Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh thái nguyên lên facebook!
các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh thái nguyên

29/05/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận án góp phần hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa và phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa. Đánh giá thực trạng phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đồng thời phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừan. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong những năm tới

ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN 2018


LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THÁI NGUYÊN


NCS LÊ NGỌC NƯƠNG - CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ - MÃ SỐ: 9340410 - HDKH PGSTS NGUYỄN THỊ GẤM


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Những đóng góp mới của luận án
5. Kết cấu của luận án


Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. Những nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệpcông nghiệp nhỏ và vừa
1.1.1. Nghiên cứu ở nước ngoài
1.1.2. Nghiên cứu ở Việt Nam
1.2. Tóm lược các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp công nghiệpnhỏ và vừa
1.3. Đánh giá chung về kết quả của các công trình khoa học đã nghiên cứu
1.4. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu
Tóm tắt chương


Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HưỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
2.1. Lý luận chung về doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa
2.1.1. Một số khái niệm
2.1.2. Phân loại doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa
2.1.3. Đặc điểm của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
2.1.4. Vai trò của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa đối với nền kinh tế
2.2. Lý luận chung về các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp côngnghiệp nhỏ và vừa
2.2.1. Khái niệm phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa
2.2.2. Nội dung phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa
2.2.3. Cơ sở lựa chọn các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển các doanh nghiệpcông nghiệp nhỏ và vừa
2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏvà vừa
2.3. Cơ sở thực tiễn và bài học kinh nghiệm về phát triển các doanh nghiệpcông nghiệp nhỏ và vừa
2.3.1. Kinh nghiệm phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở mộtsố quốc gia
2.3.2. Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở một sốđịa phương trong nước
2.3.3. Bài học kinh nghiệm cho phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vàvừa tỉnh Thái Nguyên
Tóm tắt chương


Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Câu hỏi nghiên cứu
3.2. Khung phân tích về các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển các doanh nghiệpcông nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên
3.2.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất về các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cácdoanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên
3.2.2. Các giả thuyết nghiên cứu
3.3. Quy trình nghiên cứu
3.4. Nghiên cứu định tính thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển doanhnghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên
3.4.1. Mục đích
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu
3.4.3. Kết quả nghiên cứu định tính về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triểncác doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên
3.5. Nghiên cứu định lượng sơ bộ
3.5.1. Mẫu nghiên cứu và phương pháp thu thập dữ liệu
3.5.2. Phương pháp phân tích sơ bộ thang đo
3.5.3. Kết quả nghiên cứu định lượng sơ bộ
3.6. Bản khảo sát chính thức
3.7. Nghiên cứu định lượng chính thức
3.7.1. Phương pháp thu thập thông tin
3.7.2. Phương pháp phân tích thông tin
3.7.3. Tiêu chí đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa
Tóm tắt chương


Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HưỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1. Khái quát chung về tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên của tỉnh Thái Nguyên
4.1.2. Đặc điểm kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Nguyên
4.1.3. Những thuận lợi và khó khăn cho phát triển doanh nghiệp công nghiệpnhỏ và vừa trên địa bàn
4.2. Thực trạng phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa
4.2.2. Thực trạng tăng trưởng doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên
4.2.3. Sự chuyển dịch cơ cấu doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa
4.2.4. Sự tăng trưởng về chất lượng của các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa
4.3. Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp công nghiệpnhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên nhìn từ phía doanh nghiệp
4.3.1. Nhóm các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
4.3.2. Nhóm các nhân tố bên trong doanh nghiệp
4.4. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến phát triển doanh nghiệp côngnghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên
4.4.1. Mô tả đặc điểm mẫu nghiên cứu
4.4.2. Kết quả kiểm định thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá (EFA)
4.4.3. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định (CFA)
4.4.4. Kết quả CFA mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển các DNCNNVV tỉnh Thái Nguyên
4.4.5. Kiểm định mô hình lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu bằng mô hình cấutrúc tuyến tính (SEM)
4.5. Đánh giá chung về sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vàvừa tỉnh Thái Nguyên
4.5.1. Những mặt đạt được trong phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏvà vừa tỉnh Thái Nguyên
4.5.2. Những vấn đề còn tồn tại trong phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏvà vừa tỉnh Thái Nguyên
4.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong phát triển doanh nghiệp côngnghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên
Tóm tắt chương


Chương 5: GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
5.1. Bối cảnh trong nước và địa phương đối với phát triển doanh nghiệp côngnghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên
5.2. Xây dựng mô hình phân tích SWOT của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vàvừa tỉnh Thái Nguyên
5.3. Quan điểm và định hướng phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừatỉnh Thái Nguyên
5.3.1. Quan điểm phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên
5.3.2. Định hướng phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên
5.4. Một số giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừatỉnh Thái Nguyên
5.4.1. Hoàn thiện chính sách về khoa học công nghệ
5.4.2. Hoàn thiện chính sách nguồn nguyên liệu cho phát triển doanh nghiệpcông nghiệp nhỏ và vừa
5.4.3. Hoàn thiện các chính sách về lao động trong doanh nghiệp công nghiệpnhỏ và vừa
5.4.4. Nâng cao năng lực quản lý của chủ DN và bộ máy quản lý trong DN
5.4.5. Hoàn thiện chính sách tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệpnhỏ và vừa
5.5. Một số kiến nghị nhằm phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừatỉnh Thái Nguyên
5.5.1. Kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách Chính sách của Nhà nước
5.5.2. Kiến nghị hoàn thiện chính sách hỗ trợ của địa phương trong phát triểndoanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên


KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ CỦA
TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
1 BHXH Bảo hiểm xã hội
2 CBCNV Cán bộ công nhân viên
3 CCN Cụm công nghiệp
4 CN Công nghiệp
5 CNH - HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa
6 CNSX Công nghệ sản xuất
7 CP Chính phủ
8 CS Cộng sự
9 DN Doanh nghiệp
10 DNCB Doanh nghiệp chế biến
11 DNCN Doanh nghiệp công nghiệp
12 DNCNNVV Doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa
13 DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa
14 ĐP Địa phương
15 GTGT Giá trị gia tăng
16 GTSX Giá trị sản xuất
17 HĐLĐ Hợp đồng lao động
18 HTX Hợp tác xã
19 KCN Khu công nghiệp
20 LĐ Lao động
21 MT Môi trường
22 QHCT Quy hoạch chi tiết
23 SX Sản xuất
24 SXKD Sản xuất kinh doanh
25 TNHH Trách nhiệm hữu hạn
26 TTHC Thủ tục hành chính
27 TW Trung ương
28 VLXD Vật liệu xây dựng
29 CFA Confirmatory Factor Analysis Phân tích nhân tố khẳng định
30 EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá
31 SEM Structural Equation Modeling Mô hình cấu trúc tuyến tính


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1. Bảng tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp côngnghiệp nhỏ và vừa
Bảng 2.1. Tiêu chí phân loại DNNVV ở một số nước công nghiệp phát triển
Bảng 2.2. Tiêu chí phân loại DNNVV ở một số nước đang phát triển
Bảng 2.3. Tiêu thức phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 56/2009/ NĐ-CP
Bảng 3.1. Thang đo trình độ công nghệ sản xuất
Bảng 3.2. Thang đo trình độ công nghệ sản xuất sau điều chỉnh
Bảng 3.3. Thang đo Chính sách của Nhà nước
Bảng 3.4. Thang đo nguồn nguyên liệu
Bảng 3.5. Thang đo lao động
Bảng 3.6. Thang đo lao động sau điều chỉnh
Bảng 3.7. Thang đo năng lực quản lý
Bảng 3.8. Thang đo chính sách hỗ trợ của địa phương
Bảng 3.9. Thang đo tiếp cận tài chính
Bảng 3.10. Thang đo sự phát triển của DNCNNVV
Bảng 3.11. Kết quả Cronbach’s Alpha các biến
Bảng 3.12. Thang đo tổng hợp đã hiệu chỉnh để đưa vào phân tích định lượng
Bảng 3.13. Thang đo quãng Likert đo lường mức độ đồng ý
Bảng 4.1. Dân số và lao động Thái Nguyên giai đoạn 2005 - 2016
Bảng 4.2. Tốc độ tăng trưởng về số lượng các doanh nghiệp công nghiệp Thái Nguyên từ năm 2014 đến 2016
Bảng 4.3. Cơ cấu và tăng trưởng về số lượng các DNCNNVV tỉnh Thái Nguyên từnăm 2014 đến năm 2016
Bảng 4.4. Số lượng DNCNNVV tỉnh Thái Nguyên phân theo loại hìnhdoanh nghiệp
Bảng 4.5. Số DNCNNVV hoạch toán độc lập phân theo đơn vị hành chính
Bảng 4.6. Tổng nguồn vốn của các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa
Bảng 4.7. Quy mô vốn kinh doanh bình quân của 1 DNCNNVV tỉnh Thái Nguyên. 102
Bảng 4.8. Tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần theo ngành công nghiệp của các
DNCNNVV tỉnh Thái Nguyên từ năm 2014 đến năm 2016
Bảng 4.9. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNCNNVV tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016
Bảng 4.10. Tốc độ tăng trưởng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp Thái Nguyên phân theo ngành kinh tế
Bảng 4.11. Tốc độ tăng trưởng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vàvừa phân theo ngành kinh tế
Bảng 4.12. Cơ cấu trình độ người lao động trong các DNCNNVV tỉnh Thái Nguyênnăm 2016
Bảng 4.13. Quy mô lao động bình quân của một DNCNNVV
Bảng 4.14. Kết quả tạo việc làm cho người lao động tại các DNCNNVV tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016
Bảng 4.15. Cơ cấu trình độ chủ DNCNNVV tỉnh Thái Nguyên
Bảng 4.16. Chương trình khuyến công địa phương đến năm 2020
Bảng 4.17. Mô tả đặc điểm mẫu nghiên cứu
Bảng 4.18. Tổng hợp kết quả phân tích EFA các biến
Bảng 4.19. Tổng hợp kết quả phân tích CFA các biến
Bảng 4.20. Hệ số tin cậy tổng hợp, phương sai trích của mô hình
Bảng 4.21. Kiểm định giá trị phân biệt giữa các khái niệm trong mô hình
Bảng 4.22. Kết quả kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa các khái niệm trong môhình lý thuyết
Bảng 4.23. Kết quả ước lượng bằng Bootstrap với N =
Bảng 4.24. Hệ số hồi quy chuẩn hóa của mô hình lý thuyết
Bảng 5.1. Kết quả phân tích SWOT cho doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên


DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
Sơ đồ 3.1. Khung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DNCNNVVtỉnh Thái Nguyên
Sơ đồ 3.2. Quy trình nghiên cứu
Sơ đồ 4.1. Kết quả CFA mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển các DNCNNVV tỉnh Thái Nguyên
Sơ đồ 4.2. Kết quả kiểm định SEM mô hình lý thuyết
Biểu đồ 4.1. Đánh giá chung của đối tượng nghiên cứu về nhân tố Chính sách của Nhà nước
Biểu đồ 4.2. Đánh giá chung của đối tượng nghiên cứu về nhân tố chính sáchhỗ trợ của địa phương
Biểu đồ 4.3. Đánh giá chung của đối tượng nghiên cứu về nhân tố nguồnnguyên liệu
Biểu đồ 4.4. Đánh giá chung của đối tượng nghiên cứu về nhân tố trình độ côngnghệ sản xuất
Biểu đồ 4.5. Đánh giá chung của đối tượng nghiên cứu về nhân tố lao động
Biểu đồ 4.6. Trình độ của chủ DNCNNVV qua 3 năm
Biểu đồ 4.7. Đánh giá chung của đối tượng nghiên cứu về nhân tố năng lựcquản lý
Biểu đồ 4.8. Đánh giá chung của đối tượng nghiên cứu về nhân tố tiếp cận tài chính
 

 

 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
1. Lê Ngọc Nương, Đỗ Thái Hòa (2017), “Thực trạng và giải pháp phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHTN, tháng 3, năm 2017, (Tập 163), số 03/2, trang 77-82, ISSN 1859-2171.
2. Lê Ngọc Nương, Vũ Thị Quỳnh Anh (2017), “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Tháng 11, Năm 2017 (Số 33), trang 60-63, ISSN 0866-7120.
3. Lê Ngọc Nương (2018), “Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp và bài học cho tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, Tháng 12, Năm 2017 (Số 508), trang 22-24, ISSN: 0868-3808.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lê Xuân Bá, Trần Kim Hào, Nguyễn Hữu Thắng (2006), Các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2011), Sách trắng-Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hà Nội.
3. Nguyễn Thế Bính (2013), “Kinh nghiệm quốc tế về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và bài học cho Việt Nam”, Tạp chí Phát triển và Hội nhập, 22 (12), tr 21-29.
4. Trịnh Đức Chiều (2010), Các nhân tố chủ yếu tác động đến quá trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam-Đánh giá định lượng qua điều tra của Danida 2005-2009, Đề tài khoa học cấp Bộ, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ kế hoạch và đầu tư.
5. Chính phủ (2001), Nghị định số 90/2001/NĐ-CP Về trợ giúp phát triển DNNVV, Hà Nội.
6. Chính phủ (2009), Nghị định số 56/2009/NĐ-CP Về trợ giúp phát triển DNNVV, Hà Nội.
7. CIEM. DOE, ILSSA và UNU-WIDER (2012), Đặc điểm Môi trường kinh doanh ở Việt Nam-Kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2013, Hà Nội.
8. Creswell. J.W., (2008). Thiết kế nghiên cứu-cách tiếp cận định tính, định lượng và theo các phương pháp hỗn hợp. Bản dịch của Fulbright, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright.
9. Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên (2017), Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 2016, Thái Nguyên.
10. Nguyễn Khánh Duy (2009), Bài giảng Thực hành mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với phần mềm AMOS, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
11. Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2004), Giáo trình Quản trị Kinh doanh, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội.
12. Trần Trường Giang (2010), Bài giảng quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, Thái Nguyên.
13. Phạm Thị Lệ Hằng (2009), “Thực trạng hoạt động và biện pháp hỗ trợ pháp lý nhằm tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, 208 (7), tr. 20-24. 17214. Nguyễn Trọng Hoài, Phùng Thanh Bình, Nguyễn Khánh Duy (2009), Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính, Nxb Thống Kê.
15. Phạm Văn Hồng (2007), Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
16. Kỷ yếu Hội thảo (2006), “Tăng cường hỗ trợ và hợp tác vì sự phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ APEC”, Hà Nội
17. Nguyễn Thanh Liêm (2016), Nghiên cứu các yếu tố tác động đến phát triển doanh nghiệp xây dựng tỉnh Sóc Trăng, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
18. Lê Thị Mỹ Linh (2009), Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
19. Võ Thị Hồng Loan (2011), “Phân tích một số đặc điểm của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 42 (1), tr. 151-158.
20. PGS. TS. Phạm Ngọc Linh, TS. Nguyễn Thị Kim Dung (2013), Giáo trình Kinh tế phát triển, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
21. Nguyễn Thị Loan (2009), Hoạt động tài chính của các doanh nghiệp công nghiệp trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
22. Phan Thị Minh Lý (2011), “Phân tích tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thừa Thiên Huế”, Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 43 (2), tr 151-157.
23. Lê Quang Mạnh (2011), Phát huy vai trò của Nhà nước trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
24. Nguyễn Thị Việt Nga (2013), Tác động của một số công cụ tài chính vĩ mô đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội.
25. PGS. TS. Nguyễn Công Nhự (2004), Giáo trình Thống kê công nghiệp, Nxb Thống kê, Hà Nội.
26. PGS. TS. Đồng Xuân Ninh, ThS. Vũ Kim Dũng (2000), Bài giảng Những nội dung cơ bản về quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. 17327. Nguyễn Quốc Nghi, Mai Văn Nam (2011), “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Cần Thơ”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, tr. 122-129.
28. GS. TS. Nguyễn Đình Phan, GS. TS. Nguyễn Kế Tuấn (2007), Giáo trình Kinh tế và quản lý công nghiệp, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
29. Vương Đức Hoàng Quân (2014), “Những thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa”, Tạp chí phát triển KH&CN, 18(2), tr. 1-9.
30. Quốc hội (2015), Luật Doanh nghiệp 2015, Nxb Tài chính, Hà Nội.
31. Quyết định số 1064/QĐ-TTg ngày 08/7/2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng Trung du và Miền núi phía Bắc đến năm 2020.
32. Quyết định số 879/QĐ-TTg, ngày 09/6/2014 Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
33. Quyết định số 880/QĐ-TTg, ngày 09/6/2014 Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
34. Quyết định số 260/QĐ-TTg ngày 27/02/2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
35. Ramanathan, R., (2002). Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng, Bản dịch tiếng Việt, Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright.
36. Saunder, M., Philip Lewis, Adrian Thornhill., (2010), Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh. (Nguyễn Văn Dung biên dịch), Nxb Tài Chính, Hà Nội.
37. Sở Công thương (2016), Quy hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2030, Thái Nguyên.
38. Sở Công thương (2016), Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, Thái Nguyên.
39. Sở Công thương (2016), Tài liệu tập huấn tuyên truyền về công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2016, Thái Nguyên.
40. Sở Kế hoạch đầu tư, Báo cáo kết quả công tác năm 2013, 2014, 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014, 2015, 2016, Thái Nguyên
41. Sở Lao động, Thương binh & Xã hội, Báo cáo điều tra về lao động và việc làm năm 2013, 2014, 2015, Thái Nguyên
42. Lê Văn Tâm (1995), Phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ ở Hà Nội, Đề tài khoa học cấp Bộ, Mã số B95 40, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội. 17443. Ngô Kim Thanh (2013), Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội
44. PGS. TS. Trần Chí Thiện (2013), Giáo trình Nguyên lý Thống kê, Nxb Thống kê, Hà Nội.
45. Nguyễn Đình Thọ, & Nguyễn Thị Mai Trang (2009), Nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh, Nxb Thống kê, Hà Nội.
46. Nguyễn Văn Toàn (2009), “Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới”, Tạp chí Lý luận chính trị, tr. 60-64.
47. Nguyễn Văn Toàn (2009), “Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời kỳ hội nhập ở nước ta”, Tạp chí Quản lý Nhà nước, (164), tr. 34-37.
48. Nguyễn Văn Thụy (2015), Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.
49. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nxb Hồng Đức.
50. Nguyễn Lê Trung (2009), “Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 662 (2), tr. 26-28.
51. Nguyễn Văn Tuấn (2001), “Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Đà Nẵng (2001-2010)”, Đà Nẵng.
52. Từ điển Bách khoa Việt Nam (2003), Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội.
53. Từ điển thuật ngữ kinh tế học (2001), Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội.
54. UBND tỉnh Thái Nguyên (2016), Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên.
55. PGS. TS. Trần Trọng Xuân (2016), Phát triển doanh nghiệp ở Tây Nguyên, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
56. Hoàng Hải Yến (2015), Tác động của quản trị tri thức và môi trường đạo đức kinh doanh đến kết quả hoàn thành công việc của nhân viên ngân hàng, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.
68. Abrar ul haq M., Razani M. J., & Nurul M. G. I. (2015), “Factors Affecting Small and Medium Enterprises (SMES) Development in Pakistan”, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Science, 15 (4), pp 546-552.
69. Anderson J. C., Gerbing. D.W. (1998), Structural Equation Modelling in proactive: A review and recommended two-step approach, Psychological Bulletin, 103 (3), 411-423.
70. Bolton R. N (1993), “Pretesting Questionaires: Content Analysis of Respondents’ Concurrent Verbal Protocols”, Marketing Science, 12(3), pp 280-303.
71. Bouazza A. M. (2015), “Establishing the Factors Affecting the Growth of Small and Medium-sized Enterprises in Algeria”, American International Journal of Social Science, 4 (2), pp 101-115.
72. Calder B. J., Philips L.W & Tybout A.M. (1981), “Designing for research application”, The Journal of Consumer Research, 8(2), pp 197-207.
73. Chittithaworn C. (2011), “Factors affecting business success of small & medium enterprises (SMEs) in Thailand”, Asian Social Science, 7 (5), pp 180-190.
74. Fornell C. and Larcker D.F, (1981), Evaluating Structuaral Equation models with unobserved variables and measurement error, Journal of Marketing Research, 28(1), 39-50.
75. Govori A. (2013), “Factors affecting the Growth and Development of SMEs: Experiences from Kosovo”, Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing Rome-Italy, 9 (4), pp 701-707.
76. Ghosh B. C., and Kwan C. (2010), An analysis of key success factors of SMEs: A comparative study of Singapore/Malaysia and Australia/New Zealand, in The 41 st ICSB World Conference Proceedings I, 215-252, Stockholm, Sweden, June 16-19.
77. Green P., Tull. DS & Albaum G. (1988), Research for Marketing Decisions (5 ed.. New Jersey: Prentice Hall). 17678. Hair J. J. F., Anderson R. E., Tatham R. L., & Black W. C. (1998), Multivariate Data Analysis, Upper Saddle River Prentice Hall.
79. Hair J. J. F., Anderson R. E., Tatham R. L., & Black W. C. (2010), Multivariate Data Analysis, (7th ed.): Peason Prentice Hall.
80. Ng S. H (2012), “The conceptual framework of the impact of key intangible success factors on the enterprise success”, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 7(4), pp408-416.
81. Ibrahim U. (2008), An analysis of strategic factors affecting the performance of small and medium industries in Borno State of Nigeria, PhD Thesis, St Clements University, Nigeria.
82. Joreskog K.G, (1971), “Statiscal analysis of sets of congeneric test”, Psychrometrics, 36(2): 109-133.
83. Kamunge S. M., Njeru A., & Tirimba I. O. (2014), “Factors affecting the performance of small and micro enterprises in Limuru Town market of Kiambu County”, International Journal of Scientific and Research Pubications, 12 (4), pp 1-20.
84. Kemayel L. (2015), “Success factors of Lebanese SMEs: An empirical study”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, pp 1123-1128.
85. Likert R. (1961), New patterns of Management, New York: McGraw-Hill
86. Mashenece G. R., & Rumanyika J. (2014), “Business constraints and potential growth of small and medium enterprises in Tanzania: A review”, Euro Journal of Business and Management, 32 (6), pp 55-61.
87. Miles J. K. (2013), Exploring factors required for small business success in the 21 st Century, PhD Thesis, Walden University, The United State.
88. Najib T. (2005), Investigation of success factors for smaller engineering firms, PhD thesis, Wayne State University, Michigan.
89. Nunnally J. C., & Bernstein I. H. (1994), Psychometric theory, (3rd ed.), New York: McGraw-Hill.
90. Nwidag E. B. (2015), Management leadership and decision styles, and the acceptance of cloud computing by small and medium enterprises in manufacturing industry, PhD thesis, Capella University.
91. Olabisi S. Y, Olagbemi A. A., & Atere A. A. (2011), “Factors affecting smallư scale business performance in informal economy in Lagos State-Nigeria: A gendered based analysis”, Journal of Business Venturing, 8(2), pp151-168. 17792. Oyedele M. O (2014), “On Entrepreneurial Success of Small and Medium Enterprises (SMEs): A Conceptual and Theoretical Framework”, Journal of Economics and Sustainable Development, 16(5), pp 14-23.
93. Saenz D. J (2010), Strategic planning and implementation processes impacting small business success in Mexico: A correlational study, PhD Thesis, University of Phoenix, Mexico.
94. Sefiani Y. (2013), Factors fors success in SMEs: A perspective from Tangier, PhD thesis, University of Gloucestershire.
95. Simon R. M. (2008), An investigation of Bass’ Leadership theory on organizational performance of small and medium enterprises in Trinidad and Tobago, PhD thesis, Nova Southeastern University.
96. Schumacker R.E., & Lomax R.G (1996), A Beginner’s Guide to Structural Equation Modelling, Manwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
97. Steiger J. (1990), “Tests for comparing elements of a correlation matrix”, Psychological Bulletin, (87), 245-251.
98. Steenkamp J.B.E.M., & Van Trijp, H.C.M., (1991), “The use of LISREL in validating marketing constructs”, International Journal of Research in Marketing, 8(4), 283-299.
99. Todd R. P. (2006), An empirical investigation of entrepreneurial orientation, internationalization, and performance of small and medium-sized enterprises, PhD thesis, Cleveland State University.
100. Wynne T. A., & Lyne C. (2003), “An empirical analysis of factors affecting the growth of small-scale poultry enterprises in KwaZulu-Natal”, Development Southern Africa, 20 (5), pp 563-578.
101. Yang W. C. (2006), The effect of leadership and entrepreneurial orientation of small and medium enterprises on business performance in Taiwan, PhD thesis, University of the Incarnate Word.
102. Zikmund W. (2003), Bussiness Research Methods, (7 ed.. Ohio:Thomson/Southư Western, Mason).

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan an tien si kinh te,cac nhan to anh huong den phat trien cac doanh nghiep cong nghiep nho va vua tinh thai nguyen DH KTQTKD TN 2018 le ngoc nuong 224 Trang Download file các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh thái nguyên 1251
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh thái nguyên

các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh thái nguyên

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN