Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nâng cao chất lượng lao động nông thôn tại tỉnh thái nguyên lên facebook!
nâng cao chất lượng lao động nông thôn tại tỉnh thái nguyên

17/01/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Bằng các số liệu thực tiễn, luận án đã phân tích và làm sáng tỏ thực trạng chất lượng lao động nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên dưới tác động của nền kinh tế thị trường. Qua phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng lao động nông thôn, luận án đã làm rõ vai trò, những hạn chế, yếu kém của lao động nông thôn qua đó chỉ ra rằng các yếu tố chính sách của nhà nước và của địa phương có ảnh hưởng lớn nhất tới việc nâng cao chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 2018

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN

 

NCS TRẦN LÊ DUY - CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP - MÃ SỐ: 9620115 - HDKH TS NGÔ XUÂN HOÀNG - TS BÙI THỊ MINH HẰNG

 

 

 

 

MỤC LỤC


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu tổng quát
2.2. Mục tiêu cụ thể
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
4. Những đóng góp của luận án
4.1. Về phương diện lý luận
4.2. Về phương diện thực tiễn
5. Bố cục của luận án


TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến nâng cao chất lượng lao động
1.1.1. Một số nghiên cứu của tác giả nước ngoài
1.1.2. Một số nghiên cứu của tác giả trong nước
1.2. Những vấn đề về chất lượng lao động nông thôn và khoảng tŕng tri thức cần nghiêncứu
1.2.1. Những vấn đề về chất lượng lao động nông thôn đã được giải quyết
1.2.2. Những vấn đề về chất lượng lao động nông thôn chưa được giải quyết và khoảng trốngtri thức cần nghiên cứu


CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
2.1. Cơ sở lý luận về lao động nông thôn
2.1.1. Các khái niệm cơ bản
2.1.2. Các yếu tố cấu thành chất lượng lao động nông thôn
2.1.3. Đặc điểm về chất lượng lao động nông thôn
2.1.4. Vai trò của nâng cao chất lượng lao động nông thôn
2.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lao động nông thôn
2.1.6. Các yếu tố phản ảnh kết quả hoạt động của lao động nông thôn
2.2. Cơ sở thực tiễn về nâng cao chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên
2.2.1. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng lao động nông thôn của một số nước trên thế giới.
2.2.2. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng lao động nông thôn của một số địa phương tại Việt Nam
2.2.3. Một số bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lượng lao động nông thôn cho tỉnh Thái Nguyên


CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Câu hỏi nghiên cứu của luận án
3.2. Phương pháp tiếp cận
3.3. Khung phân tích của luận án
3.4. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
3.4.1. Chọn huyện nghiên cứu
3.4.2. Chọn xã nghiên cứu
3.5. Phương pháp thu thập thông tin và số liệu
3.5.1. Thu thập thông tin thứ cấp
3.5.2. Thu thập thông tin sơ cấp
3.6. Hệ th́ng chỉ tiêu phân tích chất lượng lao động nông thôn
3.6.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tình hình chung về lao động nông thôn
3.6.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh các yếu tố cấu thành lao động nông thôn
3.6.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh tế trong hoạt động lao động nông thôn
3.7. Phương pháp nghiên cứu định tính
3.7.1. Phỏng vấn sâu
3.7.2. Thảo luận nhóm
3.7.3. Quan sát thực tế
3.8. Các phương pháp nghiên cứu định lượng
3.8.1. Phương pháp thống kê mô tả
3.8.2. Phương pháp so sánh
3.8 3. Phương pháp tổng hợp số liệu
3.8.4. Phương pháp sử dụng mô hình toán, hàm thu nhập Mincer


CHƯƠNG 4 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và khu vực nông thôn của tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội
4.2. Thực trạng chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Nguồn lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên
4.2.2. Chất lượng lao động nông thôn tại tỉnh Thái nguyên
4.2.3. Một số hoạt động nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên
4.3. Đánh giá thực trạng chất lượng lao động nông thôn thông qua các Đối tượng điều tra
4.3.1. Tình hình chung về lao động nông thôn qua điều tra khảo sát
4.3.2. Đánh giá các yếu tố cấu thành chất lượng lao động nông thôn
4.3.3. Đánh giá khả năng đáp ứng công việc của chất lượng lao động nông thôn
4.3.4. Đánh giá kết quả và hiệu quả lao động sản xuất của lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên
4.3.5. Phân tích các yếu tố tác động tới thu nhập lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên quamô hình hồi quy Mincer
4.4. Đánh giá chung về hoạt động nâng cao chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên
4.4.1. Những thuận lợi về nâng cao chất lượng lao động nông thôn
4.4.2. Những hạn chế trong nâng cao chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên


CHƯƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN
5.1. Một số quan điểm v̀ định hướng nâng cao chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái
Nguyên đến năm 2020
5.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên
5.2.1. Các nhóm giải pháp chung
5.2.2. Giải pháp đặc thù thực hiện nâng cao chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên


KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị
2.1. Đối với nhà nước
2.2. Đối với chính quyền địa phương
2.3. Đối với các tổ chức hỗ trợ
2.4. Đối với người lao động


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
1 BMI Chỉ số khối cơ thể
2 CED Chỉ số thiếu năng lượng trường diễn
3 CNH-HĐH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa
4 EU Liên minh Châu Âu
5 FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài
6 GDP Tổng sản phẩm trong nước
7 GRDP Tổng sản phẩm địa phương
8 HĐND Hội đồng nhân dân
9 NĐ-CP Nghị định – Chính phủ
10 NLĐNT Nguồn lao động nông thôn
11 PTNT Phát triển nông thôn
12 UBND Ủy ban nhân dân
13 LĐNT Lao động nông thôn
14 GTSX Giá trị sản xuất


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 3.01: Dân số và lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2016
Bảng 3.02: Lao động nông thôn tại điểm điều tra năm 2016
Bảng 3.03: Tổng hợp các biến nghiên cứu
Bảng 4.01: Tình hình sử dụng đất đai tỉnh Thái Nguyên năm 2016
Bảng 4.02: Số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2016
Bảng 4.03: Số lượng trường trung cấp, cao đẳng, đại học tại
Bảng 4.04: Tình hình lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2016
Bảng 4.05: Lực lượng lao động có việc làm và đang làm việc tại tỉnh Thái nguyên giaiđoạn 2012 - 2016
Bảng 4.06: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2016
Bảng 4.07: Đặc điểm chung khu vực nông thôn tỉnh Thái Nguyên năm 2016
Bảng 4.08: Lực lượng lao động đang làm việc tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2016
Bảng 4.09: Lực lượng lao động gián tiếp khu vực nông thôn tỉnh Thái Nguyên năm 2016
Bảng 4.10: Thu nhập bình quân của lao động tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2016
Bảng 4.11: Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương khu vực nông thôn Thái Nguyên giai đoạn 2012 -2016
Bảng 4.12: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc đã qua đào tạo giai đoạn2012 - 2016
Bảng 4.13: Trình độ đội ngũ lao động gián tiếp khu vực nông thôn Thái Nguyên năm 2016
Bảng 4.14: Cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 -2016
Bảng 4.15: Kết quả hoạt động đào tạo cho LĐNT tại địa bàn nghiên cứu năm 2016
Bảng 4.16: Lực lượng lao động qua điều tra khảo sát tại điểm nghiên cứu năm 2016
Bảng 4.17: Một số chỉ tiêu phản ánh yếu tố thể chất của LĐNT năm 2016
Bảng 4.18: Hiện trạng đào tạo của LĐNT tại điểm nghiên cứu năm 2016
Bảng 4.19: Đánh giá hoạt động đào tạo chính thống của LĐNT tại điểm nghiên cứu năm 2016
Bảng 4.20: Đánh giá hoạt động đào tạo phi chính thống của LĐNT tại điểm nghiên cứu năm2016
Bảng 4.21: Kinh nghiệm đối với công việc hiện tại của LĐNT tại điểm nghiên cứu năm 2016
Bảng 4.22: Đánh giá mức độ đáp ứng kỹ năng công việc hiện tại của
Bảng 4.23: Đánh giá các yếu tố tác động về môi trường làm việc của LĐNT tại điểm nghiêncứu năm 2016
Bảng 4.24: Đánh giá mức độ đáp ứng công việc hiện tại của LĐNT tại điểm nghiên cứu năm2016
Bảng 4.25: Mức độ đáp ứng nhu cầu công việc không chuyên sâu của
Bảng 4.26: Mức độ đáp ứng công việc công việc hiện tại của LĐNT tại điểm nghiên cứu năm2016
Bảng 4.27: Đánh giá sự phù hợp chuyên môn trong công việc hiện tại của LĐNT tại điểm nghiêncứu năm 2016
Bảng 4.28: Đánh giá về mức độ hài lòng với công việc hiện tại của LĐNT tại điểm nghiên cứunăm 2016
Bảng 4.29: Đánh giá hoạt động đào tạo LĐNT tại điểm nghiên cứu năm 2016
Bảng 4.30: Kết quả chọn mẫu tại khu vực nghiên cứu năm 2016
Bảng 4.31: Giá trị sản xuất bình quân của lao động nông, lâm nghiệp, thủy sản/ năm theo khuvực
Bảng 4.32: Hiệu quả lao động nông, lâm nghiệp, thủy sản theo khu vực nghiên cứu
Bảng 4.33: Giá trị sản xuất bình quân lao động công nghiệp, xây dựng/ năm theo khu vực
Bảng 4.34: Hiệu quả lao động công nghiệp, xây dựng theo khu vực nghiên cứu
Bảng 4.35: Doanh thu bình quân lao động hoạt động thương mại, dịch vụ/ năm theo khu vực
Bảng 4.36: Hiệu quả của lao động thương mại, dịch vụ theo khu vực nghiên cứu
Bảng 4.37: Giá trị sản xuất bình quân lao động nông, lâm nghiệp, thủy sản/ năm theo trình độ đàotạo
Bảng 4.38: Đánh giá hiệu quả lao động nông, lâm nghiệp, thủy sản theo trình độ đào tạo
Bảng 4.39: Giá trị sản xuất bình quân lao động công nghiệp, xây dựng/ năm theo trình độ đào tạo
Bảng 4.40: Hiệu quả lao động công nghiệp, xây dựng theo trình độ đào tạo
Bảng 4.41: Doanh thu bình quân hoạt lao động thương mại, dịch vụ/ năm theo trình độ đào tạo
Bảng 4.42: Đánh giá hiệu quả lao động thương mại dịch vụ theo trình độ đào tạo
Bảng 4.43: Thu nhập bình quân của LĐNT theo lĩnh vực hoạt động
Bảng 4.44: Thu nhập bình quân của LĐNT theo trình độ đào tạo
Bảng 4.45: Kết quả kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến
Bảng 4.46: Bảng kết quả hồi quy OLS
Hình 2.1: Cấu trúc hình thành lao động nông thôn
Hình 3.1: Khung phân tích nâng cao chất lượng NLĐ NT
Hình 4.1: Biểu thị hệ số hồi quy của Đào tạo nghề và kinh nghiệm
Hình 4.2: Biểu thị theo thời giờ lao động
Hình 4.3: Biểu thị thu nhập theo nhóm khu vực lao động và nghề
Hình 4.4: Biểu thị theo hoạt động tự làm kinh tế hay làm thuê

 

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan an tien si nong nghiep,nang cao chat luong lao dong nong thon tai tinh thai nguyen DH KTQTKD TN 2018 tran le duy 190 Trang Download file nâng cao chất lượng lao động nông thôn tại tỉnh thái nguyên 1211
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nâng cao chất lượng lao động nông thôn tại tỉnh thái nguyên

nâng cao chất lượng lao động nông thôn tại tỉnh thái nguyên

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN