Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 724
Hôm nay10708
Hôm qua 72018
Trong tháng 1509323
Tháng trước3560304
Số lượt truy cập: 141392377

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

17/04/2015

nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức


Ngày 17/04/2015 Ban Chấp Hành TW ra Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai các nội dung liên quan đến nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức


By: AMBN

12/01/2015

nghị quyết số 38-NQ/TW 11


Nghị quyết số 38-NQ/TW, ngày 12/1/2015 Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI họp từ ngày 05-01 đến ngày 12-01-2015 tại Thủ đô Hà Nội, sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, báo cáo, đề án của Bộ Chính trị và Ban cán sự đảng Chính phủ


By: AMBN

09/10/2014

nghị quyết 37-NQ/TW 11 về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030


Ngày 09 tháng 10 năm 2014 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam ra nghị quyết 37-NQ/TW 11 về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030


By: AMBN

09/06/2014

nghị quyết số 33-NQ/TW 11 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước


Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước


By: AMBN

14/05/2014

nghị quyết số 31-NQ/TW 11


Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 14/5/2014 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khoá XI. Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khoá XI họp từ ngày 08 đến ngày 14-5-2014 tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị, Ban cán sự đảng Chính phủ, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XII của Đảng,

Bộ Chính trị quy định về xử lý kỷ luật đảng viên


Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ nghị quyết chỉ thị, quy định của Đảng; Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá X; Xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm như sau


By: AMBN

04/11/2013

nghị quyết số 29-NQ/TW về thay đổi căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo


Ngày 04/011/2013 Ban Chấp Hành TW Đảng CS VN đã thông qua nghị quyết số 29-NQ/TW về việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.


By: AMBN

14/10/2013

quy trình công tác phát triển đảng và chuyển đảng chính thức


Trình tự xét và đăng ký cho quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng: Qua thực tế rèn luyện phấn đấu, chi bộ nhận thấy quần chúng có triển vọng trở thành đảng viên, chi bộ xem xét cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng.


By: AMBN

12/10/2013

“Biển Đông- Trường Sa trong lịch sử văn hoá Việt Nam”


Trong tâm thức của nhiều cộng đồng cư dân cổ Việt Nam, Đông Hải – Biển Đông là Không gian thiêng gắn liền với thời lập quốc.


By: AMBN

31/10/2012

nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế


Nghị quyết Số: 20-NQ/TW,hội nghị trung ương 6 khóa xi về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế được thông qua tại Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2012 trong hội nghị trung ương 6 khóa xi.


điều lệ đảng|quy định về đảng viên|nghị quyết ĐC


Trang    1   2   3  


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

điều lệ đảng,quy định về đảng viên,nghị quyết ĐC

điều lệ đảng,quy định về đảng viên,nghị quyết ĐC