Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ trắc nghiệm và bài tập môn kiểm toán lên facebook!
trắc nghiệm và bài tập môn kiểm toán

10/10/2014 Uploader: Maihuong Loại file: doc

Đề tài gồm hệ thống các câu hỏi ôn tập, các câu hỏi trắc nghiệm, và các bài tập và lời giải bài tập làm đề tài tham khảo cho sinh viên.

ĐỀ TÀI: TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP MÔN KIỂM TOÁNCHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

 

1.1        Điều nào sau đây không phải là lý do chính của việc kiểm toán báo cáo tài chính:
    a.    Do mâu thuẫn quyền lợi giữa nhà quản lý của đơn vị được kiểm toán với kiểm toán viên độc lập.
    b.    Sự phức tạp của các vấn đề lien quan đến kế toán và trình bày báo cáo tài chính
    c.    Người sử dụng báo cáo tài chính khó khăn trong việc tiếp cận các thong tin tại đơn vị được kiểm toán
    d.    Tác động của báo cáo tài chính đến quá trình ra quyết định của người sử dụng
1.2        Lý do chính của kiểm toán báo cáo tài chính là
    a.    Nhằm đáp ứng yêu cầu của pháp luật
    b.    Để đảm bảo rằng không có những sai lệch trong báo cáo tài chính
    c.    Cung cấp cho người sử dụng một sự đảm bảo hợp lý về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính
    d.    Làm giảm trách nhiệm của nhà quản lý đối với báo cáo tài chính
1.3        Kiểm toán hoạt động thường được tiến hành bởi kiểm toán viên nội bộ, hay kiểm toán viên của nhà nước và đôi khi bởi kiểm toán viên độc lập. Mục đích chính của kiểm toán hoạt động là
    a.    Cung cấp sự đảm bảo rằng hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động đúng như thiết kế
    b.    Nhằm giúp đỡ kiểm toán viên độc lập trong kiểm toán báo cáo tài chính
    c.    Nhằm cung cấp kết quả kiểm tra nội bộ về các vấn đề kế toán và tài chính cho các nhà quản lý cấp cao của công ty
    d.    Cung cấp sự đánh giá về hoạt động của một tổ chức trong việc đáp ứng mục tiêu của tổ chức đó
1.4        Thí dụ nào sau đây không phải là kiểm toán tuân thủ
    a.    Kiểm toán các đơn vị phụ thuộc về việc thực hiện các quy chế của công ty
    b.    Kiểm toán của cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp
    c.    Kiểm toán một doanh nghiệp theo yêu cầu của nghân hàng về việc chấp hành các điều khoản của một hợp đồng tín dụng
    d.    Kiểm toán một phân xưởng mới  thành lập để đánh giá hoạt động và đề xuất các giải pháp cải tiến
1.5        Câu nào mô tả đúng nhất về kiểm toán hoạt động:
    a.    Kiểm toán hoạt động tập trung kiểm tra kế toán và tài chính đối với một công ty mới đươc thành lập
    b.    Kiểm toán hoạt động tập trung  vào việc kiểm tra sự trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp
    c.    Xem xét và đánh giá về tính hửu hiệu và hiệu quả của một hoạt hoạt động  hay một bộ phận trong đơn vị
    d.    Cả ba câu trên đều đúng

 


CÂU HỎI ÔN TẬP

 

 

1.6    Ngoài việc phân loại kiểm toán theo hai tiêu chí quen thuộc là theo mục đích kiểm toán và theo chủ thể kiểm toán, theo bạn còn có thể phân loại kiểm toán theo tiêu chí nào khác hay không ?
1.7    Nêu tóm tắt lợi ích của kiểm toán báo cáo tài chính đối với công ty không phải là công ty cổ phần có niêm yết trên thị trương chứng khoán


keywords: de tai,he thong cau hoi trac nghiem va bai tap mon kiem toan,cau hoi on tap

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Đề tài: Trắc nghiệm và bài tập môn kiểm toán ambn ấn hành ambn (Sưu tầm) 287 tr Download file trắc nghiệm và bài tập môn kiểm toán 1750
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

trắc nghiệm và bài tập môn kiểm toán

trắc nghiệm và bài tập môn kiểm toán

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN