Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 534
Hôm nay56646
Hôm qua 79001
Trong tháng 307781
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184868700
Từ ngày: Đến ngày:

Chia sẻ tuyển dụng viên chức ngành công nghệ thông tin làm việc tại trung tâm CNTT bộ giao thông vận tải 2019

tuyển dụng viên chức ngành công nghệ thông tin làm việc tại trung tâm CNTT bộ giao thông vận tải 2019


View:330 Ngày: Người up:

Trang tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải thông báo gia hạn thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin, cụ thể như sau:


TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2019

(Gia hạn thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển dụng  viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin)


- Căn cứ Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng , sù' dụng và quản lý viên chức;
- Căn cứ Nghị định số 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đòi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng  công chức, viên chức, nâng ngạch cóng chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chê độ họp đông một số loại công việc trong cơ quan hành chỉnh nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
- Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bụ Nội vụ về việc hữởng dân về tuyển dụng , kỷ kết hợp đồng làm việc và đến bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đồi với viên chức;
- Cản cự Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/05/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đòi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng  cóng chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chẻ độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
- Căn cứ Quyết định số /288/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tài Ouy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Căn cứ Quyết định so 1383/QĐ-BGTVT ngày 24/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng  viên chức nam 2019 cua Trung tám Công nghệ thông tin;
- Căn cừ Thông báo tuyển dụng  viên chức số 378/TB-TTCNTT ngày 29/07/2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin.


Trang tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải thông báo gia hạn thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển dụng  viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

 

1.Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng :
-Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
-Từ đủ 18 tuổi trở lên đến dưới 40 tuổi.
-Có đon đăng ký dự tuyển;
-Có lý lịch rõ rang;
-Có vãn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm:
-Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc;

 

2.Chỉ tiêu tuyển dụng
Số lượng 02 người gôm các vị trí việc làm sau:
-Vị trí 1: An toàn thông tin, số lượng: 01 người
-Vị trí 2: Công nghệ phần mềm, số lượng: 01 người

 

3.Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ:
Người dự  tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, cụ thể:

3.1 Vị trí 1: An toàn thông tin
- Có bằng tốt Nghiệp đại học trở lên các ngành đúng hoặc các ngành gằn đào tạo về công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT- BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.
-Có chứng chi' ngoại ngữ với trình độ tương đương bặc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-Đảm bảo các điều kiện quy định của pháp luật về tuyển dụng  viên chức

3.2 Vị trí 2: Công nghệ phần mềm
-Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT- BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/1T-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo.
- Đảm bảo các diêu kiện quy định của pháp luật về tuyển dụng  viên chức.

 

4. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển:
-Các thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu tại phụ lục kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ, hoặc theo mẫu kèm theo thông báo này);

 

5.Gia hạn thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Các thí sinh dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự  tuyển trước ngày 16/09/2019;

 

6.Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải (Phòng 427, nhà D, 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội - ĐT 024.39424243).


7.Phương thức  tuyển dụng: Xét  tuyển cạnh tranh.


8.Nội dung xét tuyển: Xét tuyển theo quy định tại Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 cúa Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, thi hành.

 

9. Thời gian và địa điểm xét tuyển: Quý IV/2019 tại Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải

 

Mẫu đơn và văn bản gốc

BÌNH LUẬN
LIÊN HỆ
CÙNG ĐỀ MỤC
Viết Lời Bình về tuyển dụng viên chức ngành công nghệ thông tin làm việc tại trung tâm CNTT bộ giao thông vận tải 2019
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting


Tin Tức Hỏi đáp Thư Viện Luật Pháp

tuyển dụng viên chức ngành công nghệ thông tin làm việc tại trung tâm CNTT bộ giao thông vận tải 2019

tuyển dụng viên chức ngành công nghệ thông tin làm việc tại trung tâm CNTT bộ giao thông vận tải 2019

Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting