Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện đầm hà – tỉnh quảng ninh lên facebook!
nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện đầm hà – tỉnh quảng ninh

24/05/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn chỉ ra được những tồn tại và đã đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện Đầm Hà – tỉnh Quảng Ninh. Hệ thống hóa cở sở lý luận và thực tiễn về việc phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào đầu tư xây dưng cơ bản. Đánh giá thực trạng sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đầm Hà từ năm 2007 - 2012. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI 2013

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN ĐẦM HÀ – TỈNH QUẢNG NINH

HV LÊ HỒNG THANH - HDKH PGSTS NGUYỄN XUÂN PHÚ - MS 60580302 - CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ XÂY DỰNG

 

 

 

 

 

MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận văn
2. Mục đích của luận văn
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu và nội dung luận văn
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
6. Kết quả dự kiến đạt được
7. Nội dung nghiên cứu của luận văn


CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1. Khái niệm đầu tư và đặc điểm của hoạt động đầu tư
1.1.1. Khái niệm đầu tư
1.1.2. Phân loại đầu tư
1.1.3 Đặc điểm hoạt động đầu tư
1.1.4 Vị trí, vai trò của đầu tư đối với sự phát triển của nền kinh tế
1.2. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước
1.2.1. Khái niệm, vai trò và đặc điểm của ngân sách nhà nước
1.2.2. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản
1.3. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước
1.3.1 Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản
1.4 Tình hình hoạt động đầu tư trong ngành xây dựng trong những năm qua
1.4.1. Bất động sản
1.4.2. Cơ sở hạ tầng
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngânsách nhà nước
1.5.1. Công nghiệp hóa
1.5.2. Về công tác lập các dự án đầu tư
1.5.3. Về quyết định đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư
1.5.4. Về công tác đấu thầu, chọn thầu và nghiệm thu công trình
1.5.5. Về công tác thanh toán vốn đầu tư
1.5.6. Về công tác báo cáo quyết toán, thanh tra
1.5.7. Các nhân tố về cơ chế chính sách
1.6. Kết luận chương 1


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẦM HÀ GIAI ĐOẠN 2007 – 2012
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Đầm Hà
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên
2.1.2. Đặc điểm dân sinh, kinh tế xã hội
2.2. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Đầm Hà trong giai đoạn từ năm2007 đến năm 2012
2.2.1. Công tác quy hoạch xây
2.2.2. Đầu tư xây dựng đường giao thông
2.3. Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trênđịa bàn huyện Đầm Hà giai đoạn 2007- 2012
2.3.1. Trong công tác lập quy hoạch
2.3.2. Trong việc lập kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư XDCB
2.3.3. Lập kế hoạch, phân bổ vốn đầu tư năm và giao kế hoạch vốn
2.3.4. Thẩm tra và thông báo danh mục dự án và vốn đầu tư
2.3.5. Trong công tác thẩm định
2.3.6. Về công tác đấu thầu
2.3.7. Về công tác thanh toán vốn đầu tư
2.3.8. Về công tác quyết toán vốn đầu tư
2.3.9. Về thẩm tra, phê duyệt quyết toán
2.3.10. Về công tác thanh tra, kiểm tra
2.3.11. Công tác xử lý các sai phạm trong quản lý XDCB
2.4 Đánh giá thực trạng hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhànước trên địa bàn huyện Đầm Hà giai đoạn 2007 – 2012
2.4.1 Những ưu điểm
2.4.2. Những tồn tại hạn chế và phân tích nguyên nhân
2.5. Kết luận chương 2


CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẦM HÀ GIAI ĐOẠN 2013 – 2017
3.1. Định hướng phát triển về xây dựng cơ bản của huyện Đầm Hà giai đoạn2013-2017
3.2. Những thuận lợi, khó khăn và thách trong đầu tư xây dựng của huyện Đầm
Hà trong giai đoạn tới
3.3. Nhu cầu về vốn đầu tư của huyện Đầm Hà
3.3.1. Vốn đầu tư phát triển các ngành kinh tế
3.3.2. Nhu cầu về vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho phát triển kinh tế - xã hội
3.4 Các giải pháp nhằm tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngânsách nhà Nước trên địa bàn huyện Đầm Hà giai đoạn 2013-2017
3.4.1 Cơ sở và các nguyên tắc đề xuất các giải pháp
3.4.2. Giải pháp thứ nhất
3.4.3. Giải pháp thứ hai
3.4.4. Nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sai phạm
3.4.5 Hoàn thiện công tác đầu tư XDCB để nâng cao hiệu quả sử dụng vốnđầu tư
3.5. Kết luận chương 3


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Một số kiến nghị


TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2005-2012
Bảng 2.2. Tổng hợp một số công trình đã quyết định đầu tư nhưng không bốtrí được vốn thực hiện và vượt khả năng cân đối
Bảng 2.3. Tổng hợp một số công trình Thanh tra sở Tài chính kiểm tra
Bảng 2.4. Kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ ngân sách Nhà nước trong các năm2007 – 2012
Bảng 2.5. Cơ cấu vốn đầu tư XDCB chia theo ngành
Bảng 2.6. Tổng hợp công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án, công trìnhhoàn thành trên địa bàn huyện Đầm Hà trong các năm 2007 – 2012
Bảng 2.7. Công trình đập thủy lợi Đầm Hà động
Bảng 2.8. Nhân sự của một số phòng ban có liên quan đến XDCB
Bảng 3.1. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và các điểm dân cư
Bảng 3.2. Công nghiệp, xây dựng, giao thông, thủy lợi
Bảng 3.3. Dịch vụ, thương mại, du lịch
Bảng 3.4. Nông lâm nghiệp, thủy sản
Bảng 3.5. Giáo dục-đào tạo
Bảng 3.6. Y tế
Bảng 3.7. Văn hóa- thông tin

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Báo cáo chi ngân sách huyện, xã năm 2007-2012 của huyện Đầm Hà.
2. Bộ Tài Chính: Chế độ tài chính về quản lý đầu tư và xây dựng tập I, NXB tài chính, Hà Nội năm 2007.
3. Bộ xây dựng, viện kinh tế xây dựng: Tài liệu hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Hà Nội năm 2007.
4. PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà, PGS.TS Nguyễn Thị Huyền. Giáo trình chính sách kinh tế-xã hội, NXB Khoa học – kỹ thuật, Hà Nội năm 2006.
5. PGS.TS Phan Công Nghĩa: Giáo trình thống kê đầu tư và xây dựng, NXB thống kê, Hà Nội năm 2002.
6. PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt, TS Từ Quang Phương. Giáo trình kinh tế đầu tư, NXB Thống kê, Hà Nội năm 2004.
7. PGS.TS Nguyễn Xuân Phú ( 2012), kinh tế đầu tư xây dựng. Tập bài giảng cao học Đại học Thủy Lợi.
8. Và một số tài liệu tham khảo khác… 90

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 nghien cuu de xuat mot so giai phap tang cuong quan ly von dau tu xay dung co ban tu ngan sach nha nuoc tai huyen dam ha tinh quang ninh DHTL 2013 LeHongThanh 96 Trang Download file nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện đầm hà – tỉnh quảng ninh 661
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện đầm hà – tỉnh quảng ninh

nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện đầm hà – tỉnh quảng ninh

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN