Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên thông qua việc xây dựng và sử dụng website trong dạy học chương “năng lượng – cơ học chất lưu lên facebook!
Bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên thông qua việc xây dựng và sử dụng website trong dạy học chương “năng lượng – cơ học chất lưu

17/03/2015 Uploader: Tuphuthuy Loại file: pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên thông qua việc xây dựng và sử dụng website trong dạy học chương “Năng lượng – Cơ học chất lưu. Bài báo cáo đã thu được những kết quả sau: Làm sáng tỏ cơ sở lý luận về tự học và những phương pháp tự học, trên cơ sở đó vận dụng một số phương pháp tự học thông qua hoạt động dạy – tự học cho SV nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Cao Đẳng, Đại Học; Xây dựng được website dạy học chương “Năng lượng – Cơ học chất lưu” VLĐC; Việc dạy học với sự hỗ trợ của Website là một ứng dụng mạnh mẽ của CNTT trong DH. Với nguồn thông tin phong phú, đa dạng được thực hiện trên các PTDH hiện đại.

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

 

ĐỀ TÀI: BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN THÔNG QUA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG WEBSITE TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “NĂNG LƯỢNG – CƠ HỌC CHẤT LƯU

 

 

PHẦN MỞ ĐẦU

 

1. Lí do chọn đề tài

 

Đất nước ta đang trong thời kì CNH – HĐH, viễn cảnh đang sôi động, tươi đẹp nhưng cũng nhiều thách thức đòi hỏi cần phải đổi mới một cách toàn diện trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong ngành Giáo dục – Đào tạo phải có những đổi mới cơ bản, mạnh mẽ vươn tới ngang tầm với sự phát triển chung của khu vực.

 

Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học nhằm đào tạo ra con người có trí tuệ phát triển, tích cực, năng động, sáng tạo, thể hiện tinh thần hợp tác và tính nhân văn cao,.. . Đáp ứng yêu cầu đào tạo con người trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước. Nghị quyết TW 2 khóa VIII đã vạch rõ: “…đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dụcđào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều. Rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh…”. [4]

 

Mục đích của nhiệm vụ và giải pháp thứ hai trong “Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt Nam”  có viết: “Triển khai một cuộc vận động đổi mới dạy và học theo quan điểm về mục tiêu, nội dung và phương pháp nhằm tạo nên con người có các loại tiềm năng: Để học tập sáng tạo; Để phát triển cá nhân gắn kết với xã hội; Để tìm và tạo việc làm. Đổi mới phương pháp dạy và học theo các phương châm: Dạy cách học;

 

Phát huy tính chủ động của người học; Tận dụng công nghệ thông tin và truyền thông mới”. [2]

 

Để nâng cao chất lượng đào tạo, dạy học môn Vật lý ở bậc Đại học, Cao đẳng và trung học phổ thông cũng đã có một số tài liệu của một số tác giả trong nước bàn đến vấn đề tự học, dạy – tự học. Nâng cao chất lượng đào tạo là một nhiệm vụ hết sức cấp thiết bởi vì sản phẩm đào tạo đóng góp quan trọng trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội của đất nước. Có thể khẳng định lợi thế thuộc về những quốc gia có nguồn nhân lực bậc cao đáp ứng nhu cầu khoa học công nghệ trong thời đại mới. Đổi mới phương pháp dạy học sẽ mang lại những hiệu quả vượt trội hơn khi có sự hỗ trợ của máy vi tính (MVT) Trong tiến trình dạy học. MVT sẽ kích thích hứng thú học tập thông qua các khả năng kĩ thuật (kĩ thuật đồ họa; Công nghệ Multimedia, phần mềm chuyên dụng, trình chiếu PowerPoint, website.. ..); Góp phần tổ chức, điều khiển tiến trình dạy học; Hợp lí hoá công việc của thầy và trò. Sự kết hợp giữa các lý thuyết mới và sự hỗ trợ của website trong tiến trình dạy học sẽ tạo nên một tiến trình dạy học mới mà trong tiến trình đó người học chủ động, tích cực hơn trong việc xây dựng hệ thống tri thức cho bản thân.

 

Qua quá trình nghiên cứu lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý, lý luận dạy học và vai trò của website trong đổi mới phương pháp dạy học tôi nhận thấy cần thiết phải xây dựng website dạy học, với sự hỗ trợ của website vào dạy học bộ môn Vật lý sẽ giúp cho sinh viên xây dựng được cho mình một hệ thống kiến thức có cấu trúc riêng và có khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết có hiệu quả các vấn đề đặt ra góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Với mục tiêu đó mà tôi lựa chọn đề tài “Bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên thông qua việc xây dựng và sử dụng website trong dạy học chương “Năng lượng – Cơ học chất lưu”

 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

 

Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên với sự hỗ trợ của website dạy học. Xây dựng được qui trình tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên thông qua việc xây dựng và sử dụng website trong dạy học.

 

............. luận văn có 62 trang với nội dung như sau:

 

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4. Giả thuyết khoa học

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

6. Phương pháp nghiên cứu

7. Đóng góp của đề tài

8. Cấu trúc của luận văn

NỘI DUNG

CHƯƠNG

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TỰ

HỌC CHO SINH VIÊN THÔNG QUA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG

WEBSITE TRONG DẠY HỌC

1.1. Tự học

1.2. Các hình thức tự học và các loại tự học

1.3. Các nhóm năng lực tự học

1.4. Quy trình tự học và các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình

1.5. Một số khái niệm liên quan đến website

1.6. Tiêu chí đánh giá Website dạy học

1.7. Những hạn chế khi sử dụng Website dạy học

1.8. Tình hình nghiên cứu xây dựng và sử dụng website hỗ trợ dạy học ở trường Đạihọc Đồng Tháp

Kết luận chương

CHƯƠNG

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CHO SINH VIÊN CHƯƠNG “NĂNG

LƯỢNG – CƠ HỌC CHẤT LƯU” THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE

2.1. Nội dung kiến thức và những kỹ năng trong chương “Năng lượng và Cơ học chấtlưu”  

2.2. Sơ đồ cấu trúc của chương

2.3. Qui trình tổ chức hoạt động tự học cho SV thông qua việc vận dụng website trongdạy học

2.4. Hình thức triển khai website trong dạy học

2.5. Những giải pháp bồi dưỡng năng lực tự học của SV trong quá trình dạy học

2.6. Tổ chức hoạt động tự học cho SV nhờ việc xây dựng và sử dụng webstie dạy họcthông qua chương “Năng lượng – Cơ học chất lưu”  VLĐC

Kết luận chương

CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

3.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm

3.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm

3.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm

3.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm

Kết luận chương

PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 [1]. Lương Duyên Bình (2000): Vật lí đại cương-Bài tập vật lí đại cương. NXBGD.

 [2]. Bộ Giáo dục – Đào tạo, Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt Nam.

 [3]. Trần Hữu Cát (2004): Phương pháp nghiên cứu khoa học Vật lý. ĐH Vinh.

 [4]. Đảng Cộng Sản Việt Nam (1997), Nghị quyết lần thứ II BCHTW Đảng khóa VIII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

 [5]. Lê Đình – Trần Huy Hoàng (2005), Cơ sở khoa học của việc bồi dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên sư phạm ngành Vật Lý, Đề tài khoa học cấp bộ, Trường ĐHSP Huế.

 [6]. Lê Trọng Dương (2006): Hình thành và phát triển năng lực tự học cho SV ngành toán học CĐSP. Luận án TS Giáo dục. ĐH Vinh.

 [7]. Phạm Thị Thanh Hằng (2009). Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên. Kỷ yếu hội thảo khoa học. Đồng Tháp

 [8]. Bùi Hiền (chủ biên), Nguyễn Văn Cao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo, “Giáo trình dạy học sinh THPT tự lực tiếp cận kiến thức”, NXBĐHSP.

 [9]. Nguyễn Trung Hiếu (2008), Nghiên cứu vận dụng một số phương pháp tự học nhằm nâng cao chất lượng học môn vật lý thông qua chương “Năng lượng”  thuộc phần Cơ học vật lý đại cương cho sinh viên Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp”. Luận văn thạc sĩ giáo dục.

 [10]. Đỗ Mạnh Hùng (1995), Thống kê toán trong khoa học giáo dục. Bài giảng cho học viên cao học chuyên ngành phương pháp giảng dạy Vật lý. ĐH Vinh.

 [11]. Nguyễn Thế Khôi-Vũ Thanh Khiết (2007), Vật lí 10 nâng cao. NXBGD.

 [12]. Hà Thái Thủy Lê, website day học cơ học 2, bài giảng điện tử 2011

 [13]. Nguyễn Thị Bích Liên (2008). Xây dựng và sử dụng website dạy học chương Dòng điện trong các môi trường-Vật lý lớp 11 (nâng cao) nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học Vật lý ở trường phổ thông. Luận văn thạc sĩ giáo dục.

 [14]. Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Đinh Thị Kim Thoa (2009), Tâm lý học giáo dục, NXBĐHQG.

 [15]. Phạm Thị Phú-Nguyễn Đình Thước (2001): Lôgic học trong dạy học vật lí. Tài liệu dùng cho học viên cao học. Đại học Vinh.

 [16]. Trần Thị Như Phượng (2008). Xây dựng và sử dụng Website hỗ trợ dạy học Vật lý chương “Động lực học chất điểm và hệ chất điểm”  Vật lý đại cương ở Trường Đại học Đồng Tháp. Luận văn thạc sĩ giáo dục.

 [17]. Nguyễn Cảnh Toàn (1998): Quá trình dạy-tự học. NXBGD.

 [18]. Nguyễn Đức Thâm (2002), Phương pháp dạy học Vật lý ở trường phổ thông. NXB ĐHSP [17].

 [19]. Lê Công Triêm-Nguyễn Đức Vũ (2005): Ứng dụng CNTT trong dạy học. NXB Giáo dục.

 [20]. Lê Công Triêm (2001), “Bồi dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên đại học”, Tạp chí giáo dục (8), Trang 20-22

 [21]. Lê Công Triêm (2005): Sử dụng máy vi tính trong dạy học Vật lý. NXB Giáo dục.

 [22]. Thái Duy Tuyên. Giáo dục học hiện đại (những nội dung cơ bản). NXBĐHQG Hà Nội, 2001. bachkim. com Khoahoc. com. vn tailieu. vn thuvienvatly. Com

 

Keyword: boi  duong  nang  ,luc  tu hoc , cho  sinh  vien , thong  qua  viec  ,xay dung  va  ,su  dung  website ,trong day hoc ,chuong nang luong,co hoc chat luu,nguyen hoang anh,bao cao nghien cuu khoa hoc,cap co so, ...

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên.pdf AMBN(St) N.H.Anh 62 tr Download file Bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên thông qua việc xây dựng và sử dụng website trong dạy học chương “năng lượng – cơ học chất lưu 642
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên thông qua việc xây dựng và sử dụng website trong dạy học chương “năng lượng – cơ học chất lưu

Bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên thông qua việc xây dựng và sử dụng website trong dạy học chương “năng lượng – cơ học chất lưu

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN