Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share nghiên cứu tính chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp ở việt nam lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
nghiên cứu tính chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp ở việt nam

Ngày đăng: 21/11/2014 Lượt xem: 626 Người Upload: Thai Van
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tính chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp ở việt nam,chủ nhiệm: PGS. TS. Tăng Văn Khiên. Để góp phần làm rõ bản chất của năng suất các nhân tố tổng hợp cũng như quan hệ của TFP với các chỉ tiêu năng suất khác; Xác định yêu cầu đảm bảo nguồn số liệu cũng như khả năng tính toán tốc độ tăng các nhân tố tổng hợp ở các cấp độ khác nhau của Việt Nam, Viện Khoa học Thống kê tiến hành nghiên cứu đề tài khoa học ”Nghiên cứu tính chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp ở Việt Nam”.

ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

 

NGHIÊN CỨU TÍNH CHỈ TIÊU TỐC ĐỘ TĂNG NĂNG SUẤT CÁC NHÂN TỐ TỔNG HỢP Ở VIỆT NAM

 

Chủ nhiệm: PGS. TS. Tăng Văn Khiên

 

Hà Nội, 2005

 

 

Lời Nói đầu

 

 

Để tồn tại và phát triển, thì bất kỳ một quốc gia nào cũng phải dựa vào sự tăng trưởng của chính mình. Muốn đạt được sự tăng trưởng thì cần phải tăng năng suất bởi vì tăng trưởng và tăng năng suất có quan hệ chặt chẽ với nhau, do đó tăng năng suất có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và phát triển bền vững của mỗi xã hội.

 

Từ xưa tới nay các nhà học giả kinh điển cũng như hiện đại đều coi vai trò của năng suất là rất quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia và sự tiến bộ chung của toàn nhân loại. Năng suất tác động một cách tổng hợp đến tất cả các hoạt động sản xuất của xã hội, là yếu tố cần thiết để nâng cao cuộc sống của con người. Tăng năng suất đảm bảo sự phồn vinh của mỗi quốc gia và đối với sự tiến bộ của xã hội loài người nói chung. C. Marx trong các tác phẩm của mình đã luôn khẳng định năng suất lao động xã hội là một trong những yếu tố quan trọng nhất của một chế độ xã hội “một phương thức sản xuất xã hội mới xuất hiện thay thế cho phương thức sản xuất cũ khi nó tạo ra năng suất lao động xã hội cao hơn“. Đây là luận điểm bao quát nhất và được nhiều người thừa nhận như là một quy luật tất yếu của xã hội.

 

Ngày nay cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá nền kinh tế, tự do hoá thương mại và sự cạnh tranh gay gắt thì vai trò tăng năng suất có một tầm cao mới. Nâng cao năng suất được coi là thúc đẩy nội lực của các hoạt động kinh tế, là nguồn gốc, nền tảng của sự phát triển bền vững của xã hội. Năng suất các nhân tố tổng hợp (viết tắt tiếng Anh là TFP) Là một trong những chỉ tiêu phản ánh đích thực và khái quát nhất hiệu quả sử dụng vốn và lao động, là căn cứ quan trọng để phân tích chất lượng tăng trưởng kinh tế đánh giá tiến bộ khoa học công nghệ của mỗi ngành, mỗi địa phương hay một quốc gia.

 

Chính vì vậy năng suất các nhân tố tổng hợp đã trở thành chỉ tiêu quan trọng trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế, đang được nhiều nước trên thế giới, trong đó có các nước thuộc Tổ chức Năng suất Châu Á (viết tắt trong tiếng Anh là APO) Quan tâm nghiên cứu để áp dụng. Ở Việt Nam, các chỉ tiêu năng suất cũng đã được nghiên cứu và đưa vào áp dụng thực tế từ lâu, cùng với sự hình thành và phát triển của hệ thống các chỉ tiêu thống kê kinh tế. Song đó mới là các chỉ tiêu năng suất bộ phận (các chỉ tiêu năng suất tính trên từng yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất), và nói đúng hơn chủ yếu là năng suất lao động. Trong những năm gần đây có một số đề tài khoa học đã nghiên cứu hoặc một số tài liệu đã đề cập đến chỉ tiêu năng suất các nhân tố tổng hợp. Tuy nhiên, cho đến nay việc nghiên cứu về phương pháp luận và đặc biệt là khả năng tính toán tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp trong thực tế còn nhiều bất cập, năng suất các nhân tố tổng hợp vẫn chưa chính thức được đưa vào danh sách các chỉ tiêu thống kê kinh tế xã hội chủ yếu của nước ta.

 

Để góp phần làm rõ bản chất của năng suất các nhân tố tổng hợp cũng như quan hệ của TFP với các chỉ tiêu năng suất khác; Xác định yêu cầu đảm bảo nguồn số liệu cũng như khả năng tính toán tốc độ tăng các nhân tố tổng hợp ở các cấp độ khác nhau của Việt Nam, Viện Khoa học Thống kê tiến hành nghiên cứu đề tài khoa học ”Nghiên cứu tính chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp ở Việt Nam”.

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

Lời Nói đầu

Phần một: Một số vấn đề chung về năng suất và thực tếtính toán các chỉ tiêu năng suất ở Việt Nam

1.1. Khái niệm chung về năng suất và tăng năng suất

1.2. Khái niệm mới về năng suất

1.3. Một số chỉ tiêu năng suất chủ yếu tính theo giá trị

1.4. Các hình thức biểu hiện của năng suất

1.5. Việc tính toán và ứng dụng các chỉ tiêu năng suất ở Việt Nam thời gian qua

Phần hai: Năng suất các nhân tố tổng hợp và phương pháptính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp

2.1. Nội dung và công thức tính khái quát năng suất tổng hợp chung

2.2. Năng suất các nhân tố tổng hợp và phương pháp tính tốc độtăng năng suất các nhân tố tổng hợp

Phần ba: Tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợpcủa công nghiệp Việt Nam

3.1. Lựa chọn thông tin và xử lý số liệu ban đầu

3.2. Tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp của toàn công nghiệp

3.3. Tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp của côngnghiệp quốc doanh

3.4. Đánh giá tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp và ảnh hưởng của nó tới tốc độ tăng giá trị tăng thêm công nghiệp Việt Nam

Phần bốn: Tính toán tốc độ tăng năng suất các nhân tốtổng hợp trong toàn nền kinh tế quốc dân

4.1. Lựa chọn thông tin và xử lý số liệu ban đầu

4.2. Tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp trong toànnền kinh tế quốc dân

4.3. Đánh giá tốc độ tăng TFP và ảnh hưởng của nó tới tốc độ tăng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế quốc dân

Kết luận và kiến nghị

Danh mục tài liệu tham khảo

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 [1] Giáo trình Thống kê kinh tế, NXB Thống kê, Hà Nội-2003

 [2] Tổng cục Thống kê, Bảng cân đối liên ngành (Input-Output) Của Việt Nam năm 2000, NXB Thống kê năm 2003

 [3] Tổng cục Thống kê, Niêm giám thống kê các năm 1995-2000,2001,2002 và 2003, NXB Thống kê

 [4] Tạp chí hoạt động khoa học: “Hệ thống chỉ tiêu thống kê theo các tiếp cận mới” số 8/1999

 [5] Tạp chí hoạt động khoa học “Khả năng tính toán tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp ở Việt Nam”  số 12/1999

 [6] Văn Tình-Lê Hoa, Đo lương năng suất doanh nghiệp, NXB Thế giới, Hà Nội-2003

 [7] Mcon-xta-ti-nô-va V-xô-cô-xkli, Hiệu quả kinh tế sản xuất xã hội, tài liệu dịch, NXB Thống kê 1984

 [8] Measuring Total Factor Productivity, Survey Report, APO 2001

 [9] Total Factor Productivity Growth, Survey Report, APO 2004

 [10] Oguchi, Proposal on Estimation of TFP Growth-Tài liệu hội thảo “Về biên soạn các chỉ tiêu năng suất”  ngày 3-4 tháng 5/2004 tại BangKok-Thái Lan

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 nghiên cứu tính chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp ở việt nam AMBN(St) AMBN(St) 118tr Download file nghiên cứu tính chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp ở việt nam 1121
 • Nghiên cứu biên soạn từ điển thống kê Việt Nam

 • Nghiên cứu thực trạng thực hiện mục tiêu tăng trưởng giảm nghèo ở Việt Nam

 • nghiên cứu nội dung, phương pháp giao kế hoạch thi đua và quy trình tổ chức thực hiện

 • hoàn thiện phương pháp tính chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng

 • một số vấn đề phương pháp luận thống kê

 • xây dựng hệ thống dữ liệu cơ bản về năng lượng và kinh tế năng lượng: Xây dựng hệ thống thông tin thống kê tổng điều tra năng lượng

 • xây dựng hệ thống thông tin thống kê điện và than

 • nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin thống kê khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu quản lý theo cơ chế mới

 • nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê về chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

 • Nghiên cứu tình hình đói nghèo tại một số địa bàn đặc biệt khó khăn và tác động của nó đến chất lượng dân số

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  nghiên cứu tính chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp ở việt nam

  nghiên cứu tính chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp ở việt nam

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 735
  Hôm nay:82434
  Hôm qua: 116133
  Trong tháng 2770258
  Tháng trước3057808
  Số lượt truy cập: 123491800