Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 732
Hôm nay:20058
Hôm qua: 109096
Trong tháng 2121678
Tháng trước3948394
Số lượt truy cập: 126791615

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vân ABC Theo số lượt view

Ngày: 17/04/2015
By: AMBN

Ngày 17/04/2015 Ban Chấp Hành TW ra Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai các nội dung liên quan đến nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức


Ngày: 12/01/2015
By: AMBN

Nghị quyết số 38-NQ/TW, ngày 12/1/2015 Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI họp từ ngày 05-01 đến ngày 12-01-2015 tại Thủ đô Hà Nội, sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, báo cáo, đề án của Bộ Chính trị và Ban cán sự đảng Chính phủ


Ngày: 09/10/2014
By: AMBN

Ngày 09 tháng 10 năm 2014 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam ra nghị quyết 37-NQ/TW 11 về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030


Ngày: 09/06/2014
By: AMBN

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước


Ngày: 14/05/2014
By: AMBN

Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 14/5/2014 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khoá XI. Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khoá XI họp từ ngày 08 đến ngày 14-5-2014 tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị, Ban cán sự đảng Chính phủ, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XII của Đảng,


Ngày: 24/04/2014
By: Thu Mai

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ nghị quyết chỉ thị, quy định của Đảng; Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá X; Xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm như sau


Ngày: 04/11/2013
By: AMBN

Ngày 04/011/2013 Ban Chấp Hành TW Đảng CS VN đã thông qua nghị quyết số 29-NQ/TW về việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.


Ngày: 14/10/2013
By: AMBN

Trình tự xét và đăng ký cho quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng: Qua thực tế rèn luyện phấn đấu, chi bộ nhận thấy quần chúng có triển vọng trở thành đảng viên, chi bộ xem xét cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng.


Ngày: 12/10/2013
By: AMBN

Trong tâm thức của nhiều cộng đồng cư dân cổ Việt Nam, Đông Hải – Biển Đông là Không gian thiêng gắn liền với thời lập quốc.


Ngày: 31/10/2012
By: AMBN

Nghị quyết Số: 20-NQ/TW,hội nghị trung ương 6 khóa xi về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế được thông qua tại Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2012 trong hội nghị trung ương 6 khóa xi.


điều lệ đảng|quy định về đảng viên


Trang    1   2   3  

Tìm bài thi Hỏi đáp Luật Pháp Tài liệu Tin giáo dục

điều lệ đảng,quy định về đảng viên

điều lệ đảng,quy định về đảng viên