Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ 79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh lên facebook!
79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh

01/10/2014 Uploader: Maihuong Loại file: doc

Tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con người với thế giới xung quanh. Bất cứ tư tưởng nào cũng đều do chế độ xã hội, điều kiện sinh hoạt vật chất của con người quyết định. Trong xã hội có giai cấp, tư tưởng bao giờ cũng mang tính giai cấp.

79 CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI VỀ MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

Nội dung chính:

 

Câu 1: Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh?    
Câu 2: Trình bày hệ thống quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam?    
Câu 3: Trình bày nội dung cơ bản, cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh?    
Câu 4: Hãy nêu đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu 5: Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm vững những nguyên tắc phương pháp luận gì?    
Câu 6: Học tập nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải vận dụng tuân theo những phương pháp cụ thể gì?    
Câu 7: Ý nghĩa của việc học tập nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên?    
Câu 8: Trình bày điều kiện lịch sử - xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đã ảnh hưởng, tác động đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?    
Câu 9: Thời đại Nguyễn Ái Quốc sống và hoạt động đã ảnh hưởng tác động đến sự hình thành tư tưởng của Người như thế nào?    
Câu 10: Hãy nêu những tiền đề tư tưởng lý luận là cơ sở khách quan có ảnh hưởng tác động đến hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?    
Câu 11: Hãy nêu nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Nguyễn Ái Quốc là cơ sở quan trọng đề hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?    
Câu 12: Trình bày nhận thức, hoạt động của Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) từ thời kỳ trước năm 1911 đã hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước của Người?    
Câu 13: Những hoạt động chủ yếu của Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) từ 1911 đến 1920, đã tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc?    
Câu 14: Trình bày những hoạt động chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1921 đến 1930 đã tác động đến sự hình thành cơ bản tư tưởng của Người về cách mạng Việt Nam?    
Câu 15: Những hoạt động chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1930 đến 1945, thể hiện sự vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng?    
Câu 17: Trình bày những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc?    
Câu 18: Trình bày những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới?    
Câu 19: Tổ chức UNESCO đánh giá về Hồ Chí Minh như thế nào?    
Câu 20: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa là gì?    
Câu 21: Trình bày sự lựa chọn con đường phát triển của dân tộc sau khi cách mạng giải phóng dân tộc thành công theo tư tưởng Hồ Chí Minh?.    
Câu 22: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa là gì?    
Câu 23: Quan niệm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp?    
Câu 24: Trình bày sự hình thành cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam?.    
Câu 25: Hãy nêu tính chất và nhiệm vụ của cách mạng giải phóng dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh?.    
Câu 26: Trình bày mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh?    
Câu 27: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản?    
Câu 28: theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo?    
Câu 29: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc?    
Câu 30: Trình bày luận điểm của Hồ Chí Minh: “Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc?    
Câu 31: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực?    
Câu 32: Quan niệm của Hồ Chí Minh về tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?    
Câu 33: Hãy nêu quan niệm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?    
Câu 34: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?    
Câu 35: Quan niệm của Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?    
Câu 36: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ qúa độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là gì?    
Câu 37: Hãy nêu quan điểm của Hồ Chí Minh về nội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời kỳ quá độ?    
Câu 38: Trình bày theo tư tưởng Hồ Chí Minh về phương châm, bước đi, biện pháp tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?    
Câu 39: Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về sự cần thiết phải có Đảng Cộng sản trong đấu tranh cách mạng ở Việt Nam?    
Câu 40: Hãy làm sáng tỏ luận điểm của Hồ Chí Minh “Chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930”?    
Câu 41: Giải thích luận điểm của Hồ Chí Minh: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam, nhưng Đảng vẫn mang bản chất giai cấp công nhân?    
Câu 42: Trình bày quan niệm của Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền?    
Câu 43: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin “làm cốt”?    
Câu 44: Trình bày những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản theo tư tưởng Hồ Chí Minh?    
Câu 45: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi. Hãy làm sáng tỏ luận điểm trên?    
Câu 46: Trình bày những cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc?    
Câu 47: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng?    
Câu 48: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của dân tộc?    
Câu 49: Trình bày nội dung của đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh?    
Câu 50: Trình bày hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh?    
Câu 51: Nêu những nguyên tắc cơ bản xây dựng và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh?    
Câu 52: Hiểu như thế nào về câu nói của Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”?  
Câu 53: Vì sao Hồ Chí Minh nêu lên sự cần thiết xây dựng khối đại đoàn kết quốc tế?    
Câu 54: Trình bày nội dung các lực lượng cần đoàn kết quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh?    
Câu 55: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng đoàn kết quốc tế?    
Câu 56: Trình bày nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại?    
Câu 57: Hãy nêu quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân?    
Câu 58: Trình bày quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ?.    
Câu 59: Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân?    
Câu 60: Trình bày sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của. Nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh?    
Câu 61: Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ?    
Câu 62: Hãy nêu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả?    
Câu 63: Trình bày khái niệm văn hoá theo tư tưởng Hồ Chí Minh?    
Câu 64: Những quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí vai trò của nền văn hoá trong đời sống xã hội?    
Câu 65: Những quan niệm của Hồ Chí Minh về tính chất của nền văn hoá.    
Câu 66: Trình bày chức năng của nền văn hoá mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh?    
Câu 67: Quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hoá giáo dục?    
Câu 68: Hãy làm sáng tỏ quan điểm của Hồ Chí Minh về “Văn hoá - văn nghệ là mặt trận, nghệ sĩ là chiến sĩ, tác phẩm văn nghệ là vũ khí”?  
Câu 69: Trình bày quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hoá đời sống?    
Câu 70: Hãy nêu nguồn gốc tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh?    
Câu 71: Trình bày nội dung cơ bản tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh?    
Câu 72: Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh?    
Câu 73: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức trung với nước, hiếu với dân của con người Việt Nam trong thời đại mới?    
Câu 74: Hãy làm sáng tỏ quan điểm của Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư của con người Việt Nam trong thời đại mới?    
Câu 75: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức: Thương yêu con người, sống có tình nghĩa của con người Việt Nam trong thời đại mới?    
Câu 76: Hãy nêu quan điểm của Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức tinh thần quốc tế trong sáng của con người Việt Nam trong thời đại mới?    
Câu 77: Nêu những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh?    
Câu 78: Vì sao sinh viên phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?    
Câu 79: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người”?    
 


Nội dung:

 

Câu 1: Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh?
Gợi ý trả lời:
Tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con người với thế giới xung quanh. Bất cứ tư tưởng nào cũng đều do chế độ xã hội, điều kiện sinh hoạt vật chất của con người quyết định. Trong xã hội có giai cấp, tư tưởng bao giờ cũng mang tính giai cấp.
Khái niệm “tư tưởng” liên quan trực tiếp đến khái niệm “nhà tư tưởng”. Theo Lênin, “Một người xứng đáng là nhà tư tưởng, khi người đó biết giải quyết trước người khác tất cả những vấn đề chính trị - sách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào không phải một cách tự phát”.
Trong thuật ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh”, khái niệm tư tưởng có ý nghĩa ở tầm khái quát triết học. Khái niệm tư tưởng ở đây không phải dùng với nghĩa tinh thần - tư tưởng, ý thức tư tưởng của một cá nhân, một cộng đồng, mà với nghĩa là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học (thế giới quan và phương pháp luận) nhất quán, đại biểu cho ý chí nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực.
Tư tưởng Hồ Chí Minh gắn bó với toàn bộ tiến trình cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Đảng ta nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh là quá trình đi từ thấp đến cao, từ những vấn đề cụ thể đến hệ thống hoàn chỉnh.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (tháng 2 - 1951) của Đảng, Đảng ta chính thức khẳng định: Đường lối chính trị, nền nếp làm việc và đạo đức cách mạng của Đảng ta hiện nay là đường lối, tác phong và đạo đức Hồ Chủ tịch... Toàn Đảng hãy ra sức học tập đường lối chính trị, tác phong và đạo đức cách mạng của Hồ Chủ tịch,. Sự học tập ấy là điều kiện tiên quyết làm cho Đảng mạnh và làm cho cách mạng mau đi đến thắng lợi hoàn toàn.

 

keywords: de an 2010,79 cau hoi va goi y tra loi ve mon tu tuong ho chi minh,cau hoi,goi y tr loi,tu tuong ho chi minh,dai hoc thang long,do quan an

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Đề án: 79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh ĐH Thăng Long Đ. Q. Ân 161 tr Download file 79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh 1150
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh

79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN