Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của xí nghiệp địa vật lý-giếng khoan lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của xí nghiệp địa vật lý-giếng khoan

Ngày đăng: 04/06/2013 Lượt xem: 50 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Đối tượng nghiên cứu của đề tài chủ yếu nghiên cứu những vấn đề có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của dịch vụ địa vật lý giếng khoan như: môi trường cạnh tranh, các chính sách về sản phẩm, dịch vụ, giá, mạng lưới phân phối, hoạt động chăm sóc khách hàng…Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ của Xí Nghiệp Địa Vật Lý Giếng Khoan trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2012

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ-GIẾNG KHOAN

 

 HV NGUYỄN THANH TÙNG - HDKH PGSTS. BÙI XUÂN HỒI


MỤC LỤC


MỞ ĐẦU
I. Tính cấp thiết của đề tài
II. Mục đích nghiên cứu của Luận văn
III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
IV. Nội dung nghiên cứu
V. Phương pháp nghiên cứu
VI. Kết cấu của Luận văn


CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
1.1. CẠNH TRANH VÀ TÍNH TẤT YẾU CỦA CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1.1.1. Khái niệm cạnh tranh
1.1.2. Phân loại cạnh tranh
1.1.3. Vai trò của cạnh tranh
1.1.4. Chức năng của cạnh tranh
1.2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH
1.2.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh
1.2.1.2. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
1.2.1.3. Năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ
1.2.2.1. Sản lượng, doanh thu của sản phẩm, dịch vụ
1.2.2.2. Thị phần của sản phẩm, dịch vụ
1.2.2.3. Thị phần so với đối thủ cạnh tranh mạnh nhất
1.2.2.4. Uy tín và thương hiệu sản phẩm
1.2.3. Một số nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh
1.2.3.1. Sản phẩm, dịch vụ
1.2.3.2. Giá bán sản phẩm dịch vụ
1.2.3.3. Hệ thống phân phối
1.2.3.4. Các dịch vụ sau bán hàng
1.2.3.5. Quảng cáo và hỗ trợ bán hàng
1.2.4. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh
1.3. MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.3.1. Phân tích trên cơ sở đánh giá lợi thế so sánh
1.3.2. Phân tích trên cơ sở cấu trúc thị trường của Michael Porter
1.3.2.1. Các đối thủ cạnh tranh hiện tại
1.3.2.2. Đe dọa từ các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng
1.3.2.3. Đe dọa từ các sản phẩm và dịch vụ thay thế
1.3.2.4. Các nhà cung cấp
1.3.2.5. Quyền lực thương thuyết của người mua
1.3.2.6. Mô hình Porter và vấn đề áp dụng thực tiễn
1.3.3. Phân tích theo quan điểm tổng thể
1.3.4. Kết luận


CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN
2.1.1. Chức năng nhiệm vụ của Xí Nghiệp
2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Vietsovpetro
2.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển Xí Nghiệp Địa Vật Lý-Giếng Khoan
2.1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của XN Địa Vật Lý-Giếng Khoan
2.1.2. Tổ chức quản lý và nhân sự của Xí Nghiệp Địa Vật Lý Giếng Khoan
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức
2.1.2.2. Nhân sự
2.2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY
2.2.1. Đặc điểm thị trường dịch vụ địa vật lý giếng khoan
2.2.1.1. Đặc điểm chung về thị trường cung cấp dịch vụ địa vật lý giếngkhoan
2.2.1.2. Các đối thủ cạnh tranh trên thị trường cung cấp dịch vụ địa vật lýgiếng khoan
2.2.2. Phân tích năng lực cạnh tranh của Xí Nghiệp Địa vật lý giếng khoan
2.2.2.1. Phân tích chỉ tiêu doanh thu
2.2.2.2. Phân tích chỉ tiêu thị phần của Xí Nghiệp Địa vật lý giếng khoan
2.3 Phân tích các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của xí nghiệp
2.3.1. Phân tích năng lực về tài chính
2.3.2. Phân tích năng lực về công nghệ
2.3.3. Phân tích chất lượng nguồn nhân lực
2.3.4. Phân tích về cơ cấu tổ chức
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Xí Nghiệp Địa vật lýgiếng khoan
2.2.5. Kết luận


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA XN ĐVL-GK ĐẾN NĂM 2020
3.1.1. Các định hướng chiến lược của XN ĐVL-GK ĐẾN đến năm 2025
3.1.2. Các quan điểm cơ bản định hướng trong cạnh tranh
3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN
3.2.1. Giải pháp 1: Đầu tư phát triển nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinhdoanh
3.2.1.1. Nội dung 1: Đổi mới công tác đào tạo để nâng cao trình độchuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên
3.2.1.2. Nội dung 2: Đổi mới công tác tuyển dụng để nâng cao chấtlượng nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh
3.2.1.3. Nội dung 3: Đổi mới công tác thưởng, phạt, các chính sách đãingộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp
3.2.1.4. Nội dung 4: Giữ người giỏi và cắt giảm lao động
3.2.2 Giải pháp 2: Thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty để phù hợp với tìnhhình mới
3.2.3 Giải pháp 3: Thu hẹp khoảng cách về công nghệ với các đối thủ cạnh tranh


KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ Viết Tắt Định Nghĩa
XN Xí Nghiệp
XN ĐVL-GK Xí Nghiệp Địa Vật Lý – Giếng Khoan
VSP Vietsovpetro
PVN Petro Việt Nam
VSP Vietsovpetro
PVD PV Drilling
KT-ĐĐộ SX Phòng kỹ thuật điều độ sản xuất
KTKH-LĐTL Kinh tế kế hoạch, lao động tiền lương
TThị-DVụ Tiếp thị, dịch vụ
TCƯKT Tài chính-kế toán
ĐVL Địa Vật Lý
KTKT Kiểm tra khai thác
HCƯCB Hành chính cán bộ
USD Đô la Mỹ


DANH MỤC HÌNH
1.1 Mô hình 5 yếu tố cạnh tranh của Michael Porter
1.2 Môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp
2.1 Hoạt động địa vật lý của XN ĐVL-GK
2.2 Sơ đồ tổ chức của Xí nghiệp Địa vật lý Giếng khoan
2.3 Biểu đồ nhân lực của Xí nghiệp Địa vật lý Giếng khoan
2.4. Khối lượng công tác khoan dự kiến của Vietsovpetrogiai đoạn 2012-2020
2.5 Tăng trưởng doanh số của XN ĐVL-GK
2.6 Biểu đồ so sánh tăng trưởng doanh số của XN ĐVLGK và PVD
2.7 Thị phần của các nhà cung cấp dịch vụ địa vật lý giếng khoan tạiViệt Nam
2.8 Thị phần các nhà cung cấp dịch vụ dầu khí tại Việt Nam năm2011
2.9 Cơ cấu tổ chức của công ty BJ-PVD
2.10 Cơ cấu tổ chức của công ty PVD Logging
3.1 Sơ đổ tổ chức dự kiến của XN ĐVL-GK


TÀI LIỆU THAM KHẢO
 [1] Các tài liệu, báo cáo của Công ty TNHH XDCT Hùng Vương: Báo cáo tàichính, kết quả hoạt động SXKD của công ty qua các năm 2008,2009 và 2010
 [2] Số liệu của Tổng Cục thống kê
 [3] PGS. TS Nguyễn Ái Đoàn (2006): Kinh tế học Vĩ Mô-Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội
 [4] GS. TS. Đỗ Văn Phức (2007), Quản lý nhân lực của doanh nghiệp, Nhà xuấtbản Bách Khoa Hà Nội
 [5] GS. TS. Đỗ Văn Phức (2007), Quản lý doanh nghiệp, Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội
 [6] GS. TS. Đỗ Văn Phức (2007), Tâm lý trong quản lý doanh nghiệp, Nhà xuấtbản Bách Khoa Hà Nội
 [7] TS. Nghiêm Sỹ Thương (2007), Tóm tắt bài giảng cơ sở của quản lý tài chínhdoanh nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 [8] TS. Nguyễn Văn Nghiến (2007), Giáo trình hoạch định chiến lược kinhdoanh, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 [9] TS. Phan Trọng Phức (2007): Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanhnghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội
 [10] Micheal. El. Porter (2006), Chiến lược cạnh tranh, Nhà xuất bản khoa học kỹthuật
 [11] Tổng cục thống kê (2009,2010), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Việt Namcủa thủ tướng chính phủ
 [12] Kotler, Philip (2003), Quản trị Marketing, NXB Thống kê, Hà Nội

 

Keywords:luan van thac si khoa hoc,phan tich va de xuat mot so giai phap nang cao nang luc canh tranh cua xi nghiep dia vat ly-gieng khoan,nguyen thanh tung

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 phan tich va de xuat mot so giai phap nang cao nang luc canh tranh cua xi nghiep dia vat ly-gieng khoan DHBKHN 2012 NguyenThanhTung 97 Trang Download file phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của xí nghiệp địa vật lý-giếng khoan 611
 • đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh quảng ninh

 • phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án tại ban quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm tỉnh quảng ninh

 • nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác thu bảo hiểm xã hội tỉnh quảng ninh

 • phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng qlvh lưới điện pp

 • biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng - kỹ thuật y học, đại học y dược thành phố hồ chí minh

 • hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa ở huyện kim bảng tỉnh hà nam

 • nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán dầu khí

 • tăng cường quản lý nhà nườc về đất đai tỉnh bà rịa - vũng tàu

 • hoạch định chiến lược kinh doanh tổng công ty điện lực tp. hà nội đến năm 2015

 • nâng cao chất lượng công chức cấp xã tại huyện gia lâm, thành phố hà nội

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của xí nghiệp địa vật lý-giếng khoan

  phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của xí nghiệp địa vật lý-giếng khoan

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 472
  Hôm nay:129917
  Hôm qua: 98574
  Trong tháng 1438125
  Tháng trước1648941
  Số lượt truy cập: 119101846