Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share chuyển biến kinh tế, xã hội huyện duy tiên tỉnh hà nam từ năm 1996 đến năm 2015 lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
chuyển biến kinh tế, xã hội huyện duy tiên tỉnh hà nam từ năm 1996 đến năm 2015

Ngày đăng: 22/04/2017 Lượt xem: 298 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Luận văn cao học Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam từ năm 1996 đến năm 2015. Luận văn là một công trình nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về chuyển biến kinh tế, xã hội huyện DuyTiên từ năm 1996 - 2015. Thông qua luận văn này chúng tôi muốn đóng góp trên một vài phương diện: Góp phần tập hợp nguồn tư liệu liên quan đến tình hình kinh tế, xã hội huyện Duy Tiên nhằm tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu lịch sử địa phương. Qua nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về lịch sử chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Duy Tiên từ năm 1996 – 2015, từ đó đánh giá một cách xác đáng, khách quan, khoa học về sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện Duy Tiên.

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI 2016

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ VIỆT NAM

CHUYỂN BIẾN KINH TẾ, XÃ HỘI HUYỆN DUY TIÊN TỈNH HÀ NAM TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2015

 

CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ VIỆT NAM - MÃ SỐ: 60220313

HV HOÀNG THỊ HẢI - HDKH PGSTS. TRẦN ĐỨC CƯỜNG

 

 

Trong công cuộc đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên khắp mọi miền Tổ quốc, nhân dân các huyện nói chung và nhân dân Duy Tiên nói riêng đã tiếp thu phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu của Đảng và Nhà nước, vận dụng sáng tạo vào điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn của địa phương để phát triển.

 

Duy Tiên là một huyện nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng, cả huyện có 18 xã, thị trấn. Sau khi Nam Hà tách tỉnh thành Hà Nam và Nam Định năm 1996, chính quyền và nhân dân huyện Duy Tiên thuộc Hà Nam thực sự bước vào thời kì Công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công cuộc Đổi mới. Trong suốt thời kì thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hóa (1996- 2015) Nhân dân huyện

 

Duy Tiên đã từng bước phát huy thế mạnh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đa dạng các loại hình kinh tế, từng bước tạo ra những thành tựu to lớn về xã hội, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cuả người dân.

 

Nghiên cứu chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam từ năm 1996 đến năm 2015 nhằm giúp người đọc thấy rõ hơn quá trình chuyển biến kinh tê, xã hội ở một huyện vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Trong thời kì này ngoài việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp trên vùng đất trước đây mang danh là “đồng chiêm trũng” nhân dân các xã trên địa bàn huyện Duy Tiên còn đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, đồng thời chú trọng phát triển hệ thống an sinh xã hội thể hiện trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc gia đình chính sách, người khuyết tật, giải quyết công ăn việc làm. Nhờ đó đời sống người dân dần thay đổi theo hướng đi lên.

 

Việc nghiên cứu về các chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Duy Tiên tác giả hi vọng có thể chỉ ra những mặt tích cực, và cả những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đi lên của nhân dân Duy Tiên. Ngoài ra đề tài này còn góp phần nghiên cứu thực tiễn sinh động đang diễn ra trong kinh tế, xã hội của huyện.

 

Trên cơ sở dựng lại bức tranh kinh tế, xã hội huyện Duy Tiên từ năm 1996 đến năm 2015 tác giả luận văn sẽ cố gắng rút ra một số kinh nghiệm, bước đầu cho việc định ra phương hướng phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong thời gian tới. Không những thế, đề tài có tác dụng giáo dục tình yêu quê hương, nâng cao nhận thức của giới trẻ về công cuộc Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang là một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay của nhân dân huyện Duy Tiên.

 

Đề tài này cũng làm rõ quá trình tình hình thực tiễn địa phương như thế nào để vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, phát huy thế mạnh để từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương đẩy mạnh Công nghiêp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Từ đó từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn và đời sống nhân dân trong huyện. Bên cạnh đó, đề tài còn hệ thống hóa tư liệu liên quan đến tỉnh Hà Nam nói chung, Huyện Duy Tiên nói riêng để tiếp tục nghiên cứu và biên soạn lịch sử địa phương, phục vụ công tác học tập và giảng dạy lịch sử địa phương.

 

Xuất phát từ những giá trị khoa học và thực tiễn, và với tư cách là một người con của quê hương Duy Tiên, tôi mạnh dạn chọn đề tài “Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam từ năm 1996 đến năm 2015” làm Luận văn Thạc sĩ khoa học, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam của mình nhằm thể hiện tình cảm với quê hương và góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng và phát triển toàn diện huyện Duy Tiên.

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

Chương 1: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI HUYỆN DUY TIÊN TRƯỚC NĂM 1996

1.1 Khái quát huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam

1.2 Tình hình kinh tế, xã hội huyện Duy Tiên trước năm 1996

Tiểu kết chương

Chương 2: CHUYỂN BIẾN KINH TẾ TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2015

2.1 Huyện Duy Tiên trong thời gian từ năm 1996 đến năm 2015

2.2 Chuyển biến về kinh tế huyện Duy Tiên từ năm 1996 đến năm 2015

Tiểu kết chương

Chương 3: CHUYỂN BIẾN XÃ HỘI TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2015

3.1. Chủ trương của huyện về các vấn đề xã hội

3.2 Chuyển biến về xã hội huyện Duy Tiên từ năm 1996 đến năm 2015.

Tiểu kết chương 3

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban Bí thư Trung ương (4/2009), Thông báo 238-BT/TW về việc xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Duy Tiên (2009), Lịch sử Đảng bộ huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (1930-2005), Nxb Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hà Nam.

3. Ban chấp hành Trung ương Đảng (2002), Nghị quyết 15-NQ/TW về đẩy nhanh công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn thời kì (2001-2010).

4. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (5 tháng 8 năm 2008), Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp-nông dân-nông thôn.

5. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (2012), Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

6. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết trung ương V khóa XI về đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn từ nay đến 2010.

7. Ban Nông nghiệp Trung ương (1991), Kinh tế xã hội nông thôn ngày nay, tập 1, Nxb tư tưởng văn hóa, Hà Nội.

8. Báo điện tử Vietnamnet (24 tháng 5 năm 2007), Thế kỉ XXI là thế kỉ của đại dương.

9. Bộ Chính trị (1998), nghị quyết 06/NQ-TW về một số vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn.

10. Bộ Chính trị (2000), Nghị quyết trung ương VI về phát triển nông nghiệp nông thôn.

11. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2009), Xây dựng nông thôn mới thời kì công nghiệp hóa-hiện đại hóa giai đoạn 2010-2020, Hà Nội.

12. Phan Đại Doãn (chủ biên) (1996), Quản lý xã hội nông thôn nước ta hiện nay một số vấn đề và giải pháp, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội.

13. Nguyễn Sinh Cúc (1996), Nông nghiệp Việt Nam 1945-1995, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội.

14. Lê Duẩn (1986), Nắm vững đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa tiến lên xây dựng kinh tế địa phương vững mạnh, Nxb sự thật, Hà Nội.

15. Phạm Như Cương (1991), Một số vấn đề về hợp tác hóa nông nghiệp ở Việt Nam, Nxb khoa học xã hội, Hà Nội.

16. Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội.

17. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội.

18. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội.

19. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện đại hội thời kì đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX), Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội.

20. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội.

21. Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện hội nghị lần thứ IV ban chấp hành trung ương khóa X, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội.

22. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội.

23. Địa chí Hà Nam, 2005, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

24. Bùi Huy Đáp, Nguyễn Điền (1996), Nông nghiệp Việt Nam từ cội nguồn đến đổi mới, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội.

25. Lê Cao Đoàn (1999), Đổi mới và phát triển vùng kinh tế ven biển, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội.

26. Lê Mậu Hãn (chủ biên), Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư (2005), Đại cương lịch sử Việt Nam, tập 3, Nxb

.

27. Hỏi đáp về công nghiệp hóa-hiện đại hóa (1999), Nxb thanh niên.

28. Huyện ủy Duy Tiên (2000), Báo cáo của ban chấp hành Đảng bộ huyện Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2000-2005.

29. Huyện ủy Duy Tiên (2005), Báo cáo của ban chấp hành đảng bộ huyện Duy Tiên khóa XXI, nhiệm kỳ 2000-1010.

30. Huyện ủy Duy Tiên (2010), Báo cáo của ban chấp hành đảng bộ huyện tại Đại hội Đại biểu khóa XXII, nhiệm kỳ 2010-1015

31. Đỗ Mười (1992), Sự nghiệp đổi mới của chủ nghĩa xã hội, Nxb sự thật, Hà Nội.

32. Lê Nghiêm (1995), Kinh tế nông thôn, Nxb nông nghiệp, Hà Nội.

33. Nông nghiệp Việt Nam bước vào thế kỉ XXI (1998), Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội.

34. Phân tích chính sách nông nhiệp nông thôn (1996), Nxb nông nghiệp, Hà Nội.

35. Phòng Thống kê huyện Duy Tiên (2001), Niên giám thống kê thời kì 1996-2000.

36. Phòng Thống kê huyện Duy Tiên (2006), Niên giám thống kê thời kì 2001-2005.

37. Phòng Thống kê huyện Duy Tiên (2011), Niên giám thống kê thời kì 2006-2010.

38. Phòng Thống kê huyện Duy Tiên (2015), Niên giám thống kê thời kì 1996-2015.

39. Phòng Thống kê huyện Duy Tiên (2016), Niên giám thống kê thời kì 2011-2015.

40. Quyết định 800/ QD-TTG về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

41. Chu Hữu Quý (1996), Phát triển toàn diện kinh tế-xã hội nông thôn nông nghiệp Việt Nam, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội.

42. Tạp chí Cộng sản (6/2003), Phát triển công nghiệp nông thôn là khâu mấu chốt trong chiến lược phát triển nhanh bền vững nông nghiệp nông thôn, số 17.

43. Tạp chí Cộng sản số 28 (10/2002), Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa tiến trình CNHư HĐH nông nghiệp nông thôn.

44. Thủ tướng Chính phủ (16 tháng 4 năm 2009), Quyết định 491/ QD-TTG về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

45. Trương Thị Tiến (1999), Đổi mơi cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội.

46. Viện Sử học, Lịch sử Việt Nam tập 15 (1986-2000), Nguyễn Ngọc Mão chủ biên, Nxb Khoa học và xã hội Hà Nội.

 


 

Keywords:hoc vien khoa hoc xa hoi 2016,luan van thac si lich su viet nam,chuyen bien kinh te, xa hoi huyen duy tien tinh ha nam tu nam 1996 den nam 2015,60220313,hoang thi hai,pgsts tran duc cuong

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 chuyen bien kinh te, xa hoi huyen duy tien tinh ha nam tu nam 1996 den nam 2015 VienKHXH HoangThiHai 92 Trang Download file chuyển biến kinh tế, xã hội huyện duy tiên tỉnh hà nam từ năm 1996 đến năm 2015 671
 • nghệ thuật chạm khắc tại đền thờ vua đinh, vua lê

 • giáo dục phổ thông huyện văn yên, tỉnh yên bái từ năm 1991 đến năm 2015

 • chuyển biến kinh tế, xã hội huyện duy tiên tỉnh hà nam từ năm 1996 đến năm 2015

 • giáo dục phổ thông huyện văn yên, tỉnh yên bái từ năm 1991 đến năm 2015

 • giáo dục phổ thông huyện ứng hòa, tỉnh hà tây từ năm 1991 đến năm 2008

 • chuyển biến kinh tế, xã hội huyện tân yên tỉnh bắc giang từ năm 1997 đến năm 2015

 • thủy xá, hỏa xá trong lịch sử việt nam

 • Vùng đất Hà Tiên thế kỷ XVIII- XIX

 • Những chuyển biến kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận từ năm 1991 đến năm 2001

 • vấn đề alsace và lorraine trong quan hệ đức -pháp từ 1871 đến 1919

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  chuyển biến kinh tế, xã hội huyện duy tiên tỉnh hà nam từ năm 1996 đến năm 2015

  chuyển biến kinh tế, xã hội huyện duy tiên tỉnh hà nam từ năm 1996 đến năm 2015

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 335
  Hôm nay:11478
  Hôm qua: 57796
  Trong tháng 824545
  Tháng trước1750591
  Số lượt truy cập: 115215386