Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ phát triển làng nghề chè trên địa bàn tỉnh thái nguyên theo hướng bền vững lên facebook!
phát triển làng nghề chè trên địa bàn tỉnh thái nguyên theo hướng bền vững

29/05/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận án hệ thống hóa chỉ tiêu nghiên cứu cho phát triển LN chè theo hướng bền vững, phương pháp nghiên cứu định tính với phương pháp nghiên cứu định lượng. Đã phân tích, đánh giá, kết luận có căn cứ khoa học về thực trạng phát triển làng nghề chè theo hướng bền vững, dựa trên 3 khía cạnh: Kinh tế, xã hội và môi trường. Sử dụng mô hình hồi quy Cobb-Douglas để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố tới phát triển làng nghề chè, và hàm hồi quy Binary Logistic để phân tích ảnh hưởng của các yếu tố tới liên kết giữa các hộ nghề trong sản xuất kinh doanh

ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN 2017


LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG


NCS VŨ QUỲNH NAM CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ - MÃ SỐ 62340410 - HDKH PGS TS TRẦN CHÍ THIỆN

 


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận án
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
2.2. Mục tiêu cụ thể
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
5. Bố cục của Luận án


Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.1.1. Nghiên cứu phát triển kinh tế làng nghề
1.1.2. Nghiên cứu về xã hội trong làng nghề
1.1.3. Nghiên cứu về môi trường làng nghề
1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.2.1. Nghiên cứu phát triển kinh tế làng nghề
1.2.2. Nghiên cứu về xã hội trong làng nghề
1.2.3. Nghiên cứu về môi trường trong làng nghề
1.2.4. Nghiên cứu về thể chế làng nghề
1.2.5. Các nghiêu cứu liên quan về ngành chè


Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ CHÈ THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
2.1. Lý luận về phát triển làng nghề chè theo hướng bền vững
2.1.1. Phát triển làng nghề chè theo hướng bền vững
2.1.2. Đặc điểm và vai trò phát triển làng nghề chè theo hướng bền vững
2.1.3. Nội dung phát triển làng nghề chè theo hướng bền vững
2.2.1. Kinh nghiệm phát triển LN từ một số quốc gia
2.2.2. Kinh nghiệm phát triển ngành chè từ một số quốc gia trên thế giới
2.2.3. Bài học kinh nghiệm cho phát triển làng nghề chè theo hướng bền vữngcho tỉnh Thái Nguyên


Chương 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Phương pháp tiếp cận
3.1.1. Tiếp cận có sự tham gia
3.1.2. Tiếp cận theo hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh
3.1.3. Tiếp cận hệ thống
3.1.4. Tiếp cận theo chuỗi giá trị ngành chè
3.1.5. Tiếp cận theo lĩnh vực kinh tế - xã hội - môi trường
3.2. Thiết kế nghiên cứu và khung phân tích
3.3. Phương pháp thu thập thông tin
3.3.1. Thông tin thứ cấp
3.3.2. Thông tin sơ cấp
3.4. Phương pháp tổng hợp và phân tích thông tin
3.4.1. Tổng hợp thông tin
3.4.2. Phân tích thông tin
3.5. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
3.5.1. Các chỉ tiêu về kinh tế
3.5.2. Các chỉ tiêu xã hội
3.5.3. Các chỉ tiêu môi trường


Chương 4. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
4.1. Khái quát về tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
4.2. Tổ chức quản lý làng nghề chè tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Quá trình hình thành làng nghề chè ở tỉnh Thái Nguyên
4.2.2. Bộ máy tổ chức quản lý làng nghề
4.2.3. Phân công, phân cấp quản lý làng nghề
4.2.4. Thể chế phát triển làng nghề
4.3. Phân tích tình hình phát triển làng nghề chè ở tỉnh Thái Nguyên theohướng bền vững
4.3.1. Phát triển về kinh tế
4.3.2. Phát triển về xã hội
4.3.3. Thực trạng về môi trường trong làng nghề chè
4.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển LN chè tỉnh Thái Nguyên theo hướngbền vững
4.4.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả SXKD của hộ dân trong LN chè
4.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng liên kết trong sản xuất kinh doanhcủa các hộ dân trong làng nghề chè
4.5. Đánh giá chung về phát triển làng nghề chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyêntheo hướng bền vững
4.5.1. Những kết quả đạt được trong phát triển làng nghề chè tỉnh Thái nguyêntheo hướng bền vững
4.5.2. Những hạn chế trong phát triển làng nghề chè tỉnh Thái Nguyên theohướng bền vững
4.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế


Chương 5. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
5.1. Quan điểm của Đảng về phát triển làng nghề
5.2. Định hướng phát triển làng nghề chè của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
5.2.1. Định hướng phát triển về kinh tế
5.2.2. Định hướng phát triển về xã hội
5.2.3. Định hướng về bảo vệ môi trường
5.3. Xây dựng giải pháp thực hiện định hướng phát triển làng nghề chè trên địabàn tỉnh Thái Nguyên theo hướng bền vững
5.4. Giải pháp phát triển làng nghề chè tỉnh Thái Nguyên theo hướng bền vững
5.4.1. Nhóm giải pháp về kinh tế
5.4.2. Giải pháp về xã hội
5.4.3. Giải pháp về môi trường
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT
BVTV Bảo vệ thực vật
CDS Ủy ban PTBV của Liên hợp quốc
CN - XD Công nghiệp - Xây dựng
CNH - HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa
CSSX Cơ sở sản xuất
DN Doanh nghiệp
GRDP Tổng sản phẩn trên địa bàn
HTX Hợp tác xã
LĐ Lao động
LN Làng nghề
MMTB Máy móc thiết bị
PTBV Phát triển bền vững
PTLN Phát triển làng nghề
QĐ Quyết định
SXKD Sản xuất kinh doanh
THT Tổ hợp tác
TTCN Tiểu thủ công nghiệp
TW Trung ương


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 3.1: Các biến sử dụng trong mô hình hàm sản xuất Cobb - Douglas
Bảng 3.2: Các biến sử dụng trong mô hình hàm Binary Logistic
Bảng 4.1. Số lượng LN chè tỉnh Thái Nguyên đã được công nhận phân bốtheo huyện, thị xã, thành phố tính hết năm 2015
Bảng 4.2. Doanh thu bình quân của các hộ điều tra trong LN chè
Bảng 4.3. Các hình thức tổ chức SXKD chè của tỉnh Thái Nguyên năm 2015
Bảng 4.4. Thông tin cơ bản của hộ sản xuất chè trong LN chè
Bảng 4.5. Thông tin cơ bản của hộ tham gia Tổ hợp tác chè trong LN chènăm 2015
Bảng 4.6. Thông tin cơ bản về HTX chè tỉnh Thái Nguyên năm 2013-2015
Bảng 4.7. Đánh giá của HTX chè về khó khăn trong sản xuất và kinh doanh
Bảng 4.8. Quy mô lao động làm nghề chè tại các LN chè tỉnh Thái Nguyênnăm 2015
Bảng 4.9. Quy mô vốn SXKD của các hộ dân LN chè
Bảng 4.10. Diện tích, số hộ sản xuất chè an toàn năm 2015
Bảng 4.11. Máy móc thiết bị chủ yếu cho sản xuất và chế biến chè của các hộdân LN chè tỉnh Thái Nguyên
Bảng 4.12. Xuất khẩu chè của LN chè tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2015
Bảng 4.13. Thu nhập của người lao động tại các làng nghề chè tỉnh Thái Nguyên
Bảng 4.14. Số LN chè tham gia Festival chè
Bảng 4.15. Đánh giá của người dân trong LN chè về ô nhiễm môi trường
Bảng 4.16: Diện tích trồng chè tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015
Bảng 4.17. Diện tích tích cấp chứng nhận chè an toàn giai đoạn 2013 -2015
Bảng 4.18. Mô phỏng xác suất tham gia HTX của các hộ dân LN
Bảng 5.1. Kết quả phân tích SWOT cho làng nghề chè tỉnh Thái Nguyên


DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ
Sơ đồ 3.1. Thiết kế nghiên cứu
Sơ đồ 3.2: Khung phân tích về PTLN chè theo hướng bền vững ở tỉnh Thái Nguyên
Sơ đồ 4.1: Tổ chức quản lý làng nghề tỉnh Thái Nguyên
Sơ đồ 4.2: Liên kết kinh tế trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ tại các LN chè Thái Nguyên
Biểu đồ 4.1: Cơ cấu kinh tế tỉnh Thái Nguyên qua các năm 2011-2015
Biểu đồ 4.2: Diện tích trồng chè và số lượng LN chè được công nhận ở tỉnh
Thái Nguyên năm 2015
Biểu đồ 4.3. Số lượng DN chè tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015
Biểu đồ 4.4: So sánh cơ cấu giống chè của tỉnh và cơ cấu giống chè của hộdân LN chè năm 2015
Biểu đồ 4.5. Tỷ trọng diện tích chè được cấp chứng nhận chè an toàn

 

 

 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
1. Vũ Quỳnh Nam (2015), "Phát triển làng nghề-Một phương thức phát triển nông thôn bền vững", Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHTN, ISSN 1859-2171 số 15 (145)
2. Vũ Quỳnh Nam (2015), "Phát triển làng nghề theo hướng bền vững: Lý luận và thực tiễn", Tạp chí Kinh tế Châu á-Thái Bình Dương, ISSN 0868-3808 số 458
3. Vũ Quỳnh Nam (2016), "Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu của hộ dân trong các làng nghề chè tỉnh Thái Nguyên", Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam, ISSN 1859-4794 số 12 (11).
4. Trần Chí Thiện, Vũ Quỳnh Nam (2017), "Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia hợp tác xã của hộ dân trong các làng nghề chè tỉnh Thái Nguyên", Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN 0866-7120 số 12.
5. Tran Chi Thien, Vu Quynh Nam (2017), Economic efficiency of tea cooperatives in Thai Nguyen province, Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc tế, Nxb Dân Trí, Hà Nội.
6. Vu Quynh Nam, Tran Chi Thien (2017), "Economic efficiency of tea households in professional tea villages of ThaiNguyen province, VietNam", International Journal of Economics, Commerce and Management, ISSN 2348 0386, Vol. V, Issue 8, August 2017, UK. 151


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bạch Thị Lan Anh (2010), “Phát triển bền vững LN truyền thống vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ”, Luận án tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2006): Thông tư 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006, Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.
3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2009), Báo cáo nghiên cứu Quy hoạch phát triển LN thủ công theo hướng Công nghiệp hóa nông thôn Việt Nam, Hà Nội 2009
4. Bộ Tài nguyên môi trường (2011), Thông tư số 46/2011/TTư BTNMT Quy định về bảo vệ môi trường LN. Bộ Tài nguyên môi trường ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2011.
5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2013), Thông tư số 07/2013/TT-BNNPTNT, Ban hành qui chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế, Hà Nội, năm 2013.
6. Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ TNMT Quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
7. Lê Thị Thế Bửu, Bùi Thanh Đạo, Hứa Thành Thân, Phạm Thị Kim Dung, Lâm Triệu Ngọc, Phạm Thị Thu Thủy (2015), Thực trạng phát triển LN truyền thống tỉnh Bình Định, Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế-Đà Nẵng, số 3(04), tr66-77.
8. Đặng Kim Chi, Nguyễn Ngọc Lân, Trần Lệ Minh (2005), LN Việt Nam và Môi trường, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
9. Chính Phủ (2007), 151/2007/NĐ-CP: “Quy định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác”
10. Chính phủ (2007), Nghị định số 139/2007/NĐ-CP, Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật DN
11. Chính phủ (2015), Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
12. Chính Phủ (2006), Nghị định 66/2006/NĐ-CP đẩy mạnh đào tạo nhân lực cho phát triển LN, ngành nghề nông thôn.
13. Chính sách phát triển LN ở một số quốc gia châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 14. Nguyễn Như Chung (2008), Quá trình hoàn thiện các chính sách thúc đẩy phát triển LN ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997 đến 2003-Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp, Luận án tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
15. Công văn số 771/VPCP ngày 29/1/2015 về Báo cáo rà soát việc triển khai thực hiện các quy định hỗ trợ LN và giải pháp huy động vốn đầu tư nâng cấp hạ tầng các LN được công nhận
16. Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên (2016), Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 2015.
17. Lê Quốc Doanh và cộng sự (2003), Quản lý môi trường nông thôn có sự tham gia của cộng đồng, Báo cáo kết quả dự án đánh giá môi trường nông thôn có sự tham gia của cộng đồng (VIE/018/08), Hợp tác giữa Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam (VASI) với chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và tổ chức Nông lương của Liên hợp quốc (FAO).
18. Ngô Thị Hương Giang (2015), Xây dựng chuỗi cung ứng mặt hàng chè Thái Nguyên, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Viện Nghiên cứu Thương mại.
19. Nguyễn Thị Phương Hảo (2014), “Ảnh hưởng của biến động tăng giá đầu vào đến hiệu quả kinh tế sản xuất chè của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”, Luận án Tiến sĩ kinh tế nông nghiệp, Đại học Thái Nguyên.
20. Hiệp hội LN tỉnh Thái Nguyên (2016), Báo cáo số 01/BCƯHHLN Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2010-2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2016-2021, Thái nguyên.
21. Hiệp hội LN tỉnh Thái Nguyên (2010), Nghị quyết số 02/2010/NQ-HHLN về kế hoạch hoạt động của Hiệp hội, kèm theo Phương hướng hoạt động của Hiệp hội làng nghề tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2010-2015, Tháis Nguyên. 153
22. Nguyễn Đình Hòa (2010), Định hướng phát triển các LN miền Đông Nam Bộ đến năm 2020, Luận án Tiến sĩ kinh tế, trường ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
23. Phan Thúc Huân (2006), Kinh tế phát triển, Nxb Thống kê, năm 2006.
24. Bùi Văn Hưng (2006), “Công nghiệp hóa nông thôn Trung Quốc thời kỳ cải cách và mở cửa” Nxb Thống kê, Hà Nội.
25. Trần Quang Huy (2010), “Ảnh hưởng của các yếu tố sản xuất đến quan hệ hợp tác trong sản xuất tiêu thụ chè”, Tạp chí nghiên cứu Kinh tế, số 383.
26. Trần Quang Huy (2012), Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ chè ở vùng chè trọng điểm tỉnh Thái Nguyên, Nxb Lao động, Hà Nội.
27. Tạ Thị Thanh Huyền (2011), Nghiên cứu các hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè ở vùng Đông bắc Bắc bộ theo hướng phát triển bền vững, Luận án Tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
29. Trịnh Kim Liên (2013), “Phát triển LN sản xuất hàng xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020”, Luận án Tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
30. Hồ Kỳ Minh (2011), “Nghiên cứu phát triển LN tỉnh Quảng Ngãi”, Đề tài khoa học, tỉnh Quảng Ngãi, Viện NC Phát triển Kinh tế-Xã hội Đà Nẵng.
31. Mai Văn Nam (2013), “Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển LN kết hợp du lịch ở đồng bằng Sông Cửu Long”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 422, tr. 62-69.
32. Mai Văn Nam, Đinh Công Thành, (2011), “Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các LN ở tỉnh Bạc Liêu’, Tạp chí Khoa học trường ĐH Cần Thơ, số 18a, tr. 298-306.
33. Đinh Xuân Nghiêm, Chu Tiến Quang, Lưu Đức Khải, Nguyễn Hữu Thọ, Trần Thị Thu Huyền, Lê Thị Xuân Quỳnh, Nguyễn Thị Huy và Nguyễn Thị Hiên (2010), “Một số chính sách chủ yếu phát triển bền vững LN Việt Nam”, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hà Nội, 128tr.
34. UBND tỉnh Thái Nguyên (2012), Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND, Ban hành quy chế xét công nhận làng nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
36. Nguyễn Thị Phương, Mai Lan Phương, Đỗ thị Thanh Huyền (2013), “Thực trạng phân công lao động ở một số làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 195(11), tr. 50-58.
37. Quốc hội khóa XIII (2012), Luật Hợp tác xã, số 23/2012/QH13, Hà Nội.
38. Quốc hội khóa XIII (2014), Luật DN 2014 số 68/2014QH13, Hà Nội
39. Quốc Hội (2011), Luật BVMT 2014 /2011/QH13 ngày 26/11/2011 về kết quả giám sát và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, LN
40. Quốc Hội (2014), Luật Bảo vệ môi trường, Số: 55/2014/QH13 2014, Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2014.
41. Raphael Kaplinsky và Mike Morris (2001), Sổ tay nghiên cứu chuỗi giá trị, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2011-2013.
42. Sở Công thương Thái Nguyên (2015), Hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại nhằm nâng cao giá trị sản phẩm chè trên địa bàn, Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm trà Thái Nguyên”
43. Lê Xuân Tâm (2014), “Nghiên cứu phát triển LN gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc Ninh”, Luận án tiến sĩ kinh tế nông nghiệp, Học viện nông nghiệp Việt Nam.
45. Trần Chí Thiện (2013), Giáo trình Nguyên lý thống kê, Nxb Thống kê, Hà Nội 2013
46. Nguyễn Hữu Thọ và Bùi Thị Minh Hà (2013), “Chuỗi giá trị ngành chè tỉnh Thái Nguyên: Chi phí và lợi nhuận giữa các tác nhân”, Tạp chí Khoa học & Công Nghệ số 62, tr. 139-144 155
47. Thủ tướng Chính phủ (2002), Quyết định 80/2002/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng, ngày 24 tháng 6 năm 2002.
48. Thủ tướng Chính phủ (2004), Quyết định Số: 153/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 08 năm 2004, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (chương trình nghị sự 21 của Việt Nam), Hà Nội
49. Thủ tướng Chính Phủ (2012), Quyết định số 432/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Hà Nội ngày 12 tháng 4 năm 2012.
50. Bùi Văn Tiến (2012), Phát triển kinh tế LN ở tỉnh Ninh Bình, Luận án tiến sĩ kinh tế trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
51. Đào Ngọc Tiến, Vũ Huyền Phương, Đoàn Quang Hưng (2012), “Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá phát triển bền vững tại một số LN truyền thống đồng bằng Bắc Bộ”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 176, tr. 53-64.
53. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nxb Hồng Đức.
54. Vũ Quốc Tuấn (2011), LN trong công cuộc phát triển đất nước, Nxb Tri Thức, Hà Nội 2011.
55. UBND tỉnh Thái Nguyên (2012), Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên về Qui chế xét công nhận nghề truyền thống, LN, LN truyền thống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
56. UBND tỉnh Thái Nguyên (2015), Quyết định 1890/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020. 156
57. UBND tỉnh Thái Nguyên (2010), Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn.
58. UBND tỉnh Thái Nguyên (2014), Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên về Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện, sử dụng và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
59. UBTVQH (2010), Nghị quyết số 1014/NQ/UBTVQH12 ngày 31-12-2010 về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, LN”.
60. UBND tỉnh Thái Nguyên (2015), Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2015, Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015.
61. UBND tỉnh Thái Nguyên (2010), Quyết định số 2214/QĐ/UBND phê duyệt Đề án nâng cao năng lực sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015
62. UBND tỉnh Thái Nguyên (2015), Quy hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2030, Thái Nguyên tháng 9 năm 2015.
63. UBND tỉnh Thái Nguyên (2007), Quyết định số 2891/2007/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 12 năm 2007 về việc ban hành quy định “Tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, LN, LN truyền thống, thợ giỏi, nghệ nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.
64. UBND tỉnh Thái Nguyên (2010), Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2010 về điều lệ Hiệp hội LN tỉnh Thái Nguyên
65. UBND tỉnh Thái Nguyên (2011), Quyết định số 3130/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt quy hoạch vùng nông nghiệp chè an toàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020.
66. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (2011), Quyết định số 301/QĐ-UBND Về việc ban hành “Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011-2015”
67. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (2012), Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 về Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩn Công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên.
68. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (2009), Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Hiệp hội LN tỉnh Thái Nguyên.
69. Trần Quốc Vượng (2012), Đề án nghiên cứu ngành nghề-LN-vùng nghề-phó nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam, Tổng tập Nghề và LN truyền thống Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Tập 1, tr249-268.
70. Trần Minh Yến (2004), LN truyền thống trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 2004
71. Ardhala D. Arsvira, Eko Budi Santoso, Haryo Sulistyarso (2016), Influence factors on the development of creative industry as tourism destination (case study: footwear village in Mojokerto City), Procedia-Social and Behavioral Sciences 227 (2016) 671-679.
72. Awgichew. Y (2010), “Policy and Practical measures to promte occupational villages in Ethiopia”, Kỷ yếu Hội thảo Science and Technology application to develop occupation villages, August 2010.
73. Balassa (1961), The Thoery of Economic Integration, Allew and Unwin, London.
74. Erick Cohen (1995), Touristic craft ribbon development in ThaiLand, Tourist management, volume 16, issue 3, 225-235.
79. Hashemi Niloofar, Gholamreza Ghaffary (2017), A proposed sustainable rural development index (SRDI): Lessons from Hajij village, Iran, Tourism Management 59(2017) 130-138
80. Hussain,S.S (1989). Analysis of economic efficiency in Northern Pakistan: Estimation, causes and policy implications, PhD.Dissertation. University of Illinois.
81. Kaisorn, T. and Phousavanh, D. (2009), An assesement of paper mill wastewater impacts and treatment options in Vientiane Capital City, Lao. EEPSEA, Manila, truy cập 16h50 ngày 02 tháng 6 năm 2015, web: http://www.eepsea.net/index%phlp
82. Macaulay. G, Sally Marsh and Pham Van Hung (2006), “Agricultural Development and Land Policy in VietNam”, Australian Centre for International Agricutural Reseach, Monnograph 123.
83. Mahanty, S., Dang, D. T. and Phung, G. H. (2012), Crafting sustainability: managing water pollution in VietNam`s craft villages. Development Policy Centre Discussion Paper 20, Crawford School of Public Policy, The Australian National University, Canberra.
84. Porter Michael E., Chiristian H.M.Ketels (2004), Competitiveness in US rural regions: learning and research agenda.
85. G.Michon, F. Mary (1994), ‘‘Rosearch on Tourism Developmment of Traditional Villaget and the Change of Form’’, Planners Journal, (6), p 88. Szydlowski, Rachael (2008), Expansion of the Vietnamese handicraft industry: From local to global. A thesis presented to the faculty of the Center for International Studies of Ohio University. 159
89. Szydlowski, Naoto (2005), Establishing a traditional craft promotion, facility. The Effective Promotion for Regional Development in Developing Countries: Part III. Chiba University, Yayoi-chou, 1-33, Inage-ku, Chiba, 263-8522
90. Taylor J. Edward and Irma Adelman (2006), Village Economies: The Design, Estimation, and Use of Villagewide Economic Models, Cambridge University Press (re-printed
91. UN. 1992. Rio Declaration on Environment and Developmet 1992, Webside: www.unesco.org/education/information/.../RIO_E.PDF.
92. WCED (1987), Report of World Commission on Environment and Development: “Our common future”, Nairobi-Kenya

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 phat trien lang nghe che tren dia ban tinh thai nguyen theo huong ben vung DH KTQTKD TN 2017 VuQuynhNam 223 Trang Download file phát triển làng nghề chè trên địa bàn tỉnh thái nguyên theo hướng bền vững 1311
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

phát triển làng nghề chè trên địa bàn tỉnh thái nguyên theo hướng bền vững

phát triển làng nghề chè trên địa bàn tỉnh thái nguyên theo hướng bền vững

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN