản văn hoá của dân tộc Ê Đê ở Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay.

 

- Về thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy ở trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk và phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở của địa phương.

 

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Duy Anh (1998), Sử thi Tây Nguyên, Tác phẩm mới, Hội Nhà văn Việt Nam.

2. Bảo tàng Hồ Chí Minh (1997), Hồ Chí Minh về văn hoá, Hà Nội.

3. Phan Văn Bé (2001), Tư tưởng Hồ Chí Minh với các dân tộc Tây Nguyên, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.

4. Phan Văn Bé (2005), Tây Nguyên sử lược, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

5. Trương Bi (1997), Truyện cổ Êđê, Sở Văn hoá Thông tin tỉnh ẹaộờkLaộk.

6. Trương Bi (2004), Vận dụng Luật tục Êđê vào việc xây dựng gia đình, thôn, buôn văn hoá, Sở Văn hoá Thông tin tỉnh ẹaộờkLaộk.

7. Nguyễn Đức Bình (2005), Một số vấn đề về công tác lý luận tư tưởng văn hoá, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

8. Trần Văn Bính (2004), Văn hoá các dân tộc Tây Nguyên-thực trạng và những vấn đề đặt ra, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

9. Bộ Văn hoá Thông tin và Du lịch, Cục Di sản văn hoá (2008), Một con đường tiếp cận di sản văn hoá, Hà Nội.

10. Bộ Văn hoá-Thông tin (1995), Nếp sống-Phong tục Tây Nguyên, Nxb Văn hoá-Thông tin, Hà Nội.

11. Bộ Văn hoá Thông tin (2003), Văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác văn hoá các dân tộc thiểu số và miền núi, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội.

12. Noõng Quoỏc Chaỏn (chuỷ bieõn) (1996), Vaờn hoựa vaứ sửù phaựt trieồn caự daõn toọc ụỷ Vieọt Nam, Nxb Vaờn hoựa Daõn toọc, Haứ Noọi.

13. Trường Chinh (1975), Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam, Nxb Sửù thaọt, Hà Nội.

14. Leõ Hửừu Chổnh (chuỷ bieõn) (2003), Vaờn hoùc daõn gian EÂủeõ-M’noõng, Sụỷ Vaờn hoựa-Thoõng tin ẹaộk Laộk.

15. Nguyeón Taỏn Cửự (1983), Ngheọ thuaọt tửụùng goó daõn gian, Nxb Vaờn hoựa Daõn toọc, Haứ Noọi.

16. ẹaỷng Coọng saỷn Vieọt Nam (1998), Vaờn kieọn Hoọi nghũ laàn thửự naờm Ban Chaỏp haứnh Trung ửụng khoaự VIII, Nxb Chớnh trũ quoỏc gia, Haứ Noọi.

17. Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

18. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Vaờn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

19. Đại học Quốc gia Haứ Noọi, Trửụứng ẹHKHXH-Nhaõn Vaờn (1998), Tử tửụỷng Hoà Chớ Minh veà xaõy dửùng vaờn hoaự Vieọt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

20. Beỏ Vieỏt ẹaỳng (1996), Caực daõn toọc thieồu soỏ trong sửù phaựt trieồn kinh teỏ-xaừ hoọi ụỷ mieàn nuựi, Nxb Vaờn hoựa Daõn toọc, Haứ Noọi.

21. Bế Viết Đẳng (1982), Đại cương về văn hoá các dân tộc Êđê, M’nông ở ẹaộk Laộk, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

22. Nguyeón Khoa ẹieàm (2002), Xaõy dửùng vaứ phaựt trieồn neàn vaờn hoựa Vieọt Nam tieõn tieỏn ủaọm ủaứ baỷn saộc daõn toọc, Nxb Chính trị quốc gia, Haứ Noọi.

23. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phân viện Đà Nẵng (1996), Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Tây Nguyên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

24. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh-Khoa Văn hóa xã hội chủ nghĩa (1996), Văn hóa dân tộc trong quá trình mở cửa ở nước ta hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

25. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh-Viện Văn hóa và Phát triển (2006), Lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam. Nxb Chính trị xã hội, Hà Nội.

26. Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Lịch sử Đảng, Viện Lịch sử Đảng (2008), Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

27. Đỗ Huy (2000), Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dửùng và phát triển nền văn hóa mới ở Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

28. Đinh Xuân Lâm-Bùi Đình Phong (1998), Hồ Chí Minh-văn hóa và đổi mới, Nxb Lao động, Hà Nội.

29. Đinh Xuân Lâm-Bùi Đình Phong (2008), Văn hóa và triết lý phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

30. Leõ Mai (1983), Trửụứng ca Taõy Nguyeõn: ẹam San-Xinh Nhaừ-Y Ban, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

31. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

32. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

33. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

34. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

35. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

36. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

37. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

38. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội

39. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

40. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

41. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

42. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

43. Linh NgaNieõkdaờm (1996), Moọt soỏ neựt ủaởc trửng cuỷa phong tuùc caực daõn toọc Taõy Nguyeõn, Nxb Vaờn hoựa Daõn toọc, Haứ Noọi.

44. Linh NgaNieõkdaờm (2002), Vaờn hoựa daõn gian Taõy Nguyeõn moọt caựch nhỡn, Hoọi Vaờn hoùc ngheọ thuaọt ẹaộk Laộk.

45. Phan Ngọc (2000), Một cách tiếp cận văn hóa, Nxb Thanh niên, Hà Nội.

46. Võ Quang Nhơn (1981), Về thể loại sử thi anh hùng của các dân tộc ở Tây Nguyên, Nxb Đại học Tổng hợp Hà Nội.

47. Voừ Quang Nhụn (1983), Vaờn hoùc daõn gian caực daõn toọc ớt ngửụứi, Nxb ẹaùi hoùc Toồng hụùp Haứ Noọi.

48. Voừ Quang Nhụn (1997), Sửỷ thi anh huứng Taõy Nguyeõn, Nxb Giaựo duùc, Hà Nội.

49. Đào Phan (2000), Hồ Chí Minh-Danh nhân văn hóa, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

50. Bùi Đình Phong (2001), Đỉnh cao tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, Nxb Lao động, Hà Nội

51. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2001), Luaọt Di Saỷn vaờn hoựa, Nxb Chính trị quốc gia, Haứ Noọi.

52. Sở Văn hóa-Thông tin Đắk Lắk (2006), Luật tục Êđê về bảo vệ rừng, đất đai, nguồn nước, Đắk Lắk.

53. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Đắk Lắk (2009), Báo cáo tổng kết năm 2008 và phương hướng công tác năm 2009.

54. Song Thành (1999), Hồ Chí Minh nhà văn hóa kiệt xuất, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

55. Song Thành (2000), Danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh, Nxb Lao động, Hà Nội.

56. Song Thành (2005), Hồ Chí Minh-nhà tư tưởng lỗi lạc, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

57. Hồ Bá Thâm (2003), Bản sắc văn hóa dân tộc, Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội.

58. Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hoá Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

59. Ngô Đức Thịnh-Chu Thái Sơn (1996), Luật tục Êđê (Tập quán Pháp), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

60. Ngoõ ẹửực Thũnh (2007), Nhửừng maỷng maứu vaờn hoựa Taõy Nguyeõn, Nxb Treỷ, Hà Nội.

61. ẹoó Thũ Minh Thuựy (2003), 60 naờm ủeà cửụng vaờn hoựa vụựi vaờn hoựa vaứ phaựt trieồn ụỷ Vieọt Nam hoõm nay, Vieọn Vaờn hoựa-Nxb Văn hoá-Thông tin, Haứ Noọi.

62. ẹoó Minh Thuựy (2006), Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề văn hóa trong phát triển, Nxb Văn hóa-Thông tin và Viện Văn hóa, Hà Nội.

63. Nguyễn Tấn Triết (2007), Tây Nguyên-Những chặng đường lịch sử văn hóa, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.

64. Hoàng Trinh (2000), Bản sắc văn hóa và hiện đại trong văn hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

65. Nguyễn Phú Trọng (2002), Vì một nền văn hóa Việt nam dân tộc, hiện đại, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

66. Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh (2000), Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hoá Việt Nam, Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh.

67. Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk (1990), Vấn đề phát triển kinh tế xã hội các dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

68. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk-Ban Chỉ đạo cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (2005), Hội nghị tổng kết 5 năm cuộc vận động toàn dân đoàn kết tòan dân xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Đắk Lắk, lần thứ II (2000-2005), Đắk Lắk.

69. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2005), Báo cáo tổng kết công tác văn hóa

 5 năm 2001-2005 và phương hướng 5 năm 2006-2010.

70. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2007), Báo cáo về công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa cồng chiêng Đắk Lắk.

71. Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2009), Báo cáo số 13/Bc-UBND-23 tháng 01 năm 2009, tổng kết đánh giá hiệu quả thực tiễn Luật Di sản Văn hóa giai đoạn 2002-2008.

72. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam-Viện Nghiên cứu Văn hoá (2007), Phong tục tập quán cổ truyền một số dân tộc thiểu số ở nam Tây Nguyên, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

73. Viện Văn hóa dân gian, Sở Văn hóa Thông tin Đắk Lắk (1995), Văn hóa dân gian Êđê, Sở Văn hóa Thông tin Đắk Lắk.

74. Viện Văn hóa và Phát triển (2008), Hội thảo mười năm xây dửùng và phát triển văn nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc-kết quả và những vấn đề đặt ra, Viện Văn hóa, Hà Nội.

75. Hoàng Vinh (1997), Một số vấn đề cơ bản về bảo tồn và phát triển di sản văn hóa dân tộc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

76. Hoàng Vinh (1999), Maỏy vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng văn hóa ở nước ta hiện nay, Viện Văn hóa, Nxb Văn hoá-Thông tin, Hà Nội.

77. Hồ Sỹ Vịnh (1993), “Tìm về bản sắc dân tộc của văn hóa”, Tạp chí Văn học nghệ thuật, Hà Nội.

78. Trần Quốc Vượng (chủ biên), (1996), Văn hoá học đại cương và cơ sở văn hoá Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

79. Trần Quốc Vượng (2006), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

 

 

Keywords:download van dung tu tuong ho chi minh ve van hoa vao viec giu gin va phat huy di san van hoa cua dan toc ede o dak lak trong giai doan hien nay,luan van cao hoc,thac si,nguoi ede,tinh daclac

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 van dung tu tuong ho chi minh ve van hoa vao viec giu gin va phat huy di san van hoa cua dan toc ede o dak lak trong giai doan hien nay AMBN(St) AMBN(St) 99 Trang Download file vận dụng tư tưởng hồ chí minh về văn hoá vào việc giữ gìn và phát huy di sản văn hoá của dân tộc êđê ở đắk lắk trong giai đoạn hiện nay 611
 • nghiên cứu sự biến đổi một vài thông số tâm sinh lý của sinh viên miền bắc việt nam trong phòng thí nghiệm nhiệt ẩm

 • tập quán, nghi lễ trong sinh đẻ và nuôi dạy trẻ nhỏ của người hmông hoa ở xã lùng phình, huyện bắc hà, tỉnh lào cai

 • tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người tày ở tuyên quang hiện nay

 • trang phục nữ người dao quần trắng xã hùng đức huyện hàm yên tỉnh tuyên quang

 • tranh cổ động biểu đạt tình quân dân ở bảo tàng lịch sử quân sự việt nam

 • tri thức dân gian trong đánh bắt hải sản hiện nay của cư dân ven biển xã ngư lộc, huyện hậu lộc, tỉnh thanh hóa

 • ứng xử của người cơ lao với tài nguyên thiên nhiên trong hoạt động mưu sinh

 • tổ chức và hoạt động của ủy ban kháng chiến hành chính khánh hòa từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 12 năm 1946

 • vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mường ở tỉnh hòa bình hiện nay

 • hòa nhập xã hội của trẻ em trong các gia đình nghèo ở thành phố hồ chí minh (nghiên cứu trường hợp quận 7, thành phố hồ chí minh)

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  vận dụng tư tưởng hồ chí minh về văn hoá vào việc giữ gìn và phát huy di sản văn hoá của dân tộc êđê ở đắk lắk trong giai đoạn hiện nay

  vận dụng tư tưởng hồ chí minh về văn hoá vào việc giữ gìn và phát huy di sản văn hoá của dân tộc êđê ở đắk lắk trong giai đoạn hiện nay

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 322
  Hôm nay:62924
  Hôm qua: 62237
  Trong tháng 2065200
  Tháng trước2605503
  Số lượt truy cập: 103390377