Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share nghiên cứu cảnh quan nhân sinh phục vụ quản lý môi trường huyện ý yên, tỉnh nam định lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
nghiên cứu cảnh quan nhân sinh phục vụ quản lý môi trường huyện ý yên, tỉnh nam định

Ngày đăng: 14/12/2016 Lượt xem: 214 Người Upload: Thai Van
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: doc

Luận văn cao học: Nghiên cứu CQNS phục vụ quản lý môi trường huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đất nước ta được chia làm nhiều vùng lãnh thổ khác nhau. Mỗi vùng lãnh thổ có một đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội khác nhau. Vì vậy, những tác động của con người thay đổi tùy theo đặc điểm riêng của vùng lãnh thổ. Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định là một đơn vị lãnh thổ nhỏ, tuy có sự khá đồng nhất về điều kiện tự nhiên nhưng những hoạt động kinh tế xã hội lại có sự phân hóa rất rõ, nguyên nhân chủ yếu là từ phía con người. CQ huyện Ý Yên có sự thay đổi, phân hóa rõ do hoạt động kinh tế của con người....

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 2015
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC


NGHIÊN CỨU CẢNH QUAN NHÂN SINH PHỤC VỤ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH


HV NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN - HDKH GSTS.NGUYỄN CAO HUẦN

 

 

 

 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

 

Từ khi xuất hiện trên trái đất, con người đã tác động vào môi trường tự nhiên để đáp ứng nhu cầu cuộc sống của mình. Những tác động đó gọi chung là tác động nhân sinh. Tác động nhân sinh phản ánh mối quan hệ giữa con người và môi trường tự nhiên. Con người đã quan hệ với môi trường tự nhiên như thế nào? Để nghiên cứu mối quan hệ này đã xuất hiện bộ môn khoa học mới: Cảnh quan học nhân sinh (CQHNS).

 

Ở các nước Tây Âu, Bắc Mỹ, Liên Bang Nga.. . CQHNS đã được chú ý nghiên cứu và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, ở nước ta CQHNS còn ít được chú trọng, trong khi những tác động của con người vào môi trường tự nhiên ngày càng mạnh mẽ. Những tác động của con người vào môi trường diễn ra trên hai phương diện: Tác động tích cực và tác động tiêu cực. Những tác động tích cực của con người, giúp con người khai thác hợp lý tự nhiên, phục vụ cho việc phát triển kinh tế. Những tác động tiêu cực của con người làm cho môi trường tự nhiên bị suy thoái gây ra nhiều hậu quả xấu cho con người.

 

Đất nước ta được chia làm nhiều vùng lãnh thổ khác nhau. Mỗi vùng lãnh thổ có một đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội khác nhau. Vì vậy, những tác động của con người thay đổi tùy theo đặc điểm riêng của vùng lãnh thổ. Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định là một đơn vị lãnh thổ nhỏ, tuy có sự khá đồng nhất về điều kiện tự nhiên nhưng những hoạt động kinh tế xã hội lại có sự phân hóa rất rõ, nguyên nhân chủ yếu là từ phía con người. CQ huyện Ý Yên có sự thay đổi, phân hóa rõ do hoạt động kinh tế của con người. Con người đã khai thác CQ phục vụ phát triển hoạt động nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong khi việc xử lý các rác thải chưa hợp lý làm biến đổi CQ, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân, tạo ra những CQNS mới với nguồn tài nguyên nghèo nàn và sự phát triển kém bền vững.

 

Từ những yêu cầu của thực tiễn trên, việc nghiên cứu CQNS là hết sức cấp thiết. Việc nghiên cứu CQNS sẽ giúp cho định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường tạo ra sự phát triển bền vững.

 

Đề tài: “Nghiên cứu CQNS phục vụ quản lý môi trường huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định” sẽ góp phần giải quyết những nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thiết thực trên.

 

2. Mục tiêu nghiên cứu

 

Làm rõ đặc điểm và các vấn đề môi trường nảy sinh trong các CQNS huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, từ đó đề xuất giải pháp quản lý môi trường nói chung và chất thải rắn nói riêng phục vụ phát triển nông thôn mới.

 

3. Phạm vi nghiên cứu

 

- Phạm vi không gian: Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

 

- Phạm vi khoa học:

 

+ Tập trung nghiên cứu làm rõ đặc điểm CQNS và vấn đề môi trường nảy sinh trong các CQNS huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

 

+ Đề xuất các biện pháp quản lý môi trường trên cơ sở đặc điểm CQ khu vực nghiên cứu.

 

4. Nội dung nghiên cứu

 

- Xây dựng cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu CQNS và môi trường huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

 

- Phân tích đặc điểm và sự phân hóa CQNS huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

 

- Phân tích các vấn đề môi trường nảy sinh trong CQNS huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

 

- Dự báo xu thế biến đổi CQNS và môi trường huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

 

- Các giải pháp và định hướng quản lý môi trường nói chung, chất thải rắn nói riêng trong các CQNS khu vực nghiên cứu.

 

5. Các kết quả chính đạt được

 

- Bản đồ CQNS khu vực nghiên cứu.

 

- Tình trạng môi trường trong các CQNS khu vực nghiên cứu.

 

- Định hướng quản lý hiệu quả môi trường nói chung và chất thải rắn nói riêng liên quan đến hoạt động sử dụng các CQNS của con người khu vực nghiên cứu.

 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

 

a, Ý nghĩa khoa học: Đề tài luận văn góp phần làm phong phú hướng nghiên cứu CQNS trong hệ thống cơ sở lý luận về CQ học nói chung và CQNS nói riêng.

 

b, Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứutài liệu tham khảo trong qui hoạch bảo vệ môi trường, trong xây dựng chính sách kinh tế xã hội huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định trong thời gian tới.

 

7. Cơ sở tài liệu

 

Đề tài đã sử dụng bản đồ hành chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Ý Yên, các tài liệu đã công bố về lí luận và thực tiễn có liên quan, đặc biệt các số liệu nghiên cứu thực địa của học viên trong quá trình thực hiện luận văn.

 

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU CẢNH QUAN NHÂN SINH PHỤC VỤ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH

1.1. Tổng quan các nghiên cứu về cảnh quan nhân sinh

1.1.1. Sự hình thành cảnh quan nhân sinh

1.1.2. Quan niệm về cảnh quan nhân sinh

1.1.3. Nghiên cứu, phân loại cảnh quan nhân sinh

1.2. Các nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận văn về huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

1.3. Một số vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu cảnh quan nhân sinh huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

1.3.1. Quan niệm, cấu trúc, phân loại cảnh quan nhân sinh sử dụng trong luận văn

1.3.2. Cảnh quan nhân sinh và vấn đề quản lý môi trường

1.3.3. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu cảnh quan nhân sinh huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

CHƯƠNG 2 CẢNH QUAN NHÂN SINH HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH

2.1. Vị trí địa lý

2.2. Các hợp phần và yếu tố thành tạo cảnh quan nhân sinh huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

2.2.1. Các hợp phần và yếu tố tự nhiên tạo nguồn vật chất và không gian cho các hoạt động nhân sinh

2.2.2. Các hợp phần và yếu tố kinh tế - xã hội quyết định sự hình thành và phát triển của cảnh quan nhân sinh

2.3. Cảnh quan nhân sinh huyện Ý Yên

2.3.1. Nguyên tắc và chỉ tiêu phân loại cảnh quan nhân sinh huyệnÝ Yên

2.3.2. Đặc điểm cảnh quan nhân sinh huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

2.4. Sự biến đổi cảnh quan nhân sinh huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

2.4.1. Sự biến đổi của các cảnh quan nông nghiệp

2.4.2. Sự biến đổi của các cảnh quan quần cư

2.4.3. Sự biến đổi của các cảnh quan công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

2.4.4. Sự biến đổi của các cảnh quan rừng trồng, trảng cỏ, cây bụi thứ sinh nhân tác

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG NẢY SINH VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC CẢNH QUAN HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH

3.1. Hiện trạng môi trường trong các cảnh quan nhân sinh khu vực huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

3.1.1. Khái quát hiện trạng môi trường huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

3.1.2. Hiện trạng môi trường ở một số dạng cảnh quan nhân sinh tiêu biểu

3.2. Giải pháp quản lý môi trường trong các nhóm dạng cảnh quan nhân sinh khu vực huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

3.2.1. Nguyên tắc và giải pháp chung

3.2.2. Các giải pháp quản lí và bảo vệ môi trường trong các nhóm dạng cảnh quan nhân sinh

3.3. Đề xuất hướng sử dụng và bảo vệ cảnh quan nhân sinh khu vực huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

3.3.1. Dạng cảnh quan ưu tiên khai thác khoáng sản và lâm nghiệp

3.3.2. Dạng cảnh quan ưu tiên phát triển quần cư nông thôn và cây lâu năm

3.3.3. Dạng cảnh quan ưu tiên phát triển đô thị

3.3.4. Dạng cảnh quan ưu tiên phát triển nông nghiệp vùng trũng

3.3.5. Dạng cảnh quan ưu tiên phát triển lúa nước và cây hằng năm

3.3.6. Dạng cảnh quan ưu tiên nuôi trồng thủy sản

3.3.7. Dạng cảnh quan ưu tiên phát triển công nghiêp, tiểu thủ công nghiệp

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

CQ Cảnh quan

CQNS Cảnh quan nhân sinh

CQHTS Cảnh quan học nhân sinh

CTR Chất thải rắn

VSMT Vệ sinh môi trường

UBND Ủy ban nhân dân

HCBVTV Hóa chất bảo vệ thực vật

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1. Hệ thống phân vị và chỉ tiêu phân loại cảnh quan nhân sinh Việt Nam

Bảng 2.1. Hệ thống đơn vị và chỉ tiêu phân loại cảnh quan nhân sinh huyện Ý Yên

Bảng 3.1. Khối lượng các loại chất thải rắn phát sinh trong ngày của huyện Ý Yên

Bảng 3.2. Thành phần chất thải rắn của huyện Ý Yên

Bảng 3.3. Hiện trạng môi trường và tai biến thiên nhiên ở các nhóm dạng cảnh quan nhân sinh huyện Ý Yên

Bảng 3.4. Chất lượng môi trường không khí tại khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Bảng 3.5. Kết quả phân tích nguồn nước mặt tại một số địa điểm

Bảng 3.6. Kết quả quan trắc môi trường đất tại một số địa điểm

Bảng 3.7. Kết quả quan trắc không khí tại các tuyến giao thông chính tại khu vực

Bảng 3.8. Chất lượng môi trường không khí khu đô thị, dân cư tập trung

Bảng 3.9. Chất lượng môi trường không khí khu vực chôn lấp rác

Bảng 3.10. Chất lượng môi trường nước cung cấp cho sinh hoạt tại một số địa điểm khu vực huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Bảng 3.11. Kết quả quan trắc chất lượng nước giếng

Bảng 3.12. Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt

Bảng 3.14. Kết quả quan trắc môi trường đất tại vùng sản xuất nông nghiệp

Bảng 3.15. Kế hoạch giao rừng cho các hộ gia đình

Bảng 3.16. Kế hoạch khai thác vật liệu xây dựng

Bảng 3.17. Bảng dự kiến thu chi lệ phí rác thải huyện Ý Yên

Bảng 3.18. Bảng thống kê ý kiến của người dân về mức thu tại một số địa điểm

Bảng 3.19. Bảng đề xuất mức chi thu và mức phạt

 

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Quan niệm về cảnh quan văn hóa (Carl Sauer, 1926)

Hình 1.2. Mối quan hệ giữa con người và cảnh quan (A. P. A. Vink, 1983)

Hình 1.3. Các dạng cảnh quan nhân sinh ở Kon Tum[5]

Hình 1.4. Mô hình cấu trúc cảnh quan nhân sinh[6]

Hình 1.5. Phân loại cảnh quan nhân sinh khu vực huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Hình 1.6. Các bước nghiên cứu cảnh quan nhân sinh khu vực huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Hình 2.1. Sự biến đổi nhiệt độ trung bình tháng huyện Ý Yên

Hình 2.2. Sự biến đổi lượng mưa tháng ở huyện Ý Yên

Hình 3.1. Mô hình thu gom và xử lý nước thải sản xuất

Hình 3.2: Mô hình xử lý nước ao bằng trồng cây hút kim loại

Hình 3.3. Sơ đồ phân cấp quản lý rác thải huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Hình 3.4. Qui trình thu gom rác thải huyện Ý Yên

Hình 3.5. Mô hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn cho cảnh quan quần cư nông thôn huyện Ý Yên

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT

1. Phạm Quang Anh, Vũ Thị Hoa, Đào Đình Bắc (2000), Địa lý học hiện đại với cơ sở khoa học cho bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn miền núi ở Việt Nam.

2. Nguyễn Đình Giang (2005), CQ rừng trong sự biến đổi và diễn thế nhân tác các CQ tự nhiên-nhân sinh ở Yên Bái, Tạp chí khoa địa lý, Đại học sư phạm Hà Nội.

3. Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Thượng Hùng, Nguyễn Ngọc Khánh (1997), Cơ sở CQ học của việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường lãnh thổ Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

4. Phạm Quang Hạnh (1999), Địa lý học Việt Nam trước công cuộc đổi mới của đất nước, Tạp chí Hoạt động khoa học, (Số 12), tr. 9-13.

5. Nguyễn Đăng Hội (2004), Nghiên cứu, đánh giá CQNS lãnh thổ Kon Tum phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên đất, rừng, Luận án tiến sỹ địa lý, Hà Nội

6. Nguyễn Cao Huần, Trần Anh Tuấn (2002), Nghiên cứu phân loại CQNS Việt Nam, Thông báo khoa học của các trường đại học, Khoa học địa lý, Bộ GD & ĐT.

7. I A. G. Ixatsenko (1969), Cơ sở CQ học và phân vùng địa lý tự nhiên, NXB Khoa học.

8. Nguyễn Ngọc Khánh (1992), Nghiên cứu CQ sinh thái nhân sinh ở Việt Nam, Hội thảo về sinh thái CQ: Quan điểm và phương pháp luận (các báo cáo khoa học), trang. 13-17.

9. Phòng tài nguyên môi trường huyện Ý Yên, Báo cáo qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 – 2015,

10. Phòng tài nguyên môi trường huyện Ý Yên, Báo cáo về việc đánh giá tình hình ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên môi trường của UBND huyện Ý Yên.

11. Trần Thị Phương (2009), Nghiên cứu CQNS Thành phố Vinh phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, Luận văn thạc sỹ khoa học, Hà Nội.

12. Nguyễn Văn Vinh và nnk (1999), Quy luật hình thành và sự phân hóa các CQ sinh thái nhân sinh vùng nhiệt đới ẩm gió mùa Việt Nam, Báo các khoa học, Viện Địa lý, Hà Nội.

TIẾNG ANH

13. Agnoletti Mauro (2006), The Conservation of Cultural Landscapes, Faculty of Agriculture, University of Florence, Italy, pp. 11-12.

14. Attilia Peano, Claudia Cassatela (2011), Landscape Indicator, Polytechnic and University of Turin, Italy, pp. 44).

15. Cecil C. Konijnendijk (2008), The Forest and the City-The Cultural Landscape of Urban Woodland, Woodscape consult, Denmark, pp. 10-11.

16. Geoff Groom, C. A. Mucher, Margareta Ihse and Thomas Wrbka (2006), Remote sensing in landspace ecology: Experiences and perspectives in a European context, Manufactured in Sweden, pp. 392-394.

17. Lovejoy D. (1973), Land Use and Landscape planning, Leonard Hill Book, Great Britain.

18. I. N. Vogiatzakis (2008), Mediterranean Island Landscapes-Natural and Cultural Approaches, Centre for Agri-Environmental Research CCLP & University of Cambridge School of Agriculture Policy and Development, UK, pp. 83 330.

19. R. J. Johnton et al (2001), The Dictionary of Human Geography, Blackwell Publisher, Great Britain TIẾNG NGA

20. Ф. Н. Минков (1973), Человек и Ландашафты,Изд. "Мысль", Москва.

21. Ф. Н Минков (1977), "Антропогенное ландшaфтоведение, предмет изучения и современное состояние", Влиягние челавека на ландшафт,Изд. "Мысль",Москва.

22. А. Ф. Tрещников (Главный редактор) (1988), Географический энциклопедический словарь, Изд. "Советская Энциклопедия", Москва.

 

 

 

keywords:download,dai hoc quoc gia ha noi 2015,truong khoa hoc tu nhien,luan van thac si,nghien cuu canh quan nhan sinh phuc vu quan ly moi truong huyen y yen,tinh nam dinh,hv nguyen thi phuong loan,gsts nguyen cao huan,cao hoc,khtn,dhqghn,mt,sy

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 nghiên cứu cảnh quan nhân sinh phục vụ quản lý môi trường huyện ý yên, tỉnh nam định DHKHTN nguyenthiphuongloan 104trang Download file nghiên cứu cảnh quan nhân sinh phục vụ quản lý môi trường huyện ý yên, tỉnh nam định 852
Tài liệu cùng nội dung
Trang    1   2   3   4   5       
 • nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện bằng công nghệ mbr

 • đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời ở việt nam theo số liệu quan trắc khí tượng thủy văn

 • nghiên cứu đề xuất các biện pháp giảm thiểu chất thải cho nhà máy xi măng lưu xá thái nguyên

 • định hướng nâng cao hiệu quả thu gom và xử ký nước thải đô thị khu vực phía bắc thành phố thái nguyên đến năm 2020

 • nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo

 • đánh giá đặc tính thành thành phần tinh dầu một số loài bạch đàn (eucalyptus) trồng ở việt nam và mối liên hệ của nó với một số vấn đề sinh thái môi trường điển hình

 • nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học

 • nghiên cứu phương pháp xác định nhanh ion amoni và ứng dụng để đánh giá hiện trạng ô nhiễm amoni trong một số nguồn nước sinh hoạt ở hà nội

 • đánh giá thực trạng dữ liệu địa chính và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện phú xuyên, thành phố hà nội

 • nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá năng suất khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển xa bờ miền trung

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  nghiên cứu cảnh quan nhân sinh phục vụ quản lý môi trường huyện ý yên, tỉnh nam định

  nghiên cứu cảnh quan nhân sinh phục vụ quản lý môi trường huyện ý yên, tỉnh nam định

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 411
  Hôm nay:48397
  Hôm qua: 56358
  Trong tháng 973173
  Tháng trước1750591
  Số lượt truy cập: 115364014