Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share nghiên cứu ảnh hưởng của chất mang tới khả năng xúc tác của coban cho quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành nhiên liệu lỏng lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
nghiên cứu ảnh hưởng của chất mang tới khả năng xúc tác của coban cho quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành nhiên liệu lỏng

Ngày đăng: 02/10/2013 Lượt xem: 189 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Luận văn trình bày tổng quan lý thuyết về quá trình Fischer-Tropsch và xúc tác cho quá trình. Thực nghiệm tổng hợp chất mang, xúc tác, phương pháp đánh giá đặc trưng hóa lý xúc tác và quá trình nghiên cứu phản ứng FT trên các hệ xúc tác đã tổng hợp. Thảo luận về các kết quả nghiên cứu bao gồm ảnh hưởng của cấu trúc, dạng sử dụng và bản chất mang tới hoạt tính và độ chọn lọc xúc tác trong phản ứng FT.

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2012


LUẬN VĂN CAO HỌC

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT MANG TỚI KHẢ NĂNG XÚC TÁC CỦA COBAN CHO QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA KHÍ TỔNG HỢP THÀNH NHIÊN LIỆU LỎNG

 

HV NGUYỄN ANH ĐỨC - HDKH PGS.TS NGUYỄN HỒNG LIÊN - NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC

 

 

 

Quá trình Fischer – Tropsch đã ra đời từ lâu (năm 1923 tại Đức) Nhưng lúc đó giá dầu mỏ còn rất rẻ nên chưa được ứng dụng phổ biến. Tuy nhiên ngày nay khi mà năng lượng và môi trường trở thành vấn đề nóng bỏng của toàn nhân loại thì nhiên liệu từ quá trình Fischer – Tropsch ngày càng được quan tâm hơn và được đánh giá là nguồn nhiên liệu của tương lai. Trong số các sản phẩm của quá trình Fischer – Tropsch, nhiên liệu diezen rất được chú trọng nghiên cứu vì nhiên liệu này đang dần chiếm ưu thế hơn so với xăng. Nhiên liệu từ quá trình Fischer – Tropsch có các điểm ưu việt như hàm lượng lưu huỳnh cực thấp, hàm lượng các hydrocacbon thơm dưới 1%, có chứa nhiều hợp chất chứa oxy nên sản phẩm cháy sạch không gây ô nhiễm môi trường.. . Hơn nữa nguyên liệu cho quá trình Fischer – Tropsch là khí tổng hợp (H2 và CO), có thể được sản xuất từ quá trình khí hóa than đá, khí tự nhiên hoặc có thể từ nguyên liệu sinh khối (Bio-mass). Đây là các nguồn nguyên liệu rẻ tiền và có thể tái sinh được. Do đó nghiên cứu phản ứng Fischer – Tropsch sẽ mang lại nhiều định hướng hơn cho nhân loại về việc tìm kiếm những nguồn nhiên liệu mới và thân thiện với môi trường.

 

Với quá trình Fischer – Tropsch, yếu tố quyết định sản phẩm và hiệu quả quá trình đó là xúc tác. Các nhà khoa học trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này. Trong hợp phần xúc tác Fischer – Tropsch, ngoài các kim loại hoạt động và phụ trợ thì chất mang cũng có những ảnh hưởng nhất định tới quá trình. Do vậy, trong luận văn này, một số loại vật liệu có cấu trúc khác nhau sẽ được nghiên cứu sử dụng làm chất mang xúc tác Co và đánh giá ảnh hưởng của chúng tới hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác trong quá trình phản ứng Fischer – Tropsch định hướng tạo nhiên liệu lỏng diezen. Các loại chất mang được nghiên cứu gồm SIO2 (dạng silicagel, silicalit, MCM41) Và γ -Al2O3. Bố cục của luận văn gồm 03 phần chính:

 

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT

1.1. Sơ lược về phản ứng Fischer – Tropsch (FT)

1.2. Các phản ứng xảy ra trong quá trình FT

1.3. Cơ chế của quá trình FT

1.4. Động học của phản ứng

1.5. Xúc tác cho quá trình FT

1.6. Chất mang

1.6.1. MCM –

1.6.2. Silicagel

1.6.3. Silicalit

1.6.4 γ-Al2O

1.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác trongquá trình FT

1.7.1. Kim loại hoạt động

1.7.2. Kim loại phụ trợ

1.7.3. Chất mang

1.7.4. Dạng sử dụng của xúc tác

1.8 Mục tiêu nghiên cứu của luận văn

CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM

2.1. Tổng hợp chất mang

2.1.1 Tổng hợp MCM –

2.1.2. Tổng hợp silicagel

2.1.3. Tổng hợp silicalit

2.1.4. Tổng hợp γ-Al2O

2.2. Tổng hợp xúc tác

2.3. Nghiên cứu đặc trưng hóa lý của chất mang và xúc tác

2.3.1. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD)

2.3.2. Phương pháp hấp phụ hóa học CO

2.3.4. Phương pháp hấp phụ và nhả hấp phụ vật lý nitơ

2.3.5. Phương pháp FE – SEM – EDX

2.3.6. Giải hấp phụ NH3 theo chương trình nhiệt độ (TPD NH3)

2.4. Nghiên cứu hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác trong phản ứng FT

2.4.1. Sơ đồ phản ứng

2.4.2. Quy trình phản ứng

2.4.3. Điều kiện tiến hành phản ứng

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của cấu trúc chất mang tới các đặc trưng hóa lý và khả nănglàm việc của xúc tác

3.1.1. Ảnh hưởng tới đặc trưng hóa lý xúc tác

3.1.2. Ảnh hưởng tới hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác

3.2. Ảnh hưởng của bản chất chất mang tới các đặc trưng hóa lý và khảnăng làm việc của xúc tác

3.2.1. Ảnh hưởng tới đặc trưng hóa lý của xúc tác

3.2.2. Ảnh hưởng tới hoạt tính và độ chọn lọc xúc tác

3.3. Ảnh hưởng của dạng sử dụng tới các đặc trưng hóa lý và khả năng làmviệc của xúc tác

3.3.1. Ảnh hưởng tới đặc trưng hóa lý của xúc tác

3.3.2. Ảnh hưởng tới hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Lê Công Dưỡng (1984), Kỹ thuật phân tích cấu trúc bằng tia Rơnghen, NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội.

2. Lê Thị Hoài Nam, Nguyễn Anh Vũ, (2006), Nghiên cứu khả năng hấp phụ m – xylen trên một số vật liệu silic có cấu trúc khác nhau: Si-MCM – 41, silicagel, silicalit”, Ttạp chí hóa học, Tập 44 (số 4) Trang 402 – 407.

3. Chu Thị Hải Nam (2008), “Nghiên cứu tổng hợp xúc tác Pd/ γ-Al2O3 cho quá trình xử lý chất hữu cơ chứa clo’’, Luận văn Thạc sỹ Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội.

4. Phạm Ngọc Nguyên (2004), Giáo trình kỹ thuật phân tích vật lý, NXB khoa học và kỹ thuật Hà Nội.

5. Nguyễn Hữu Phú (1998), Giáo trình hấp phụ và xúc tác trên vật liệu vô cơ mao quản, NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội.

6. Hoa Hữu Thu, Lê Thanh Sơn, Lê Kim Anh, Trương Đình Đức (2006), Nghiên cứu tổng hợp xúc tác coban oxit mang trên vật liệu mao quản trung bình Ia3d dùng cho phản ứng oxi hóa bezylancol, Tạp chí hóa học.

7. Hồ Sĩ Thoảng, Lưu Cẩm Lộc (2007), Chuyển hóa hydrocacbon và cacbon oxit trên các hệ xúc tác kim loại và oxit kim loại, NXB Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ Hà Nội.

8. GS. TS. Đào Văn Tường (2006), Động học xúc tác, NXB và kỹ thuật Hà Nội.

Tiếng Anh

9. Catalysis Today (2009), “Fischer – Tropsch synthesis over un-promoted and Re promoted γ-Al2O3 supported coban catalysts with different pore sizes”, Elservier.

10. Working Document of the NPC Global Oil & Gas Study (July 18,2007), NPC Study on Global Oil and Gas Supply, NATIONAL PETROLEUM COUNCIL. 8811. A. M. Saib, M. Claeys, E. Van Steen (2002), “Silica supported coban Fischer – Tropsch catalysts: Effect of pore diameter of support”. Catalysis Today 71, p. P 395–402.

12. Andre Steynberg, Mark Dry (2004), Fischer – Tropsch Technology, Elsevier Science & Technology Books,.

13. B. H Davis and M. L. Occelli (2007), “Fischer-Tropsch synthensis, Catalysts and Catalysis”, Elsevier B. V. All rights reseved.

14. Carlo Giorgio Viscontia, Enrico Tronconia, Luca Liettia, Roberto Zennarob, Pio Forzattia (2007), Development of a complete kinetic model for the Fischer–Tropsch synthesis over Co/Al2O3 catalysts”.

15. Calvin H. Barthaolomew (January 26,2003), “History of coban catalyst design for FT”, BYU Catalysis Lab.

16. F. Diehl and A. Y. Khodakov (2009), “Promotion of Coban Fischer-Tropsch Catalysts with Noble Metals: A Review”, Oil & Gas Science and Technology – Rev. IFP, Vol. 64 No. 1, pp. 11-24.

17. H. Schulz (1999), “Short history and present trends of Fischer–Tropsch synthesis”,186, p. P 3–12.

18. Kiyomi Okabe, Xiaohong Li, Mingdeng Wei, Hironori Arakawa (2004), “Fischer – Tropsch synthesis over Co – SIO2 catalysts prepared by the sol – gel method”.

19. Prof. Dr. H. Sander “Fischer-Tropsch Synthesis on Supported Coban-Based Catalysts: Influence of Various Preparation Methods and Supports on Catalyst Activity and Chain Growth Probability”

 

Keywords:dai hoc bach khoa ha noi 2012,luan van cao hoc,nghien cuu anh huong cua chat mang toi kha nang xuc tac cua coban cho qua trinh chuyen hoa khi tong hop thanh nhien lieu long,hv nguyen anh duc,pgsts nguyen hong lien,ky thuat hoa hoc

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 nghien cuu anh huong cua chat mang toi kha nang xuc tac cua coban cho qua trinh chuyen hoa khi tong hop thanh nhien lieu long DHBKHN 2012 Anh Duc 88 Trang Download file nghiên cứu ảnh hưởng của chất mang tới khả năng xúc tác của coban cho quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành nhiên liệu lỏng 611
 • tính toán và mô phỏng thiết bị nâng chuyển - xây dựng phần mềm tích hợp trên nền phần mềm công nghiệp để hỗ trợ nghiên cứu

 • nghiên cứu tính chất nhiệt của ống nhiệt trọng trường với môi chất nạp là ethanol

 • nghiên cứu xây dựng mô hình dây chuyền tự động cấp phôi và gia công ren

 • phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị hệ thống an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại pv oil phu my

 • ảnh hưởng của vỡ đập đến vùng hạ du hồ chứa và đề xuất giải pháp giảm thiểu kịch bản cho hồ vực mấu tỉnh nghệ an

 • so sánh các kỹ thuật điều chế gián đoạn cho bộ nghịch lưu áp đa bậc

 • Tính toán lựa chọn vị trí, số lượng, dung lượng thiết bị bù hợp lý trong lưới điện phân phối

 • nghiên cứu các yếu tố chính ảnh hưởng đến độ bền đường may và mối quan hệ giữa các yếu tố

 • khảo sát tính nhạy khí của cảm biến dựa trên cấutrúc vi cân tinh thể thạch anh (qcm) được phủ lớp ti-tan ô xít có cấu trúc nano

 • nghiên cứu tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm may đảm bảo tính sinh thái của sản phẩm

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  nghiên cứu ảnh hưởng của chất mang tới khả năng xúc tác của coban cho quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành nhiên liệu lỏng

  nghiên cứu ảnh hưởng của chất mang tới khả năng xúc tác của coban cho quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành nhiên liệu lỏng

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 359
  Hôm nay:10660
  Hôm qua: 57796
  Trong tháng 823727
  Tháng trước1750591
  Số lượt truy cập: 115214568