Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện bằng công nghệ mbr lên facebook!
nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện bằng công nghệ mbr

25/03/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn đã nêu ra được hiện trạng ô nhiễm môi trường do nước thải bệnh viện và việc áp dụng các công nghệ xử lý nước thải bệnh viện khác nhau ở Việt Nam, cũng như nêu lên được tính cấp thiết của vấn đề nước thải bệnh viện đối với cảnh quan, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống con người; Đã phân tích đánh giá được những ưu nhược điểm của các công nghệ, rút ra công nghệ MBR có nhiều ưu điểm và là công nghệ tiên tiến nhất để xử lý nước thải bệnh viện. Trên cơ sở số liệu có được từ nguồn nước, đã đề xuất dây chuyền công nghệ xử lý với công suất cần xử lý là 300 m3

NGUYỄN VĂN THỰC - VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (INEST) - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2009

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN BẰNG CÔNG NGHỆ MBR

 

MỤC LỤC


Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN
1.1. Một số khái niệm về chất thải y tế
1.1.1. Chất thải y tế
1.1.2. Chất thải y tế nguy hại
1.1.3. Chất thải phóng xạ lỏng
1.2. Nguồn phát sinh và đặc tính của nước thải bệnh viện
1.2.1. Các nguồn phát sinh chất thải bệnh viện
1.2.2. Đặc trưng nước thải bệnh viện
1.3. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Ở MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐIỂN HÌNH Ở HÀ NỘI
Chương 2 - MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN HIỆN NAY
2.1. Đặt vấn đề
2.2. Một số công nghệ xử lý nước thải bệnh viện
2.2.1. Ao hồ sinh học
2.2.2. Bể phản ứng sinh học hiếu khí - Aeroten
2.2.3. Công nghệ lọc sinh học nhỏ giọtư Biofilter
2.2.4. Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện theo nguyên lý hợp khối
2.2.5. Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện theo mô hình DEWATS
2.2.6. Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện BIOFASTTM Serie ATC
2.2.7. Thiết bị Compac (TBC)
Chương 3 - CÔNG NGHỆ MBR
3.1. Tổng quan về công nghệ MBR
3.2. Cơ sở lý thuyết quá trình xử lý nước thải bằng công nghệ MBR
3.2.1. Công nghệ màng
3.2.2. Xử lý sinh học trong công nghệ MBR
3.3. Ứng dụng của MBR trong xử lý nước thải bệnh viện
Chương 4 - : ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐỂ TÍNH TOÁN VÀ TỐI ƯU HÓA CÁC THÔNG SỐ CỦA CÔNG NGHỆ MBR ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN
4.1. Thông số thiết kế
4.2. Sơ đồ công nghệ
4.3. Tính toán các thiết bị trong hệ thống
4.3.1. Tính toán song chắn rác thô
4.3.2. Tính toán hố gom nước
4.3.3. Tính toán lưới chắn rác tinh
4.3.4. Bể điều hòa
4.3.5. Bể MBR cấu hình đặt chìm
4.3.6. Bể chứa bùn
4.3.7. Tính toán máy ép bùn băng tải
4.3.8. Kiểm tra kết quả với phần mềm Biowin
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
AAO: Anaerobic – Anoxic – Oxic – yếm khí – thiếu khí – hiếu khí
AAT: Anoxic- Aerobic Tank – bể thiếu khí – hiếu khí
ASP: Activated sludge process – qúa trình bùn hoạt tính
BOD: Biochemical Oxygen Demand – nhu cầu oxy sinh hóa
COD: Chemical Oxygen Demand – nhu cầu oxy hóa học
DEWATS: Decentralized wastewater treatment system – hệ thống XLNT phân tán
DO: Dissolved oxygen – Oxy hòa tan
EPS: Extracellular polymeric substances – chất polyme ngoại bào
F/ M: Food/ Microorganism – tỷ số chất nền/ sinh khối
FS: Flat sheet – tấm phẳng
HF: Hollow fibre – sợi rỗng
HRT: Hydraulic retention time – thời gian lưu thủy lực
IAT: Intermittent Aerobic Tank – bể hiếu khí gián đoạniMBR: Immersed membrane bioreactor – bể MBR màng đặt ngập nước
LMH: Lit/ m2. H
MBR: Membrane Bioreactor – bể phản ứng sinh học với màng tách sinh khối
MF: Microfiltration – Vi lọc
MLSS: Mixed liquor suspended solids –chất rắn lơ lửng trong hổn hợp nướcbùn
MLVSS: Mixed liquor volatile suspended solids –chất rắn bay hơi trong nướcbùn
MT: Multitube – dạng ống
NF: Nanofiltration – lọc Nano
RO: Reverse – Osmosis – Thẩm thấu ngược
SAD: Specific aeration demand – nhu cầu thông khísMBR: Sidestream Membrane bioreactor – bể MBR màng đặt ngoài
SRT: Sludge retention time – thời gian lưu của bùn
TDS: Total dissolved solids – tổng chất rắn hòa tan
TKN: Total kjedldahl Nitrogen – tổng Nitơ kjedldahl
TMP: Transmembrane pressure – áp lực qua màng
TOC: Total organic carbon – tổng carbon hữu cơ
TSS: Total suspended solids – tổng chất rắn lơ lửng


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1: Lượng mưa trung bình/ tháng của Hà nội
Bảng 1.2: Lượng nước thải ở các bệnh viện
Bảng 1.3: Thành phần và tính chất nước thải của một số bệnh viện ở Hà Nội
Bảng 1.4: Tình hình sử dụng nước tại một số bệnh viện ở Hà Nội
Bảng 1.5: Nhu cầu sử dụng nước tại các bệnh viện như sau
Bảng 1.6: Các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải các bệnh viện khu vực miền Bắc vàmiền Trung nước ta
Bảng 2.1: Đặc tính kỹ thuật của các thiết bị TBC
Bảng 3.1: Thông số so sánh hai cấu hình sMBR và iMBR
Bảng 3.2: Một số đề nghị làm sạch màng bằng hoá chất do 4 hãng đưa ra  [21]
Bảng 3.3: So sánh sự hoạt động của công nghệ bùn hoạt tính với MBR
Bảng 3.4: Các quá trình xử lý sinh học điển hình và đặc điểm  [21]
Bảng 4.1: Kết quả các thông số đầu vào và đầu ra
Bảng 4.2: Kết quả thông số Amonia qua các bể xử lý


DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1 Sơ đồ nguyên tắc xử lý nước thải bệnh việnHình 2.1: Quy trình xử lý nước thải bệnh viện ở Việt Nam (2D)
Hình 2.2: Sơ đồ dây chuyền công nghệ hợp khối xử lý nước thải bệnh viện (2D)
Hình 2.3: Thiết bị V69 – M (mặt cắt)
Hình 2.4: Thiết bị CN2000 (mặt cắt) (3D)
Hình 2.5: Thiết bị hợp khối chìm theo công nghệ AAO của Nhật Bản (4)
Hình 2.6: Thiết bị Compac để xử lý nước thải kiểu TBC – 12 (3)
Hình 3.1: Mô hình tách nước qua màng trong bể phản ứng
Hình 3.2: Cấu hình: A – iMBR và b - sMBR
Hình 3.3: Thị trường MBR ở Châu Âu (21D)
Hình 3.4: Trạm xử lý nước thải công nghệ MBR
Hình 3.5: Tích lũy công suất lắp đặt của hai hãng Kubota và Zenon m3/ năm
Hình 3.6: Các quá trình phân tách bằng màng. (21D)
Hình 3.7: Cơ chế thấm qua màng: A – Cơ chế mao quản, b – Cơ chế hòa tan –khuêchs tán (23D)
Hình 3.9: Sơ đồ thẩm thấu (8D)
Hình 3.10: Cơ chế phân tách qua mao quản của màng (8D)
Hình 3.11: Màng UF dị hướng: A) Vật liệu Polyme và b) Vật liệu gốm [21D]
Hình 3.12: Bề mặt của màng và sự phân bố kích thước mao quản với chi tiết loại trừcác Homodispersed
Hình 3.13: Các modul FS, MT và HF của hãng Kubota [21D]
Hình 3.15: Sơ đồ dòng thấm qua màng của các cấu hình: A) FS, b) CT hoặc MT vàc) HF
Hình 3.16: Cơ chế tắc nghẽn màng: A) Chặn hoàn toàn, b) Chặn tiêu chuẩn, c) Chặntrung gian, d) Các bánh lọc bao phủ hoàn toàn [21D]
Hình 3.17: Các phương pháp làm sạch màng (21D)
Hình 3.18: Sơ đồ công nghệ xử lý bằng phương pháp sinh học thông thường và MBR (2T)
Hình 3.19: Sơ đồ kiểu đặt ngập và kiểu đặt ngoài của môđun màng MBR
Hình 3.20: Khối màng đặt ngập (21D)
Hình 3.21: Khối màng đặt ngoài (21D)
Hình 3.22: Quy trình đầy đủ 1 MBR
Hình 3.23: Thống kê phân tích dữ liệu dòng thải đô thị và công nghiệp  [21]
Hình 4.1: Cách bố trí song chắn rác
Hình 4.2: Sơ đồ hoạt động của bể MBR
Hình 4.3: Màng FS 510 Kubota khi lắp đặt trong cassette
Hình 4.4: Modul FS 510 Kubota
Hình 4.5: Máy ép bùn BPF 0.7 của hãng Krofta (Ấn Độ)
Hình 4.6: Sơ đồ công nghệ
Hình 4.7: Thông số đầu vào
Hình 4.8: Thông số bể Anoxic
Hình 4.9: Thông số bể MBR
Hình 4.10: Thông số bể MBR
Hình 4.11: Thông số bể MBR
Hình 4.12: Thông số bể MBR
Hình 4.13: Thông số bể MBR
Hình 4.14: Kết quả chạy bể Anoxic
Hình 4.15: Kết quả chạy bể MBR
Hình 4.16: Kết quả nước dầu ra

 

Keywords:nguyen van thuc,vien khoa hoc va cong nghe moi truong inest,luan van thac si khoa hoc,nghien cuu thiet ke he thong xu ly nuoc thai benh vien bang cong nghe mbr

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 nghien cuu thiet ke he thong xu ly nuoc thai benh vien bang cong nghe mbr DHBKHN 2009 NguyenVanThuc 112 Trang Download file nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện bằng công nghệ mbr 911
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện bằng công nghệ mbr

nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện bằng công nghệ mbr

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN