Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Tăng cường năng lực tiếp cận kiến thức theo quan điểm kiến tạo cho sinh viên cao đẳng qua dạy học môn Hình học sơ cấp và thực hành giải toán lên facebook!
Tăng cường năng lực tiếp cận kiến thức theo quan điểm kiến tạo cho sinh viên cao đẳng qua dạy học môn Hình học sơ cấp và thực hành giải toán

09/03/2015 Uploader: Tuphuthuy Loại file: pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài cấp nhà nước: Tăng cường năng lực tiếp cận kiến thức theo quan điểm kiến tạo cho sinh viên cao đẳng qua dạy học môn Hình học sơ cấp và thực hành giải toán. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Đề tài nghiên cứu nhằm đưa ra một số biện pháp sư phạm tăng cường năng lực tiếp cận kiến thức theo quan điểm kiến tạo cho SV qua dạy học môn HHSC&THGT.

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC

 

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TIẾP CẬN KIẾN THỨC THEO QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG QUA DẠY HỌC MÔN HÌNH HỌC SƠ CẤP VÀ THỰC HÀNH GIẢI TOÁN

 

MỞ ĐẦU

 

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

 

1.1. Nhằm đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã xác định cần có những con người phát triển toàn diện, năng động, sáng tạo; Muốn vậy cần phải bắt đầu từ sự nghiệp giáo dụcđào tạo. Trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khóa VII đã chỉ rõ: “Mục tiêu giáo dụcđào tạo phải hướng vào đào tạo những con người lao động có năng lực thích ứng với kinh tế thị trường cạnh tranh và hợp tác, có năng lực giải quyết những vấn đề thường gặp, qua đó góp phần tích cực thực hiện mục tiêu lớn của đất nước là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ II, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản ViệtNam, khoá VIII tiếp tục khẳng định: “Đổi mới mạnh mẽ PP giáo dụcđào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học.

 

Từng bước áp dụng các PP tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho HS, nhất là SV Đại học…”.

 

Chỉ thị 15/1999/CT – BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc đẩy mạnh hoạt động đổi mới PP giảng dạy và học tập trong các trường sư phạm nhấn mạnh: “Đổi mới PP giảng dạy và học tập trong trường sư phạm nhằm tích cực hoá hoạt động học tập, phát huy tính chủ động, sáng tạo và năng lực tự học, tự nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS, SV…”.

 

1.2. Theo nghiên cứu của nhà tâm lí học nổi tiếng J. Piaget về cấu trúc của quá trình nhận thức: “Quá trình nhận thức của người học về thực chất là quá trình người học xây dựng nên những kiến thức cho bản thân thông qua các hoạt động đồng hóa và điều ứng - 4 các kiến thức và kỹ năng đã có để thích ứng với môi trường học tập. Đây chính là nền tảng của lý thuyết kiến tạo”. [13]

 

Những nghiên cứu về quan điểm kiến tạo trong dạy học nói chung, dạy học toán nói riêng được phản ánh trong các công trình của các tác giả tiêu biểu: Mebrien, Brandt, Brooks, Briner; Các tác giả trong nước: Nguyễn Bá Kim, Phan Trọng Ngọ, Nguyễn Hữu Châu, Trần Vui,…

 

Theo Mebrien và Brandt: “Kiến tạo là cách tiếp cận dạy dựa trên nghiên cứu về việc học với niềm tin tri thức được kiến tạo nên bởi mỗi cá nhân người học sẽ trở nên vững chắc hơn so với việc nó được nhận từ người khác”. Theo Brooks [13] “Quan điểm kiến tạo trong dạy học khẳng định HS phải tạo nên hiểu biết về thế giới bằng cách tổng hợp những kinh nghiệm mới vào trong cái mà họ đã có. HS thiết lập nên những quy luật thông qua sự phản hồi trong mối quan hệ tương tác với chủ thể và ý tưởng…”. Việc vận dụng quan điểm kiến tạo vào dạy học nội dung toán đã được nghiên cứu qua luận án Tiến sĩ Giáo dục học của Cao Thị Hà “Dạy học một số chủ đề Hình học không gian (Hình học 11) Theo quan điểm kiến tạo”  nhưng vận dụng quan điểm kiến tạo nhằm tăng cường năng lực tiếp cận kiến thức cho SV vẫn chưa được nghiên cứu.

 

1.3. Môn Hình học sơ cấp và thực hành giải toán là một trong những khoa học cổ nhất của toán học, đặc trưng của nó là mang định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, vì vậy cần phát triển những thói quen giải các bài tập hình học mà sinh viên đã có được từ trường phổ thông, bên cạnh đó cần nghiên cứu những mệnh đề cần thiết mà chưa được trình bày trong giáo trình toán ở trường phổ thông, những kiến thức này sẽ tạo điều kiện cho việc khái quát hóa và đào sâu các kiến thức mà sinh viên đã tiếp thu và cũng rất cần thiết đối với việc rèn luyện các kỹ năng vận dụng các kiến thức đó vào công tác thực tiễn.

 

Trong xu hướng đổi mới phương pháp dạy và học hiện nay, nhận thấy bản chất cốt lõi của hoạt động dạy ở bậc Đại học là phải hình thành và phát triển tính tích cực - 5 trong hoạt động học của SV và rèn luyện cho SV có được những kỹ năng cơ bản của năng lực tự học, làm cho SV biết chiếm lĩnh “toàn bộ bộ máy khái niệm của môn học, cấu trúc lôgic của môn học đó, các phương pháp đặc trưng của khoa học, ngôn ngữ của khoa học đó và biết ứng dụng những hiểu biết đó vào việc tiếp tục học tập và lao động”.

 

Vấn đề đổi mới ở trường Đại học là trang bị cho SV những tri thức nào để họ sẵn sàng tự lực tiếp cận các kiến thức trong quá trình học tập? Việc tìm ra cách thức tiếp cận kiến thức một cách có hiệu quả trong quá trình dạy học ở bậc Đại học, nhất là khi các trường đại học đang chuyển dần sang cơ chế đào tạo hệ theo tín chỉ đúng là vấn đề rất đáng được quan tâm. Thiết nghĩ rằng, cần nên có một cách thức tiếp cận những vấn đề đó một cách có hiệu quả nhằm giúp cho SV sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cơ bản của việc đổi mới phương pháp dạy học ở Phổ thông. Vì vậy tôi xác định đề tài nghiên cứu là: “Tăng cường năng lực tiếp cận kiến thức theo quan điểm kiến tạo cho sinh viên cao đẳng qua dạy học môn Hình học sơ cấp và thực hành giải toán”.

 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

 

Đề tài nghiên cứu nhằm đưa ra một số biện pháp sư phạm tăng cường năng lực tiếp cận kiến thức theo quan điểm kiến tạo cho SV qua dạy học môn HHSC&THGT.

 

3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài có nhiệm vụ góp phần làm rõ những vấn đề sau:

 

- Phân tích về quan điểm kiến tạo.

 

- Làm sáng tỏ năng lực, năng lực tiếp cận kiến thức.

 

- Đề xuất các biện pháp sư phạm tăng cường năng lực tiếp cận kiến thức cho SV cao đẳng qua dạy học HHSC&THGT.

 

...................... luận văn có 58 trang với nội dung như sau:

 

 

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Danh mục các chữ viết tắt

Mục lục

MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

2. Mục tiêu nghiên cứu

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

4. Phương pháp nghiên cứu

5. Giả thuyết khoa học

6. Cấu trúc đề tài

Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn

1.1. Năng lực, năng lực tiếp cận kiến thức

1.1.1. Năng lực

1.1.2. Mức độ của năng lực

1.1.3. Phân loại năng lực

1.1.4. Năng lực giải toán

1.1.5. Năng lực tiếp cận kiến thức

1.2. Lý thuyết kiến tạo nhận thức của J. Piaget

1.3. Quan niệm về kiến tạo trong dạy học

1.3.1. Khái niệm về kiến tạo

1.3.2. Quan niệm kiến tạo trong dạy học

1.3.3. Một số luận điểm về dạy học theo quan điểm kiến tạo

1.4. Một số năng lực kiến tạo kiến thức trong dạy học toán

1.5. Một số vấn đề trong dạy học môn HHSC&THGT

1.5.1. Thông tin về chương trình môn HHSC&THGT

1.5.2. Một số vấn đề trong dạy học môn HHSC&THGT ở trường - 2 Đại học Đồng Tháp

Chương 2. Một số biện pháp tăng cường năng lực tiếp cận kiến thức theo quanđiểm kiến tạo cho SVCĐ qua dạy học môn HHSC&THGT

2.1. Một số yêu cầu xây dựng tình huống theo quan điểm kiến tạo

2.2. Một số biện pháp tăng cường năng lực tiếp cận kiến thức theo quan điểmkiến tạo cho SVCĐ qua dạy học môn HHSC&THGT

2.2.1. Biện pháp 1. Luyện tập cho SV nắm vững những kiến thức và đã có theohướng hoạt động nhận dạng và thể hiện

2.2.2. Biện pháp 2. Luyện tập cho SV thói quen dự đoán phát hiện vấn đề

2.2.3. Biện pháp 3. Luyện tập cho SV biết cách nhìn nhận một vấn đềtheo nhiều góc độ khác nhau

2.2.4. Biện pháp 4. Luyện tập cho SV khả năng định hướng tìm tòi cáchgiải quyết vấn đề

KẾT LUẬN

Tài liệu tham khảo

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 [1]. L. S. Atanaxian (1978), Tuyển tập toán về hình học sơ cấp, NXB Giáo dục.

 [2]. Jean Piaget (1981), Tâm lí học và giáo dục học, NXB Giáo dục.

 [3]. Đào Tam (2005), Phương pháp dạy học hình học ở trường trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm.

 [4]. Đào Tam, Lê Hiển Dương (2008), Tiếp cận các phương pháp dạy học không truyền thống trong dạy học toán ở trường Đại học và trường Phổ thông, NXB Đại học Sư phạm.

 [5]. Hoàng Chúng (1995), Phương pháp dạy học Toán học ở trường Phổ thông trung học cơ sở, NXB Giáo dục.

 [6]. Nguyễn Bá Kim (2004), Phương pháp dạy học môn toán, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

 [7]. Nguyễn Hữu Châu (1999), Dạy học và quá trình dạy học, NXB Giáo dục.

 [8]. Nguyễn Hữu Châu (2006), Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình dạy học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

 [9]. Nguyễn Phú Lộc (2008), Sự thích nghi trí tuệ trong quá trình nhận thức theo quan điểm của J. Peaget, Tạp chí Giáo dục, số 183, Hà Nội.

 [10]. Nguyễn Vũ Thanh (2008), Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán THCS Hình học, NXB Giáo dục.

 [11]. Phạm Gia Đức, Phạm Đức Quang (2007), Dạy học sinh THCS tự lực tiếp cận kiến thức toán học, NXB Đại học Sư phạm.

 [12]. Phạm Gia Đức, Phạm Đức Quang (2007), Đổi mới phương pháp dạy học môn toán ở Trung học cơ sở nhằm hình thành và phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh, NXB Đại học Sư phạm.

 [13]. Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường, NXB Đại học Sư phạm. [14]. Văn Như Cương (chủ biên) (2005), Hình học sơ cấp và thực hành giải toán, NXB Đại học Sư phạm.

 [15]. Trần Văn Tấn (2006), Các chuyên đề Hình học bồi dưỡng học sinh giỏi THCS, NXB Giáo dục.

 

Keyword: tang cuong nang ,luc tiep can ,kien thuc theo ,quan diem kien ,tao cho sinh ,vien cao dang ,qua day hoc ,mon hinh hoc ,so cap va ,thuc hanh giai ,toan,bao cao ,nghien cuu ,khoa hoc cap ,nha nuoc, ...

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Tăng cường năng lực tiếp cận kiến thức.pdf AMBN(St) AMBN(St) 58 tr Download file Tăng cường năng lực tiếp cận kiến thức theo quan điểm kiến tạo cho sinh viên cao đẳng qua dạy học môn Hình học sơ cấp và thực hành giải toán 1351
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Tăng cường năng lực tiếp cận kiến thức theo quan điểm kiến tạo cho sinh viên cao đẳng qua dạy học môn Hình học sơ cấp và thực hành giải toán

Tăng cường năng lực tiếp cận kiến thức theo quan điểm kiến tạo cho sinh viên cao đẳng qua dạy học môn Hình học sơ cấp và thực hành giải toán

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN