Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ mô hình chuyển mạch kênh đa xử lý trong mạng lõi hệ thống thông tin di động lên facebook!
mô hình chuyển mạch kênh đa xử lý trong mạng lõi hệ thống thông tin di động

07/05/2017 Uploader: AMBN Loại file: doc

Luận văn cao học: Mô hình chuyển mạch kênh đa xử lý trong mạng lõi hệ thống thông tin di động. Mô hình thông tin di động mạng lõi (CORE NETWORK) hiện nay được chia làm 2 loại chính là : Mô hình chuyển mạch kênh (CS) và mô hình chuyển mạch gói (PS)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015


LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT


MÔ HÌNH CHUYỂN MẠCH KÊNH ĐA XỬ LÝ TRONG MẠNG LÕI HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG


HV NGUYỄN SƠN HÀ - HDKH PGS.TS.TRẦN XUÂN VIỆT

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

1.1. Lịch sử phát triển mạng thông tin di động

1.2. Cấu trúc địa lý của mạng

1.2.1. Vùng phục vụ PLMN (Public Land Mobile Network)

1.2.2. Vùng phục vụ MSC

1.2.3. Vùng định vị (LA - Location Area)

1.2.4. Cell (Tế bào hay ô)

1.3. Mô hình hệ thống thông tin di động hiện nay

1.4. Các thành phần chức năng trong hệ thống

1.4.1. Trạm di động (MS - Mobile Station)

1.4.2. Phân hệ trạm gốc (BSS - Base Station Subsystem)

1.4.3. Phân hệ chuyển mạch (SS - Switching Subsystem)

1.4.4. Phân hệ khai thác và bảo dưỡng (OSS)

CHƯƠNG II: MÔ HÌNH CHUYỂN MẠCH KÊNH ĐA XỬ LÝ MSC

2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1.1. MGW cung cấp chức năng A-Flex/ Iu-Flex

2.1.2. MGW quản lý giao diện A

2.2. Các tham số cơ bản của mô hình đa xử lý MSC

2.2.1. MSC Pool và khu vực MSC Pool

2.2.2. RNC/ BSC ngoài khu vực MSC Pool

2.2.3. NNSF

2.2.4. TMSI

2.2.5. NRI

2.3. Phương thức hoạt động của mô hình đa xử lý MSC

2.3.1. Chức năng NNSF

2.3.2. Cân bằng tải

2.3.3. Chuyển giao (Handover)

2.3.4. Cơ chế dự phòng trong MSC Pool

2.3.5. Điều khiển tìm gọi (Paging)

2.3.6. Cập nhật vị trí kết hợp thông qua giao diện Gs

2.3.7. Chuyển đổi thuê bao giữa các MSC

2.3.8. Cân bằng tải MGW

2.3.9. Nguyên tắc tính cước

CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TẠI MOBIFONE

3.1. Thiết kế mạng đa xử lý MSC

3.1.1. Nguyên tắc chung khi thiết kế

3.2. Các tham số thiết kế mạng

3.2.1. Các tham số về dung lượng trong 01 MSC Pool

3.2.2. Tham số NRI

3.3. Thiết kế mạng MSC Pool trung tâm V

3.3.1. Dung lượng hiện tại của trung tâm V

3.3.2. Thiết kế cấu hình mạng

3.3.3. Thiết kế cấu hình mạng

3.4. Hoạt động thực tế của mô hình đa xử lý tại Trung tâm V

3.4.1. Phương thức xử lý khi MSC có sự cố

3.4.2. Phương thức xử lý khi MGW có sự cố

3.5. Mô phỏng trên thực tế với 1 thuê bao

3.5.1. Mô phỏng tình huống thuê bao đang ở MSC2 chuyển sang MSC

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

DANH MỤC CÁC CHỮ TẮT VÀ KÝ HIỆU

ATM Asynchronous Transfer Mode Giao thức truyền bất đồng bộ

BICC Bearer Independent Call Control Protocol Giao thức điều khiển cuộc gọi độc lập với kênh thoại

BSC Base Station Controller Phần tử điều khiển trạm gốc

BSSAP Base Station Subsystem Application Part Phần ứng dụng hệ thống con BSS

CN Core Network Mạng lõi

CN-ID Core Network Identification Thông số nhận dạng mạng lõi

CS Circuit Switched Chuyển mạch kênh

GMSC Gateway Mobile Switching Center Cổng trung tâm chuyển mạch di động

HLR Home Location Register Thanh ghi địa chỉ thường trú

HON Handover Number Số chuyển giao

IMSI International Mobile Subscriber Identity Thông số xác định thuê bao quốc tế

IN Intelligent Network Mạng thông minh

IP Internet Protocol Giao thức Internet

LAI Location Area Identity Thông số xác định vùng định vị

LU Location Update Cập nhật vị trí

M3UA MTP3 User Adaptation Phần thích ứng người dùng mức MTP

MAP Mobile Application Part Phần tử ứng dụng di động

MCC Mobile Country Code Mã di động quốc gia

MGW Media Gateway Cổng quản lý phương tiện kết nối

MNC Mobile Network Code Mã mạng di động

MSRN Mobile Station Roaming Number Số chuyển vùng di động

MTP Message Transfer Part Phần tử truyền bản tin

NNSF NAS Node Selection Function Chức năng chọn node mạng NAS

NRI Network Resource Identifier Thông số nhận dạng tài nguyên mạng

PRN Provide Roaming Number Cung cấp số chuyển vùng

VMGW Virtual Media Gateway MGW ảo

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 3 1 Tham số về dung lượng trong 1 MSC

Bảng 3 2 Tham số NRI tương ứng cho 1 MSC

Bảng 3 3 Tham số MSC Pool cho Trung tâm V

Bảng 3 4 Tham số MSC Server cho Trung tâm V

Bảng 3 5 Tham số MGW (Media Gateway)

Bảng 3 6 Tham số báo hiệu của MSC server

Bảng 3 7 Quy hoạch tên và điểm báo hiệu BSC

Bảng 3 8 Quy hoạch tên và điểm báo hiệu RNC

 

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1 1 Lịch trình nghiên cứu phát triển trong 3GPP

Hình 1 2 Mô hình hệ thống thông tin di động hiện nay

Hình 1 3 Chức năng xử lý cuộc gọi của MSC

Hình 2 1 Mô hình tổng quan đa xử lý MSC trong mạng lõi thông tin di động

Hình 2 2 MGW cung cấp chức năng the A-Flex (M3UA agent networking)

Hình 2 3 MGW cung cấp chức năng the A-Flex

Hình 2 4 MGW quản lý mạch giao diện A

Hình 2 5 Khu vực MSC Pool

Hình 2 2 RNC/ BSC ở ngoài vùng MSC Pool

Hình 2 7 Cân bằng tải giữa các MSC

Hình 2 8 MSC lỗi trong MSC Pool

Hình 2 9 Nguyên lý dự phòng tập trung

Hình 2 10 Nguyên lý dự phòng theo dãy

Hình 2 11 Backup bản tin báo hiệu PRN thông qua độ ưu tiên route

Hình 2 12 Backup PRN bản tin báo hiệu qua điểm báo hiệu SCCP

Hình 2 13 Quy trình MT recovery lần thứ hai

Hình 2 14 First MT recovery flow in centralized backup mode

Hình 2 15 First MT recovery flow in chain backup mode

Hình 2 16 Quy trình cập nhật vị trí trong chế độ inter-MSC E-interface

Hình 2 17 Bản tin yêu cầu giao diện MAP

Hình 2 18 Bản tin trả lời giao diện MAP

Hình 3 1 Mô hình thực tế của Trung tâm V

Hình 3 2 Trạng thái của thuê bao trên MHPG02H

Hình 3 3 Trạng thái của thuê bao trên MHPG03H

Hình 3 4 Hiển thị trên điện thoại của khách hàng

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PTS. Nguyễn Phạm Anh Dũng (1999). Thông tin di động GSM, Nhà xuất bản bưu điện, Hà Nội.

2. Vũ Đức Thọ (1999). Tính toán mạng thông tin di động số CELLULAR, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội.

3. Dahlin (1996). Ericsson´s Multiple Reuse Pattern For DCS 1800, in Mobile Communications International.

4. Asha K. Mehrotra (1996). GSM System Engineering, Artech House, Inc Boston London

5. GSM Association, http: // gsmworld. Com, Truy cập cuối cùng ngày 10/05/2007.

 

 

 

 

 

 

keywords:download,truong dai hoc hang hai viet nam 2015,luan van thac sy ky thuat,mo hinh chuyen mach kenh da xu ly trong mang loi he thong thong tin di dong,hv nguyen son ha,pgsts tran xuan viet,cao hoc,vn,dh,si

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 mô hình chuyển mạch kênh đa xử lý trong mạng lõi hệ thống thông tin di động ĐHHH nguyensonha 72trang Download file mô hình chuyển mạch kênh đa xử lý trong mạng lõi hệ thống thông tin di động 696
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

mô hình chuyển mạch kênh đa xử lý trong mạng lõi hệ thống thông tin di động

mô hình chuyển mạch kênh đa xử lý trong mạng lõi hệ thống thông tin di động

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN