Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1087
Hôm nay6137
Hôm qua 135553
Trong tháng 2726986
Tháng trước4418414
Số lượt truy cập: 149425141

Từ ngày: Đến ngày:
Chia sẻ quyết định số 996/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang nhiệm kỳ 2016 - 2021

quyết định số 996/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang nhiệm kỳ 2016 - 2021


View:13 Ngày: Người up:

Quyết định 996/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 09/8/2019. Cụ thể, phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số: 996/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên ủy ban nhân dân;
- Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang tại Tờ trình số 46/TTr - HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 3495/TTr-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đôc Sở Ke hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội ỵụ, Hội đồng nhân dân, úy. ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và ông Trần Văn Dung chịu trách nhiệm thi hanh Quyết định này.

 

Nơi nhận:
-    Như Điều 3;
-    Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
-    Tỉnh ủy Tiền Giang;
-    VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, VPBCSĐCP, TGĐ cổng TTĐTCP;
-    Lưu: VT, QHĐP (3b). Tùng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

NGUYỄN XUÂN PHÚC

 

Các bài đã đăng

BÌNH LUẬN
LIÊN HỆ
CÙNG ĐỀ MỤC
Viết Lời Bình về quyết định số 996/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang nhiệm kỳ 2016 - 2021
Mã bảo vệ*:
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

quyết định số 996/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang nhiệm kỳ 2016 - 2021

quyết định số 996/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang nhiệm kỳ 2016 - 2021