Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share một số biện pháp hoàn thiện công tác bổ sung và sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần vận tải biển vinaship lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
một số biện pháp hoàn thiện công tác bổ sung và sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần vận tải biển vinaship

Ngày đăng: 21/04/2017 Lượt xem: 107 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: doc

Luận văn cao học: Một số biện pháp hoàn thiện công tác bổ sung và sử dụng nhân lực tại Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship. Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố không thể thiếu đối với mọi tổ chức và nó giữ một vai trò vô cùng quan trọng, quyết định đến sự thành công hay thất bại của tổ chức. Hiện nay trong xu thế cạnh tranh ngày càng gay gắt thì nguồn nhân lực của doanh nghiệp, tổ chức càng cần phải vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, thể lực và trí lực. Đây chính là yếu tố cạnh tranh hàng đầu của mọi doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp có thể đứng vững trên thị trường. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể khai khác triệt nguồn lực này một cách tốt nhất. Chính vì thế việc đào tạo nâng cao công tác bổ sung và sử dụng nhân lực trong doanh nghiệp là vấn đề cấp thiết cần phải đặt nên hàng đầu qua đó nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015

 

LUẬN VĂN THẠC SỸ


MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BỔ SUNG VÀ SỬ DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP


HV BÙI HÀ PHÚ - HDKH PGS.TS.VŨ TRỤ PHI

 

 

 

 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

 

Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố không thể thiếu đối với mọi tổ chức và nó giữ một vai trò vô cùng quan trọng, quyết định đến sự thành công hay thất bại của tổ chức. Hiện nay trong xu thế cạnh tranh ngày càng gay gắt thì nguồn nhân lực của doanh nghiệp, tổ chức càng cần phải vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, thể lực và trí lực. Đây chính là yếu tố cạnh tranh hàng đầu của mọi doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp có thể đứng vững trên thị trường. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể khai khác triệt nguồn lực này một cách tốt nhất. Chính vì thế việc đào tạo nâng cao công tác bổ sung và sử dụng nhân lực trong doanh nghiệp là vấn đề cấp thiết cần phải đặt nên hàng đầu qua đó nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh.

 

Do tầm quan trọng của vấn đề hoàn thiện bổ sung cũng như sử dụng nguồn nhân lực, qua quá trình thực tập và làm việc tại Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship em nhận thấy công tác bổ sung và sử dụng nhân lực của công ty vẫn còn nhiều vấn đề và mong muốn góp một phần nhỏ vào việc hoàn thiện công tác tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực cho công ty. Xuất phát từ những lý do trên em đã đi sâu tìm hiểu đề tài “Một số biện pháp hoàn thiện công tác bổ sung và sử dụng nhân lực tại Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship”.

 

2. Mục đích nghiên cứu

 

Hiểu rõ những khái niệm về công tác bổ sung và sử dụng nhân lực trong các doanh nghiệp.

 

Vận dụng tốt những quan điểm khái niệm đã nghiên cứu để đánh giá thực trạng còn tồn tại về vấn đề bổ sung và sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần vận tải biển Vinaship. Cùng với đó đưa ra những biện pháp giúp công ty khắc phục những thực trạng trên và hoàn thiện hơn công tác bổ sung và sử dụng nhân lực của công ty cổ phận vận tải biển Vinaship.

 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 

Đối tượng nghiên cứu: Tất cả những vấn đề liên quan đến công tác bổ sung và sử dụng nhân lực của công ty.

 

Phạm vi nghiên cứu: Công tác bổ sung và sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần vận tải biển Vinaship tử năm 2011-2014.

 

4. Phương pháp nghiên cứu

 

+ Phương pháp tra cứu tài liệu.

 

+ Phương pháp thống kê.

 

+ Phương pháp phân tích.

 

+ Phương pháp so sánh.

 

+ Phương pháp tổng hợp.

 

 

 

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BỔ SUNG VÀ SỬ DỤNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Một số khái niệm cơ bản

1.1.1. Nguồn nhân lực

1.1.2. Tuyển dụng nhân lực

1.1.3. Quy trình tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp

1.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình sử dụng lao động trong doanh nghiệp

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác bổ sung và sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

1.2.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp

1.2.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp

1.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác bổ sung và sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỔ SUNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰCTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship

2.1.1. Giới thiệu về công ty

2.1.2. Quá trình hình thành

2.1.3. Bộ máy tổ chức của công ty

2.1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2011– 2014

2.1.5. Thực trạng nguồn nhân lực của công ty

2.2. Những yếu tố của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng và sử dụng nhân lực của công ty

2.2.1. Bộ máy nhân lực làm công tác tuyển dụng tại công ty

2.2.2. Đặc diểm tính chất công việc

2.3. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty vận tải biển Vinaship

2.3.1. Quy trình tuyển dụng của công ty

2.3.2. Kết quả bổ sung nhân lực của công ty

2.4. Thực trạng sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần vận tải biển Vinaship

2.4.1. Thực trạng sử dụng nhân lực tại công ty

2.4.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng nhân lực tại công ty

2.5. Đánh giá thực trạng bổ sung và sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vận tải biển Vinaship

2.5.1. Ưu điểm

2.5.2. Nhược điểm

2.5.3. Nguyên nhân

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BỔ SUNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

3.1. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới

3.1.1. Phương hướng phát triển chung

3.1.2. Phương hướng bổ sung và sử dụng nhân lực trong những năm tiếp theo của công ty

3.2. Những biện pháp hoàn thiện công tác bổ sung và sử dụng nguồn nhân lực của công ty vận tải biển Vinaship

3.2.1. Đa dạng hoá nguồn tuyển dụng

3.2.2. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng

3.2.3. Thực hiện tốt các hoạt động quản trị nhân lực làm cơ sở cho công tác tuyển dụng

3.2.4. Bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tuyển dụng và cán bộ quản lý

3.2.5. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình tuyển dụng nhân sự

3.2.7. Thực hiện chính sách đãi ngộ tốt hơn cho người lao động

3.2.8. Tăng cường nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Giải thích

ĐVT Đơn vị tính

TSCĐ Tài Sản Cố Định

CBCNV Cán bộ công nhân viên

LĐPT Lao động phổ thông

ĐH Đại học

TC Trung cấp

CNKT Công nhân kỹ thuật

SXKD Sản xuất kinh doanh

Tr. Đồng Triệu đồng

TP Thành phố

VNĐ Việt Nam đồng

BGTVT Bộ giao thông vận tải

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

Số hiệu bảng Tên bảng Số trang

2.1 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kết quả S. X. K. D chủ yếu của công ty từ 2011-2014

2.2 Thống kê số lượng và chất lượng lao động của công ty

2.3 Bảng thông tin cán bộ chuyên trách công tác quản trị nhân lực trong phòng Hành chính – Nhân sự của công ty

2.4 Nhu cầu tuyển dụng

2.5 Tình hình tuyển dụng nhân lực của công ty năm 2011-2014

2.6 Kết cấu tuyển dụng nhân sự của công ty phân theo nguồn tuyển dụng

2.7 Cơ cấu lao động theo độ tuổi lao động

2.8 Cơ cấu lao động theo giới tính

2.9 Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn

Cơ cấu lao động theo chức năng

2.11 Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động

 

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

Số hiệu sơ đồ Tên bảng Số trang

1.1 Quá trình tuyển mộ nhân lực

1.2 Quy trình tuyển chọn nhân lực

2.3 Bộ máy tổ chức của công ty

2.4 Các bước tuyển dụng của công ty

 

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Số trang

2.1 Cơ cấu lao động theo chức năng

2.2 Hiệu quả sử dụng lao động

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TS. Vũ Thế Bình (2011). Bài giảng Quản trị nhân lực, tập bài giảng trường Đại học Hải Phòng.

2. PGS. TS Trần Xuân Cầu – PGS. TS Mai Quốc Chánh (2012). Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân.

3. Lê Anh Cường, Phương pháp và kỹ năng quản lí nhân sự, Viện nghiên cứuđào tạo về quản lý. NXB Lao động xã hội.

4. TS Bùi Văn Danh-MBA Nguyễn Văn Dung-Thạc sĩ Lê Quang Khôi (2006), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Phương Đông.

5. PGS. TS. Trần Kim Dung (2015). Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản kinh tế.

6. Thạc sĩ Nguyễn Vân Điểm & PGS. TS Nguyễn Ngọc Quân (2014). Giáo trình Quản Trị Nhân Lực-trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Nhà Xuất bản Lao động –Xã hội.

7. TS. Lê Thanh Hà (2004). Giáo trình Kế hoạch lao động, Nhà xuất bản Lao động xã hội.

8. TS. Nguyễn Thanh Hội (2002). Giáo trình Quản trị nhân sự, Nhà xuất bản Thống kê.

9. Trần Bích Nga (2006). Tuyển dụng và đãi ngộ người tài, NXB Tổng hợp HCM.

10. GS. TS Bùi Văn Nhơn (2006). Quản lý và phát triển nguồn nhân lực xã hội, Nhà Xuất bản Lao động –Xã hội.

11. TS. Trần Văn Tùng (1996). Phát triển nguồn nhân lực kinh nghiệm thế giới và thực tiễn nước ta, Nhà xuất bản Chính Trị Quốc gia.

12. Nguyễn Hữu Lâm (1996). Nghệ thuật về lãnh đạo, Nhà Xuất Bản Giáo dục.

13. Vũ Cẩm Linh (2002). Nên sử dụng nguồn nhân lực như thế nào, tạp chí ngân hàng số 3 năm 2002.

14. Tác giả Nguyễn Hữu Thân (2008). Giáo trình Quản trị nhân sự, Nhà Xuất bản Lao động –Xã hội.

15. PGS. TS Nguyễn Thiệp (2006). Quản trị nhân lực, NXB Lao động – Xã hội.

16. Thạc sĩ. Nguyễn Tấn Thịnh (2001). Quản lý nhân lực trong doanh nghiệp, NXB Đại học Bách Khoa.

17. Nguyễn Hữu Thuận (2012). Giáo trình Quản trị nhân sự, NXB Thống kê.

18. PGS. TS Đỗ Văn Thức (2004). Quản lý nhân lực của doanh nghiệp, NXB khoa học kỹ thuật.

19. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đặc điểm nguồn nhân lực của công ty, sự biến động lao động qua các năm (Lấy tại Ban Hành chính Nhân sự Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship)

 

 

 

 

 

keywords:download,truong dai hoc hang hai viet nam 2015,luan van thac sy,mot so bien phap hoan thien cong tac bo sung va su dung nhan luc tai cong ty co phan van tai bien vinaship,hv bui ha phu,pgsts vu tru phi,cao hoc,si

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 một số biện pháp hoàn thiện công tác bổ sung và sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần vận tải biển vinaship ĐHHH buihaphu 87trang Download file một số biện pháp hoàn thiện công tác bổ sung và sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần vận tải biển vinaship 702
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

một số biện pháp hoàn thiện công tác bổ sung và sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần vận tải biển vinaship

một số biện pháp hoàn thiện công tác bổ sung và sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần vận tải biển vinaship

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 444
Hôm nay:71278
Hôm qua: 86340
Trong tháng 1607752
Tháng trước2013734
Số lượt truy cập: 97706206