Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ (0 – 30m nước) tỉnh sóc trăng lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ (0 – 30m nước) tỉnh sóc trăng

Ngày đăng: 15/12/2016 Lượt xem: 209 Người Upload: Thai Van
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: doc

Luận văn cao học: Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ (0 – 30m nước) tỉnh Sóc Trăng. Vùng biển nông ven bờ (từ 0 – 30m nước) tỉnh Sóc Trăng được đánh giá là một trong những vùng có triển vọng khoáng sản rắn, đặc biệt là vật liệu xây dựng. Đây là nguồn tài nguyên đem lại giá trị kinh tế lớn, nhu cầu khai thác ngày càng nhiều. Hiện nay không chỉ phục vụ nhu cầu vật liệu xây dựng trong nước mà nhiều quốc gia đông nam á cũng đã đặt vấn đề nhập khẩu nguồn tài nguyên này. Tuy nhiên nên khai thác ở đâu, bao nhiêu, bằng công nghệ gì, sử dụng như thế nào để tránh lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường, tai biến xói lở trong xu thế dâng cao mực nước biển toàn cầu cần phải có những nghiên cứu đánh giá cẩn trọng.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC


NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN RẮN VÙNG BIỂN NÔNG VEN BỜ (0 – 30M NƯỚC) TỈNH SÓC TRĂNG

 

 

 

 

Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3000km. Với lợi thế ấy cùng với việc có một vùng thềm lục địa rộng lớn tiếp nối với các đồng bằng ven biển đã tạo cho Việt Nam những triển vọng và tiềm năng đa dạng về khoáng sản biển, đặc biệt là dầu khí và khoáng sản rắn.
Vùng biển nông ven bờ (từ 0 – 30m nước) tỉnh Sóc Trăng được đánh giá là một trong những vùng có triển vọng khoáng sản rắn, đặc biệt là vật liệu xây dựng. Đây là nguồn tài nguyên đem lại giá trị kinh tế lớn, nhu cầu khai thác ngày càng nhiều. Hiện nay không chỉ phục vụ nhu cầu vật liệu xây dựng trong nước mà nhiều quốc gia đông nam á cũng đã đặt vấn đề nhập khẩu nguồn tài nguyên này. Tuy nhiên nên khai thác ở đâu, bao nhiêu, bằng công nghệ gì, sử dụng như thế nào để tránh lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường, tai biến xói lở trong xu thế dâng cao mực nước biển toàn cầu cần phải có những nghiên cứu đánh giá cẩn trọng. Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ (0 – 30m nước) tỉnh Sóc Trăng” góp phần đánh giá nguồn tài nguyên khoáng sản rắn và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý phục vụ phát triển bền vững.
Mục tiêu nghiên cứu
-    Đánh giá được triển vọng tài nguyên khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ của tỉnh Sóc Trăng;
-    Đề xuất được các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý phục vụ phát triển bền vững.
 Nhiệm vụ nghiên cứu
-    Thu thập, tổng hợp và phân tích các dạng tài liệu, số liệu liên quan đến việc đánh giá nguồn tài nguyên khoáng sản rắn và các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý phục vụ phát triển kinh tế biển bền vững.
-    Đánh giá được quy luật phân bố, trữ lượng khoáng sản sa khoáng và vật liệu xây dựng khu vực biển nông ven bờ của tỉnh Sóc Trăng;
-    Đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý phục vụ phát triển kinh tế biển bền vững.

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1.1. Tình hình nghiên cứu đánh giá và khai thác khoáng sản rắn đáy biển

1.1.2. Tình hình nghiên cứu đánh giá tác động môi trường liên quan đến khai thác khoáng sản rắn đáy biển

1.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.2.1. Phương pháp nghiên cứu tài nguyên khoáng sản rắn đáy biển

1.2.2. Phương pháp đánh giá tác động môi trường trong khai thác khoáng sản rắn đáy biển

Chương 2: ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG

2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

2.1.1. Vị trí địa lý

2.1.2. Đặc điểm địa hình, địa mạo

2.1.3. Đặc điểm khí hậu

2.1.4. Đặc điểm thủy, hải văn

2.1.5. Đặc điểm địa chất

2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI

2.2.1. Tình hình phát triển kinh tế

2.2.2. Tình hình phát triển xã hội

2.2.3. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

Chương 3: TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN RẮN VÙNG BIỂN SÓC TRĂNG

3.1. CÁC YẾU TỐ ĐỊA CHẤT THUẬN LỢI HÌNH THÀNH KHOÁNG SẢN RẮN ĐÁY BIỂN

3.1.1. Các thành tạo đá gốc

3.1.2. Các thành tạo trầm tích tầng mặt

3.1.3. Các yếu tố địa hình, địa mạo

3.1.4. Các tướng trầm tích đáy biển thuận lợi cho tích tụ khoáng sản rắn theo tài liệu địa chấn nông độ phân giải cao

3.2. TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN RẮN

3.2.1. Khoáng sản kim loại

3.2.2. Vật liệu xây dựng

3.2.3. Vật liệu sét (sét loang lổ)

Chương 4: GIẢI PHÁP KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN RẮN TỈNH SÓC TRĂNG

4.1. ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP ĐẾN QUÁ TRÌNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN RẮN TẠI SÓC TRĂNG

4.1.1. Độ sâu nước biển tại các khu vực có triển vọng khoáng sản rắn

4.1.2. Đặc điểm địa chất các trầm tích đáy biển tại các khu vực có triển vọng VLXD

4.1.3. Chế độ thủy – thạch động lực trong các khu vực có triển vọng khoáng sản

4.2. DỰ BÁO MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG TỪ QUÁ TRÌNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN RẮN ĐÁY BIỂN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

4.2.1. Ảnh hưởng tới chất lượng môi trường không khí khu vực

4.2.2. Ảnh hưởng tới môi trường nước biển và trầm tích đáy

4.2.3. Ảnh hưởng tới môi trường sinh thái khu vực

4.2.4. Thay đổi địa hình đáy biển, chế độ lan truyền sóng

4.2.5. Ảnh hưởng đến việc lưu thông các phương tiện vận tải biển

4.3. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

4.3.1. Phạm vi khai thác

4.3.2. Khai thác khoáng sản VLXD kết hợp với khoáng sản kim loại

4.3.3. Sử dụng hợp lý khoáng sản vật liệu xây dựng

4.3.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Sản lượng khai thác sa khoáng ven biển của các nước trên thế giới

Bảng 1.2: Sản lượng khai thác VLXD từ biển tại các nước

Bảng 2.1: Tọa độ các điểm giới hạn diện tích vùng nghiên cứu

Bảng 2.2: Lượng mưa trung bình các tháng trong năm(mm)

Bảng 2.3: Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm (0C)

Bảng 2.4: Số giờ nắng trung bình các tháng trong năm

Bảng 2.5: Độ ẩm trung bình các tháng trong năm

Bảng 2.6: Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng hải sản ở Sóc Trăng (2008 - 2012)

Bảng 2.7: Diện tích và dân số các huyện ven biển Sóc Trăng

Bảng 3.1: Tổng hợp tài nguyên dự báo các vùng triển vọng tập trung sa khoáng

Bảng 3.2: Tổng hợp tài nguyên dự báo các vùng triển vọng vật liệu xây dựng

Bảng 4.1: Nguồn phát sinh khí bụi

Bảng 4.2: Tổng hàm lượng TB khoáng vật nặng trong các vùng triển vọng VLXD

 

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Vị trí vùng nghiên cứu

Hình 2.2: Bản đồ địa hình tỉnh Sóc Trăng

Hình 3.1: Sơ đồ khoáng sản vùng biển Sóc Trăng

Hình 3.2: Mặt cắt địa chấn tuyến Tu06-8 cho thấy triển vọng VLXD (vùng a1)

Hình 3.3: Băng Sonar quét sườn phản ánh thành phần là cát hạt thô, triển vọng vật liệu xây dựng (tuyến T07-10CƯvùng b2)

Hình 4.1: Trường dòng chảy thường kỳ mùa Đông

Hình 4.2: Trường dòng chảy thường kỳ mùa hè

Hình 4.3: Dòng triều lên vào mùa đông

Hình 4.4: Dòng triều rút vào mùa đông

Hình 4.5: Dòng triều lên vào mùa hè

Hình 4.6: Dòng triều rút vào mùa hè

Hình 4.7: Bản đồ biến đổi đáy trong ba tháng mùa mưa

Hình 4.8: Bản đồ biến đổi đáy trong ba tháng mùa đông

Hình 4.9: Bản đồ biến đổi đáy theo năm

Hình 4.10: Biến đổi địa hình đáy tại khu vực cửa sông Hậu theo năm

Hình 4.11: Sơ dồ nguy cơ ô nhiễm môi trường nước và trầm tích đáy

Hình 4.12. Sơ đồ địa hình vùng biển Sóc Trăng

Hình 4.13. Bản đồ nguy cơ ngập khu vực đồng bằng sông Cửu Long ứng với mực nước biển dâng 1m [Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012]

 

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long

ĐTM: Đánh giá tác động môi trường

KTKSRĐB: Khai thác khoáng sản rắn đáy biển

VLXD: Vật liệu xây dựng

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.    Nguyễn Biểu, Đào Mạnh Tiến, La Thế Phúc (1999). Triển vọng sa khoáng biển ven bờ Nam Trung Bộ. Tuyển tập: “Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học công nghệ biển toàn quốc lần thứ IV”. NXB Thống kê, Hà nội.
2.    Nguyễn Biểu và nnk, 2001. Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển nông ven bờ (0-30m nước) Việt Nam.
3.    Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012. Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam. NXB Tài nguyên-Môi trường và bản đồ Việt Nam.
4.    Nguyễn Ngọc Hoa và nnk, 1994. Báo cáo kết quả đo vẽ địa chất nhóm tờ đồng bằng Nam Bộ, các tờ An Biên – Sóc Trăng, Sóc Trăng – Côn Đảo tỉ lệ 1/200.000. Lưu trữ tại Trung tâm thông tinn Lưu trữ Địa chất, Hà Nội.
5.    Đặng Xuân Phong, 2002. Phương pháp tìm kiếm khoáng sản rắn. NXB Xây dựng.
6.    Vũ Trường Sơn, 2005. Đề cương đề án: “Khảo sát đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng, tỉ lệ 1/100.000”. Lưu liên đoàn Địa chất biển.
7.    Vũ Trường Sơn, 2012. Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ đánh giá tác động môi trường đối vối các dự án khai thác khoáng sản rắn từ đáy biển.
8.    Đào Mạnh Tiến, 2004. Báo cáo đề tài “Nghiên cứu tổng hợp các điều kiện tự nhiên và khoáng sản vùng biển ven bờ (0-30m nước) phục vụ phát triển bền vững đới duyên hải tỉnh Sóc Trăng”. Lưu trữ tại Liên đoàn địa chất biển, Hà Nội.
9.    Nguyễn Hải Vân, Nguyễn Việt Dũng, Hoàng Xuân Thủy (2009), Đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam: từ pháp luật đến thực tiễn. Trung tâm con người và thiên nhiên.
10.    Nguyễn Khắc Vinh (2004), Báo cáo 10 năm thực hiện công tác đánh giá tác động môi trường.
11.    A Review of marine aggregate extraction in England and Wales, 1970 – 2005. Published July 2005.
12.    An Annual Review Oceanography and Marine Biology (1998), The impact of dreging works in coastal water: a review of the sensitivity to disturbance and subsequent recovery of biological resources on the seabed.
13.    British Marine Aggregate Producers Association. Aggregates from the sea.
14.    British Marine Aggregate Producers Association, Marine aggregate terminology a glossary, ISBN: 978-1-906410-13-1
15.    Countryside Council for Wales (UK Marine SACs Project), Guidelines on the impact of aggregate extraction on European Marine Sites.
16.    C. Phua (Stichting De Noordzee), S. van den Akker (Stichting De Noordzee), M. Baretta (Stichting De Noordzee), J. van Dalfsen (TNO MEP), Ecological Effects of Sand Extraction in the North Sea.
17.    European Marine Sand and Gravel Group, Modelling the effect of sand extraction on the Kwinte Bank.  – a wave of opportunities for the marine aggregates industry EMSAGG Conference, 7-8 May 2009 Frentani Conference Centre, Rome, Italy.

 

 

 

keywords:download,dai hoc quoc gia ha noi,truong dai hoc khoa hoc tu nhien,luan van thac si,nghien cuu de xuat giai phap su dung hop ly tai nguyen khoang san ran vung bien nong ven bo 0 30m nuoc tinh soc trang,cao hoc,sy,khtn,dhqghn,sd

 • nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và mô hình thuỷ văn thuỷ lực để thành lập bản đồ ngập lụt lưu vực sông kôn – hà thanh, tỉnh bình định

 • nghiên cứu địa tầng và trầm tích của cát đỏ khu vực phan thiết và đánh giá tiềm năng khoáng sản liên quan

 • nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố u, th và k khu vực xã đông cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ

 • nghiên cứu đề xuất giải pháp điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất mang lại tại một số dự án ở thành phố việt trì- tỉnh phú thọ

 • giao thông vận tải tỉnh an giang: hiện trạng và định hướng phát triển

 • phát triển các khu công nghiệp tỉnh bà rịa – vũng tàu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 • chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

 • nghiên cứu hiện trạng phát triển và phân bố đô thị ở tỉnh bà rịa – vũng tàu

 • tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh phú yên

 • Nghiên cứu địa lí kinh tế - xã hội tỉnh sóc trăng phục vụ giảng dạy địa lí địa phương

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ (0 – 30m nước) tỉnh sóc trăng

  nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ (0 – 30m nước) tỉnh sóc trăng

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 392
  Hôm nay:48180
  Hôm qua: 56358
  Trong tháng 972956
  Tháng trước1750591
  Số lượt truy cập: 115363797