Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1243
Hôm nay774
Hôm qua 135553
Trong tháng 2721623
Tháng trước4418414
Số lượt truy cập: 149419778

Từ ngày: Đến ngày:
Chia sẻ quyết định số 997/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021

quyết định số 997/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021


View:15 Ngày: Người up:

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và ông Trần Sơn Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

số: 997/QĐ-TTg


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2019QUYẾT ĐỊNH

Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


- Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên ủy ban nhân dân;
- Xét đề nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 148/TTr-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 3269/TTr-BNV ngày 19 tháng 7 năm 2019,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Sơn Hải, để nghỉ hưu theo chế độ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và ông Trần Sơn Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, VPBCSĐCP, TCCV, TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b). Thg Ằ5

 

Các bài đã đăng

BÌNH LUẬN
LIÊN HỆ
CÙNG ĐỀ MỤC
Viết Lời Bình về quyết định số 997/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021
Mã bảo vệ*:
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

quyết định số 997/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021

quyết định số 997/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021