Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Kết quả điểu tra cơ bản dân tộc Brâu lên facebook!
Kết quả điểu tra cơ bản dân tộc Brâu

04/03/2015 Uploader: Thai Van Loại file: pdf

Đề tài cấp cơ sở: Kết quả điểu tra cơ bản dân tộc Brâu, TS. Lê Hải Đường. Mục tiêu của đề tài là: Thông qua điều tra, đánh giá thực trạng kinh tế, văn hoá, xã hội, đời sống và việc thực hiện các chính sách dân tộc đối với dân tộc Brâu trong những năm qua; Đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tổn và phát triển dân tộc Brâu trong thời gian tới.

ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

 

 

KẾT QUẢ ĐIỂU TRA CƠ BẢN DÂN TỘC BRÂU

 

 

TS. Lê Hải Đường

 

 

 

 

MỞ ĐẦU

 

1. Sự cần thiết của dự án

 

Dân tộc Brâu là một trong những dân tộc thiểu số có số lượng người ít nhất sống ở Tây Nguyên, trong đó tập trung chủ yếu tại Thôn Đắc Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Bằng phương thức phát nương làm rẫy, đồng bào Brâu ở làng Đắc Mế trồng lúa nếp, lúa tẻ, ngô và sắn. Nông cụ gồm có rìu, rựa và chiếc gậy nhọn để chọc lỗ tra hạt. Ngoài trồng trọt đồng bào còn chăn nuôi gia súc, gia cầm và làm một số nghề phụ như rèn, đan lát, Để kiếm thêm thức ăn hàng ngày, đổng bào tiến hành săn bắt, đánh cá và hái lượm.. .

 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực hiện nhiều chính sách, chương trình, dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống, bảo tổn và phát triển các dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Brâu. Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dân tộc Brâu cư trú được xây dựng và nâng cấp, cửa khẩu Bờ Y được đầu tư mở rộng đã thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, giao lưu văn hoá và tiếp thu tri thức khoa học, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào cả về vật chất lẫn tinh thần.

 

Tuy nhiên, do sự hạn chế về trình độ sản xuất, khả nâng tiếp cận với khoa học kỹ thuật nên cuộc sống của đồng bào vẫn còn nhiều khó khăn so với mức sống của các dân tộc khác ở Tây Nguyên, thu nhập bình quân 36000/người/tháng; 80% số hộ trong thôn còn khả năng tái du canh; Mặt khác, do mật trái cùa kinh tế thị trường và quá trình xã hội hoá không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả trong lĩnh vực văn hoá, xã hội đã tác động đến văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Brâu; Số dân ít đứng số 53 trong 54 dân tộc thiểu số ở nước ta, điều đó đã gây ảnh hưởng và làm tăng nguy cơ mai một, đồng hoá văn hoá, ngồn ngữ của dân tộc Brâu.

 

Tình hình nghiên cứu về dân tộc Brâu: Trong những năm qua, bước đầu đã có một số nghiên cứu theo các góc độ khác nhau về tình hình dân số, văn hoá, đời sống; Hôn nhân và gia đình của đồng bào. Tuy nhiên do thời gian và kinh phí nên các nghiên cứu này chưa đi vào nghiên cứu tổng thể, nhất là việc thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước nên đáp ứng được yêu cầu làm luận cứ, cơ sở khoa học cho việc đề xuất các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo tổn những giá trị văn hoá và phát triển kinh tế - xã hội của dân tộc Brâu trong thời gian tới.

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

Nôi dung

Mở đầu

1. Sư cần thiết của dư án

2. Mục tiêu của dư án

3. Pham vi và đối tượng thực hiện

4. Phương pháp và nhân lực thực hiện

5. Thời gian thực hiện

PHẦN I: KHÁI QUÁT VỂ ĐIỂU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ -XÃ HỘI CỦA VÙNG NGHIÊN CỨU VÀ DÂN TỘC BRÂU

I. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hôi

1. Mốt số nét về huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

1.1 Các yếu tố và nguồn lực tự nhiên

1.2. Thành phần dán tộc 2 Vi trí địa lý, địa hình nơi cư trú cùa đồng bào Brâu

2.1. Đặc điểm chung của xã Bờ Y

2.2. Môt số nét về kinh tế- xã hôi của xã Bờ Y

2.3. Những thuận lợi và khó khản

PHẦN II: KẾT QUẢ KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU

I. Nguồn gốc, lịch sử và đặc điểm cơ bản của dân tộc Brâu

1. Nguồn gốc

2. Quá trình di cư sang Việt Nam

3. Dân số dân tôc Brâu

3.1 Dân số

3.2. Sư biến đổi dân số dân tỗc Brâu

3. Đặc điểm sinh học cùa người Brâu

II. Đăc điểm cư trú và sinh hoat của dân tôc Brâu

1. Kết cấu làng truyền thống

2. Nhà ở

3. Nhà Rông

4. Đặc điểm sinh hoạt

5. Sản xuất truyền thống của dân tộc Brâu

III. Văn hoá dân tôc Brâu

1. Dân ca

2. Nhac cu

3. Múa

4. Các lễ hôi

IV. Hôn nhân và gia đình của dân tộc Brâu

1. Hôn nhân

2. Gia đình Brâu

3. Sư biến đổi trong hổn nhân và gia đình của người Brâu hiện nay

V. Tình hình thực hiện chính sách dân tộc đối với dân tộc Brâu (1989 -2004)

1. Chính sách kinh tế

1.1. C hình sách xo á đói giảm nghèo ị CT ĩ 33)

1.2. Chỉnh sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

1.3. Chương trình

1.4. Chương trình phát triển kỉnh tể- xã hội vừng Tây Nguyên (QĐ 168)

1.5. Xây dựng cơ sở hạ tầng

2. Chính sách văn hoá, giáo dục, y tế

2.1. Chính sách văn hoá

2.2. Chính sách giáo dụcđào tạo

2.3. Chính sách y tế

VI. Tâm tư và nguyện vọng của người Brâu

VII. Môt sô vấn đê khác

1. Trật tư xã hôi

2. Vấn đề cán bộ người dân tộc Brâu

3. Kinh tế thị trường

VIII.  Đánh giá chung

1. Hưởng lợi của đồng bào dân tộc Brâu

2. Mốt số nguy cơ đối với đồng bào dân tôc Brâu

3. Môi' số tổn tai “

4. Nguyên nhân của những tồn tại

PHẦN III. ĐỀ XUẤT MÔT số GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DÂN TÔC BRÂU TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Muc tiêu của dư án

2. Nội dung của dự án

3. Các giải pháp thưc hiên dư án

3.1. Xảy dựng và tổ chức thực hiện cần chủ ý đến yếu tố văn hoá

3.2. Còng tấc thông tin tuyên truyền

3.3. Thực hiện tốt một sô chính sách xoá đói giảm nghèo

3.4. Vể văn hoá - xã hội

3.5. Củng cố và nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở3.6. Tăng cường cán bộ có chất lượng xuống xã, thôn

3.7. Xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở4. Tổ chức thưc hiên

KẾT LUẬN VÀ ĐỂ NGHỊ

TÀI LIÊU THAM KHẢO

 

 

 

 TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. -Báo cáo của Ban Dân tộc tình Kon Tum năm 2004

2. -Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2004

3. -Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum năm 2004

4. -Báo cáo của Y tế tỉnh Kon Tum năm 2004

5. -Mo cáo của Sở Nồng nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum năm 2004

6. -Báo cáo của Sở Vãn hoá Thông tin tỉnh Kon Tum năm 2004

7. -Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum năm 2004

8. -Báo cáo của UBND huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum năm 2004

9. -Báo cáo của UBND xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum năm 2004

10. -Báo cáo của Chi cục Định Canh Đinh cư Kon Tum nãm 2004 1 l. -Báo cáo về Âm nhạc dân gian Brâu, Phạm Cao Đạt, năm 1997

12. -Báo-cáo đinh hướng phát triển lãnh tế-xã hội Huyện Ngọc Hồi thời kỳ 2001-2005 và đến 2010.

13. -Báo cáo định hướng phát triển khu Kinh tế cửa khẩu Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi.

14. -Buôn-làng cổ xứ thượng, Lưu Hùng, NXBVHNT, 1994

15. -Các-dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Nam), Viện Dân tộc học, NXBKHXH, 1984.

16. -Các-dân tộc thiểu số Việt Nam Thế kỷ XX, NXBCTQG, 2001

17. -Cửa khẩu quốc tế Bờ Y-Kon Tum: Khởi động một vùng kinh tế năng động, Nguyên Văn Chiến, Báo Dân tộc và Phát triển số 3 ngày 20 tháng 01 năm 2005

18. Dân-số và Dân số tộc người ở Việt Nam, Khổng Diễn, NXBKHXH.. ..

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 kết quả điểu tra cơ bản dân tộc brâu AMBN(St) AMBN(St) 107tr Download file Kết quả điểu tra cơ bản dân tộc Brâu 889
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Kết quả điểu tra cơ bản dân tộc Brâu

Kết quả điểu tra cơ bản dân tộc Brâu

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN