Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ định hướng nâng cao hiệu quả thu gom và xử ký nước thải đô thị khu vực phía bắc thành phố thái nguyên đến năm 2020 lên facebook!
định hướng nâng cao hiệu quả thu gom và xử ký nước thải đô thị khu vực phía bắc thành phố thái nguyên đến năm 2020

12/11/2017 Uploader: Thai Van Loại file: doc

Luận văn cao học: Định hướng nâng cao hiệu quả thu gom và xử ký nước thải đô thị khu vực phía Bắc thành phố Thái Nguyên đến năm 2020. Cùng với chất thải rắn, nước thải là vấn đề gây bức xúc tại hầu hết các đô thị Việt Nam. Thành phố Thái Nguyên là đô thị loại I, với hơn 250 ngàn dân cũng đang đứng trước thách thức của sự mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế xã hội và các vấn đề ô nhiễm môi trường. Thành phố Thái Nguyên có số dân lớn, mỗi ngày ước tính có khoảng 20 – 30 ngàn mét khối nước thải chưa được xử lý/hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn, chứa một lượng rất lớn các chất ô nhiễm trong đó có các chất hữu cơ, dinh dưỡng và vi khuẩn đổ vào nguồn tiếp nhận môi trường xung quanh....

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC


ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU GOM VÀ XỬ KÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ KHU VỰC PHÍA BẮC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020

 

 

 

 

 

Cùng với chất thải rắn, nước thải là vấn đề gây bức xúc tại hầu hết các đô thị Việt Nam. Thành phố Thái Nguyên là đô thị loại I, với hơn 250 ngàn dân cũng đang đứng trước thách thức của sự mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế xã hội và các vấn đề ô nhiễm môi trường. Thành phố Thái Nguyên có số dân lớn, mỗi ngày ước tính có khoảng 20 – 30 ngàn mét khối nước thải chưa được xử lý/hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn, chứa một lượng rất lớn các chất ô nhiễm trong đó có các chất hữu cơ, dinh dưỡng và vi khuẩn đổ vào nguồn tiếp nhận môi trường xung quanh. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây suy thoái chất lượng nước sông Cầu - một trong 3 con sông hiện đang được quan tâm do môi trường tại lưu vực đã và đang chịu tác động xấu từ các quá trình hoạt động phát triển kinh tế xã hội gây nên. Thực tế cho thấy, hiện nay, hệ thống thoát nước của hầu hết các khu vực thành phố Thái Nguyên đã xuống cấp, không còn khả năng đáp ứng được với nhu cầu tiêu thoát nước cho thành phố (đặc biệt là vào mùa mưa lũ) [14], quan trọng hơn là hàng ngày vẫn có hàng nghìn mét khối nước thải sinh hoạt của người dân sau khi xử lý sơ bộ qua các bể tự hoại đổ trực tiếp ra sông Cầu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất nước nước sông. Đây cũng chính là một trong thách thức đặt ra cần giải quyết trong đó có lĩnh vực môi trường, khi thành phố Thái Nguyên đã là đô thị loại I vào năm 2010. Xuất phát từ điều kiện thực tiễn nêu trên, luận văn lựa chọn đề tài: “Định hướng nâng cao hiệu quả thu gom và xử ký nước thải đô thị khu vực phía Bắc thành phố Thái Nguyên đến năm 2020”.

 

Mục tiêu nghiên cứu:

 

Mục tiêu nghiên cứu của luận vănđánh giá được hiện trạng thu gom và xử lý nước thải của khu trung tâm phía Bắc thành phố Thái Nguyên; Dự báo khả năng thu gom, từ đó đề xuất được giải pháp nhằm cải thiện mạng lưới thu gom, xử lý nước thải cho khu vực, định hướng đến năm 2020.

 

Phạm vi nghiên cứu:

 

Khu vực phía Bắc thành phố Thái Nguyên thuộc địa bàn của 09 phường: Quang Trung, Quán Triều, Quang Vinh, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Trưng Vương, Gia Sàng, Đồng Quang, Túc Duyên. Tổng diện tích lưu vực nghiên cứu là khoảng 1200 ha.

 

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Tổng quan về hệ thống thoát nước và các vấn đề cơ bản trong thiết kế hệ thống thoát nước

1.1.1. Tổng quan về hệ thống thoát nước

1.1.2. Các vấn đề cơ bản trong lựa chọn hệ thống thoát nước đô thị

1.2. Hệ thống và tổ chức thoát nước thải tại các đô thị Việt Nam

1.2.1. Hiện trạng hệ thống thoát nước thải tại các đô thị Việt Nam

1.2.2. Định hướng hệ thống thoát nước đô thị Việt Nam

1.2.3. Tổ chức hệ thống thoát nước đô thị Việt Nam

1.3. Tổng quan về công nghệ và công trình xử lý nước thải đô thị

1.3.1. Sơ lược về dây chuyền công nghệ xử lý nước thải

1.3.2. Các công trình xử lý nước thải và chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

1.4. Giới thiệu chung về thành phố Thái Nguyên

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

2.2. Nội dung nghiên cứu

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu

2.3.2. Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế

2.3.3. Phương pháp mô hình toán

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Hiện trạng hệ thống thoát nước và cơ sở hạ tầng, dân cư khu vực phía Bắc thành phố Thái Nguyên

3.1.1. Hiện trạng cơ sở hạ tầng

3.1.2. Hiện trạng hệ thống thoát nước chung khu vực nghiên cứu

3.1.3. Hiện trạng xả nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư

3.2. Nghiên cứu về quy hoạch và sự phát triển của thành phố Thái Nguyên đến năm 2020

3.2.1. Quy hoạch thành phố Thái Nguyên đến năm 2020

3.2.2. Sự phát triển của thành phố Thái Nguyên đến năm 2020

3.3. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom và xử lý nước thải đô thị cho khu vực phía Bắc thành phố Thái Nguyên

3.3.1. Những thuận lợi và khó khăn trong việc thu gom nước thải đô thị tại khu vực nghiên cứu

3.3.2. Mục tiêu cần đạt khi đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom và xử lý nước thải khu phía Bắc thành phố Thái Nguyên

3.3.3. Đề xuất các phương án thu gom và xử lý nước thải cho khu vực nghiên cứu

3.4. Thiết kế mạng lưới thu gom và xử lý nước thải khu vực phía Bắc thành phố Thái Nguyên theo phương án lựa chọn

3.4.1. Giải pháp chống ngập úng cục bộ

3.4.2. Giải pháp thu gom nước thải theo từng tuyến đường cụ thể

3.4.3. Giải pháp xử lý nước thải đô thị khu phía Bắc thành phố Thái Nguyên

3.4.4. Mô phỏng các quá trình thủy lực trên mạng thoát nước khu phía Bắc thành phố Thái Nguyên

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

PHỤ LỤC

 

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Sơ đồ hệ thống thoát nước chung

Hình 1.2. Sơ đồ hệ thống thoát nước riêng

Hình 1.3. Sơ đồ hệ thống thoát nước nửa riêng

Hình 1.4. Sơ đồ tổ chức thoát nước và xử lý nước thải đô thị

Hình 1.5. Sơ đồ chung của một trạm xử lý nước thải

Hình 1.6. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại, quy mô 10 người sử dụng

Hình 1.7. Sơ đồ cấu tạo giếng thấm

Hình 1.8. Sơ đồ cấu tạo bãi lọc ngầm

Hình 1.9. Sơ đồ quá trình xử lý nước thải trong đất

Hình 1.10. Cơ chế quá trình xử lý nước thải trong hồ sinh vật

Hình 1.11. Nguyên lý quá trình XLNT bằng phương pháp bùn hoạt tính

Hình 1.12. Các kiểu dòng chảy trong bể aeroten

Hình 1.13. Sơ đồ hoạt động của hệ thống aeroten SBR

Hình 1.14. Sơ đồ hệ thống aeroten Bardenpho

Hình 1.15. Sơ đồ XLNT theo nguyên tắc thổi khí kéo dài

Hình 1.16. Sơ đồ nguyên tắc hoạt động của kênh ôxy hoá tuần hoàn

Hình 1.17. Sơ đồ nguyên lý lọc dính bám

Hình 1.18. Sơ đồ hệ thống đĩa lọc sinh học

Hình 1.19. Sơ đồ cấu tạo bể lắng hai vỏ

Hình 1.20. Sơ đồ cấu tạo bể lắng trong kết hợp ngăn lên men

Hình 1.21. Sơ đồ cấu tạo bể lọc kỵ khí

Hình 1.22. Sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của bể UASB

Hình 2.1. Các khối xử lý chính của mô hình SWMM

Hình 2.2. Sơ đồ mô phỏng mạng lưới thoát nước trong SWMM

Hình 2.3. Giao diện làm việc của mô hình Steady

Hình 2.4. Giao diện tính toán cân bằng vật chất trên mô hình Steady

Hình 2.5. Bản đồ vị trí khu vực nghiên cứu trong bản đồ tổng thể thành phố Thái Nguyên

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom nước trước nhà – Kiểu K

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom nước sau nhà – Kiểu K

Hình 3.3. Sơ đồ thu nước thải sau nhà có bơm – Kiểu K

Hình 3.4. Sơ đồ thu nước thải với ga tách - Kiểu K

Hình 3.5. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải theo phương án

Hình 3.6. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải theo phương án 2

Hình 3.7. Sơ đồ công nghệ theo phương án chọn thiết lập trên Steady

Hình 3.8. Giao diện nhập các thông số cho nguồn đầu vào

Hình 3.9. Nhập các thông số cho công trình tiền xử lý

Hình 3.10. Nhập các thông số cho công trình xử lý sinh học

Hình 3.11. Kết quả tính toán cân bằng chất hệ thống xử lý nước thải bằng mô hình Steady

Hình 3.12. Sơ đồ mô phỏng mạng thoát nước khu vực nghiên cứu

Hình 3.13. Giao diện nhập dữ liệu cho tiểu lưu vực

Hình 3.14. Giao diện khai báo thông số mưa

Hình 3.15. Chuỗi thời gian mưa

Hình 3.16. Đường đặc tính của trận mưa

Hình 3.17. Sơ đồ chôn cống

Hình 3.18. Giao diện nhập dữ liệu cho nút

Hình 3.19. Giao diện nhập dữ liệu cho cống

Hình 3.20. Giao diện khai báo hồ điều hòa

Hình 3.21. Kết quả mô phỏng diễn biến của dòng chảy trên hệ thống thoát nước tại thời điểm đầu trận mưa

Hình 3.22. Kết quả mô phỏng diễn biến của dòng chảy trên hệ thống thoát nước tại thời điểm kết thúc trận mưa

Hình 3.23. Kết quả mô phỏng diễn biến của dòng chảy trên hệ thống thoát nước tại thời điểm đầu trận mưa

Hình 3.24. Kết quả mô phỏng diễn biến của dòng chảy trên hệ thống thoát nước tại thời điểm trận mưa kết thúc

Hình 3.25. Khai báo mức nước dâng trên sông Cầu và đường cong đại diện

Hình 3.26. Mực nước thải trong cống khi có nước dâng

Hình 3.27. Giao diện nhập thông số cửa van

Hình 3.28. Giao diện khai báo đối tượng bơm

Hình 3.29. Diễn biến của dòng chảy trong cống khi có bơm

Hình 3.30. Kiểu A - Trạm bơm trong điều kiện bình thường

Hình 3.31. Kiểu B - Trạm bơm trong điều kiện lũ và Trạm xử lý nước thải vẫn làm việc

Hình 3.32. Kiểu C - Trạm bơm trong điều kiện lũ và Trạm xử lý nước thải không làm việc

 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Bảng tổng hợp các công trình xử lý nước thải

Bảng 1.2. Mực nước sông Cầu (m) Ứng với tần suất lũ

Bảng 1.3. Tài liệu quan sát mưa lũ của trạm khí tượng thủy văn Thái Nguyên

Bảng 1.4. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Bảng 1.5. Hoạt động phát thanh, truyền hình

Bảng 1.6. Số giáo viên và phổ thông trên địa bàn (năm 2010)

Bảng 3.1. Hiện trạng các tuyến đường (năm 2010)

Bảng 3.2. Thống kê dân số trong khu vực nghiên cứu đến năm 2011

Bảng 3.3. Chất lượng môi trường nước mặt (trên các tuyến suối đổ ra sông Cầu) Khu vực nghiên cứu, năm 2010

Bảng 3.4. Quy hoạch các khu dân cư phường Đồng Quang

Bảng 3.5. Quy hoạch khu dân cư hồ điều hòa Xương Rồng

Bảng 3.6. Quy hoạch khu dân cư số 2 phường Hoàng Văn Thụ

Bảng 3.7. Quy hoạch khu dân cư số 4 phường Túc Duyên

Bảng 3.8. Quy hoạch khu dân cư số 7 phường Túc Duyên

Bảng 3.9. Quy hoạch khu dân cư số 2 phường Quang Trung

Bảng 3.10. Tính toán số lượng dân trong khu vực nghiên cứu

Bảng 3.11. Dân số khu vực nghiên cứu theo quy hoạch phát triển

Bảng 3.12. Thống kê tải trọng thuỷ lực yêu cầu của Trạm xử lý nước thải

Bảng 3.13. Tải trọng chất ô nhiễm cần xử lý

Bảng 3.14. Yêu cầu chất lượng nước thải sau xử lý tại trạm

Bảng 3.15. Thông số kỹ thuật cơ bản các công trình trong trạm xử lý nước thải

Bảng 3.16. Phân chia số lượng tiểu lưu vực

Bảng 3.17. Bảng kết quả tính toán đối với hồ điều hòa

Bảng 3.18. Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thoát nước đề xuất

 

KÍ HIỆU VIẾT TẮT

BOD (Biochemical Oxygen Demand) Nhu cầu oxy sinh học

COD (Chemical Oxygen Demand) Nhu cầu oxy hóa học

DO (Dissolve oxygen) Oxy hòa tan

EPA (The US Environment Protection Agency) Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ

MPN (Most Probable Number) Số vi khuẩn có thể lớn nhất

TSS (Total Suspended Solid) Tổng chất rắn lơ lửng

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam

QCVN Quy chuẩn Việt Nam

UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) Bể lọc ngược qua tầng bùn kị khí

SBR (Sequencing Batch Reactor) Bể phản ứng theo mẻ

SWMM (Storm Water Management Model) Mô hình quản lý nước mưa

XLNT Xử lý nước thải

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1.20TCN 51-84 (1990), Thoát nước-Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước bên ngoài, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.

2. Bộ Xây dựng (2002), Phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị, Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội.

3. Bộ Xây dựng (2000), Định hướng thoát nước đô thị Việt Nam đến năm 2020, Bộ Xây dựng, Hà Nội.

4. Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên (2011), Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2011, Thái Nguyên.

5. Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ (1995), Giáo trình kỹ thuật môi trường, Nhà xuất bản Giáo dục và đào tạo, Hà Nội.

6. Trần Đức Hạ (1995), “Báo cáo để tài NCKH B94-34 – 06”, Mô hình các trạm xử lý nước thải công suất nhỏ trong điều kiện Việt Nam, Đại học Xây dựng, Hà Nội.

7. Trần Đức Hạ (2000), Lựa chọn công nghệ thoát nước và xử lý nước thải phù hợp cho các đô thị, Hội thảo cấp thoát nước đô thị Việt Nam, Hà Nội.

8. Trần Đức Hạ (2002), Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

9. Hoàng Văn Huệ (1996), Xử lý nước thải, Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội.

10. Hoàng Văn Huệ, Trần Đức Hạ, Mai Liên Hương, Lê Mạnh Hà, Trần Hữu Diện (2001), “Thoát nước”, Mạng lưới thoát nước Tập 1, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

11. Trịnh Xuân Lai (2000), Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.

12. Trần Văn Mô (2002), Thoát nước đô thị, một số vấn đề về lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam, Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội.

13. Trần Hiếu Nhuệ (1990), Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội.

14. Sở Xây dựng Thái Nguyên (2010), Báo cáo thống kê hiện trạng hạ tầng các tuyến mương thoát nước đô thị Thái Nguyên, Thái Nguyên.

15. Trần Hữu Uyển (1997), Mạng lưới thoát nước, Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội.

16. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (2007), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, Thái Nguyên.

Tiếng Anh

17. Syed R. Qasim (1999), Wastewater treatment plants: Planning, disign, and operation, Second Edition, Technomic publishing Co. Inc, Lancaster-Basel.

18. Veenstra Ir. S. (1995), Wastewater treatment, DELPT, Netherlands.

19. AIT (1996), Wastewater treatment, EBARA-AIT, Thailand.

 

 

 

 

keywords:download,dai hoc quoc gia ha noi,truong khoa hoc tu nhien,luan van thac si,dinh huong nang cao hieu qua thu gom va xu ky nuoc thai do thi khu vuc phia bac thanh pho thai nguyen den nam 2020,cao hoc,si,dhqghn,khtn,tp

CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

định hướng nâng cao hiệu quả thu gom và xử ký nước thải đô thị khu vực phía bắc thành phố thái nguyên đến năm 2020

định hướng nâng cao hiệu quả thu gom và xử ký nước thải đô thị khu vực phía bắc thành phố thái nguyên đến năm 2020

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN