Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share quy chuẩn QCVN 100: 2018/BGTVT kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu - thông tư số 53/2018/TT-BGTVT lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
Post to MySpace! MySpace

quy chuẩn QCVN 100: 2018/BGTVT kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu - thông tư số 53/2018/TT-BGTVT

Lượt xem: 45 Tin đăng ngày: 28/10/2018 Bởi:

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu. QCVN 100: 2018/BGTVT. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 53/2018/TT-BGTVT

 

CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2018

 

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRÊN TÀU

 

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điểu của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Căn cứ Nghị định số 12/2017ÍNĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;

 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu.

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu.

Mã số đăng ký: QCVN 100: 2018/BGTVT.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh ữa Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này ./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các cơ quan thuộc Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- UBND các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Bộ Khoa học và Công nghệ (để đăng ký);

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

- Cổng thông tin điện tư Bộ GTVT; Nguyên Văn Công

- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;

- Lưu: VT, MT (5).

 

KT BỘ TRƯỞNG

 

THỨ TRƯỞNG

 

NGUYỄN VĂN CÔNG

 

PHỤ LỤC - QUY CHUẨN QCVN 100: 2018/BGTVT

Các bài đã đăng
 • Bình luận
  Liên hệ
  Tìm kiếm
  Tương tự
  Viết bình luận
  Họ tên*:
  Email*:
  Nội dung*:
  Mã bảo vệ*:
     
  Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

  quy chuẩn QCVN 100: 2018/BGTVT kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu - thông tư số 53/2018/TT-BGTVT

  quy chuẩn QCVN 100: 2018/BGTVT kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu - thông tư số 53/2018/TT-BGTVT

  Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 721
  Hôm nay:83326
  Hôm qua: 116133
  Trong tháng 2771150
  Tháng trước3057808
  Số lượt truy cập: 123492692