Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ đánh giá tác động của hoạt động chạm khắc đá đến sức khỏe cộng đồng tại xã ninh vân, huyện hoa lư, tỉnh ninh bình lên facebook!
đánh giá tác động của hoạt động chạm khắc đá đến sức khỏe cộng đồng tại xã ninh vân, huyện hoa lư, tỉnh ninh bình

18/08/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn đánh giá được tác động của hoạt động chạm khắc đá đến sức khỏe cộng đồng tại làng nghề chạm khắc đá Ninh Vân, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Đề xuất được một số giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề chạm khắc đá Ninh Vân

LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHẠM KHẮC ĐÁ ĐẾN SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ NINH VÂN, HUYỆN HOA LƯ, TỈNH NINH BÌNH

HV PHÙNG VIỆT KHÁNH - KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG - MÃ SỐ: 60440301 - HDKH TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH


MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Nội dung nghiên cứu


CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tình hình nghiên cứu môi trường, sức khỏe người lao động trên Thế giới và ở Việt Nam
1.1.1. Tình hình nghiên cứu môi trường, sức khỏe người lao động trên Thế giới
1.1.2. Tình hình nghiên cứu môi trường, sức khỏe người lao độngở Việt Nam
1.2. Hiện trạng sức khỏe cộng đồng tại các làng nghề Việt Nam
1.2.1. Lao động và các vấn đề về bệnh nghề nghiệp liên quan đến làng nghề
1.2.2. Các nhóm bệnh tật đặc trưng tại các làng nghề
1.3. Tổng quan về làng nghề chế tác đá ở Việt Nam và bệnh tật liên quan
1.3.1. Tổng quan về làng nghề chế tác đá ở Việt Nam
1.3.2. Các bệnh tật liên quan đến làng nghề chế tác đá
1.4. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Ninh Vân
1.4.1. Điều kiện tự nhiên
1.4.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
1.5. Tình hình hoạt động của làng nghề chạm khắc đá mỹ nghệ Ninh Vân
1.5.1. Thực trạng các điều kiện phát triển làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân
1.5.2. Quy mô của làng nghề
1.5.3. Quy trình sản xuất và các dụng cụ, nguyên liệu, chất phụ gia sử dụng trongsản xuất
1.5.4. Điều kiện lao động
1.5.5. Công tác quản lý môi trường tại làng nghề Ninh Vân


CHƯƠNG 2: ĐỐI TưỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp tổng hợp, thu thập tài liệu
2.3.2. Phương pháp điều tra xã hội học
2.3.3. Phương pháp thực nghiệm
2.3.4. Phương pháp xử lý số liệu
2.4. Thực nghiệm
2.5. Quản lý và phân tích số liệu


CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đánh giáchất lượng môi trường không khí xã Ninh Vân và xã Ninh Thắng
3.1.1. Đánh giá chất lượng môi trường không khí khu vực sản xuất đá mỹ nghệ Ninh Vân
3.1.2. Đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh xã Ninh Vân
3.1.3. Đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh xã Ninh Thắng
3.2. Kết quả nghiên cứu tác động của hoạt động chạm khắc đá đối với sức khỏecộng đồng tại làng nghề chạm khắc đá Ninh Vân
3.2.1. Tình hình bệnh tật làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân
3.2.2. Mối liên quan giữa môi trường sống và nguy cơ mắc bệnh của cộng đồng
3.2.3. Tác động của hoạt động chạm khắc đá đến sức khỏe cộng đồng
3.2.4. Phân tích, đánh giá nhận thức của người lao động về môi trường
3.3. Đề xuất một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề
3.3.1. Biện pháp quản lý môi trường
3.3.2. Biện pháp công nghệ kỹ thuật


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
ATVSLĐ An toàn vệ sinh lao động
BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường
BVMT Bảo vệ môi trường
CNH Công nghiệp hóa
CNH – HĐH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa
CP Chính phủ
HTX Hợp tác xã
KHCN Khoa học công nghệ
KK Không khí
KT-XH Kinh tế - Xã hội
LĐ- TB&XH Lao động – Thương binh và Xã hội
NĐ Nghị định
NLĐ Người lao động
NN & PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn
QCVN Quy chuẩn Việt Nam
TCCP Tiêu chuẩn cho phép
TCVSCP Tiêu chuẩn vệ sinh cho phép
THCS Trung học cơ sở
THPT Trung học phổ thông
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
UBND Ủy ban nhân dân


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1: Hiện trạng nước sạch, vệ sinh môi trường của xã Ninh Vân từ năm 2010-2015
Bảng 2.1: Thông tin điều tra khảo sát
Bảng 2.2: Vị trí lấy mẫu xã Ninh Vân
Bảng 2.3: Vị trí lấy mẫu xã Ninh Thắng
Bảng 2.4: Danh mục các phương pháp phân tích từng chỉ tiêu
Bảng 3.1. Kết quả phân tích các chỉ tiêu môi trường tại các địa điểm đo đạc lấymẫu
Bảng 3.2: Tỷ lệ mắc các bệnh của nhóm đối tượng thuộc làng nghề sản xuất đá Ninh Vân và nhóm đối tượng không thuộc làng nghề năm 2017
Bảng 3.3: Kết quả kiểm định Khi bình phương (2) Và tỷ suất chênh (OR)
Bảng 3.4: So sánh số liệu điều tra bệnh tật tại xã Ninh Vân với số liệu bệnh viện Đakhoa huyện Hoa Lư
Bảng 3.5: Thực trạng môi trường không khí và sức khỏe cộng đồng tại khu vực làngnghề và khu vực không làng nghề
Bảng 3.6. Ý kiến nhận xét của người lao động về lượng bụi phát thải tại khu vực sảnxuất làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân
Bảng 3.7. Ý kiến nhận xét của người lao động về lượng bụi trong môi trường khôngkhí tại xã Ninh Thắng
Bảng 3.8. Ý kiến nhận xét của người lao động về lượng mùi phát sinh tại khu vựcsản xuất làng nghề Ninh Vân năm 2017
Bảng 3.9. Ý kiến nhận xét của người lao động về lượng bụi trong môi trường khôngkhí tại xã Ninh Thắng năm 2017
Bảng 3.10. Ý kiến nhận xét của người lao động về tiếng ồn phát sinh tại khu vựcsản xuất làng nghề Ninh Vân năm 2017
Bảng 3.11: Các giải pháp sản xuất sạch hơn cho làng nghề sản xuất đá Ninh Vân.


DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1. Quy trình công nghệ sản xuất chế tác đá tại các cơ sở sản xuất
Hình 1.2: Bản đồ vị trí xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Hình1.3: Quy trình chế tác đá và các yếu tố tác động đến sức khỏe người lao động
Hình 2.1: Bản đồ vị trí lấy mẫu không khí
Hình 2.2: Quy trình làm sạch, mã hóa, xử lý và phân tích số liệu
Hình 3.1: Biểu đồ so sánh chỉ tiêu bụi TSP trong khu vực sản xuất với QĐ 3733-2002/ BYT
Hình 3.2: Biểu đồ so sánh chỉ tiêu CO trong khu vực sản xuất với QĐ 3733-2002/ BYT
Hình 3.3: Biểu đồ so sánh chỉ tiêu NO2trong khu vực sản xuất với QĐ 3733-2002/ BYT
Hình 3.4: Biểu đồ so sánh tiếng ồn khu vực sản xuất với QCVN 24/2016/ BYT
Hình 3.5: Biểu đồ so sánh chỉ tiêu CO trong môi trường không khí xung quanh tạixã Ninh Vân với QCVN 05: 2013/ BTNMT
Hình 3.6: Biểu đồ so sánh chỉ tiêu NO2trong không khí xung quanh tại xã Ninh Vân với QCVN 05: 2013/ BTNMT
Hình 3.7: Biểu đồ so sánh chỉ tiêu SO2trong môi trường khôngkhí xung quanh tại xã Ninh Vân với QCVN 05: 2013/ BTNMT
Hình 3.8: Biểu đồ so sánh chỉ tiêu bụi TSP trong môi trường không khí xung quanhtại xã Ninh Vân với QCVN 05: 2013/ BTNMT
Hình 3.9: Biểu đồ so sánh chỉ tiêu tiếng ồn xung quanh với QCVN 26: 2010/ BTNMT
Hình 3.10: Biểu đồ so sánh chỉ tiêu CO trong môi trường không khí xung quanh xã Ninh Thắng với QCVN 05: 2013/ BTNMT
Hình 3.12: Biểu đồ so sánh chỉ tiêu Bụi TSP trong môi trường không khí xungquanh xã Ninh Thắng với QCVN 05: 2013/ BTNMT
Hình 3.13: Biểu đồ so sánh chỉ tiêu SO2 trong môi trường không khí xung quanh xã Ninh Thắng với QCVN 05: 2013/ BTNMT
Hình 3.14: Hiện trạng bệnh tật xã Ninh Vân từ năm 2010-2015

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2008. Báo cáo môi trường quốc gia 2008, Môi trường làng nghề Việt Nam.
2. Bệnh viện Đa khoa huyện Hoa Lư, 2016. Báo cáo kết quả công tác y tế bệnh viện Đa khoa huyện Hoa Lư.
3. Đặng Kim Chi, 2005. Làng nghề Việt Nam và môi trường, NXB Khoa học và kỹ thuật.
4. Phạm Thị Linh, 2007. Hiện trạng sức khỏe môi trường làng nghề chế biến thực phẩm Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Tây, Đại học Quốc gia Hà Nội, Báo cáo khoa học.
5. Đặng Đình Long, Đinh Thị Bích Thủy, 2005. Tính cộng đồng và xung đột môi trường tại khu vực làng nghề ở đồng bằng sông Hồng, thực trạng và xu hướng biến đổi, NXB Nông nghiệp.
6. Ngô Trà Mai, 2008. Nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học cho quy hoạch bảo vệ môi trường một số làng nghề tỉnh Hà Tây, Luận án Tiến sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên.
7. Bùi Bích Ngọc, Nguyễn Hữu Chỉnh, Phạm Văn Hán, 2002. Tác động của lao động tới sức khỏe người làng nghề đúc tại Mỹ Đồng, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Hội nghị khoa học các trường Y dược toàn quốc, Cần Thơ, tr. 16-20.
8. Đào Ngọc Phong, Nguyễn Huy Nga, 2007. Sức khỏe môi trường và Cộng đồng ở Việt Nam, NXB Y Học.
9. Dương Bá Phượng, 2001. Bảo tồn và phát triển các làng nghề trong quá trình Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa, NXB Khoa học xã hội.
10. Sở Công thương Ninh Bình, 2011. Báo cáo Thống kê Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
11. Trần Văn Thiện, 2009. Đánh giá thực trạng ô nhiễm không khí và khảo sát một số chất độc hại trong nước tiểu của công nhân tại làng nghề tái chế nhôm Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh năm 2009, Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.
12. Lê Đức Thọ, 2008. Nghiên cứu thực trạng môi trường sức khỏe ở làng nghề làm bún Phú Đô, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp cần thiết, Luận án TS Y học, Học Viện Quân y.
13. Lê Vân Trình, Trần Đức Bắc và Đỗ Thu Hạnh, 2002. Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về môi trường, điều kiện lao động và sức khỏe người lao động tại các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp làng nghề, Hội thảo Khoa học công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Viện nghiên cứu khoa học Kỹ thuật bảo hộ lao động, Hà Nội, tr. 177-199
14. Trương Đình Tưởng, 2004. Địa chí văn hóa dân gian Ninh Bình, Nxb Thế giới, Hà Nội.
15. Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường,Tổng cục môi trường, 2016. Báo cáo tổng kết thực hiện dự án: “Điều tra, đánh giá qui mô, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố môi trường có nguy cơ cao đối với sức khỏe cộng đồng và đề xuất kế hoạch triển khai các giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu rủi ro về sức khỏe tại một số điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các vùng đặc thù”.
16. UBND huyện Hoa Lư, 2015. Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Ninh Vân.
17. UBND tỉnh Ninh Bình, 2000. Kỷ yếu Công nghiệp Ninh Bình 45 năm xây dựng và phát triển 1955 – 2000.
18. Ủy ban nhân dân xã Ninh Vân, 2015. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Xã hội – Quốc phòng – An ninh năm 2015; Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
19. UBND xã Ninh Vân, 2016. Báo cáo Tình hình kinh tế-xã hội và phương hướng nhiệm vụ của xã Ninh Vân.
20. Bùi Văn Vượng, 2002. Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam, Nxb VHTT, Hà Nội.
21. Trần Minh Yến, 2003. Phát triển làng nghề truyền thống ở nông thôn Việt Nam trong quá trình CNH – HĐH, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Viện Kinh tế học.


TIẾNG ANH
22. Ashrafi Asgarabad A, MSc, Samareh Fekri M, PhD, Khanjani N, PhD, GhotbiRavandi MR, PhD, 2014. Exposure to particles and respiratory symptoms in stone carvers of Kerman, Iran.
23. MA Alim, MK Biswas, G Biswas, MA Hossain, SA Ahmad, 2014. Respiratory Health Problems Among the Ceramic Workers in Dhaka.
24. Masoud Neghab and Alireza Choobineh, 2007.Work-related Respiratory Symptoms anhd Ventilatory Disorders among Employees of a Cement Industry in Shiraz, Iran.
25. Tricia D. LeVan, Woon-Puay Koh, Hin-Peng Lee, David Koh, Mimi C. Yu, and Stephanie J. London, 2006. Vapor, Dust and Smoke Exposure in relation to adult-onset asthma and chronic respiratory symptoms: The Singapore Chinese Health Study.
26. Zeleke et al. BMC Pulmonary Medicine, 2011. Lung function reduction and chronic respiratory symptoms among workers in the cement industry: a follow up study.
27. U.S. Department of Health anh Human Services, 2003.The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 danh gia tac dong cua hoat dong cham khac da den suc khoe cong dong tai xa ninh van, huyen hoa lu, tinh ninh binh DHTNMTHN 2017 phung viet khanh 89 Trang Download file đánh giá tác động của hoạt động chạm khắc đá đến sức khỏe cộng đồng tại xã ninh vân, huyện hoa lư, tỉnh ninh bình 811
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

đánh giá tác động của hoạt động chạm khắc đá đến sức khỏe cộng đồng tại xã ninh vân, huyện hoa lư, tỉnh ninh bình

đánh giá tác động của hoạt động chạm khắc đá đến sức khỏe cộng đồng tại xã ninh vân, huyện hoa lư, tỉnh ninh bình

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN