Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share xây dựng ngân hàng câu hỏi trăc nghiệm môn thống kê xã hội tại một số trường đại học ở thành phố hồ chí minh lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
xây dựng ngân hàng câu hỏi trăc nghiệm môn thống kê xã hội tại một số trường đại học ở thành phố hồ chí minh

Ngày đăng: 11/09/2013 Lượt xem: 683 Người Upload: Tao Xanh
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trăc nghiệm môn thống kê xã hội tại một số trường đại học ở thành phố hồ chí minh..chủ nhiệm đề tài : t.s.ngô đình qua...Thống kê toán học được xem là công cụ hỗ trợ cho người nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội. Trong kế hoạch dạy học của hệ Cử nhân ở một số trường đại học, môn Thống kê trong khoa học xã hội nên sắp xếp trước môn Phương pháp nghiên cứu khoa học, nhằm giúp sinh viên lĩnh hội những kiến thức và hình thành những kỹ năng cần thiết về thống kê để có thể xử lý số liệu thu được từ việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu trong đề tài của mình......

BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ
 
XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM MÔN  THỐNG KÊ XÃ HỘI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

Chủ  nhiệm  đề tài :  T.S.  NGÔ ĐÌNH  QUA


------------------------------------------------------

MỞ ĐẦU

 

1. Lí do chọn đề tài

 

Thống kê toán học được xem là công cụ hỗ trợ cho người nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội. Trong kế hoạch dạy học của hệ Cử nhân ở một số trường đại học, môn Thống kê trong khoa học xã hội nên sắp xếp trước môn Phương pháp nghiên cứu khoa học, nhằm giúp sinh viên lĩnh hội những kiến thức và hình thành những kỹ năng cần thiết về thống kê để có thể xử lý số liệu thu được từ việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu trong đề tài của mình.

 

Trong hoạt động giảng dạy, kiểm tra đánh giá là một khâu quan trọng, giúp người dạy và người học đánh giá được kết quả đạt được so với mục tiêu học tập của môn học đã được đề ra. Ở một số trường Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, người ta đã chọn hình thức trắc nghiệm khách quan để kiểm tra kết quả học tập một số môn học của sinh viên, nhưng việc soạn thảo những đề trắc nghiệm ấy có thể chưa theo một quy trình cần thiết của việc soạn thảo trắc nghiệm khách quan. Trắc nghiệm khách quan, ngoài chức năng là công cụ kiểm tra, đánh giá, nó còn là phương tiện tự học, tự kiểm tra kết quả học tập của sinh viên. Chính vì vậy việc chọn và nghiên cứu đề tài “Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Thống kê xã hội tại một số trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh” nhằm cung cấp sản phẩm là các đề trắc nghiệm được soạn thảo đúng quy trình soạn thảo của trắc nghiệm khách quan, phục vụ việc dạy và học của môn học có hiệu quả hơn.

 

2. Mục đích nghiên cứu

 

Hình thành được bảy bài trắc nghiệm môn Thống kê xã hội (mỗi bài 80 câu) Với các số thống kê của từng bài và câu trắc nghiệm (hệ số tin cậy, độ khó của từng bài; Độ phân cách và độ khó của từng câu) Để dùng vào việc kiểm tra, tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên một số ngành thuộc khoa học xã hội ở một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

 

3.1. Khách thể nghiên cứu

 

Khách thể nghiên cứu của đề tài là hoạt động giảng dạy và học tập môn Thống kê xã hội.

 

3.2. Đối tượng nghiên cứu

 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là việc xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Thống kê xã hội tại một số trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh.

 

4. Giả thuyết nghiên cứu

 

Căn cứ vào lý thuyết soạn thảo trắc nghiệm khách quan, chương trình môn Thống kê xã hội của hệ Cử nhân, trình độ người học, thời lượng dành cho môn học và yêu cầu kiểm tra, thi kết thúc môn học, nhóm nghiên cứu có thể soạn thảo, khảo sát, xử lý được bảy đề trắc nghiệm, mỗi đề 80 câu với hệ số tin cậy xấp xỉ 0,7; Số câu trắc nghiệm có độ phân cách từ khá tốt trở lên đạt khỏang 50% và đa số là những đề thi vừa sức với trình độ của thí sinh.

 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

 

5.1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận của việc soạn thảo trắc nghiệm khách quan.

 

5.2. Soạn thảo, khảo sát, phân tích bảy đề trắc nghiệm môn Thống kê xã hội.

 

6. Phương pháp luận nghiên cứu

 

6.1. Cơ sở phương pháp luận

 

6.1.1. Quan điểm hệ thống- cấu trúc

 

Theo quan điểm này thì mọi sự vật, hiện tượng đều tồn tại dưới dạng một hệ thống với các yếu tố hợp thành có liên hệ với nhau. Hệ thống không tồn tại độc lập mà có liên hệ với các hệ thống khác.

 

Vận dụng quan điểm này vào phạm vi đề tài, chúng tôi nhận thấy đối tượng nghiên cứu của đề tài là một hệ thống bao gồm nhiều yếu tố hợp thành như: Lý thuyết về soạn thảo trắc nghiệm khách quan, chương trình môn học Thống kê xã hội, người dạy, người học, các điều kiện của hoạt động dạy học, yêu cầu kiểm tra, thi cử của môn học. Những yếu tố này có liên hệ với nhau và bản thân đối tượng nghiên cứu của đề tài cũng có liên hệ với các môn học khác trong chương trình đào tạo. Riêng phần cấu trúc của mỗi đề trắc nghiệm cũng mang tính hệ thống như chương trình môn Thống kê xã hội.

 

6.1.2. Quan điểm lịch sử- logic

 

Quan điểm này đòi hỏi người nghiên cứu phải xem xét đối tượng nghiên cứu như đang tồn tại trong thời gian và không gian xác định và trình bày công trình nghiên cứu theo một trật tự hợp lý.

 

Vận dụng quan điểm này vào phạm vi đề tài, chúng tôi đã soạn thảo các đề trắc nghiệm theo chương trình môn Thống kê xã hội hiện đang được giảng dạy tại một số trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh.

 

6.1.3. Quan điểm thực tiễn

 

Quan điểm này đòi hỏi người nghiên cứu phải xuất phát từ thực tiễn để lựa chọn đề tài nghiên cứu nhằm đem lại kết quả phục vụ thực tiễn. Thực tiễn kiểm tra, đánh giá môn Thống kê xã hội cần một công cụ khách quan đã thúc đẩy chúng tôi lựa chọn và nghiên cứu đề tài này.

 

6.2. Phương pháp nghiên cứu

 

6.2.1. Phân tích và tổng hợp lý thuyết

 

Lý thuyết được chúng tôi chọn để phân tích và tổng hợp là lý thuyết về trắc nghiệm. Lý thuyết này là nền tảng của việc soạn thảo và phân tích trắc nghiệm.

 

6.2.2. Phân loại, hệ thống hóa lý thuyết Phương pháp này được sử dụng để phân loại và sắp xếp các lý thuyết có liên quan đến kỹ thuật trắc nghiệm. Những lý thuyết này sẽ được dùng để viết phần lịch sử nghiên cứu vấn đề ở chương 1.

 

6.2.3. Phương pháp soạn thảo, khảo sát và phân tích trắc nghiệm Phương pháp này được sử dụng để làm nên sản phẩm nghiên cứu của đề tài.

 

6.2.4. Phương pháp thống kê toán học Phương pháp này được sử dụng trong khâu phân tích trắc nghiệm.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

1 Phạm Hoàng Gia (1990),” Đôi điều về Test” Tạp chí Thông tin khoa học giáo dục, số 20

 

2. Lê Văn Hảo 9 2002),” Trắc nghiệm khách quan-Một số vấn đề cần được nghiên cứu thêm ” Tạp chí Giáo dục số 1/2002 3 Trần Kiều (1995),” Đổi mới đánh giá-Đòi hỏi bức thiết của đổi mới phương pháp dạy học” Tạp chí Giáo dục số 11/1995”

 

4. Stodola, Q (1995) Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục. Bộ giáo dục và Đào tạo

 

5. Lâm Quang Thiệp (1995), Những cơ sở của kỹ thuật trắc nghiệm, Bộ Giáo dục và Đào tạo-Vụ đại học, Hà nội

 

6. Lâm Quang Thiệp (2006) ” Việc áp dụng những thành tựu hiện đại của Khoa học về đo lường trong giáo dục ở nước ta ", Tạp chí Giáo dục sô 133/2006

 

7. Dương Thiệu Tống (2005) Trắc nghiệm đo lường thành quả học tập, Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

 

8. Dương Thiệu Tống (1995) Trắc nghiệm tiêu chí, Nxb Giáo dục

 

9. Dương Thiệu Tống (2005) Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục, Nxb Khoa học xã hội

 

 10. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2005) Phân tích dữ liệu nghiên cứu với phần mềm SPSS, Nxb Thống kê.

 

Tiếng Anh

 

11. Bloom, B. S. (1981), Evaluation to improve learning, McGraw-Hill, New York.

 

12. Grifin Pattrick (1999), An In troduction to the Rasch Model, Assessement Research Centre-University of Melbourne.

 

13. Gronlund, N. E. (1990), Measurement and Evaluation in teaching, MacMillan, New York.

 

14. Newble (1979), “A Comparison of multiple-choice tests and free-response tests in examinations of clinical competence” Medical Education,

 

PHỤ LỤC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

--------------------------------- Báo cáo có 64 trang  ,nội dung chi tiết có trong bản download với các mục sau

MỤC LỤC

 

MỞ ĐẦU

 

1. Lí do chọn đề tài

 

2. Mục đích nghiên cứu

 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

 

3.1. Khách thể nghiên cứu

 

3.2. Đối tượng nghiên cứu

 

4. Giả thuyết nghiên cứu

 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

 

5.1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận của việc soạn thảo trắc nghiệm khách quan

 

5.2. Soạn thảo, khảo sát, phân tích bảy đề trắc nghiệm môn Thống kê xã hội

 

6. Phương pháp l uận nghiên cứu

 

6.1. Cơ sở phương pháp luận

 

6.2. Phương pháp nghiên cứu

 

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

 

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

 

1.2. Cơ sở lý luận của việc xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Thống kê xã hội tại một số trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh

 

1.2.1. Các thuật ngữ liên quan

 

1.2.2. Một số yêu cầu về kỹ thuật khi xây dựng trắc nghiệm

 

Chương 2: TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU

 

2.1. Soạn các đề trắc nghiệm

 

2.1.1. Xác định các mục tiêu học tập của từng chương trong chương trình môn học

 

2.1.2. Lập bảng phân tích nội dung

 

2.1.3. Lập dàn bài trắc nghiệm

 

2.1.4. Soạn bài trắc nghiệm (đề trắc nghiệm) Theo mục tiêu, bảng phân tích nội dung vàdàn bài trắc nghiệm

 

2.2. Chọn mẫu sinh viên và khảo sát trên mẫu

 

2.2.1. Mẫu khảo sát

 

2.2.2. Tiến hành khảo sát

 

2.3. Chấm bài, xử l ý, phân tích bài và phân tích từng câu trắc nghiệm

 

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH BÀI VÀ CÂU TRẮC NGHIỆM

 

3.1. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH BÀI CỦA 7 ĐỀ TRẮC NGHIỆM

 

3.2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÂU CỦA 7 ĐỀ TRẮC NGHIỆM

 

3.2.1. Kết quả phân tích câu đề 1 (A1)

 

3.2.2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÂU ĐỀ 2 (ĐỀ B2)

 

3.2.3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÂU ĐỀ 3 (ĐỀ 1C)

 

3.2.4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÂU ĐỀ 4 (ĐỀ D1)

 

3.2.5. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÂU ĐỀ 5 (ĐỀ E2)

 

3.2.6. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÂU ĐỀ 6 (ĐỀ F1)

 

3.2.7. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÂU ĐỀ 7 (ĐỀ G1)

 

3.3. TÓM TẮT CÁC CHỈ SỐ THỐNG KÊ CĂN BẢN CỦA 7 BÀI TRẮC NGHIỆM KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 

1. KẾT LUẬN

 

2. KIẾN NGHỊ

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

PHỤ LỤC

 

THỐNG KÊ TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI

 

 

 • Báo cáo tự đánh giá để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học kinh tế

 • Giải pháp khoa học năm học 2010-2011

 • Dưới đây là các đề tài nghiên cứu liên quan đến ngành giáo dục

 • Bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên thông qua việc xây dựng và sử dụng website trong dạy học chương “năng lượng – cơ học chất lưu

 • Tăng cường năng lực tiếp cận kiến thức theo quan điểm kiến tạo cho sinh viên cao đẳng qua dạy học môn Hình học sơ cấp và thực hành giải toán

 • Những sai sót thường gặp của sinh viên khi tìm nghiệm riêng của phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất

 • phương pháp sử dụng máy chiếu trong dạy học địa lí, ở trường Đại học Đồng Tháp

 • đề cương bài giảng thực hành môn kế toán

 • vận dụng đa phương tiện (multimedia) Trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ” Vật lí 11 THPT

 • trắc nghiệm và bài tập môn kiểm toán

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  xây dựng ngân hàng câu hỏi trăc nghiệm môn thống kê xã hội tại một số trường đại học ở thành phố hồ chí minh

  xây dựng ngân hàng câu hỏi trăc nghiệm môn thống kê xã hội tại một số trường đại học ở thành phố hồ chí minh

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 719
  Hôm nay:82612
  Hôm qua: 116133
  Trong tháng 2770436
  Tháng trước3057808
  Số lượt truy cập: 123491978