Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh hà tĩnh lên facebook!
đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh hà tĩnh

09/03/2019 Uploader: AMBN Loại file: doc

Luận án đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về CGHNN, các yếu tố ảnh hưởng đến CGHNN. Trên cơ sở đó, xác định các nội dung nghiên cứu đẩy mạnh CGHNN; lựa chọn cách tiếp cận, xây dựng khung phân tích và hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu phù hợp. Phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng thực hiện CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 – 2015. Xác định các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến mức độ CGHNN đối với cây lúa bằng hàm hồi quy Tobit; đánh giá tác động của CGHNN đối với hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa của các nông hộ dựa vào hàm sản xuất tối đa ngẫu nhiên dạng hàm sản xuất Cobb-Douglass ở vùng chuyên canh lúa của tỉnh Hà Tĩnh.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 2018


LUẬN ÁN TIẾN SĨ

ĐẨY MẠNH CƠ GIỚI HÓA NÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH


NCS NGUYỄN TRÍ LẠC - NGHÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP - MÃ SỐ 9620115 - HDKH PGSTS HOÀNG HỮU HÒA

 

MỤC LỤC
Danh mục các bảng
Danh mục các hình, sơ đồ
Phần I: MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Câu hỏi nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Những đóng góp mới của luận án


PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU


CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐẨY MẠNH CGHNN
1.1. Những vấn đề lý luận về CGHNN
1.1.1. Khái niệm CGHNN
1.1.2. Vai trò và đặc điểm của CGHNN
1.1.3. Các hình thức CGHNN
1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đẩy mạnh CGHNN
1.1.5. Nội dung nghiên cứu đẩy mạnh CGHNN
1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu về CGHNN
1.2.1. Các nghiên cứu chủ yếu ở nước ngoài
1.2.2. Các nghiên cứu ở trong nước
1.3. Tình hình CGHNN trên thế giới, ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm đối với Hà Tĩnh
1.3.1. Tình hình CGHNN ở một số nước trên thế giới
1.3.2. Tình hình CGHNN ở Việt Nam


CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.2. Phương pháp tiếp cận và khung nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp tiếp cận
2.2.2. Khung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
2.3.2. Phương pháp phân tích dữ liệu
2.4. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu CGHNN


CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG CGHNN Ở TỈNH HÀ TĨNH
3.1. Cơ sở hạ tầng phục vụ CGHNN
3.1.1. Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông nông thôn
3.1.2. Đặc điểm hệ thống giao thông nông thôn Hà Tĩnh
3.1.3. Thực trạng manh mún ruộng đất ở tỉnh Hà Tĩnh
3.1.4. Xây dựng nông thôn mới và CGHNN
3.1.5. Đánh giá chung về cơ sở hạ tầng nông thôn, nông nghiệp phục vụ CGHNN
3.2. Tình hình CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh
3.2.1. Trang bị động lực trong sản xuất nông nghiệp
3.2.2. Mức độ cơ giới hóa trong các ngành nông, lâm, thủy sản
3.2.3. Trình độ CGHNN
3.2.4. Các hình thức tổ chức thực hiện CGHNN
3.2.5. Đánh giá chung
3.3. Chính sách và thị trường CGHNN
3.3.1. Chính sách đẩy mạnh CGHNN
3.3.2. Thị trường CGHNN
3.3.3. Đánh giá chung về chính sách và thị trường CGHNN
3.4. Hiệu quả thực hiện CGHNN
3.4.1. Hiệu quả kinh tế của các hộ thực hiện cơ giới hóa
3.4.2. Hiệu quả xã hội của việc thực hiện cơ giới hóa
3.4.3. Kết luận chung về hiệu quả thực hiện cơ giới hóa sản xuất lúa
3.5. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ cơ giới hóa và tác động của cơ giới hóa đến hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa của các nông hộ
3.5.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ cơ giới hóa
3.5.2. Đánh giá tác động của cơ giới hóa đến hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa
3.6. Đánh giá chung về quá trình đẩy mạnh CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh
3.6.1. Đánh giá của các hộ sản xuất và dịch vụ cơ giới hóa
3.6.2. Kết quả, hạn chế và những vấn đề đặt ra đối với đẩy mạnh CGHNN ở Hà Tĩnh


CHƯƠNG 4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CGHNN TỈNH HÀ TĨNH
4.1. Bối cảnh, các quan điểm, định hướng và mục tiêu đẩy mạnh CGHNN tỉnh Hà Tĩnh
4.1.1. Bối cảnh đẩy mạnh CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh
4.1.2. Quan điểm đẩy mạnh CGHNN tỉnh Hà Tĩnh
4.1.3. Định hướng đẩy mạnh CGHNN tỉnh Hà Tĩnh
4.1.4. Mục tiêu đẩy mạnh CGHNN tỉnh Hà Tĩnh
4.2. Các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh CGHNN tỉnh Hà Tĩnh
4.2.1. Giải pháp về quy hoạch
4.2.2. Giải pháp về chính sách
4.2.3. Giải pháp phát triển các hình thức tổ chức sản xuất áp dụng cơ giới hóa
4.2.4. Giải pháp về thị trường
4.2.5. Giải pháp về khuyến nông và thông tin tuyên truyền


PHẦN III. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG BỐ
PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Mô tả các biến đưa vào mô hình hồi quy Tobit
Bảng 2.2. Mô tả dữ liệu các biến đưa vào mô hình hàm sản xuất tối đa ngẫu nhiên Cobb-Douglas
Bảng 3.1. Mức độ cơ giới hóa trong lĩnh vực trồng lúa của tỉnh Hà Tĩnhgiai đoạn 2011 – 2015
Bảng 3.2. Mức độ cơ giới hóa trong SX lâm nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnhgiai đoạn 2011 – 2015
Bảng 3.3. Số lượng doanh nghiệp và trang trại hoạt động trong ngành nông nghiệp Ở Hà Tĩnh giai đoạn 2011 – 2015
Bảng 3.4. Giá trị tài sản cố định bình quân một doanh nghiệp ở Hà Tĩnhgiai đoạn 2011 – 2015
Bảng 3.5. Tình hình cho vay phát triển cơ giới hóa tỉnh Hà Tĩnh đến 31/12/2013
Bảng 3.6. Số lượng lao động nông thôn ở Hà Tĩnh được đào tạo nghề phục vụ CGHNN giai đoạn 2011 – 2015
Bảng 3.7. Đánh giá mức độ phù hợp của chính sách đẩy mạnh CGHNN Ở Hà Tĩnh
Bảng 3.8. Tình hình nhân khẩu và lao động của các hộ điều tra
Bảng 3.9. Tình hình trang bị máy nông nghiệp của các hộ điều tra
Bảng 3.10. Mức độ cơ giới hóa trong sản xuất lúa của các hộ điều tra
Bảng 3.11. Kết quả và hiệu quả sản xuất lúa của các hộ điều tra
Bảng 3.12. So sánh chi phí sản xuất có sử dụng cơ giới và không sử dụng cơ giới
Bảng 3.13. Ảnh hưởng của phương pháp thu hoạch đến tổn thất thu hoạch
Bảng 3.14. Kiểm định sự bằng nhau về số ngày công bình quân 1 lao độngtrong năm giữa việc áp dụng cơ giới và không áp dụng cơ giới trong sản xuất lúa
Bảng 3.15. Kết quả ước lượng các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ cơ giới hóa sản xuất lúa
Bảng 3.16. Kết quả ước lượng hàm sản xuất tối đa ngẫu nhiên Cobb-Douglas
Bảng 3.17. Hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa phân theo vụ mùa
Bảng 3.18. Mối liên hệ giữa hiệu quả kỹ thuật và mức độ cơ giới hóakhâu làm đất
Bảng 3.19. Mối quan hệ giữa hiệu quả kỹ thuật và mức độ cơ giới hóakhâu thu hoạch
Bảng 3.20. Mối quan hệ giữa hiệu quả kỹ thuật và mức độ cơ giới hóa khâu vận chuyển
Bảng 4.1. Dự kiến một số chỉ tiêu thực hiện CGHNN đến năm 2020 và tầm nhìnđến năm 2030


DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ HÌNH
Hình 1.1. CGHNN – nguyên tắc bền vững
Hình 1.2. Tình hình trang bị máy kéo nông nghiệp ở Việt Namnăm 2006 và 2013
Hình 1.3. Mức năng lượng cơ giới bình quân một ha đất canh tác trong nông nghiệp ở một số nước Châu Á-Thái Bình Dương thời kỳ 1990 - 2013
Hình 1.4. Mức độ cơ giới hóa trong các khâu SX nông nghiệp năm 2013
Hình 2.1. Đặc điểm thổ nhưỡng tài nguyên đất ở tỉnh Hà Tĩnh
Hình 2.2. Tình hình sử dụng đất tại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2013 – 2015
Hình 2.3. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ở tỉnh Hà Tĩnh tính theo giá hiện hành năm 2015
Hình 3.1. Kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông nông thôn tỉnh Hà Tĩnhgiai đoạn 2013 – 2020
Hình 3.2. Chất lượng các loại đường giao thông nông thôn ở tỉnh Hà Tĩnhnăm 2015
Hình 3.3. Phân tổ số thửa theo quy mô diện tích ở tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
Hình 3.4. Bình quân số thửa đất sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương Ở tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
Hình 3.5. Tình hình huy động vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnhgiai đoạn 2011 - 2015
Hình 3.6. Tình hình trang bị động lực ở tỉnh Hà Tĩnh năm 2016
Hình 3.7. Tình hình trang bị máy chế biến thức ăn chăn nuôi lợn ở tỉnh Hà Tĩnhnăm 2015
Hình 3.8. Tình hình trang bị máy ấp trứng gia cầm ở tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
Hình 3.9. Số phương tiện cơ giới tính bình quân 100 ha rừng trồng theo cáchuyện của tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
Hình 3.10. Công suất bình quân một chiếc tàu, thuyền khai thác hải sản ở khu vực Bắc Trung Bộ năm 2015
Hình 3.11. Tình hình trang bị phương tiện cơ giới trong NTTS của tỉnh Hà Tĩnhnăm 2015
Hình 3.12. Tỷ lệ các cơ sở sản xuất nông nghiệp ở Hà Tĩnh áp dụng các hình thức cơ giới hóa trong một số lĩnh vực sản xuất (năm 2015)
Hình 3.13. Tỷ lệ doanh nghiệp và trang trại ở Hà Tĩnh áp dụng cơ giới hóa trong một số khâu sản xuất (năm 2015)
Hình 3.14. Doanh số cho vay vốn hỗ trợ lãi suất phát triển cơ giới tại NHNNo&PTNT Chi nhánh Hà Tĩnh
Hình 3.15. Kinh phí thực hiện Đề án theo các hạng mục giai đoạn 2012 - 2015
Hình 3.16. Số lượng Hợp tác xã cung cấp dịch vụ CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnhnăm 2015
Hình 3.17. So sánh số ngày công bình quân của một lao động giữa việc áp dụng cơ giới hóa và không áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở Hà Tĩnh
Hình 3.18. Tỷ suất sử dụng thời gian lao động bình quân một lao động trong nămcủa các hộ điều tra
Hình 3.19. Tổng hợp các ý kiến đánh giá của các hộ trồng lúa về vai trò của cơ giới hóa
Hình 3.20. Mối quan hệ giữa mức hiệu quả kỹ thuật, ngày công lao động gia đìnhvà mức độ cơ giới hóa khâu làm đất
Hình 3.21. Mối quan hệ giữa mức hiệu quả kỹ thuật, ngày công lao động gia đìnhvà mức độ cơ giới hóa khâu thu hoạch
Hình 3.22. Mối quan hệ giữa mức hiệu quả kỹ thuật, ngày công lao động gia đìnhvà mức độ cơ giới hóa khâu vận chuyển
Hình 3.23. Đánh giá của các hộ điều tra về vai trò của cơ giới hóa trong SX lúa
Hình 3.24. Đánh giá của các hộ làm dịch vụ cơ giới trong sản xuất lúa


SƠ ĐỒ
Sơ đồ 2.1. Khung nghiên cứu đẩy mạnh CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
ANOVA Phân tích phương sai
BNN Bộ nông nghiệp
BNNPTNT Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
BQ Bình quân
CGHNN Cơ giới hóa nông nghiệp
CNH Công nghiệp hóa
CP Chính phủ
CV Công suất
DEA Phân tích màng bao dữ liệu (Data envelopment analysis)
DT Diện tích
ĐVT Đơn vị tính
FAO Tổ chức nông lương của Liên hợp Quốc
FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài
GDP Tổng sản phẩm quốc nội
GO Giá trị sản xuất
HĐH Hiện Đại hóa
HP Mã lực
IC Chi phí trung gian
KHCN Khoa học công nghệ
LĐ Lao động
LN Lợi nhuận
MI Thu nhập hỗn hợp
MLE Ước lượng hợp lý tối đa
NN Nông nghiệp
NQ Nghị quyết
NTTS Nuôi trồng thủy sản
NHNN Ngân hàng nhà nước
OLS Bình phương bé nhất
PTNT Phát triển nông thôn
QĐ Quyết định
SL Số lượng
SX sản xuất
TC Tổng chi phí
TE Hiệu quả kỹ thuật
TSCĐ Tài sản cố định
TT Thứ tự
UBND Ủy ban nhân dân
VA Giá trị tăng thêm
XD Xây dựng

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO


ITÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
1. Lê Văn Bảnh. 2013. “Tình hình ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long”, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
2. Cù Ngọc Bắc và cộng sự. 2012. “Giáo trình Cơ khí nông nghiệp”, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
3. Nguyễn Thị Thanh Bình. 2013. Phát triển nông nghiệp Đài Loan: Tiến trình phát triển và nhân tố tác động. Nghiên cứu Quốc tế số 2 (93), 3/62013: 11397-140.
4. Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 2013. “Quyết định số 1384/QĐ-BNN-KH ngày 18/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành chương trình hành động thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, Hà Nội.
5. Bộ NN&PTNT. 2015. “Quyết định số 3642/QĐ-BNN-CB ngày 08/09/2015 về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, Hà Nội.
6. Chính phủ. 2009. “Quyết định số 2213/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn”, Hà Nội.
7. Chính phủ. 2009. “Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 và Quyết định số 2213 ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn”, Hà Nội
8. Chính phủ. 2009. “Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 23/9/2009 của Chính phủ về cơ chế, chính sách nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản”, Hà Nội.
9. Chính phủ. 2010. “Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản”, Hà Nội.
10. Chính phủ. 2012. “Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030”, Hà Nội.
11. Chính phủ. 2012. Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội.
12. Chính phủ. 2015. Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/05/2015 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Hà Nội.
13. Nguyễn Chí Công. 2011. “CGHNN”, tham luận hội thảo ngày 26/10/2011 tại hội chợ Nông nghiệp-Thương mại-Giao lưu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình-An Giang 2011.
14. Đường Hồng Dật. 2014. Từ điển Bách khoa Nông nghiệp Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
15. Phùng Thị Hồng Hà, Nguyễn Trí Lạc (2015), Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn Hà Tĩnh dưới tác động của cơ khí hóa nông nghiệp, Tạp chí khoa học Đại học Huế, Số 2 (2015).
16. Hoàng Hữu Hòa, Nguyễn Trí Lạc (2017), Ứng dụng mô hình hồi quy tobit để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở tỉnh Hà Tĩnh, Tạp chí khoa học Đại học Huế, Số 5A (2017).
17. Phan Hòa, ctv. 2012. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả cơ giới hóa khâu làm đất trồng lúa nuớc ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí khoa học, Ðại học Huế, tập 71, số 2, năm 2012.
18. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 2014. Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc “Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới”, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
19. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 2015. Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh “Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới” TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
20. Lê Quý Kha. 2017. Tổng quan Nông nghiệp 4.0 trên thế giới và khả năng áp dụng ở Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 13/2017. Hà Nội.
21. Phạm Văn Khánh. 2011. “Giải pháp phát triển ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất mía ở tỉnh Thanh Hóa”, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
22. Hoàng Phê. 2005. Từ điển Tiếng Việt. Nhà xuất bản Hồng Đức. Hà Nội.
23. Bùi Văn Phương. 2013. “Một số giải pháp đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa ở nước ta”, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
24. Hà Vũ Sơn và Dương Ngọc Thành. 2014. Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa của hộ nông dân tại tỉnh Hậu Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32 (2014): 85-93.
25. Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh. 2016. Báo cáo tình hình cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp. Hà Tĩnh ngày 14/03/2016.
26. Bùi Văn Tới. 2012. “Thực trạng và giải pháp ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở tỉnh Bắc Ninh”, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
27. Nguyễn Hữu Việt. 2011. “Sử dụng và bảo dưỡng máy gặt đập liên hợp”, Bài giảng lớp tập huấn khuyến nông tại Viện nghiên cứu và phát triển cơ điện ngày 17 tháng 11 năm 2011.
28. UBND tỉnh Hà Tĩnh. 2012. Quyết định số 3237/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Đề án áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Hà Tĩnh.
29. UBND tỉnh Hà Tĩnh. 2015. Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm giai đoạn 2011-2015 và nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Hà Tĩnh.


IITÀI LIỆU TIẾNG ANH
30. Adamade và Jackson. 2014. “Agricultural mechanization: a strategy for food sufficiency”, Scholarly Journal of Agricultural Science.
31. Ahmad. 1972. “Farm mechanization and Agricultural Development: A case study of the Pakistan Punjab”, PhD thesis, Michigan State University.
32. Aigner. D,C.A.K.Lovell, P.Schmidt. 1977. “Formulation anh Estimation of Stochastis Frontier production function Models”. Journal of Econometrics (6), pp. 21-37.
33. Ajao, J. O. Ajetomobi and L. O. Olarinde. 2005. Comparative Efficiency of Mechanized and Non-Mechanized Farms in Oyo State of Nigeria: A Stochastic Frontier Approach. J. Hum. Ecol., 18 (1): 27-30 (2005).
34. B. Agarwal. 1983. Mechanization in Indian Agriculture: An Analytical Study Based on the Punjab.
35. Bidyut Kumar Ghosh. 2010. Determinants of Farm Mechanisation in Modern Agriculture: A Case Study of Burdwan Districts of West Bengal. International Journal of Agricultural Research. 5: 1107-1115 36. Binswanger, H. P. 1986. Modeling the Impact of Agricultural Growth and. Government Policy on Income Distribution in India, The World Bank Research Observer.
37. Bozoglu, M., Ceyhan, V. 2007. Measuring the technical efficiency and exploring the inefficiency determinants of vegetable farms in Samsun province, Turkey. Agricultural Systems 94, 649–656.
38. Centre for Sustainable Agricultural Mechanization, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 2014. Agricultural mechanization and testing of agricultural machinery in the Asia – Pacific region.
39. Chatizwa, K. and T. Khumalo. 1996. Weed management under different tillage systems and soil fertility levels, Report on the Rapid Rural Appraisal for Chihota, Chivhu and Tsholotsho, IAE, Harare, Zimbabwe.
40. Trương Thị Ngọc Chi. 2010. Factors affecting mechanization in rice harvesting and drying in the Mekong delta, South Vietnam, Omonrice 17: 164-173 (2010).
41. Clarke L.J. 1997. “Agricultural mechanization strategy formulation, concepts and methodology and the roles of the private sector and the government”, AGST, FAO.
42. Cossar Frances, Houssou Nazaire, and Asante-Addo Collins. 2016. ‘Development of Agricultural Mechanization in Ghana: Network, Actors, and Institutionsư A Case Study of Ejura-Sekeyedumase District’ (Washington, D.C: International Food Policy Research Institute (IFPRI).
43. Deng Lei, Wang Ruimei, Mu Weisong, Zhao Jingjie Farm Size. 2016. Agricultural Mechanization and Technical Efficiency, An Empirical Study on Grape Producers in China, International Conference on Education, Sports, Arts and Management Engineering (ICESAME 2016), â 2016. The authors-Published by Atlantis Press.
44. FAO. 2013. Agricultural Mechanization in Sub-Saharan Africa Guidelines for preparing a strategy, Integrated Crop Management Vol. 22-2013, ISBN 978 5 7 (print).
45. F.F.T. Chisango và Ajuruchukwu Obi. 2010. Efficiency Effects Zimbabwe’s Agricultural Mechanization and Fast Track Land Reform Programme: A Stochastic Frontier Approach, Poster presented at the Joint 3rd African Association of Agricultural Economists (AAAE) and 48rd Agricultural Economists Association of South Africa (AEASA) Conference.
46. F. Rasouli, H. Sadighi, and S. Minaei. 2009. Factors Affecting Agricultural Mechanization: A Case Study on Sunflower Seed Farms in Iran, J. Agric. Sci. Technol. (2009) Vol. 11: 39-48, See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/265820157
47. Garry Lee and Bahattin Akdemir. 2013. ‘Agricultural Mechanization in Turkey’, IERI Procedia 5 (1 January 2013): 41–44, doi:10.1016/j.ieri.2013.11.067.
48. Green (1971), “Agricultural mechanization in Ethiopia: An Economic anamysis of four case studies”, PhD thesis, Michigan State University.
49. Idiong, I. C. 2007. Estimation of farm level technical efficiency in Smallscale Swamp rice production in Cross River State of Nigeria: A stochastic frontier approach. World Journal of Agricultural Sciences 3 (5), 653-658.
50. J. O. Olaoye and A. O. Rotimi. 2010. “Measurement of Agricultural Mechanization Index and Analysis of Agricultural Productivity of some Farm Settlements in South West, Nigeria”. Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal. Manuscript 1372. Vol XII, January 2010.
51. Li Jie & Zeng Hui. 2013. “The Research of Urbanization, Industrialization and Agricultural Modernization’s Effect on Food Security”, School of Economic & Management, Southwest University, Chongqing, China.
52. Nguyễn Đức Long. 2013. Vietnam’s agricultural mechanization strategies, Regional Forum on Sustainable Agricultural Mechanization in Asia and the Pacific, 26-27 October 2013, Qingdao, China.
53. Madras R. 1975. “Agricultural mechanisation strategy”. In: CIGAR Handbook of Agricultural Engineering, Vol. III USA.
54. Mijinyawa, Y., and O. Kisaiku. 2006. “Assessment of the Edo State of Nigeria Tractor Hiring Services.” Invited Overview paper No. 10. Agricultural Engineering International: The CIGR Ejournal 8: 1–14.
55. Mohammad Ali Hormozia, Mohammad Amin Asoodara and Abbas Abdeshahi. 2012. Impact of mechanization on technical efficiency: A case study of rice farmers in Iran, International Conference On Applied Economics (ICOAE) 2012.
56. Nassiri, S. M., Singh, S. 2009. Study on energy use efficiency for paddy crop using data envelopment analysis (DEA) technique. Applied Energy 86, 1320-1325.
57. Ncaer. 1980. “Impact of Industrial Revolution on Agriculture in United States of America” (mimeo).
58. Nik Hashim Nik Mustapha. 2011. “Technical efficiency for rubber smallholders under risda’s Supervisory system using stochastic frontier analysis”, Journal of Sustainability Science and Management, Volume 6 Number 1, June 2011: 156-168, ISSN: 1823-8556, Universiti Malaysia Terengganu Publisher.
59. Nweke, Felix I. 1978. “Irrigation development in Ghana”. Oxford Agrarian Studies 7: 38 – 53. Oxford.
60. Odigboh, E. U. 1991. “Continuing controversies on tillage mechanization in Nigeria. Journal of Agricultural Science Technology”, 1 (1): 41-49.
61. Ou Y.G., D. T. Yang, P. X. Yu, Y. X. Wang, B. X. Li, and Y. L. Zhang. 2002. “Experience and analysis on sugarcane mechanization at a state farm in China”. 2002 ASAE Annual International Meeting/CIGRXVth World Congress.
62. Prabhu Pingali, Yves Bigot và Hans P. Binswanger. 1988. “Agricultural Mechanization and the Evolution of Farming Systems in Sub-Saharan Africa”, Publishers A World Bank Publication.
63. Prabhu Pingali. 2007. “Chapter 54 Agricultural Mechanization: Adoption Patterns and Economic Impact”, Copyright â 2007 Elsevier B.V. All rights reserved.
64. Rahman, S., Hasan, M. K. 2008. Impact of environmental production conditions on productivity and efficiency: A case study of wheat farmers in Bangladesh. Journal of Environmental Management 88, 1495–1504.
65. Segun R. Bello. 2012. Agricultural Machinery & Mechanization, Basic concepts, First published in June 2012, Printed by Createspace US, ISBN-13: 978-1456328764.
66. Singh, G. 2001. “Relation Between Mechanization and Agricultural Productivity in Various Parts of India”. AMA.32(2): 68-76.
67. Shehu, J. F., Meshelia, S. I. 2007. Productivity and technical efficiency of small-scale rice farmers in Adamawa State, Nigeria. Journal of Agriculture & Social Sciences 3(4), 117–120.
68. Tran Vo Hung Son, Tim Coelli and Euan Fleming. 1993. “Analysis of the technical efficiency of state rubber farms in Vietnam”, Agricultural Economics, 9 (1993) 183-201, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam.
69. Starkey, P. 1998. “Integrating mechanization into strategies for sustainable agriculture”. Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA), Wageningen, Netherlands.
70. Đinh Thị Tám. 2015. Mechanization of agricultural production in Vietnam, Vietnam Institute of Agricultural Engineering and Post Harvest Technology Ministry of Agriculture and Rural Development, Vietnam. Milan.
71. Nguyễn Quốc Việt. 2012. current status of agricultural mechanisation in Vietnam, www.unapcaem.org.
72. Wang Fulin, Zhao Shengxue, and Fu Xiaoming. 2016. ‘Improved Estimation Model and Empirical Analysis of Relationship Between Agricultural Mechanization Level and Labor Demand’, International Journal of Agricultural and Biological Engineering 9, no. 2 (March 2016): 48–53, doi:http://dx.doi.org/10.3965/j.ijabe.20160902.2188.
73. Xiaobing Wang, Futoshi Yamauchi, Keijiro Otsuka, and Jikun Huang. 2016. Wage Growth, Landholding, and Mechanization in Chinese Agriculture. Elsevier Sponsored Documents. World Dev. 2016 Oct; 86: 30–45.
74. YUYu Tun and Hye-Jung Kang. 2015. ‘An Analysis on the Factors Affecting Rice Production Efficiency in Myanmar’, Journal of East Asian Economic Integration 19, no. 2 (June 2015): 167–88.


DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG BỐ
1. Phùng Thị Hồng Hà, Nguyễn Trí Lạc (2015), Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn Hà Tĩnh dưới tác động của cơ khí hóa nông nghiệp, Tạp chí khoa học Đại học Huế, Số 2 (2015).
2. Hoàng Hữu Hòa, Nguyễn Trí Lạc (2017), Ứng dụng mô hình hồi quy tobit để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở tỉnh Hà Tĩnh, Tạp chí khoa học Đại học Huế, Số 5A (2017).
3. Hoàng Hữu Hòa, Nguyễn Trí Lạc, Phân tích mối liên hệ giữa mức độ cơ giới hóa, công lao động gia đình và hiệu quả kỷ thuật trong sản xuất lúa ở tỉnh Hà Tĩnh; Tạp chí Khoa học-Đại học Huế, năm 2018;

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan an tien si,day manh co gioi hoa nong nghiep tinh ha tinh,nguyen tri lac DHKT Hue 2018 nguyen tri lac 161 Trang Download file đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh hà tĩnh 1211
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh hà tĩnh

đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh hà tĩnh

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN