Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình cơ sở dữ liệu lên facebook!
giáo trình cơ sở dữ liệu

19/05/2014 Uploader: PhamPhuc Loại file: pdf - Loại file: doc

Cơ sở dữ liệu (CSDL) là một hệ thống các thông tin có cấu trúc được lưu trữ trên các thiết bị như băng từ, đĩa từ,… để có thể thoả mãn yêu cầu khai thác đồng thời của nhiều người sử dụng. Sách của Trường CĐ Cao Thắng dành cho Hệ CĐ và Trung Cấp.

PHAN TẤN QUỐC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CAO THẮNG

GIÁO TRÌNH

CƠ SỞ DỮ LIỆU
 

 

 


Cơ sở dữ liệu (CSDL) là một hệ thống các thông tin có cấu trúc được lưu trữ trên các thiết bị như băng từ, đĩa từ,… để có thể thoả mãn yêu cầu khai thác đồng thời của nhiều người sử dụng.
CSDL gắn liền với đại số, logic toán và một số lĩnh vực khác. -Giảm sự trùng lắp thông tin xuống mức thấp nhất và do đó bảo đảm được tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.

 


-Đảm bảo dữ liệu có thể truy xuất theo nhiều cách khác nhau.
-Khả năng chia sẻ thông tin cho nhiều người sử dụng.
-Tính chủ quyền của dữ liệu


Tính chủ quyền của dữ liệu được thể hiện ở phương diện an toàn dữ liệu, khả năng biểu diễn các mối liên hệ ngữ nghĩa của dữ liệu và tính chính xác của dữ liệu. Điều này có nghĩa là người khai thác CSDL phải có nhiệm vụ cặp nhật các thông tin mới nhất của CSDL.


-Tính bảo mật và quyền khai thác thông tin của người sử dụng. Do có nhiều người được phép khai thác dữ liệu một cách đồng thời, nên cần thiết phải có một cơ chế bảo mật và phân quyền hạn khai thác CSDL. Các hệ điều hành nhiều người sử dụng hay hệ điều hành mạng cục bộ đều có cung cấp cơ chế này.


-Tranh chấp dữ liệu. Nhiều người được phép truy nhập cùng một lúc vào tài nguyên dữ liệu của CSDL với những mục đích khác nhau, do đó cần thiết phải có một cơ chế ưu tiên khi truy nhập dữ liệu. Cơ chế ưu tiên có thể được thực hiện bằng việc cấp quyền ưu tiên cho từng người khai thác.


-Đảm bảo an toàn dữ liệu khi có sự cố


Việc  quản  lý  dữ  liệu  tập  trung  có  thể  làm  tăng  khả  năng  mất  mát hoặc sai lệch thông tin khi có sự cố như mất điện đột xuất, hay một phần đĩa lưu trữ CSDL bị hư,… một số hệ điều hành mạng có cung cấp dịch vụ sao lưu ảnh đĩa cứng, tự động kiểm tra và khắc phục lỗi khi có sự cố. Tuy nhiên, bên cạnh dịch vụ của hệ điều hành, để đảm bảo CSDL luôn ổn định, một CSDL nhất thiết phải có một cơ chế khôi phục dữ liệu khi có các sự cố bất ngờ xảy ra.


Nội dung cuốn sách:


Chương 1  TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU


1.1.  MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN      

    
1.1.1. Định nghĩa cơ sở dữ liệu         
1.1.2. Ưu điểm của cơ sở dữ liệu        
1.1.3. Các đối tượng sử dụng CSDL:        
1.1.3. Những vấn đề mà CSDL cần phải giải quyết   
1.1.5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu         
1.1.6. Các ứng dụng của cơ sở dữ liệu      

   
1.2.  CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU        
1.3.  MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP   

      
1.3.1. Thực thể               
1.3.2. Thuộc tính               
1.3.3. Loại thực thể            
1.3.4. Khóa               
1.3.5  Mối kết hợp        

      
BÀI TẬP                  
Chương 2    MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
2.1.  CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN          


2.1.1.Thuộc Tính(attribte):          
2.1.2 Lược đồ quan hệ (Relation schema)      
2.1.3.Quan hệ (Relation)           
2.1.4 Bộ (Tuple)              
2.1.5.Siêu khoá - Khoá chính       

   
2.2.  CHUYỂN TỪ MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP SANG MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ            
2.3.  CÁC PHÉP TOÁN ĐẠI SỐ TRÊN CÁC QUAN HỆ)   


2.3.1 Phép hợp (Union)            
2.3.2 Phép giao (Intersection)          
2.3.3.Phép trừ (Minus)          
2.3.4.Tích Descartes (Cartesian Product)    
2.3.5.Phép chia hai quan hệ         
2.3.6.Phép chiếu( Projection)        
2.3.7.Phép chọn (Selection)        
2.3.8.Phép  - kết            
2.3.9.Phép kết tự nhiên       

   
BÀI TẬP                 
Chương 3    NGÔN NGỮ TRUY VẤN DỮ LIỆU
3.1.MỞ ĐẦU               
3.2.TÌM THÔNG TIN TỪ CÁC CỘT CỦA BẢNG - MỆNH ĐỀ SELECT
3.3.CHỌN CÁC DÒNG CỦA BẢNG – MỆNH ĐỀ WHERE  
3.4.THỨ TỰ THỂ HIỆN CÁC BẢN GHI - MỆNH ĐỀ ORDER BY
3.5. CÂU LỆNH SQL LỒNG NHAU         
3.6.GOM NHÓM DỮ LIỆU– MỆNH ĐỀ GROUP BY    


BÀI TẬP                   
Chương 4    RÀNG BUỘC TOÀN VẸN
4.1 RÀNG BUỘC TOÀN VẸN    

       
4.1.1 Khái niệm ràng buộc toàn vẹn        
4.1.2 Các yếu tố của ràng buộc toàn vẹn      
4.1.2.1.Điều kiện            
4.1.2.2.Bối cảnh            
4.1.2.3.Bảng tầm ảnh hưởng        
4.1.2.4.Hành động           


4.2. PHÂN LOẠI   RÀNG BUỘC TOÀN VẸN      


4.2.1.Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh là một quan hệ   
4.2.1.1.Ràng buộc toàn vẹn liên bộ      
4.2.1.2.ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị    
4.2.1.3.Ràng Buộc Toàn Vẹn Liên Thuộc Tính  
4.2.2.Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh là nhiều quan hệ   
4.2.2.1.Ràng Buộc Toàn Vẹn Về Khoá Ngoại:  
4.2.2.2.Ràng Buộc Toàn Vẹn Liên Thuộc Tính Liên Quan Hệ
4.2.2.3.Ràng Buộc Toàn Vẹn Liên Bộ Liên Quan Hệ


BÀI TẬP                   
Chương 5    LÝ THUYẾT THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
5.1.  CÁC VẤN ĐỀ GẶP PHẢI KHI TỔ CHỨC DỮ LIỆU
5.2.  PHỤ THUỘC HÀM            


5.2.1 Định nghĩa phụ thuộc hàm        
5.2.2 Cách xác định phụ thuộc hàm cho lược đồ quan hệ  
5.2.3 Một số tính chất của phụ thuộc hàm -hệ luật dẫn armstrong:


5.3 BAO ĐÓNG CỦA TẬP PHỤ THUỘC HÀM F VÀ BAO ĐÓNG CỦA TẬP    
THUỘC TÍNH X


5.3.1.Bao đóng của tập phụ thuộc hàm F      
5.3.2.Bao đóng của tập thuộc tính X        
5.3.3.Bài toán thành viên           
5.3.4.Thuật toán tìm bao đóng của một tập thuộc tính (X) 


5.4.  KHOÁ  CỦA  LƯỢC ĐỒ  QUAN  HỆ - MỘT  SỐ  THUẬT  TOÁN TÌM KHOÁ   

              
5.4.1.Định nghĩa              
5.4.2.Thuật toán tìm một khoá của một lược đồ quan hệ Q
5.4.3.Thuật toán tìm tất cả các khoá của một lược đồ quan hệ


5.5.  PHỦ TỐI THIỂU            

  
5.5.2.Tập phụ thuộc hàm tương đương      
5.5.1.Phủ tối thiểu               
5.5.3.Thuật toán tìm phủ tối thiểu của một tập phụ thuộc hàm


5.6.   DẠNG CHUẨN CỦA LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ   

 
5.6.1.Một số khái niệm liên quan đến các dạng chuẩn  
5.6.2.Dạng chuẩn 1            
5.6.3.Dạng chuẩn 2      
5.6.4.Dạng chuẩn 3      
5.6.5.Dạng chuẩn BC      


BÀI TẬP            
BÀI TẬP THỰC HÀNH       
CÁC BỘ ĐỀ THI KIỂM TRA MÔN CSDL 
TÀI LIỆU THAM KHẢO       
MỤC LỤC            


Keywords: sach giao trinh co so du lieu, cong nghe thong tin, may tinh,csdl,phan tan quoc,truong cao dang cao thang

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Cơ sở dữ liệu CDKTCT Phan Tấn Quốc 115Tr-1.08Mb Download file giáo trình cơ sở dữ liệu 109
2 Cơ sở dữ liệu CDKTCT Phan Tấn Quốc 115Tr-40Kb Download file giáo trình cơ sở dữ liệu 450
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình cơ sở dữ liệu

giáo trình cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN