Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Nghiên cứu tác động của môi trường đối với các vùng nuôi tôm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lên facebook!
Nghiên cứu tác động của môi trường đối với các vùng nuôi tôm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

13/10/2014 Uploader: Thai Van Loại file: pdf

Báo cáo khoa học cấp cơ sở,đề tài: Nghiên cứu tác động của môi trường đỏi với các vùng nuôi tôm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, chủ nhiệm đề tài:Ts. Đặng Văn Lợi. Ở thành phố Đà Nẵng, trong thời gian qua, nghề nuôi tôm sú phát triển khá mạnh cả về quy mô diện tích, kinh phí đầu tư và kỹ thuật nuôi. nghề nuôi tôm đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động và có thu nhập cao

BÁO CÁO KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

 

 

Đề tài: NGHIÊN CỬU TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC VÙNG NUÔI TÔM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

 

Chủ nhiệm dề tài: TS. Đặng Văn Lợi

 

 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Nuôi trồng thủy sản là ngành nghề hiện đang phát triền rất nhanh tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là ở Châu Á. Trong đó, nuôi tôm được xem là loại hình được mở rộng nhanh nhất về diện tích cũng như đổi mới công nghệ nuôi trồng, từ phát triển con giống đến kỳ thuật thâm canh. Hiện nay, trên 80% sản lượng tôm trên thế giới là từ nguồn tôm nuôi công nghiệp, trong đó tôm sú là một giống tôm nuôi chính, phần lớn được nuôi lại các nước Đông Nam Á, Nam Á. Trung và Nam Mỹ. Theo số liệu thống kê cho biết tổng số trại nuôi tôm trên thế giới hiện nay là khoảng 380.000 trại nuôi, chiến diện tích khoảng 1,25 triệu ha, với sản lượng hàng năm từ 5.000 tới 10.000kg/ha [13]. Ở Việt Nam, nghề nuôi trồng thủy sản và nhắt là nuôi tôm nước lợ ở ven bờ hay ở các vùng của sông, đầm phá cũng đang phát triển mạnh. Nhờ ứng dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ kịp thời nên chúng ta đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách so với các nước khác. Hầu như địa phương nào cũng có những mô hình nuôi tôm tiên tiến, đạt năng suất cao và thu nhiều lợi nhuận.

 

Tuy nhiên, do việc phát thải một lượng khá lớn chất thải, nên nuôi trổng thủy sản đã và đang được đánh giá là một hoạt động kinh tế gây ra sự ô nhiễm môi trường, dẫn đến sự suy thoái tài nguyên, làm giảm tính đa dạng sinh học, mà đặc biệt là đối với nguồn tài nguyên thủy vực ven bờ, Những vấn đề xuất hiện và ngăn cản sự phát triển của hoạt động nuôi tôm bao gồm bùng phát bệnh dịch do vims, sự xuống cấp của môi trường, triệt phá rừng ngập mặn, thiếu hụt các trại nuôi tôm giống có chất lượng. Ngoài ra, việc thay đổi môi trường tự nhiên ven biển đã làm xuất hiện những lo ngại liên quan tới chất lượng nước và đất, sự cân bằng môi trường.

 

 

 

MỤC LỤC

PHẦN I. TỔNG QUAN CHUNG

Chương I: Tổng quan tình hình nghiên cứu

1. Tình hình nghiên cứu trên Thế giới

1. 2. Tinh hình nghiên cứu ở Việt Nam

Chương II: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2. Nội dung nghiên cứu

3. Phương pháp nghiên cứu

Chương III: Một sổ điều kiện tự nhiên tại khu vực nghiên cứu

1. Điều kiện tự nhiên

2. Điều kiện thủy văn

PHẦN II. KẾT QUẢ NGHIỀN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Chương IV: Hiện trạng 2 vùng nuôi tôm Hòa Hiệp và Hòa Quý

1. Tinh hình chung

2. Hiệu quà nuôi tôm sú qua các năm

3. Hiện trạng kỹ thuật

4. Tình hình dịch bệnh

5. Định hướng phát triển trong thời gian đến

Chương V: Hiện trạng và biến động môi trường tại 2 vùng nuôi tôm

1. Hiện trạng môi trường vùng nuôi tôm Hòa Quý

2. Hiện trạng môi trường vùng nuôi tôm Hoà Hiệp

Chương VI: Đánh giá tác động môi trường từ 2 vùng nuôi tôm

1. Tác động của các yếu tố môi trường đến vùng nuôi tôm

2. Tác động đến môi trường từ các vùng nuôi tôm

Chương VII: Đề xuất giải phảp bảo vệ môi truờng và phát triển bền vững ngành nghề nuôi tôm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

1. Giải pháp quản lý

1.1. Quản lý về quy hoạch

1.2. Quản lý môi trường

1.3. Giải pháp về tổ chức, cơ chế, chính sách

1.4. Quản lý về nhân lực

2. Giải pháp kỹ thuật

2.1. Cải thiện môi trường nguồn nưóc cấp cho vùng nuôi tôm

2.2. Giải pháp về kỹ thuật nuôi tóm

2.3. Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN PHỤ LỤC

 

 

 

 TÀI LIỆU THAM KHẢO

 I. TIẾNG VIỆT

(1]. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi truòng (2002), Tuyển tập 3 Tiêu chuẩnViệt Nam về Mỏi trường bắt buộc áp dụng, Trung tâm Tiều chuẩn Chất lượng, Hà Nội.

2. Sở Thủy sản Nông Lâm thành phố Đà Nẵng (2000), Báo cáo định hướng phát triền ngành nuôi trồng thùy sản thành phô Đà Nẵng đến nám 2010, Đà Năng,

 [3]. -Trần Thị Thu Ilà, Trần Quang Nhựt, Tình hình phát tIriến nuôi tôm trên cát và bệnh tôm-việc quàn lý môi trường phát triển bền vững. Báo cáo tham luận Hội nghị Khoa học và Công nghệ các tình phia Nam Trung bộ và Tây Nguyên, Bộ Khoa học vả Cõng nghệ.

 [4]. -Đỗ Thiện Hài (2001), Điều tra một sô bệnh tôm sú giống ở Đà Nẵng và đề ra các biện pháp khắc phục. Trung tâm thông tin Khoa học vả Công nghệ Đà Nẵng.

 [5]. -Nguyễn Thái Lân và những ngưòi khác (2003), Báo cáo Khoa học đề tài Nghiên cứu, Đánh giá nguồn tài nguyên khí hậu, thủy vàn tại các khu vực phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nằng, trang 12....v...v...

 

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Nghiên cứu tác động của môi trường đỏi với các vùng nuôi tôm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng AMBN(St) AMBN(St) 85 tr Download file Nghiên cứu tác động của môi trường đối với các vùng nuôi tôm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 589
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Nghiên cứu tác động của môi trường đối với các vùng nuôi tôm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nghiên cứu tác động của môi trường đối với các vùng nuôi tôm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN