Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 225
Hôm nay72536
Hôm qua 153151
Trong tháng 3005290
Tháng trước4372452
Số lượt truy cập: 154075897

Từ ngày: Đến ngày:
Chia sẻ thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng


View:33 Ngày: Người up:

Ngày 28/6/2019 Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 điều 1 nghị định số 44/2019/nđ-cp ngày 20 tháng 5 năm 2019 của chính phủ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019. Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

Số: 10/2019/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI CÁC KHOẢN 1,2,3 VÀ KHOẢN 8 ĐIỀU 1 NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2019/NĐ-CP ngày 20 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ

 

 

- Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP  ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ Nghị định số 44/2019/NĐ-CP  ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng (sau đây được viết là Nghị định số 44/2019/NĐ-CP);

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội;

 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP  ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.

 

Điều 1. Đối tượng áp dụng

 

Thông tư này áp dụng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP.

 

Điều 2. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

 

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được tăng thêm 7,19% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019. Cụ thể:

 

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7 năm 2019 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6 năm 2019 X 1,0719

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện

 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở lao động - Thương binh và Xã Hội và các cơ quan chức năng có liên quan tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.

 

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại Nghị định số 44/2019/QĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này; Lập báo cáo theo mẫu kèm Thông tư này gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội và Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 01 năm 2020.

 

3. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân có trách nhiệm triển khai việc điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại Thông tư này đối với đối tượng thuộc diện quản lý.

 

Điều 4. Hiệu lực thi hành

 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019. Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

 

2. Thông tư số 05/2018/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP  ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết. /.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ trưởng Bộ LĐTBXH (để b/c);

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND, Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cơ quan Trung ương của các Hội, đoàn thể;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;

- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;

- Lưu: VT, PC, BHXH.

BỘ TRƯỞNG

 

 

Đào Ngọc Dung

 

 

PHỤ LỤC

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2019/NĐ-CP

(Kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

Đối tượng

Số người hưởng chế độ

(người)

Mức hưởng bình quân tháng 6/2019

(đồng/tháng)

Mức hưởng bình quân tăng thêm

(đồng/tháng)

Tổng kinh phí tăng thêm do điều chỉnh theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP

(triệu đồng)

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

1. Hưu trí BHXH bắt buộc:

 

+ Trong đó: Nguồn NSNN bảo đảm

 

Nguồn quỹ BHXH

 

2. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

 

+ Trong đó: Nguồn NSNN bảo đảm

 

Nguồn quỹ BHXH

 

3. Mất sức lao động

 

4. Trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg , Quyết định số 613/QĐ-TTg

 

5.  Công nhân cao su

 

6. Cán bộ xã, phường, thị trấn

 

7. Hưu trí BHXH tự nguyện (kể cả trợ cấp hàng tháng từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang)

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

Người lập biểu
 (Ký tên)

Thủ trưởng đơn vị
 (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

keywords:thong tu so 10 2019 ttbldtbxh huong dan dieu chinh luong huu,tro cap bao hiem xa hoi va hang thang doi voi doi tuong quy dinh tai cac khoan 1 2 3 va khoan 8 dieu 1 nghi dinh 44 ndcp ngay 20 5 cua chinh phu

Các bài đã đăng

BÌNH LUẬN
LIÊN HỆ
CÙNG ĐỀ MỤC
Viết Lời Bình về thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Mã bảo vệ*:
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng