Quy định của AMBN về việc bình luận

1. Các cá nhân có thể bình luận trên cơ sở hiểu biết và tôn trọng văn hóa cộng đồng mạng. Hệ thống tự động cập nhật.

2. Tất cả các ngôn từ và lời văn rất mong quý vị độc giả xem xét cân nhắc kỹ lưỡng để chúng ta xây dựng một trang web có tính văn hóa.

3. Những đóng góp của quý vị, nếu không vi phạm văn hóa, luật pháp sẽ được lưu giữ vĩnh viễn tại AMBN, kể cả đóng góp đó là dành cho nội dung của một bài viết hay là chính sách của AMBN, tính năng của trang web. Những đóng góp đó chúng tôi xin chân thành cảm ơn


Nên lưu ý: Những khi bạn gửi bình luận, nếu có các từ chửi bậy, hoặc mất lịch sự cũng như cố tình gắn đường Link trái phép vào bình luận thì hệ thống sẽ tự động từ chối  Comment của bạn.

AMBN XIN CẢM ƠN.

====================================================================================================================

Comment Rules of AMBN

1. You can comment based on understanding and respect for cultural and community networks.
2. AMBN.vn
hope you that All quotations are the carefully text.
3. Your contributions, will be stored permanently in AMBN If Your comment. is culturally appropriate.
4. These opinions will contribute directly / indirectly a building society, a better world.

Thank you

=============================================================================

Комментарий Правила AMBN


1. Вы можете оставить комментарий на основе понимания и уважения к культурно-бытовых сетей.
2. Все AMBN.vn Котировки Мебель надеюсь, что вы внимательно текст.
3. Ваш вклад, будут храниться в AMBN Если Ваш комментарий постоянно. культурно приемлемым.
4. Эти мнения будут непосредственно / косвенно Building Society, лучшего мира.

Спасибо Вам

============================================================================

AMBNのルールコメント


1。あなたは、文化やコミュニティのネットワークのための理解と尊重に基づいてコメントすることができます。
2。すべての引用家具AMBN.vnは、あなたが慎重にテキストであると思います。
3。あなたの貢献は、永久にあなたのコメント場合AMBNに保存されます。文化的に適切である。
4。これらの意見を直接/間接的に建物の社会、より良い世界に貢献していきます。

あなたに感謝

=========================================================================

评论AMBN规则


1。你可以发表评论文化和社区网络的理解和尊重的基础上。
2。所有报价的家具AMBN.vn希望你仔细的文字。
3。你的贡献,将被存储在AMBN永久如果你的评论。文化上适当的。
4。这些意见将有助于直接/间接社会建设,一个更加美好的世界。

谢谢你

===========================================================================

ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງກົດລະບຽບການ AMBN


1.ທ່ານສາມາດມີຄໍາເຫັນອີງຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈແລະເຄົາລົບສໍາລັບເຄືອຂ່າຍການວັດທະນະທໍາແລະຊຸມຊົນ.
2. ທັງຫມົດ AMBN.vn ເຟີນີເຈີວົງຢືມຫວັງວ່າທ່ານຈະມີຂໍ້ຄວາມລະມັດລະວັງ.
3. ການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານ, ຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນ AMBN ຖ້າຄໍາຄິດເຫັນຂອງທ່ານຢ່າງຖາວອນ. ແມ່ນວັດທະນະທໍາທີ່ເຫມາະສົມ.
4. ຄວາມຄິດເຫັນເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບສ່ວນໂດຍກົງ / ສັງຄົມໂດຍທາງອ້ອມກໍ່ສ້າງທີ່ເປັນໂລກດີກວ່າເກົ່າ.

ຂອບທ່ານ