Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ đánh giá thiệt hại vùng hạ du do vỡ đập hồ núi cốc – thái nguyên lên facebook!
đánh giá thiệt hại vùng hạ du do vỡ đập hồ núi cốc – thái nguyên

22/11/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn xây dựng các kịch bản và mô phỏng quá trình vỡ đập Hồ Núi Cốc, diễn toán thủy lực dòng chảy lũ hạ lưu hồ chứa ứng với các kịch bản vỡ đập. Xây dựng bộ bản đồ phân vùng ngập lụt do vỡ đập Hồ Núi Cốc, tính toán diện tích ngập lụt tương ứng với các cấp ngập và các kịch bản khác nhau. Xác định và đánh giá thiệt hại theo các kịch bản vỡ đập. Từ đó đề xuất các giải pháp kỹ thuật, các phương án phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do vỡ đập

LUẬN VĂN CAO HỌC


ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI VÙNG HẠ DU DO VỠ ĐẬP HỒ NÚI CỐC – THÁI NGUYÊN

HV ĐỖ GIANG THI - HDKH GSTS PHẠM THỊ HƯƠNG LAN - PGSTS TRẦN KIM CHÂU

 

MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU VỠ ĐẬP VÀ ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI
1.1 Tổng quan về vỡ đập
1.1.1 Các nguyên nhân gây vỡ đập
1.1.2 Một số trường hợp vỡ đập trên thế giới và Việt Nam
1.1.3 Tình hình nghiên cứu vỡ đập trong nước và ngoài nước
1.2 Phương pháp tính toán mô phỏng vỡ đập và mô phỏng ngập lụt
1.2.1 Các phương pháp xác định, tính toán thông số vết vỡ
1.2.2 Giới thiệu về các mô hình thủy văn, thủy lực mô phỏng vỡ đập


CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỠ ĐẬP, ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU
Cách tiếp cận đánh giá thiệt hại trong luận văn
2.1.1 Xây dựng bản đồ ngập lụt
2.1.2 Tính toán, thống kê thiệt hại
2.2 Điều kiện tự nhiên
2.2.1 Vị trí địa lí
2.2.2 Đặc điểm địa hình
2.2.3 Đặc điểm thổ nhưỡng, địa chất
2.2.4 Đặc điểm thảm phủ thực vật, sử dụng đất
2.2.5 Đặc điểm khí hậu thủy văn
2.2.6 Đặc điểm khí hậu
2.2.7 Đặc điểm thủy văn
2.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội vùng hạ du hồ Núi Cốc
2.3.1 Dân cư lao đông
2.3.2 Hiện trạng kinh tế


CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI DO VỠ ĐẬP HỒ NÚI CỐC
3.1 Dữ liệu đầu vào sử dụng trong tính toán
3.1.1 Tài liệu đặc trưng hồ Núi Cốc
3.1.2 Tài liệu khí tượng thủy văn
3.1.3 Tài liệu địa hình
3.1.4 Biên tính toán
3.1.5 Các kịch bản tính toán
3.2. Thiết lập mô hình tính toán ngập lụt
3.2.1 Mô hình MIKE 11 HD.
3.2.2 Mô hình MIKE 21FM
3.2.3 Mô hình MIKE FLOOD.
3.2.4 Hiệu chỉnh mô hình
3.2.5 Kiểm định mô hình
3.3 Mô phỏng các kịch bản vỡ đập
3.3.1 Tính toán các thông vỡ đập
3.3.2 Thiết lập mô hình HEC HMS tính toán mô phỏng vỡ đập.
3.3.3 Kết quả tính toán lưu lượng gây ra do vỡ đập
3.4 Kết quả xây dựng bản đồ ngập lụt
3.5 Kết quả thống kê diện tích ngập lụt
3.6 Kết quả thống kê thiệt hại
3.7 Phương án phòng và giảm nhẹ thiệt hại do sự cố vỡ đập gây ra
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1.1 Các nguyên nhân vỡ đập.
Hình 1.2 Hình ảnh vỡ đập Teton năm 1976
Hình 1.3 Những căn nhà ngập gần tới nóc tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Hình 1.4 Vỡ đập Mông Dương – Quảng Ninh.
Hình 1.5 Mô hình vật lí mô phỏng vỡ đập.
Hình 1.6 Hình thức vỡ tràn đỉnh
Hình 1.7 Hình thức vỡ xói ngầm
Hình 1.8 Hình dạng và cơ chế hình thành vết vỡ
Hình 2.1 Sơ thộ thống kê diện tích ngập các loại đất theo cấp độ ngập
Hình 2.2 Đường cong thiệt hại tương ứng với từng loại đất.
Hình 2.3 Bản đồ vị trí hồ Núi Cốc
Hình 2.4 Bản đồ số hóa độ cao tỉnh Thái Nguyên
Hình 2.5 Bản đồ sử dụng đất khu vực chịu ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Hình 2.6 Bản đồ mạng lưới trạm Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Thái Nguyên
Hình 3.1 Quan hệ Z-F-VHình 3.2 Địa hình hạ du hồ Núi Cốc
Hình 3.3 Mặt cắt ngang đo đạc bổ sung năm 2016 hạ du hồ Núi Cốc
Hình 3.4 Đường quá trình tới hồ với P = 1%
Hình 3.5 Đường quá trình tới hồ với P = 0.2%
Hình 3.6 Sơ đồ tính toán thủy lực lũ lưu vực sông Cầu - Thương - Lục Nam
Hình 3.7 Chi tiết lưới phần tử ngay sau hạ du hồ
Hình 3.8Giới hạn vùng nghiên cứu của mô hình
Hình 3.9 Kết nối mô hình 1-2 chiều bằng mô hình MIKE FLOOD
Hình 3.10 Quá trình hiện chỉnh mô hình
Hình 3.11 Các vị trí điều tra vết lũ
Hình 3.12 Kết quả hiệu chỉnh mực nước tại trạm Phúc Lộc Phương VIII/1996
Hình 3.13 Kết quả hiệu chỉnh mực nước tại trạm Đáp Cầu VIII/1996
Hình 3.14 Kết quả hiệu chỉnh mực nước tại trạm Phủ Lạng Thương VIII/1996
Hình 3.15 Kết quả hiệu chỉnh mực nước tại trạm Lục Nam VIII/1996
Hình 3.16 Kết quả kiểm định mực nước tại trạm Phúc Lộc Phương VIII/2002
Hình 3.17 Kết quả kiểm định mực nước tại trạm Đáp Cầu VIII/2002
Hình 3.18 Kết quả kiểm định mực nước tại trạm Phủ Lạng Thương VIII/2002
Hình 3.19 Kết quả kiểm định mực nước tại trạm Lục Nam VIII/2002
Hình 3.20 Mô hình hóa hồ Núi Cốc
Hình 3.21 Thông số trường hợp vỡ đập tràn đỉnh
Hình 3.22 Thông số trường hợp vỡ đập xói ngầm
Hình 3.23 Kết quả mô phỏng vỡ đập tràn đỉnh tương ứng với lũ đến hồ 1%
Hình 3.24 Kết quả mô phỏng vỡ đập tràn đỉnh tương ứng với lũ đến hồ 0.2%
Hình 3.25 Kết quả mô phỏng vỡ đập trường hợp xói ngầm
Hình 3.26 Bản đồ ngập lụt do vỡ đập xói ngầm (KB1)
Hình 3.27 Bản đồ ngập lụt do vỡ đập tràn đỉnh lũ đến hồ P = 1% (KB2)
Hình 3.28 Bản đồ ngập lụt do vỡ đập tràn đỉnh lũ đến hồ P = 0.2% (KB3)
Hình 3.29 Biểu đồ so sánh tổng thiệt hại các loại đất giữa các kịch bản
Hình 3.30 Mức độ thiệt hại ứng với từng loại đất ứng với trạng thái ngập (KB1)
Hình 3.31 Mức độ thiệt hại ứng với từng loại đất ứng với trạng thái ngập (KB2)
Hình 3.32 Mức độ thiệt hại ứng với từng loại đất ứng với trạng thái ngập (KB3)
Hình 3.33 So sánh thiệt hại tiềm năng do ngập ứng với từng cấp độ sâu ngập KB
Hình 3.34 So sánh thiệt hại tiềm năng do ngập ứng với từng cấp độ sâu ngập KB
Hình 3.35 So sánh thiệt hại tiềm năng do ngập ứng với từng cấp độ sâu ngập KB
Hình 3.36 Đường lũy tích thiệt hại tiềm năng theo độ sâu ngập


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1 Các công thức hay được sử dụng
Bảng 2.1 Thiệt hại lớn nhất cho 1 đợn vị diện tích sử dụng đất
Bảng 2.2 Mạng lưới trạm khí tượng - thủy văn trên tỉnh Thái Nguyên
Bảng 2.3 Lượng mưa trung bình nhiều năm các trạm tỉnh Thái Nguyên
Bảng 2.4 Nhiệt độ các tháng trong năm tỉnh Thái Nguyên
Bảng 2.5 Đặc trưng hình thái lưu vực sông Cầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Bảng 2.6 Phân phối dòng chảy trung bình tháng tại các trạm
Bảng 2.7 Tần suất dòng chảy năm tại một số trạm
Bảng 2.8 Lưu lượng trung bình tháng trong thời gian quan trắc tại các trạm
Bảng 2.9 Các đặc trưng thống kê dòng chảy năm của một số lưu vực trên hệ thốngsông Công
Bảng 2.10 Đặc trưng thống kê lũ Qmax của một số lưu vực trên hệ thống sông Cầu
Bảng 2.11 Đặc trưng thống kê Qmin của một số lưu vực trên hệ thống sông Cầu
Bảng 2.12 Đặc trưng thống kê Qthángmin của một số lưu vực trên hệ thống sông Cầu
Bảng 2.13 Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên so với cả nước.
Bảng 3.1 Các biên gia nhập khu giữa
Bảng 3.2 Bảng thống kê các kịch bản tính toán các trường hợp vỡ đập
Bảng 3.3 Thông tin kết nối mô hình 1-2D
Bảng 3.4 Kết quả hiệu chỉnh mô hình tại một số trạm theo trân lũ 8/1996
Bảng 3.5 Kết quả hiệu chỉnh mô hình tại các vị trí điều tra theo trận lũ 8/1996
Bảng 3.6 Kết quả kiểm định mô hình tại một số trạm theo trân lũ 8/2002
Bảng 3.7 Kết quả hiệu chỉnh mô hình tại các vị trí điều tra theo trận lũ 8/2002
Bảng 3.8 Các công thức hay được sử dụng
Bảng 3.9 Kết quả tính toán thông số vết vỡ trong các trường hợp ứng với công thức Froehlich (2008)
Bảng 3.10 Thống kê lưu lượng xả lớn nhất và tổng lượng xả với các kịch bản tínhtoán
Bảng 3.11 Diện tích ngập với trường hợp hồ vỡ đập do xói ngầm (KB1) (ha)
Bảng 3.12 Diện tích ngập với trường hợp hồ vỡ đập do tràn đỉnh lũ đền hồ có tần xuất 1% (KB2) (ha)
Bảng 3.13 Diện tích ngập với trường hợp hồ vỡ đập do tràn đỉnh lũ đền hồ có tần xuất 0.2% (KB3) (ha)
Bảng 3.14 Thiệt hại tiêm năng do vỡ đập xói ngầm (KB1)
Bảng 3.15 Thiệt hại tiềm năng do vỡ đập tràn đình lũ đến hồ có tần suất P= 1% (KB2)
Bảng 3.16 Thiệt hại tiềm năng do vỡ đập tràn đình lũ đến hồ có tần suất P= 0.2% (KB3)


 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] DHTL, Hướng dẫn kĩ thuật "Đánh giá nhanh xác định được sô lượng dân ở hạ du đập bị ảnh hưởng khi hồ có sự cố".
[2] N. T. Đạt, "Nghiên cứu, đánh giá thiệt hại do ngập lụt vùng hạ du liên hồ chứa lưu vực sông Tà Rục theo các kịch bản lũ và vỡ đập"., 2016.
[3] Môi trường và BDKH-ĐHTL Viện Thủy văn, "Quy hoạch phòng chống lũ cho hạ du hồ Núi Cốc đến năm 2020, định hướng năm 2030"., 2017.
[4] DHTL, "Dự án nghiên cứu Việt Nam-New Zealand về An toàn đập và vùng hạ lưu"., 2014.
[5] TCKT 03/2015: "Hướng dẫn xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa nước trong các tình huống kh n cấp và vỡ đập"., 2015.
[6] M. V. Công L. X. Bảo, ""Đánh giá rủi ro kinh tế do ngập lut, ứng dụng cho dự án chống ngập khu vực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn I"," 2016.
[7] Chihư Hung Chen et al Ming-Hsi Hsu, ""Assessment under climate change scenarios in centrel taipei area, Taiwan"," International conference on flood resilience: Experienes in asia and euro, exeter., 2013.
[8] R. et al Lasage, ""Assessment of the effectiveness of flood adaptation strategies for HCMC"," Natural hazards earth system sciences, p. 2014.
[9] 2017.
[10] Tổng cục thống kê-" Niêm giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 2015"., 2015.
[11] DHI, "Mike 11 User Guide"., 2014.
[12] DHI, "Mike 21 User Guide"., 2014.
[13] DHI, "Mike Flood User manual"., 2014.
[14] U.S. Army Corps of Engineers, "Hec-HMS User's Manual Version 4.2"., 2016.
[15] QD 118/2006/QĐ-BNN: "Ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên"., 2006.

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan van cao hoc,danh gia thiet hai vung ha du do vo dap ho nui coc thai nguyen DHTL 2018 do giang thi 140 Trang Download file đánh giá thiệt hại vùng hạ du do vỡ đập hồ núi cốc – thái nguyên 1000
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

đánh giá thiệt hại vùng hạ du do vỡ đập hồ núi cốc – thái nguyên

đánh giá thiệt hại vùng hạ du do vỡ đập hồ núi cốc – thái nguyên

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN