Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ đề cương bài giảng thực hành môn kế toán lên facebook!
đề cương bài giảng thực hành môn kế toán

21/10/2014 Uploader: Maihuong Loại file: doc

Giúp sinh viên nắm được kiến thức một cách chắc chắn sau khi đã học lý thuyết về tổ chức công tác kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, từ đó biết vận dụng kiến thức trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp.

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG THỰC HÀNH MÔN KẾ TOÁN


 


2.3. NỘI DUNG THỰC HÀNH
2.3.1. Giới thiệu khái quát về tổ chức công tác kế toán
2.3.1.1. Giới thiệu tổ chức bộ máy kế toán

 


- Bộ máy kế toán theo hình thức tập trung            (Sơ đồ 1.1)
- Bộ máy kế toán theo hình thức phân tán             (Sơ đồ 1.2).


2.3.1.2. Giới thiệu sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán


- Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức NKC     (Sơ đồ 1.3)
- Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức CTGS     (Sơ đồ 1.4).


2.3.2. Kế toán tiền mặt
2.3.2.1. Giới thiệu chứng từ kế toán


+ Chứng từ kế toán trực tiếp:
- Phiếu thu (Mẫu số 01 - TT)    (Biểu 2a.1)
- Phiếu chi (Mẫu số 02 - TT)    (Biểu 2a.2)
- Chứng từ ghi sổ     (Biểu 2a.3)
+ Chứng từ kế toán liên quan khác:
- Khế ước vay
- Giấy đề nghị tạm ứng
- Giấy lĩnh tiền mặt
- Ủy nhiệm chi    (Biểu 2a.4)
- Các chứng từ kế toán liên quan khác.


2.3.2.2. Trình tự lập và luân chuyển chứng từ


- Giới thiệu và giải thích trình tự luân chuyển, xử lý chứng từ thu tiền mặt    (Sơ đồ 2.1)
- Giới thiệu và giải thích trình tự luân chuyển, xử lý chứng từ vay ngân hàng bằng tiền mặt    (Sơ đồ 2.2)
- Giới thiệu và giải thích trình tự luân chuyển, xử lý chứng từ chi tiền mặt    (Sơ đồ 2.3).


2.3.2.3. Giới thiệu sổ kế toán


* Sổ kế toán chi tiết (cả NKC + CTGS)
- Sổ kế toán chi tiết tiền mặt    (Biểu 2b.1)
* Sổ kế toán tổng hợp:
+ Hình thức kế toán NKC:
- Nhật ký chung    (Biểu 2c.1)
- Sổ Cái TK 111    (Biểu 2c.2)
+ Hình thức kế toán CTGS:
- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ    (Biểu 2c.4)
- Sổ Cái TK 111    (Biểu 2c.5)
* Giới thiệu và giải thích trình tự ghi sổ kế toán (cả NKC và CTGS)    (Sơ đồ 2.7)


2.3.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng
2.3.3.1. Giới thiệu chứng từ kế toán


+ Chứng từ kế toán trực tiếp
- Ủy nhiệm chi    (Biểu 2a.4)
- Séc     (Biểu 2a.5)
+ Chứng từ kế toán liên quan do ngân hàng lập và phát hành
- Giấy báo Có    (Biểu 2a.6)
- Giấy báo Nợ    (Biểu 2a.7)
- Giấy báo số dư tài khoản (Sao kê ngân hàng)    (Biểu 2a.8)


2.3.3.2. Trình tự lập và luân chuyển chứng từ


- Trình tự luân chuyển và xử lý chứng từ thu TGNH (Sơ đồ 2.4)
- Trình tự luân chuyển và xử lý chứng từ chi TGNH (Sơ đồ 2.5)
- Trình tự luân chuyển và xử lý chứng từ chi TGNH bằng UNC
¬    (Sơ đồ 2.6)


2.3.3.3. Giới thiệu sổ kế toán


* Sổ kế toán chi tiết (cả NKC + CTGS)
- Sổ kế toán chi tiết TGNH    (Biểu 2b.2)
* Sổ kế toán tổng hợp:
+ Hình thức NKC:
- Nhật ký chung    (Biểu 2c.1)
- Sổ Cái TK 112    (Biểu 2c.6)
+ Hình thức CTGS:
- Sổ đăng ký CTGS    (Biểu 2c.4)
- Sổ Cái TK 112    (Biểu 2c.7)
* Trình tự ghi sổ kế toán
Giới thiệu và giải thích trình tự ghi sổ kế toán thu, chi TGNH (đã giới thiệu ở kế toán tiền mặt)    (Sơ đồ 2.7)

 


keywords: bai giang thuc hanh mon ke toan, kiem toan,bai giang thuc hanh

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Đề cương bài giảng thực hành môn kế toán ambn ấn hành ambn (Sưu tầm) 329 tr Download file đề cương bài giảng thực hành môn kế toán 1500
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

đề cương bài giảng thực hành môn kế toán

đề cương bài giảng thực hành môn kế toán

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN