Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 474
Hôm nay38033
Hôm qua 76012
Trong tháng 365180
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184926099

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

10/12/2018

luật xuất bản - số 28/VBHN-VPQH


Luật này quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản; Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản. Là văn bản hợp nhất dựa trên Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 và Luật số 35/2018/QH14


By: AMBN

10/12/2018

luật đa dạng sinh học - số 32/VBHN-VPQH


Văn bản hợp nhất này dựa trên cơ sở Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 và Luật số 35/2018/QH14. Luật này quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.


By: AMBN

10/12/2018

luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo - số 33/VBHN-VPQH


Văn bản hợp nhất này dựa trên Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14; Luật này quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam.


By: AMBN

10/12/2018

luật đê điều - số 34/VBHN-VPQH


Văn bản hợp nhất này dựa trên cơ sở Luật Đê điều số 79/2006/QH11 và Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12 và Luật số 35/2018/QH14 liên quan đến quy hoạch; Luật này quy định về quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều, đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều, quản lý, bảo vệ đê, hộ đê và sử dụng đê điều.


By: AMBN

10/12/2018

luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật - số 35/VBHN-VPQH


Văn bản hợp nhất này dựa trên Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 và Luật số 35/2018/QH14 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật tại Việt Nam.


By: AMBN

10/12/2018

luật thủy lợi - số 36/VBHN-VPQH


Văn bản hợp nhất này dựa trên cơ sở Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 và Luật số 35/2018/QH14 luật có liên quan đến quy hoạch. Luật này quy định về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi; Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; Quản lý, khai thác công trình thủy lợi và vận hành hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi; Dịch vụ thủy lợi; Bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình...


By: AMBN

25/11/2018

luật bảo vệ bí mật nhà nước - số 29/2018/QH14


Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2018. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.


By: AMBN

20/11/2018

luật số 35/2018/QH14 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch


Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018.


By: AMBN

20/11/2018

luật phòng chống tham nhũng - số 36/2018/QH14


Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.


By: AMBN

20/11/2018

luật công an nhân dân - số 37/2018/QH14


Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Các quy định của Luật này về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; Phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức...


Luật được ban hành bởi Quốc Hội Việt Nam


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Luật được ban hành bởi Quốc Hội Việt Nam

Luật được ban hành bởi Quốc Hội Việt Nam