Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến khả năng lấy nước của một số công trình đầu mối trên sông hồng thuộc phạm vi tỉnh nam định trong thời kỳ mùa kiệt lên facebook!
đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến khả năng lấy nước của một số công trình đầu mối trên sông hồng thuộc phạm vi tỉnh nam định trong thời kỳ mùa kiệt

16/01/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn sử dụng phương pháp thống kê và xử lý số liệu: Phương pháp này được sử dụng trong việc xử lý các tài liệu về địa hình, khí tượng thủy văn, thủy lực phục vụ cho tính toán. Phương pháp mô hình toán: Mô hình MIKE 11. Phương pháp kế thừa: Trong quá trình thực hiện luận án đã sử dụng các kết quả có liên quan đã được nghiên cứu trước đây của các tác giả, cơ quan và tổ chức khác. Những kế thừa nhằm mục đích kết quả tính toán phù hợp với thực tiễn của vùng nghiên cứu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI 2017

LUẬN VĂN CAO HỌC

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN KHẢ NĂNG LẤY NƯỚC CỦA MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI TRÊN SÔNG HỒNG THUỘC PHẠM VI TỈNH NAM ĐỊNH TRONG THỜI KỲ MÙA KIỆT


HV NGUYỄN KHÁNH TOÀN - CHUYÊN NGÀNH: THỦY VĂN HỌC - MÃ SỐ 60440225 - HDKH GSTS PHẠM THỊ HƯƠNG LAN


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU


CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH ĐẾN KHẢ NĂNG LẤY NƯỚC CỦA CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI
1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu ở Việt Nam
1.3 Kịch bản Biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam
1.3.1 Kịch bản 2012
1.3.2 Kịch bản 2016
1.4 Định hướng nghiên cứu của luận văn


CHƯƠNG 2 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN – KINN TẾ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH.
2.1 Điều kiện địa lý tự nhiên
2.1.1 Vị trí địa lý
2.1.2 Đặc điểm địa hình và đất đai
2.1.3 Đặc điểm khí hậu
2.2 Đặc điểm dân sinh kinh tế
2.2.1 Tổ chức hành chính
2.2.2 Dân số
2.2.3 Định hướng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020
2.3 Đặc điểm thủy văn và Tài nguyên nước tỉnh Nam Định
2.3.1 Mạng lưới sông ngòi
2.3.2 Thủy triều và xâm nhập mặn
2.3.3 Đặc điểm tài nguyên nước mặt
2.4 Hiện trạng các công trình đầu mối khai thác nước mặt trên địa bàn tỉnh Nam Định
2.5 Các biểu hiện về Biến đổi khí hậu của tỉnh Nam Định
2.5.1 Nhiệt độ:
2.5.2 Lượng mưa
2.5.3 Độ ẩm
2.5.4 Lượng giờ nắng:
2.5.5 Nước biển dâng
2.5.6 Tác động của Biến đổi khí hậu và nước biển lên các công trình khai thác nước


CHƯƠNG 3 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH ĐẾN KHẢ NĂNG LẤY NƯỚC CỦA MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI TRÊN SÔNG HỒNG THUỘC PHẠM VI TỈNH NAM ĐỊNH TRONG THỜI KỲ MÙA KIỆT
3.1 Thiết lập mô hình MIKE
3.1.1 Giới thiệu mô hình
3.1.2 Thiết lập mô hình
3.1.3 Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình
3.2 Đánh giá tác động của BĐKH đến khả năng lấy nước của một số công trìnhđầu mối trên sông Hồng thuộc phạm vi tỉnh Nam Định trong thời kỳ mùa kiệt
3.2.1 Kịch bản hiện trạng
3.2.2 Kịch bản Biến đổi khí hậu ở Nam Định
3.2.3 Kết quả tính toán xác định đường mực nước lớn nhất dọc sông trong mùacạn trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn hiện trạng
3.2.4 Kết quả tính toán xác định đường mực nước lớn nhất dọc sông trong mùacạn trên địa bàn tỉnh Nam Định trong điều kiện BĐKH – NBD
3.3 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cấp nước của các công trình đầu mốitrong bối cảnh BĐKH
3.3.1 Các giải pháp công trình và phi công trình
3.3.2 Kiến nghị giải pháp công trình cống ngăn mặn nâng cao hiệu quả lấy nước
3.3.3 Vị trí cống điều tiết ngăn mặn
3.3.4 Đánh giá hiệu quả ngăn mặn trữ ngọt cho công trình ngăn mặn trên sông Đáy, sông Ninh Cơ, sông Hồng


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
Hình 2.1 Bản đồ hành chính tỉnh Nam Định
Hình 2.2 Tần suất mực nước triều - trạm Hòn Dấu
Hình 2.3 Diễn biến xâm nhập mặn dọc sông Hồng ứng với các cấp lưu lượng tại Sơn Tây
Hình 2.4 Diễn biến xâm nhập mặn dọc sông Ninh Cơ ứng với các cấp lưu lượng tại Sơn Tây
Hình 2.5 Quá trình mực nước Nam Định từ 1990-2000
Hình 2.6 Quá trình mực nước Nam Định từ 2001-2010
Hình 2.7 Quá trình mực nước Trực Phương từ 2001-2010
Hình 2.9 Biểu đồ Nhiệt độ trung bình năm khu vực Nam Định giai đoạn 1990-2009.41
Hình 2.10 Biểu đồ tổng lượng mưa trung bình năm khu vực Nam Định
Hình 2.11 Biểu đồ độ ẩm trung bình khu vực Nam Định giai đoạn 1990-2009
Hình 2.12 Biểu đồ tổng số giờ nắng TB năm khu vực Nam Định giai đoạn 1990-2009
Hình 3.1 Sơ đồ mạng thủy lực sông Hồng – sông Thái Bình
Hình 3.2 Hệ thống các trạm kiểm tra mô phỏng trên mô hình
Hình 3.3 Bản đồ vị trí công trình chính lấy nước dọc hệ thống sông Hồng – Thái Bình
Hình 3.4 Mực nước Hòn Dấu qua các năm
Hình 3.5 Hệ thống các vị trí lấy nước trên lưu vực sông Hồng-Thái Bình
Hình 3.6 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Trung Hà mùa kiệt năm2000-2001
Hình 3.7 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Phú Thọ mùa kiệt năm2000-2001
Hình 3.8 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Vụ Quang mùa kiệtnăm 2001
Hình 3.9 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Việt Trì mùa kiệt năm2000 – 2001
Hình 3.10 Đường quá trình lưu lượng tính toán và thực đo trạm Sơn Tây mùa kiệt năm2000- 2001
Hình 3.11 Đường quá trình lưu lượng tính toán và thực đo trạm Hà Nội mùa kiệt năm2000-2001
Hình 3.12 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Hà Nội mùa kiệt năm2000-2001
Hình 3.13 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Thượng Cát mùa kiệtnăm 2000 - 2001
Hình 3.14 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Hưng Yên mùa kiệtnăm 2000 – 2001
Hình 3.15 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Phả Lại mùa kiệt năm2000 - 2001
Hình 3.16 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Quyết Chiến mùa kiệtnăm 2000 - 2001
Hình 3.17 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Trực Phương mùa kiệtnăm 2000 – 2001
Hình 3.18 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Nam Định mùa kiệtnăm 2000 - 2001
Hình 3.19 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Phú Thọ mùa kiệt năm 2002 – 2003
Hình 3.20 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Sơn Tây mùa kiệt năm 2002 – 2003
Hình 3.21 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Trung Hà mùa kiệtnăm 2002 – 2003
Hình 3.22 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Hà Nội mùa kiệt năm 2002 – 2003
Hình 3.23 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Việt Trì mùa kiệt năm2002 – 2003
Hình 3.24 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Thượng Cát mùa kiệtnăm 2002 – 2003
Hình 3.25 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Phả Lại mùa kiệt năm2002 - 2003
Hình 3.26 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Yên Hưng mùa kiệtnăm 2002 – 2003
Hình 3.27 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Nam Định mùa kiệtnăm 2002 – 2003
Hình 3.28 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Quyết Chiến mùa kiệtnăm 2002 – 2003
Hình 3.29 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Trực Phương mùa kiệtnăm 2002 – 2003
Hình 3.30 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Triều Dương mùa kiệtnăm 2002 – 2003
Hình 3.31 Đường quá trình mực nước tính toán và thực đo trạm Gián Khẩu mùa kiệtnăm 2002 – 2003
Hình 3.32 Kết quả hiệu chỉnh và xác nhận tham số truyền mặn 1 số trạm chính trên hệthống sông Hồng
Hình 3.33 Kết quả tính toán mực nước và độ mặn tại cống Âm Sa và Cống Bình Hải
Hình 3.34 Kết quả tính toán mực nước và độ mặn tại cống Ngô Xá và Cống Cồn Nhất
Hình 3.35 Kết quả tính toán mực nước và độ mặn tại cống Ngô Đồng và cống Quỹ Nhất
Hình 3.36 Kết quả tính toán mực nước và độ mặn tại cống Sẻ và cống Tam Tòa
Hình 3.37 Đường mực nước dọc sông Hồng đoạn thuộc hệ thống thủy nông Bắc Nam Hà
Hình 3.38 Đường quá trình mực nước dọc sông Đáy đoạn thuộc hệ thống thủy nông Bắc Nam Hà
Hình 3.39 Đường quá trình mực nước dọc sông Đào đoạn thuộc hệ thông thủy nông Bắc Nam Hà
Hình 3.40 Đường quá trình mực nước dọc sông Đào đoạn thuộc công ty KTCTTL Nam Ninh
Hình 3.41 Đường quá trình mực nước dọc sông Hồng đoạn thuộc công ty KTCTTL Nam Ninh
Hình 3.42 Đường quá trình mực nước dọc sông Đáy đoạn thuộc công ty KTCTTL Nghĩa Hưng
Hình 3.43 Đường quá trình mực nước dọc sông Hồng đoạn thuộc công ty KTCTTL Xuân Thủy
Hình 3.44 Đường quá trình mực nước dọc sông Ninh Cơ đoạn thuộc công ty KTCTTL Hải Hậu
Hình 3.45 Quá trình mực nước lớn nhất tại cống Ngô Xá – Nam Ninh
Hình 3.46 Quá trình mực nước lớn nhất tại cống Vị Khê – Nam Ninh
Hình 3.47 Quá trình mực nước lớn nhất tại cống Cát Chử – Nam Ninh
Hình 3.48 Quá trình mực nước lớn nhất tại cống Tiền Đồng – Nghĩa Hưng
Hình 3.49 Quá trình mực nước lớn nhất tại cống Tây Biên – Nghĩa Hưng
Hình 3.50 Quá trình mực nước lớn nhất tại cống Bình Hải 2 – Nghĩa Hưng
Hình 3.51 Quá trình mực nước lớn nhất tại cống Âm Sa – Nghĩa Hưng
Hình 3.52 Quá trình mực nước lớn nhất tại cống Ngô Đồng– Xuân Thủy
Hình 3.53 Quá trình mực nước lớn nhất tại cống Cồn Nhì– Xuân Thủy
Hình 3.54 Quá trình mực nước lớn nhất tại cống Múc1 – Hải Hậu
Hình 3.55 Quá trình mực nước lớn nhất tại cống Đối – Hải Hậu
Hình 3.56 Đường diễn biến mặn lớn nhất dọc sông Hồng theo các kịch bản BĐKH
Hình 3.57 Đường diễn biến mặn lớn nhất dọc sông Ninh Cơ theo các kịch bản BĐKH
Hình 3.58 Diễn biến mực nước và độ mặn tại cống Ngô Đồng, Xuân Thủy - Nam Định
Hình 3.59 Diễn biến mực nước và độ mặn tại cống Ngô Xá, sông Hồng tỉnh Nam Định
Hình 3.60 Diễn biến mực nước và độ mặn tại cống Sa Lung, sông Đào – Nam Định.
Hình 3.61 Vị trí cống ngăn mặn trên sông Đáy và sông Ninh Cơ
Hình 3.62 Vị trí cống ngăn mặn trên sông Hồng


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1 Mực nước bình quân tháng, năm trên sông Hồng, sông Đáy, sông Đào Nam Định
Bảng 2.4 Hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi thuộc tỉnh Nam Định
Bảng 3.1 Các thông số thiết kế các hồ chứa thượng nguồn
Bảng 3.2 Địa hình lòng dẫn sông Hồng- Thái Bình
Bảng 3.3 Các trạm thủy văn dùng để thử nghiệm và kiểm định mô hình
Bảng 3.4 Các cống và trạm bơm chính sử dụng trong mô phỏng tính toán được xemxét sử dụng trong biên sử dụng nước của mô hình
Bảng 3.5 Kết quả hiệu chỉnh thông số mô hình
Bảng 3.6 Kết quả kiểm định mô hình
Bảng 3.7 Phân tích hiệu quả và so sánh độ mặn trung bình tính toán và thực đo tạibước hiệu chỉnh và kiểm định mô hình
Bảng 3.8 Mức tăng nhiệt độ trung bình năm (0C) So với thời kỳ 1980 – 1999 theo kịch bản phát thải trung bình (B2) Của tỉnh Nam Định
Bảng 3.9 Nhiệt độ trung bình mùa hè của tỉnh Nam Định từ năm 2020 – 2100 (0C) So với thời kỳ 1980 – 1999 theo kịch bản phát thải trung bình (B2)
Bảng 3.10 Mức thay đổi lượng mưa so với thời kỳ 1980 – 1999 theo kịch bản phát thảitrung bình (B2) Địa bàn tỉnh Nam Định
Bảng 3.11 Lượng mưa trung bình của tỉnh Nam Định từ năm 2020 – 2100 so với thời kỳ 1980 – 1999 theo kịch bản phát thải trung bình (B2)
Bảng 3.12 Mực nước biển dâng so với thời kỳ 1980 – 1999 theo kịch bản phát thải trung bình (B2) Khu vực tỉnh Nam Định
Bảng 3.13 Độ mặn lớn nhất tại các cống theo các kịch bản tính toán


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ
ATNĐ Áp thấp nhiệt đới
BĐKH Biến đổi khí hậu
CTBD Áp cao Thái Bình Dương
ĐBBB Đồng bằng Bắc bộ
ĐBSH Đồng bằng sông Hồng
HTNĐ Dải hội tụ nhiệt đới
KKL Không khí lạnh
KNK Khí nhà kính
KTCTTL Khai thác công trình thủy lợi
KT-XH Kinh tế - xã hội
NBD Nước biển dâng
RNN Rừng ngập mặn
RTN Rãnh thấp nóng
THCN Trung học chuyên nghiệp
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
TNN Tài nguyên nước
XT Xoáy thuận


 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008), Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (Triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/2007/NQ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ), Hà Nội.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2009), Kịch bản Biến đổi khí hậu, NBD cho Việt Nam, Hà Nội.
[3]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2009), Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của các Bộ, ngành, địa phương (Kèm theo Công văn số 3815/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 13/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
[4]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2003), Thông báo đầu tiên của Việt Nam cho Công ước Khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu, Hà Nội.
[5]. Bộ NN&PTNT (2009), Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, Hà Nội.
[6]. Lê Huy Bá (2001), Biến đổi khí hậu và hiểm họa toàn cầu. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
[7]. Nguyễn Đức Ngữ, Nguyễn Trọng Hiệu (1991), Biến đổi khí hậu và tác động của chúng ở Việt Nam trong khoảng 100 năm qua – Thiên nhiên và con người. NXB Sự thật, Hà Nội.
[8]. Nguyễn Đức Ngữ (2002), Tác động của ENSO đến thời tiết khí hậu, môi trường và kinh tế-xã hội, Đề tài cấp nhà nước.
[9]. UBND tỉnh Nam Định (2008), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020, Nam Định.
[10]. UNDP (2008), Báo cáo phát triển con người. 102
[11]. Văn phòng dự án QLTHVB-Sở TN&MT Nam Định (2008), Kế hoạch chiến lược Quản lý vườn Quốc gia Xuân Thủy tỉnh Nam Định, Nam Định.
[12]. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn & Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (2011), Tài liệu hướng dẫn “Đánh giá tác động của BĐKH và xác định các giải pháp thích ứng”, Hà Nội.
[13]. Vũ Tuấn Phương, Trần Thị Thu Hà (2008), Giá trị phòng hộ đê biển của rừng ngập mặn: Nghiên cứu trường hợp tại Xuân Thủy-Nam Định, Hà Nội.
[14]. Abdulla, F., Eshtawi, T., & Assaf, H. (2009), Assessment of the impact of potential climate change on the water balance of a semi-arid watershed. Water Resources Management, 23(10), pp. 2051-2068.
[15]. Andersen, H. E., Kronvang, B., Larsen, S. E., Hoffmann, C. C., Jensen, T. S., & Rasmussen, E. K. (2006), Climate-change impacts on hydrology and nutrients in a Danish lowland river basin, Science of the Total Environment, 365(1-3), 223-237.
[16]. Barontini, S., Grossi, G., Kouwen, N., Maran, S., Scaroni, P., & Ranzi, R. (2009), Impacts of climate change scenarios on runoff regimes in the southern Alps. Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 6(2), pp. 3089-3141.
[17]. David Heinn and et al: Installing and Using the hadley Centre regional Climate Modelling System, PRECIS.
[18]. Few, R., Brown, K., & Tompkins, E. L. (2006), Public participation and climate change adaptation. Tyndall Centre for Climate Change Research Working Paper, 95.
[19]. Fujihara, Y., Tanaka, K., Watanabe, T., Nagano, T., & Kojiri, T. (2008), Assessing the impacts of climate change on the water resources of the Seyhan River Basin in Turkey: Use of dynamically downscaled data for hydrologic simulations. Journal of Hydrology, 353(1-2), pp. 33-48. 103
[20]. IMHEN (2007), Development of Climate Change Scenarios for Viet Nam and some Activities of IMHEN on Climate Change Impacts and Adaptations. The workshop document.
[21]. IPCC (2007), Climate Change.
[22]. IPCC (2007), Fourth Assessment Report of the Intergovemental Panel on Climate Change: WGI: The Physical Science of Climate Change, WGII: Impacts, Adaptation & Vulnerability, WGIII: Mitigation of Climate Change.
[23]. Kim, U., Kaluarachchi, J. J., & Smakhtin, V. U. (2008), Climate change impacts on hydrology and water resources of the Upper Blue Nile River Basin, Ethiopia (Vol.
126). Iwmi.
[24]. Krysanova, V., Kundzewicz, Z. W., Pińskwar, I., & Habeck, A. (2006), Regional socio-economic and environmental changes and their impacts on water resources on example of Odra and Elbe basins. Water resources management, 20(4), pp. 607-641.
[25]. Labat, D., Goddéris, Y., Probst, J. L., & Guyot, J. L. (2004), Evidence for global runoff increase related to climate warming. Advances in Water Resources, 27(6), pp.631-642.
[26]. Mizyed, N. (2009), Impacts of climate change on water resources availability and agricultural water demand in the West Bank. Water Resources Management, 23(10), pp. 2015-2029.
[27]. Robert L.Wilby and Christian (2004), Using SDSM Verion 3.1 – A dicision support tools for the Assessment of regional Climate Change Impacts.
[28]. Sapkota, M., Hamaguchi, T., Sato, Y., & Kojiri, T. (2010). Hydrological Simulations in Red River Basin Using Super High Resolution GCM Outputs with Geostatistical Processes.
[29]. UNFCCC (2004), Guidelines for the Preparation of National Adaptation Programmes of Action. 104
[30]. UNFCCC (2007), Climate Change: Impacts, Vulnerabilities and Adaptation in Developing Countries.
[31]. UNDP (2007), Human Development Report 2007/2008, Fighting Climate Change: Human Sosidarity in a Divided World.
[32]. Wigley.T.M.L., and Raper.S.C.B (1992), Implications for Climate and Sea Level of revised IPCC Emissions Scenarios, 357, pp. 293 – 300.
[33]. Xu, Z. X., Gong, T. L., & Li, J. Y. (2008), Decadal trend of climate in the Tibetan Plateau-regional temperature and precipitation, Hydrological Processes, 22(16), pp. 3056-3065.

 

CÙNG ĐỀ MỤC
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến khả năng lấy nước của một số công trình đầu mối trên sông hồng thuộc phạm vi tỉnh nam định trong thời kỳ mùa kiệt

đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến khả năng lấy nước của một số công trình đầu mối trên sông hồng thuộc phạm vi tỉnh nam định trong thời kỳ mùa kiệt

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN