Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share tuyển sinh đào tạo quản trị nhân lực trình độ tiến sĩ lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
Post to MySpace! MySpace

tuyển sinh đào tạo quản trị nhân lực trình độ tiến sĩ


Lượt xem: 355 Tin đăng ngày: 17/02/2017 Bởi:

Đại Học Công Đoàn thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành quản trị nhân lực. Dựa trên Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ;

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17/TBSĐH - ĐHCĐ

 Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2017

 

 

 Thực hiện Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Quyết định số 154/2015/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường đại học Công đoàn đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản trị nhân lực, mã số: 62 34 04 04;

 

 Căn cứ kế hoạch xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017;

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

Đào tạo các nhà khoa học, có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản trị nhân lực. Người theo học cấp này gọi là Nghiên cứu sinh (NCS).

 

2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

 

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 dự kiến: 07 NCS

 

3. HÌNH THỨC TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 

3.1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

 

3.2. Thời gian đào tạo: 03 năm (trong đó NCS phải có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Trường để thực hiện đề tài nghiên cứu).

 

4. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

 

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau:

 

 4.1. Về văn bằng

 

 Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành dự tuyển.

 

4.2. Có một bài luận về dự định nghiên cứu

 

 Bài luận trình bày rõ đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực nghiên cứu; Dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; Đề xuất người hướng dẫn.

 

4.3. Có 2 thư giới thiệu

 

 Thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; Hoặc thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học, nếu có học vị tiến sĩ thì phải cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của ứng viên. Những người giới thiệu này phải có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với ứng viên. Thư giới thiệu phải có những nhận xét về:

 

 a. Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

 

 b. Năng lực hoạt động chuyên môn;

 

 c. Phương pháp làm việc;

 

 d. Khả năng nghiên cứu;

 

 đ. Khả năng làm việc theo nhóm;

 

 e. Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

 

 g. Triển vọng phát triển về chuyên môn;

 

 h. Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

 

4.4. Có bài báo khoa học

 

 Ứng viên dự tuyển có bằng thạc sĩ phải có ít nhất 01 bài báo công bố trên các tạp chí khoa học của ngành hoặc trên các tạp chí có uy tín.

 

 4.5. Về trình độ Tiếng Anh

 

 Ứng viên tham gia dự tuyển NCS phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng về trình độ Tiếng Anh sau đây:

 

- Chứng chỉ trình độ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về Tiếng Anh, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành Tiếng Anh trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1.

 

 - Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là Tiếng Anh.

 

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành Tiếng Anh.

 

4.6. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm) Hoặc trường đại học, học viện nơi học viên vừa tốt nghiệp thạc sĩ giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm thì địa phương nơi cư trú xác nhận thân nhân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

 

4.7. Cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo qui định của Nhà trường (đóng học phí và hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

 

5. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

 

5.1. Nội dung xét tuyển gồm có

 

 Các tiêu chí xét tuyển:

 

 - Hồ sơ dự tuyển

 

Trong đó có: + Kết quả học tập

 

 + Công trình khoa học

 

 + Trình độ Tiếng Anh

 

 + Thư giới thiệu

 

 - Bài luận và dự định nghiên cứu

 

 - Trình bày bài luận

 

5.2. Phương thức xét tuyển

 

Các ứng viên đăng ký dự tuyển được xét trúng tuyển trên cơ sở:

 

 - Đáp ứng đầy đủ các điều kiện xét tuyển

 

 - Tổng điểm các tiêu chí xét tuyển phải đạt từ trung bình trở lên và lấy điểm từ cao xuống thấp theo thang điểm 100.

 

 (Trường hợp có nhiều ứng viên cùng tổng số điểm thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên: Công trình khoa học, trình độ Tiếng Anh, kết quả học tập).

 

 6. HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

 

6.1. Hồ sơ tuyển sinh: Ứng viên đăng ký xét tuyển phải nộp hồ sơ theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát hành tại Khoa Sau đại học, Trường đại học Công đoàn từ ngày 01 tháng 03 năm 2017.

 

6.2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01 tháng 03 năm 2017 đến 17 giờ 00 ngày 30/10//2017.

 

Hồ sơ dự tuyển nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học (trong giờ hành chính).

 

7. KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN: Dự kiến vào ngày 12 tháng 11 năm 2017

 

Ghi chú: Lịch xét tuyển chính thức sẽ được đăng tải trên website của Trường http: // dhcd. Edu. Vn. Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệKhoa Sau đại học - Trường đại học Công đoàn- Phòng 401 - nhà A - số 169 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội- ĐT: 04.3533.4231 Fax: 04.38517084 - Tư vấn chắp bút định hướng viết bài luận khoa học - chắp bút luận án tiến sĩ tại đây

 

Nơi nhận:     

- Bộ GD&ĐT;             (Để báo cáo)

- Tổng LĐLĐVN;

- Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố;

- Các Viện nghiên cứu, các Trường đại học;

- Công đoàn ngành TW;

- Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ;

- Lưu VT, Khoa SĐH.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 PGS.TS. Phạm Văn Hà

 

 

Keywords:tuyen sinh ncs,dao tao trinh do tien si,dai hoc cong doan nam 2017,quan tri nhan luc ha noi

 

Bình luận
Liên hệ
Tìm kiếm
Tương tự
Viết bình luận về: tuyển sinh đào tạo quản trị nhân lực trình độ tiến sĩ
Họ tên*:
Email*:
Nội dung*:
Mã bảo vệ*:
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting

tuyển sinh đào tạo quản trị nhân lực trình độ tiến sĩ

tuyển sinh đào tạo quản trị nhân lực trình độ tiến sĩ

Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting

Đăng nhập tài khoản
Các mục liên quan
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 486
Hôm nay:33029
Hôm qua: 62548
Trong tháng 2339041
Tháng trước2605503
Số lượt truy cập: 103664218