Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share xây dựng các biện pháp marketing nhằm phát triển đào tạo của trường cao đẳng công nghệ hà nội lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
xây dựng các biện pháp marketing nhằm phát triển đào tạo của trường cao đẳng công nghệ hà nội

Ngày đăng: 18/10/2012 Lượt xem: 30 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Luận văn nghiên cứu Marketing dịch vụ, lý thuyết cạnh tranh, dịch vụ đào tạo, sản phẩm giáo dục và đặc điểm của các trường cao đẳng, đại học ngoài công lập. Nghiên cứu một số vấn đề lý luận những hoạt động marketing dịch vụ. Xác định các yếu tố chính đánh giá chất lượng đào tạo trong marketing dịch vụ của các trường cao đẳng, đại học ngoài công lập ở Hà Nội. Nghiên cứu thực trạng hoạt động Marketing trong trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội trên cơ sở đối chiếu các thông tin thu thập được với tài liệu tham khảo và những thông tin thu thập được thông qua điều tra khảo sát. xây dựng một số biện pháp marketing

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2012

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

XÂY DỰNG CÁC BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - HDKH TS NGÔ TRẦNÁNH - HV VŨ TRƯỜNG GIANG


PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do nghiên cứu
2.Ý nghĩa lý luận và thực tiễn
3. Mục tiêu nghiên cứu
4. Nội dung nghiên cứu
5. Phạm vi nghiên cứu
6. Phương pháp nghiên cứu
7. Cấu trúc của luận văn


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING DỊCH VỤ TRONG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
1.1 Các vấn đề về marketing dịch vụ
1.1.1 Dịch vụ
1.1.2 Bản chất và đặc điểm của dịch vụ
1.1.3 Chất lượng của dịch vụ
1.1.4 Những yếu tố cơ bản quyết định dịch vụ và các giải pháp nângcao chất lượng dịch vụ
1.1.5 Marketing dịch vụ
1.2 Phân đoạn thị trường và định vị dịch vụ của doanh nghiệp
1.2.1 Phân đoạn thị trường
1.2.2 Định vị dịch vụ của doanh nghiệp
1.2.2.1 Nghiên cứu hành vi của người tiêu dung
1.2.2.2 Vai trò của khác biệt hóa và định vị dịch vụ trong quátrình xác định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.2.3 Quá trình xác định vị của dịch vụ - vị thế của doanhnghiệp
1.3 Dịch vụ giáo dục và đào tạo
1.3.1 Giáo dục và đào tạo
1.3.2 Dịch vụ giáo dục và đào tạo
1.3.3 Các loại dịch vụ giáo dục và đào tạo
1.3.4 Nhu cầu về dịch vụ giáo dục và đào tạo
1.3.5 Trường Cao đẳng và Đại học
1.3.5.1 Định nghĩa
1.3.5.2 Chức năng nhiệm vụ của trường Cao đẳng
1.3.5.3 Nhu cầu đào tạo Cao đẳng, Đại học
1.4 Marketing trong dịch vụ đào tạo ở các trường cao đẳng
1.4.1 Vai trong marketing trong các trường cao đẳng
1.4.2 Các hoạt động marketing trong trường cao đẳng
1.4.2.1 Điều tra đánh giá nhu cầu
1.4.2.2 Phân khúc thị trường
1.4.2.3 Thực hiện marketing – mix ở trường cao đẳng
1.4.3 Thực hiện các chương trình marketing trong trường cao đẳng
1.5 Tóm tắt chương 1 và nhiệm vụ chương


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠITRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
2.1 Tổng quan về trường Cao đẳng, Đại học
2.2 Tổng quan về thực trạng hoạt động của trường Cao đẳngcông nghệ Hà nội
2.2.1 Giới thiệu trường cao đẳng công nghệ Hà nội
2.2.2 Cơ cấu tổ chức trường cao đẳng công nghệ Hà nội
2.2.3 Ngành nghề đào tạo
2.2.4 Đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất
2.2.5 Tuyển sinh
2.2.6 Học phí, nguồn tài chính và hoạt động tài chính
2.2.7 Chính sách giành cho sinh viên
2.3 Thực trạng hoạt động marketing của trường Cao đẳngcông nghệ Hà Nội
2.3.1 Quyết định về sản phẩm dịch vụ
2.3.2 Quyết định về phí dịch vụ
2.3.3 Quyết định về truyền thông dịch vụ
2.3.4 Quyết định về phân phối dịch vụ
2.3.5 Quyết định về yếu tố con người trong hoạt động dịch vụ
2.3.6 Quyết định về quá trình dịch vụ và vai trò nhân viên
2.3.7 Quyết định về cơ sở vật chất, dịch vụ khách hàng và uytín trong kinh doanh dịch vụ
2.3.8 Các căn cứ thiết kế và công cụ điều tra
2.3.9 Kết quả điều tra bằng phiếu câu hỏi
2.3.9.1 Thực trạng điều tra đánh giá nhu cầu đào tạo
2.3.9.2 Thực trạng về mối qua hệ giữa nhà trường vớidoanh nghiệp và chính sách xúc tiễn hỗn hợp
2.4 Tóm tắt chương 2 và nhiệm vụ chương


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
3.1 Phương hướng phát triển của trường đến năm 2015
3.2 Xây dựng các biện pháp marketing nhằm phát triển đào tạo trường
Cao đẳng Công nghệ Hà nội
3.2.1 Các giải pháp đa dạng hóa ngành nghề và loại hình đào tạo
3.2.1.1 Mục tiêu của biện pháp
3.2.1.2 Các căn cứ xây dựng biện pháp
3.2.1.3 Nội dung của biện pháp
3.2.1.4 Kế hoạch triển khai
3.2.1.5 Dự toán kinh phí và điều kiện đảm bảo
3.2.1.6 Những lợi ích đem lại và khuyến nghị triển khai
3.2.2 Các giải pháp nhằm gia tăng thương hiệu của nhà trường
3.2.2.1 Mục tiêu của biện pháp
3.2.2.2 Các căn cứ xây dựng biện pháp
3.2.2.3 Nội dung của biện pháp
3.2.2.4 Kế hoạch triển khai
3.2.2.5 Dự toán kinh phí và điều kiện đảm bảo
3.2.2.6 Những lợi ích đem lại và khuyến nghị triển khai
3.2.3 Các giải pháp đẩy mạnh truyền thông của nhà trường
3.2.3.1 Mục tiêu của biện pháp
3.2.3.2 Các căn cứ xây dựng biện pháp
3.2.3.3 Nội dung của biện pháp
3.2.3.4 Kế hoạch triển khai
3.2.3.5 Dự toán kinh phí và điều kiện đảm bảo
3.2.3.6 Những lợi ích đem lại và khuyến nghị triển khai
3.2.4 Giải pháp đổi mới nội dung chương trình đào tạo phù hợp vớithực tế thị trường
3.2.4.1 Mục tiêu của biện pháp
3.2.4.2 Các căn cứ xây dựng biện pháp
3.2.4.3 Nội dung của biện pháp
3.2.4.4 Kế hoạch triển khai
3.2.4.5 Dự toán kinh phí và điều kiện đảm bảo
3.2.4.6 Những lợi ích đem lại và khuyến nghị triển khai
3.2.5 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực trong nhà trường
3.2.5.1 Mục tiêu của biện pháp
3.2.5.2 Các căn cứ xây dựng biện pháp
3.2.5.3 Nội dung của biện pháp
3.2.5.4 Kế hoạch triển khai
3.2.5.5 Dự toán kinh phí và điều kiện đảm bảo
3.2.5.6 Những lợi ích đem lại và khuyến nghị triển khai


PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Một số khuyến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phụ lục 1: Phiếu điều tra giáo viên
Phụ lục 2: Phiếu điều tra sinh viên
Phụ lục 3: Kết quả phiếu điều tra giáo viên
Phụ lục 4: Kết quả phiếu điều tra sinh viên


HÌNH VẼ
Hình 1.1 Bản chất của dịch vụ
Hình 1.2 Các mức độ của dịch vụ
Hình 1.3 Những tiêu chí chất lượng dịch vụ nhận được
Hình 1.4 Các giai đoạn của quá trình quyết định mua
Hình 1.5 Vai trò của marketing trong chức năng đáp ứng
Hình 1.6 Quy trình thực hiện marketing trong trường ĐH, CĐ NCL
Hình 1.7 Sơ đồ thực hiện chương trình marketing
Hình 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức chung của các trường CĐ
Hình 2.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Công nghệ Hànội
Hình 2.3 Các chuyên ngành của sinh viên tham gia khảo sát
Hình 2.4 Số năm giảng dạy của giảng viên tham gia khảo sát
Hình 2.5 Các hình thức đánh giá nhu cầu
Hình 2.6. Mức độ hiệu quả của công tác đánh giá nhu cầu
Hình 2.7 Lý do đăng ký thi tuyển vào trường đang học
Hình 2.8 Các nguồn thông tin sinh viên tham khảo khi quyết địnhtrọn trường
Hình 2.9 Mức độ đầy đủ của các thông tin
Hình 2.10 Số sinh viên được giới thiệu khi đăng ký vào trường
Hình 2.11 Mức độ hiệu quả của các phương tiện truyền thông
Hình 2.12 Mức độ yêu thích của sinh viên về trường
Hình 3.1 Quy trình đánh giá nhu cầu đào tạo
Hình 3.2 Quy trình thiết kế phiếu điều tra
Hình 3.3 Nhu cầu đào tạo
Hình 3.4 Thao tác hóa khái niệm nhu cầu đào tạo của cá nhân
Hình 3.5 Triển khai đánh giá nhu cầu đào tạo
Hình 3.6 Mối liên kết giữa trường, học sinh và doanh nghiệp
Hình 3.7 Mô hình đào tạo xen kẽ


BẢNG BIỂU
Bảng 1.1 Chất lượng dịch vụ
Bảng 1.2 Khách hàng của dịch vụ giáo dục
Bảng 1.3 Các giai đoạn marketing trong trường học
Bảng 2.1 Báo cáo tính hình thực hiện các cam kết thành lập trường
Bảng 2.2 Thông tin tuyển sinh của trường Cao đẳng Công nghệ Hànội
Bảng 2.3 Mức học phí của một sô trường Cao đẳng tư thục
Bảng 2.4 Số sinh viên tham gia khảo sát
Bảng 2.5 Các phương tiện truyền thông trường đã sử dụng
Bảng 3.1 Dự trù kinh phí cho 1 cuộc khảo sát
Bảng 3.2 Dự trù chi phí hoạt động hướng nghiệp
Bảng 3.3 Tổng hợp các vấn đề thực trạng và giải pháp đã giải quyết

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ GD&ĐT, Điều lệ trường cao đẳng, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Bộ GD&ĐT, Quy chế trường Đại học Dân lập. Ban hành kèm Quyết định số 86/2000/QĐ – TTg Ngày 18 tháng 7 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Bộ GD&ĐT, Điều lện trường Đại học. Ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ – TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.
4. Bộ GD&ĐT, Quy chế tổ chức hoạt dộng của trường đại học tư thục ban hanh kèm theo Quyết định số 14/2005/QĐ – TTg ngày 17 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Dự thảo lần thứ 14 Chiến lược giáo dục Việt Nam đến năm 2020.
7. TS. Ngô Trần Ánh, năm 2006, Marketing, Tài liệu giảng dạy đại học, Trường ĐHBK – Hà nội.
8. Cận Hi Bân, năm 2001, Kinh tế giáo dục học, NXB Giáo dục Nhân dân Bắc Kinh, Tăng Hồng Mai biên tập.
9. PGS. TS Nguyễn Văn Thanh, năm 2007, Tài liệu giảng dạy Marketing dịch vụ, Trường ĐHBK Hà nội.
10. Th. S. Nguyễn Văn Tâm, năm 2007, Quản trị marketing dịch vụ, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông.
11. TS. Nguyễn Văn Nhân, Slide bài giảng Marketing trong giáo dục, Viện khoa học giáo dục Việt Nam.
12. GS Trần Phương, năm 2005, Có hay không thị trường giáo dục, Tạp chí nhà quản lý
13. PGS. TS. Lưu Văn Nghiêm, năm 2008, Marketing dịch vụ, Trường ĐHKTQD. Tài liệu nước ngoài
14. Québec, năm 2003, The engineering of vocational anh technical training.
15. Jamil Dill, Alberto Amaral, (Eds). Markets in Higher Education, Boston, London.


Keywords:luan van thac si khoa hoc,xay dung cac bien phap marketing nham phat trien dao tao cua truong cao dang cong nghe ha noi,vu truong giang

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 xay dung cac bien phap marketing nham phat trien dao tao cua truong cao dang cong nghe ha noi DHBKHN 2012 VuHuongGiang 162 Trang Download file xây dựng các biện pháp marketing nhằm phát triển đào tạo của trường cao đẳng công nghệ hà nội 811
 • phân tích và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hàng hóa miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại chi cục hải quan nam định

 • giải pháp tăng cường quản lý của cục hải quan thanh hóa đối vớl nhập nguyên liệu cho sản xuất hàng xuất khẩu

 • giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam

 • phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thị xã dĩ an tỉnh bình dương

 • các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn cà phê ngoại của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh

 • xây dựng chiến lược phát triển kênh viewtv của trung tâm đài truyền hình kts vtc tại tp. hcm

 • văn hóa kinh doanh chuỗi cà phê milano tại thành phố hồ chí minh

 • các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng điện trực tuyến tại thành phố hồ chí minh

 • Chiến lược phát triển các doanh nghiệp in Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015

 • xác định giá bán điện của thủy điện nhỏ trong thị trường điện cạnh tranh

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  xây dựng các biện pháp marketing nhằm phát triển đào tạo của trường cao đẳng công nghệ hà nội

  xây dựng các biện pháp marketing nhằm phát triển đào tạo của trường cao đẳng công nghệ hà nội

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 380
  Hôm nay:27728
  Hôm qua: 59098
  Trong tháng 971593
  Tháng trước1793438
  Số lượt truy cập: 113611843