Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ quy trình kỹ thuật định vị phát xạ gây can nhiễu trong kiểm soát tần số vô tuyến điện lên facebook!
quy trình kỹ thuật định vị phát xạ gây can nhiễu trong kiểm soát tần số vô tuyến điện

07/05/2017 Uploader: AMBN Loại file: doc

Luận văn cao học: Quy trình kỹ thuật định vị phát xạ gây can nhiễu trong Kiểm soát tần số vô tuyến điện. Đề tài cũng đã giúp chúng ta nắm rõ các phương pháp, các qui trình kỹ thuật và qua đó giúp chung ta có thể giải quyết tốt hơn bài toán chống can nhiễu vô tuyến điện vốn đã và đang trở thành vấn đề hết sức bức xúc và vô cùng cấp thiết hiện nay trong bối cảnh các dịch vụ ứng dụng tần số vô tuyến điện đang diễn ra vô cùng sôi động nhưng nguy cơ can nhiễu luôn thường trực có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015


LUẬN VĂN THẠC SĨ


QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐỊNH VỊ PHÁT XẠ GÂY CAN NHIỄU TRONG KIỂM SOÁT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN 


HV BÙI ĐỨC TOẢN - HDKH PGS.TS. TRẦN XUÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

1. Lý do lựa chọn đề tài:

 

Từ sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng sử dụng tần số vô tuyến đó, nó đã làm cho phổ tần số vô tuyến điện vốn đã hữu hạn nay càng trở lên hữu hạn và vô cùng chật chội. Mặt khác cũng là do sóng vô tuyến không có biên giới nên thực tế đã làm cho công tác quản lý tần số vô tuyến điện vốn đã khó khăn, phức tạp thì ngày càng trở lên khó khăn, phức tạp hơn, đòi hỏi ngày một cao với yêu cầu đảm bảo việc sử dụng phổ tần trong môi trường dùng chung đạt hiệu quả cao không bị can nhiễu vô tuyến. Nhưng trong thực tế các hiện tượng can nhiễu giữa các hệ thống thông tin vô tuyến với nhau vẫn thường xuyên xảy ra. Thậm trí ngay giữa các hệ thống thiết bị không phải thông tin vô tuyến nhưng có sinh ra các phát xạ vô tuyến điện cũng gây can nhiễu với các hệ thống thông tin vô tuyến.

 

Khi một hệ thống thông tin vô tuyến điện bị can nhiễu, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng các hoạt động dịch vụ của hệ thống, đến khả năng liên lạc hay truyền nhận thông tin. Do vậy vấn đề đặt ra là làm sao có thể xác định và loại bỏ được các nguyên nhân can nhiễu hay các nguồn đã gây ra can nhiễu.

 

Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, với mong muốn tìm và loại bỏ các can nhiễu cho các hệ thống thông tin mà nhiều nguyên lý, phương pháp, quy trình kỹ thuật xác định can nhiễu đã được nghiên cứu, xây dựng và áp dụng.

 

Với mong muốn được nghiên cứu tìm hiểu về công tác quản lý tần số vô tuyến điện, về can nhiễu vô tuyến, các vấn đề có liên quan đến nhiễu cùng các phương pháp, quy trình, kỹ thuật xác định, xử lý can nhiễu nên tôi đã lựa chọn đề tài: “Quy trình kỹ thuật định vị phát xạ gây can nhiễu trong kiểm soát tần số vô tuyến điện” để tìm hiểu và làm sáng tỏ các vần đề nêu trên.

 

2. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài

 

Để chống nhiễu có hiệu quả thì chúng ta cần phải hiểu rõ về can nhiễu vô tuyến điện cùng các phương pháp kỹ thuật xác định và xử lý can nhiễu đã và đang được áp dụng ở trong nước và trên thế giới. Đề tài “Quy trình kỹ thuật định vị phát xạ gây can nhiễu trong kiểm soát tần số vô tuyến điện” mục tiêu chính là nhằm nghiên cứu, tìm hiểu về nhiễu và các phương pháp, các quy trình, kỹ thuật định vị phát xạ trong đó có phát xạ gây ra can nhiễu từ đó có thể đáp ứng tốt yêu cầu, đòi hỏi của xã hội về công tác kiểm soát chống nhiễu vốn đã và đang trở lên hết sức cấp bách.

 

Nhiệm vụ trong đề tài này đặt ra cho chúng ta, là phải nghiên cứu, tìm hiểu và nắm vững các nguyên lý, các phương pháp, các quy trình, kỹ thuật xác định và xử lý can nhiễu đã và đang được áp dụng ở trong nước và trên thế giới đồng thời cũng tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác kiểm soát, phòng, chống can nhiễu vô tuyến.

 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các hiện tượng can nhiễu vô tuyến, phương pháp xác định nhằm loại bỏ nguồn phát xạ gây can nhiễu trong thông tin vô tuyến.

 

Trong phạm vi của đề tài này, chúng ta sẽ tập trung nghiên cứu về can nhiễu vô tuyến. Các phương pháp kỹ thuật nhằm xác định, định vị, tìm ra các phát xạ gây can nhiễu đã và đang được sử dụng trong nước và trên thế giới; Tìm hiểu về Cơ quan quản lý tần số vô tuyến điện tại việt Nam và các quy trình kỹ thuật kiểm soát can nhiễu đang được áp dụng; Các giải pháp có thể nhằm nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả của công tác kiểm soát, xác định, xử lý can nhiễu.

 

4. Phương pháp nghiên cứu

 

Với các lý do, mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài như trên thì trước tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu thế nào là can nhiễu vô tuyến, khái niệm và hiện tượng. Một số ví dụ về các vụ can nhiễu điển hình đã xuất hiện trong thực tế tại Việt Nam.

 

Từ bản chất và hiện tượng của can nhiễu đã được phân tích ở trên thì tiếp theo chúng ta tập trung đi vào tìm hiểu, nghiên cứu về nguyên lý cũng như các phương pháp định hướng, định vị xác định nguồn phát xạ gây can nhiễu để từ đó có thể xử lý, loại bỏ nhiễu.

 

Về thực tế trong nước, trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về Cơ quan quản lý và công tác quản lý tần số vô tuyến điện tại Việt Nam; Các quy trình kỹ thuật nghiệp vụ về kiểm tra kiểm soát và xử lý can nhiễu vô tuyến đang được áp dụng.

 

Từ các nguyên lý, phương pháp, các qui trình kỹ thuật định hướng, định vị, xác định nguồn phát xạ vô tuyến gây can nhiễu mà chúng ta đã nghiên cứu và tìm hiểu được, kết hợp với hiện trạng của công tác quản lý tần số vô tuyến điện tại Việt Nam nói chung và tại Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V nói riêng, chúng ta tiếp tục nghiên cứu để tìm ra các giải pháp khả dĩ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác kiểm soát xử lý can nhiễu.

 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

 

Ý nghĩa khoa học của đề tài: Qua đề tài chúng ta đã nghiên cứu và tìm hiểu được cơ sở lý thuyết cùng các nguyên lý, phương pháp và các qui trình kỹ thuật nghiệp vụ trong quá trình định hướng định vị các phát xạ vô tuyến điện nói chung và phát xạ vô tuyến điện gây can nhiễu.

 

Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: Đề tài cũng đã giúp chúng ta nắm rõ các phương pháp, các qui trình kỹ thuật và qua đó giúp chung ta có thể giải quyết tốt hơn bài toán chống can nhiễu vô tuyến điện vốn đã và đang trở thành vấn đề hết sức bức xúc và vô cùng cấp thiết hiện nay trong bối cảnh các dịch vụ ứng dụng tần số vô tuyến điện đang diễn ra vô cùng sôi động nhưng nguy cơ can nhiễu luôn thường trực có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào.

 

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

1. Lý do lựa chọn đề tài

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

4. Phương pháp nghiên cứu

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

CHƯƠNG 1: TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẦN SỐ

1.1. Tần số vô tuyến điện và Phổ tần số vô tuyến điện

1.1.1. Một số khái niệm

1.1.2. Phổ tần số vô tuyến điện

1.1.3. Phân chia băng tần

1.2. Mô hình quản lý tần số của ITU

1.3. Quản lý tần số vô tuyến điện điện tại Việt Nam

1.3.1. Yêu cầu

1.3.2. Quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện

1.3.3. Mô hình quản lý tần số vô tuyến điện tại Việt Nam

1.3.4. Kiểm soát tần số vô tuyến điện

CHƯƠNG 2: NHIỄU VÔ TUYẾN VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT KIỂM SOÁT XÁC ĐỊNH CAN NHIỄU

2.1. Nhiễu vô tuyến

2.1.1. Khái niệm về nhiễu vô tuyến

2.1.2. Đánh giá các nguy cơ can nhiễu vô tuyến

2.2. Quy trình kỹ thuật xử lý can nhiễu

2.2.1. Mục đích

2.2.2. Phạm vi áp dụng

2.2.3. Tài liệu tham khảo

2.2.4. Thuật ngữ và định nghĩa

2.2.5. Nội dung

2.2.6. Hồ sơ

2.3. Kỹ thuật định hướng định vị nguồn phát xạ gây can nhiễu

2.3.1. Phương pháp Watson watt

2.3.2. Phương pháp giao thoa

2.3.3. Phương pháp áp dụng nguyên lý Doppler

2.3.4. Định hướng sử dụng anten có hướng tính cao

2.4. Một số vụ can nhiễu điển hình

2.4.1. Nhiễu do phát xạ phụ, phát xạ ngoài băng, phát xạ hài của các đài PTTH và TTKD không đạt tiêu chuẩn chất lượng (EMC) Lên các mạng thông tin hàng không điều hành bay

2.4.2. Nhiễu do rò rỉ tín hiệu từ các bộ khuếch đại lặp và bộ chia của mạng truyền hình cáp lên truyền hình tương tự và các mạng thông tin vô tuyến điện khác

2.4.3. Nhiễu do điện thoại DECT6.0 lên mạng TTDĐ 3G

2.4.4. Nhiễu do sử dụng các bộ kích sóng (khuếch đại lặp) – Repeater trong các mạng thông tin di động

2.4.5. Nhiễu mạng thông tin di động do sử dụng thiết bị chế áp sóng di dộng của Bộ Công an

2.5. Kháng nghị can nhiễu

CHƯƠNG 3: CÔNG TÁC KIỂM SOÁT XÁC ĐỊNH NGUỒN NHIỄU TẠI TRUNG TÂM TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN KHU VỰC V

3.1. Kiểm soát can nhiễu tại Trung tâm tần số VTĐ khu vực V

3.1.1. Thực trạng công tác kiểm soát tại Trung tâm

3.1.2. Định hướng phát xạ kết hợp sử dụng nhiều tia từ nhiều trạm

3.1.3. Đánh giá

3.2. Đế xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác chống nhiễu

3.2.1. Bổ sung thêm các trạm kiểm soát cố định

3.2.2. Sử dụng các trạm cố định hiện có kết hợp với các trạm kiểm soát cơ động và thiết bị cầm tay

3.2.3. Giải pháp xác định vị trí phát xạ chỉ bằng 1 tia định hướng kết hợp với tính toán suy hao đường truyền và giả định mức công suất phát để xác định vị trí phát xạ gây can nhiễu

3.3. Giải pháp xác định vị trí phát xạ bằng 1 tia định hướng kết hợp với tính toán suy hao đường truyền

3.3.1. Yêu cầu thông số đầu vào cần thiết của phương pháp này

3.3.2. Kết quả đạt được

3.3.3. Các mô hình truyền sóng sử dụng hiện nay

3.3.4. Xây dựng phần mềm

3.3.5. Một số kết quả thực tế

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tài liệu tham khảo

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

VTĐ Vô tuyến điện

EMC ElectroMagnetic Compatibility

ITU Liên minh viễn thông quốc tế

DF Định hướng - direction finding

PTTH Phat thanh truyền hình

TTKD Truyền thanh không dây

BTS Trạm thu phát gốc – Base station

 

DANH MỤC CÁC HÌNH

1.1 Chuyển đổi tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số 1.2 Bảng phân chia băng tần

1.3 Mô hình của ITU về Hệ thống quản lý phổ tần quốc gia

1.4 Lược đồ chức năng quản lý nhà nước về tần số VTĐtại Việt Nam

1.5 Sơ đồ tổ chức bộ máy của Cục Tần số vô tuyến điện

1.6 Máy thu EK895 dải tần kiểm soát 10kHz đến 30MHz

1.7 Máy thu I-COM R9000 dải tần kiểm soát 9kHz đến 2GHz

1.8 Máy thu AR-ALPHA dải tần kiểm soát 10kHz đến 3,5GHz

1.9 Máy phân tích phổ dải tần kiểm soát 10kHz đến 26GHz

1.10 Trạm kiểm soát cố định

1.11 Trạm kiểm soát lưu động lắp trên xe ô tô

1.12 Các khu vực kiểm soát và tổ chức bộ máy

2.1 Anten Adcock và bộ tính toán Watson watt

2.2 Phương pháp giao thoa

2.3 Phương pháp theo nguyên lý Doppler

2.4 Định hướng sử dụng anten có hướng

2.5 Đường bay bị can nhiễu

2.6 Phổ phát xạ ngoài băng trên tần số 125,9 MHz gây nhiễu

2.7 Sơ đồ tổng quát của hệ thống truyền hình cáp

2.8 Các phát xạ rò rỉ bức xạ ra từ bộ khuếch đại truyền hình cáp

2.9 Một số điện thoại không dây DECT 6.

2.10 Các máy thu dùng để kiểm soát

2.11 Phổ của tín hiệu DECT khi có cuộc gọi kết nối

2.12 Kiểm soát ngoài không gian

2.13 Đấu nối trực tiếp phân tích phổ vào anten sector bị nhiễu

2.14 Phổ nhiễu đường uplink của repeater

2.15 Phổ tín hiệu nhiễu của thiết bị RFID

2.16 Phổ tín hiệu nhiễu của Camera không dây

2.17 Phổ tín hiệu chế áp gây nhiễu tại BTS Pháp cổ Thủy Nguyên

2.18 Phổ tín hiệu chế áp gây nhiễu tại BTS Xuân Nguyên

2.19 Tại trại tạm giam Bất Di, xã Đại An, Vụ Bản, Nam Định

3.1 Địa bàn quản lý của Trung tâm

3.2 Sơ đồ kết nối và điều khiển các thiết bị kiểm soát

3.3 Vị trí đặt các trạm kiểm soát cố định (dấu vàng)

3.4 Bảng thông số thiết lập định hướng nhiều tia

3.5 Bản đồ kết quả định hướng 2 tia

3.6 Bản đồ định hướng 3 tia bằng 03 trạm kiểm soát cố định

3.7 Khi ở chế độ quét định hướng cùng lúc nhiều tần số 3.8 Các tia định hướng từ hai vị trí có sự giao cắt

3.9 Các vị trí ứng với mức công suất tính toán khác nhau (điểm vàng)

3.10 Kết quả định hướng vị trí Taxi Vũ Gia

3.11 Kết quả định hướng taxi Tân Thành Yến

3.12 Kết quả định hướng Công ty CP Container Việt Nam –XN cảng Viconship

3.13 Kết quả tính toán Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Nam Phát

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS. TSKH. Phan Anh (2006). Trường điện từ và truyền sóng. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

2. PGS. TS. Trần Xuân Việt (2014). Hệ thống thông tin Hàng hải. Nhà xuất bản Hàng Hải.

3. Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12.

4. Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 và Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013.

5. Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg  ngày 04/07/2008.

6. Quyết định số 1529/QĐ-BTTTT  ngày 14/10/2008.

7. Các qui trình ISO do Cục Tần số vô tuyến điện ban hành.

8. Spectrum Monitoring Handbook Edition 2002-ITU.

9. Spectrum Management Handbook-ITU.

 

 

 

 

 

 

 

keywords:download,truong dai hoc hang hai viet nam 2015,luan van thac si,quy trinh ky thuat dinh vi phat xa gay can nhieu trong kiem soat tan so vo tuyen dien,hv bui duc toan,pgsts tran xuan viet,vn,dh,cao hoc,sy

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 quy trình kỹ thuật định vị phát xạ gây can nhiễu trong kiểm soát tần số vô tuyến điện ĐHHH buiductoan 85trang Download file quy trình kỹ thuật định vị phát xạ gây can nhiễu trong kiểm soát tần số vô tuyến điện 836
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

quy trình kỹ thuật định vị phát xạ gây can nhiễu trong kiểm soát tần số vô tuyến điện

quy trình kỹ thuật định vị phát xạ gây can nhiễu trong kiểm soát tần số vô tuyến điện

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN