Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ tin học ứng dụng trong kinh doanh lên facebook!
tin học ứng dụng trong kinh doanh

15/10/2015 Uploader: Tao Xanh Loại file: pdf

Nhằm giúp cho sinh viên có tài liệu để học tập, nghiên cứu việc ứng dụng tin học trình độ cao đẳng ngành kinh tế và quản trị, tác giả đã biên soạn giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh. Đây là tài liệu được biên soạn trên cơ sở đề cương học phần Tin học ứng dụng dành cho bậc Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh đang áp dụng tại trường Đại học xây dựng Miền Trung. Nội dung giáo trình gồm 5 chương được phân bố như sau:

THS. NGUYỄN VĂN CHẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

 

GIÁO TRÌNH

TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH

(Dùng cho sv cao đẳng Ngành quản trị kinh doanh)

 

Nhằm giúp cho sinh viên có tài liệu để học tập, nghiên cứu việc ứng dụng tin học trong lĩnh vực kinh doanh ngành của sinh viên trình độ cao đẳng kinh tế và quản trị,  tác giả đã biên soạn giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh. Đây là tài liệu được biên soạn trên cơ sở đề cương học phần Tin học ứng dụng dành cho bậc Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh đang áp dụng tại trường Đại học xây dựng Miền Trung. Nội dung giáo trình gồm 5 chương được phân bố như sau:

 

Chương 1: Một số hàm thông dụug: Nội dung chương 1 trang bị cho sinh viên một số hàm thông dụng của EXCEL được sử dụng trong kinh doanh.

 

Chương 2: Cơ sở dữ liệu trên excel: Nội dung chương 2 trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về cách tổ chức cơ sở dữ liệu trên EXCEL để từ đó thực hiện được các thao tác sắp xếp, lọc, trích ghi dữ liệu và sử dụng các hàm tính toán với điều kiện phức tạp thường gặp trong khi giải các bài toán ứng dụng.

 

Chương 3: Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu: Nội dung chương 3 trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về cách tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet, nhiều tập tin khác nhau trong đó có thực hiện một số phép toán: Tính tổng, đếm, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và kỹ năng phân tích số liệu 3 chiều.

 

Chương 4: Các hàm tài chính: Nội dung chương 4 trang bị cho sinh viên một số hàm sử dụng trong lĩnh vực tài chính giúp sinh viên có thể tính toán và lựa chọn các giải pháp tối ưu trong lĩnh vực này.

 

Chương 5: Các bài toán ứng dụng trong kinh doanh: Nội dung chương 5 giới thiệu một số bài toán cơ bản trong lĩnh vực kinh doanh từ việc tổ chức dữ liệu, lựa chọn hàm tính toán và dựa vào kết quả tính toán biết phân tích và rút ra kết luận chính xác.

 

tin hoc ung dung cho sinh vien nganh quan tri kinh doanh

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ HÀM THÔNG DỤNG

1.1 Giới thiệu

1.2 Hàm toán học và lượng giác

1.3 Hàm Logic

1.4 Hàm thống kê

1.5 Hàm xử lý dữ liệu kiểu chuỗi

1.6 Hàm tìm kiếm và tham chiếu

1.7 Hàm xử lý dữ liệu kiểu ngày

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN EXCEL

2.1 Giới thiệu

2.2 Sắp xếp dữ liệu

2.3 Lọc dữ liệu

2.4 Các hàm trên cơ sở dữ liệu

2.5 Kiểm tra dữ liệu khi nhập

CHƯƠNG 3: TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH VÀ THỐNG KÊ SỐ LIỆU

3.1 Chức năng Subtotal

3.2 Chức năng Consolidate

3.3 Tổng hợp, thống kê và phân tích số liệu với Pivotable

CHƯƠNG 4: CÁC HÀM TÀI CHÍNH

4.1 Khái niệm

4.2 Các hàm tài chính

CHƯƠNG 5: CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH

5.1 Bài toán dự báo kinh tế

5.2 Bài toán tìm mục tiêu

5.3 Bài toán qui hoạch tuyến tính

5.4 Bài toán phân tích tình huống

5.5 Bài toán phân tích độ nhạy

5.6 Bài toán tìm giao điểm của đường cung và đường cầu

5.7 Bài toán điểm hòa vốn

5.8 Tương quan và hồi qui tuyến tính

MỤC LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Tác giả Đinh Thế Hiển, “EXCEL  ứng dụng phân tích hoạt động kinh doanh và tài chính kê toán”, Nhà xuất bản thống kê 2007

[2]. Tác giả  Đặng Cảnh Thạc, Trần Thanh Thái,  Trần Thanh Phong, ” EXCEL ứng dụng trong kinh tế”

[3]. PGS.TS Ngô Thị Thuận (chủ biên) ThS. Lê Văn Bộ, ThS. Lê Ngọc Hướng, ThS. Nguyễn Thi Nhuần Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, “Giáo trình Tin học ứng dụng”, năm 2007

 

 

Keywords:ths nguyen van che,truong dai hoc xay dung mien trung,sach giao trinh,tin hoc ung dung trong kinh doanh,sinh vien cao dang nganh quan tri kinh doanh

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 tin hoc ung dung trong quan tri kinh doanh.Pdf DHXDMT NguyenVanChe 112 Trang Download file tin học ứng dụng trong kinh doanh 121
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

tin học ứng dụng trong kinh doanh

tin học ứng dụng trong kinh doanh

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN