Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ đánh giá đặc tính thành thành phần tinh dầu một số loài bạch đàn (eucalyptus) trồng ở việt nam và mối liên hệ của nó với một số vấn đề sinh thái môi trường điển hình lên facebook!
đánh giá đặc tính thành thành phần tinh dầu một số loài bạch đàn (eucalyptus) trồng ở việt nam và mối liên hệ của nó với một số vấn đề sinh thái môi trường điển hình

06/11/2017 Uploader: Thai Van Loại file: doc

Luận văn cao học: Đánh giá đặc tính thành thành phần tinh dầu một số loài Bạch đàn (Eucalyptus) trồng ở Việt Nam và mối liên hệ của nó với một số vấn đề sinh thái môi trường điển hình. Đê tài đã sử dụng các nội dung như sau: Khảo sát các phương pháp tách chiết tinh dầu từ lá Bạch đàn; Xác định và đánh giá các hoạt tính sinh học của các chất chính có trong tinh dầu các loài Bạch đàn nghiên cứu; Bước đầu đánh giá một số ảnh hưởng của tinh dầu Bạch đàn đến môi trường sinh thái.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ TỰ NHIÊN


LUẬN VĂN THẠC SĨ


ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH THÀNH THÀNH PHẦN TINH DẦU MỘT SỐ LOÀI BẠCH ĐÀN (EUCALYPTUS) TRỒNG Ở VIỆT NAM VÀ MỐI LIÊN HỆ CỦA NÓ VỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SINH THÁI MÔI TRƯỜNG ĐIỂN HÌNH

 

 

 

Bạch đàn (Eucalyptus) Là loài cây bản địa của Australia được trồng phổ biến trên thế giới với hơn 700 loài khác nhau. Tại Việt Nam, Bạch đàn cũng là loài cây được trồng khá phổ biến để lấy nguyên liệu, tuy nhiên thực tế cho thấy các loài cây khác phát triển dưới tán rừng Bạch đàn rất chậm, đặc biệt là các loài cỏ dại. Đồng thời những nghiên cứu cho thấy có sự nghèo nàn về tính đa dạng sinh học dưới tán rừng Bạch đàn, đặc biệt là một số loài côn trùng. Do đó đã có rất nhiều các quan điểm khác nhau của các nhà khoa học trong và ngoài nước giải thích về vấn đề này và cho đến nay các quan điểm đó vẫn chưa thật thống nhất. Trong khi đó Bạch đàn được biết là loài cây có hàm lượng tinh dầu trong lá khá lớn. Vậy phải chăng tinh dầu của nó có liên quan đến các vấn đề trên, nó có tác động như thế nào đối với sinh vật trong hệ sinh thái? Các tính chất của tinh dầu phụ thuộc hoàn toàn vào thành phần các chất có mặt trong tinh dầu. Thành phần, cũng như hàm lượng của các chất trong tinh dầu rất khác nhau giữa các loài Bạch đàn, tuổi của cây và các điều kiện tự nhiên. Do đó việc thực hiện đề tài: “Đánh giá đặc tính thành thành phần tinh dầu một số loài Bạch đàn (Eucalyptus) Trồng ở Việt Nam và mối liên hệ của nó với một số vấn đề sinh thái môi trường điển hình” là rất cần thiết, góp phần giải quyết các vấn đề nêu trên. Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá vai trò của các chất chính có mặt trong tinh dầu một số loài Bạch đàn trồng ở Việt Nam đối với môi trường sinh thái; Đồng thời trên cơ sở một số hoạt tính sinh học của các chất sẽ đề xuất hướng sử dụng các loài Bạch đàn theo hướng thân thiện với môi trường. Để thực hiện được các mục tiêu trên, luận văn tập trung giải quyết các nội dung chính sau:

 

- Khảo sát các phương pháp tách chiết tinh dầu từ lá Bạch đàn;

 

- Xác định và đánh giá các hoạt tính sinh học của các chất chính có trong tinh dầu các loài Bạch đàn nghiên cứu;

 

- Bước đầu đánh giá một số ảnh hưởng của tinh dầu Bạch đàn đến môi trường sinh thái.

 

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ngô Kim Chi (2000), Mô hình định lượng, phương pháp thống kê trong nghiên cứu tương quan cấu trúc – hoạt tính các dẫn xuất Protoberberin, Luận án tiến sĩ hóa học, Viện hóa học, Việt Nam.

2. Đỗ Tất Lợi (2001), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

3. Nguyễn Văn Minh (2010), “Các phương pháp sản xuất tinh dầu”, Bản tin khoa học công nghệ, Viện nghiên cứu dầu và cây có dầu, (1), 23-30

4. Lã Đình Mỡi (2002), Tài nguyên thực vật có tinh dầu ở Việt Nam, tập II, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

5. Nguyễn Đình Triệu (2006), Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

6. Dairy R. Batish, Harminder pal Singh, Ravinder Kumar Kohli, Shalinder Kaur (2008), “Eucalyptus essential oil as a natural pesticide”, Forest Ecology and Management, (256), 2166-2174.

7. European commission (2009), “Eucalyptus essential oil as an alternative to chemistry pesticide”, Science for Environment policy, Special issue 13.

8. Filimonov D. A., Poroikov V. V (2006), Prediction of biological activity spectra for organic compounds, Russian Chemical Journal, 50 (2), 66-75.

9. H. P. Singh, D. R. Batish, N. Setia R. K. Kohli (2005), “Herbicidal activity of volatile oils from Eucalyptus citriodora against Parthenium hysterophorus”, Annals of Applied Biology, (146, issue 1), 89-94.

10. LIU Yu-Qing1 and et (2010), “Toxicity of β-Caryophyllene from Vitex negundo (Lamiales: Verbenaceae) To Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae) And its action mechanism”, CNKI journal

11. National institute of materia medica Hanoi – Vietnam (2001), Selected medicinal plants in Vietnam, Vol I, Science and technology publishing house, Hanoi.

12. Rab. M. A. (1994), “Changes in physical properties of a soil associated with logging of Eucalyptus regnans forest in sountheastern Australia”, Forest Ecology and Management, (70), 215-229.

13. Mouhssen Lahlou (2004), “Method to stuty the phytochemistry and Bioactivity of Eucalyptus oil”, Phytotheapy reasearch, (18), 435-448.

14. P. A. Morrow and Laurel R. Fox (1980), “Effects of variation in Eucalyptus Essential Oil yeild on insect growth and garazing damage”, Oecologia, (45), 209-219.

15. Poroikov V. V., Filimonov D. A., Borodina Yu. V., Lagunin A. A., Kos A. (2000), “Robustness of biological activity spectra predicting by computer program PASS for non-congeneric sets of chemical compounds”, J. Chem. Inform. Comput. Sci., 40 (6), 1349-1355.

16. Soto M., Field J. A., Lettinga G., Méndez R. And Lema J. M. (1991), “Anaerobic biodegradability and toxicity of eucalyptus fiber board manufacturing wastewater”, Journal of Chemical Technology & Biotechnology, (52), 163–176.

17. Sukontason, Boonchu, Choochote (2004), “Effective of Eucalyptol on house fly and blow fly”, Rev. Inst. Med. Trop. S. Paulo, 46 (2), 97-101

18. Yang Y. C., Choi H. C., (2004), “Ovicidal and adulticidal activity of Eucalyptus globulus leaf oil terpenoids against Pediculus humanus capitis”, Agric. Food Chem, (52), 2507-2511.

 

 

 

 

keywords:download,dai hoc quoc gia ha noi,truong khoa hoc va tu nhien,luan van thac si,danh gia dac tinh thanh thanh phan tinh dau loai bach dan eucalyptus trong o viet nam va moi lien he cua no voi mot so van de sinh thai moi truong dien hinh,cao hoc,si,khtn,dhqg

CÙNG ĐỀ MỤC
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

đánh giá đặc tính thành thành phần tinh dầu một số loài bạch đàn (eucalyptus) trồng ở việt nam và mối liên hệ của nó với một số vấn đề sinh thái môi trường điển hình

đánh giá đặc tính thành thành phần tinh dầu một số loài bạch đàn (eucalyptus) trồng ở việt nam và mối liên hệ của nó với một số vấn đề sinh thái môi trường điển hình

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN